kamu işçi maaş

Konu: VERGİ CEZA TÜRLERİ VE ÖRNEK OLAY

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  7

  VERGİ CEZA TÜRLERİ VE ÖRNEK OLAY

  İYİ ÇALIŞMALAR ARKADAŞLAR,
  VERGİ CEZALARI YILLARDIR KAVRIYAMADIĞIM KONUDUR.VERGİ ZİYAINI VE USULSÜZLÜK NERELERDE NASIL KESİLİR BUNU ÖRNEK OLAYLARLA ANLAMAK İSTERİM.ÖRNEKLER VERMEK İSTİYORUM

  1-/OCAK-2005 KDV BEYANNAMESİNİ GECİKMELİ OLARAK 1 MARTTA VERGİ DAİRESİNE VERDİĞİMİZİ DÜŞÜNELİM.VE BU AYKİ BEYANNAMEDE ÖDENECEK KDV'NİN 5000YTL OLDUĞUNU DÜŞÜNELİM.BU DURUMDA NE TÜRLÜ CEZALAR BİZİ BEKLER.
  2-/BAZI MÜKELLEFLER MUHASEBECİLERİ İLE SORUNLU AYRILIYORLAR VE GEÇMİŞTEN DİYELİMKİ 5 AY BEYANNAMESİ VERİLMEMİŞ OLUYOR.OCAK-MAYIS ARASI VERİLMEYEN 5 AY BEYANNAMELERİN CEZALARI NE ŞEKİL HESAPLANABİLİR.
  3-/BİR MÜKELLEF MATRAH EKSİLTTİ VEYA ENVANTERLE OYNADI VERMESİ GEREKEN VERGİ 100.000YTL İKEN BU DURUMDA 60.000YTL VERGİ BEYAN EDİYOR.BU DURUMUN İNCELEMEDE ÇIKMASI HALİNDE NE GİBİ CEZASI OLUR.BU DURUMLARDA MALİ MÜŞAVİRİN SORUMLULUĞU NEDİR.
  4-/MÜKELLEF SAHTE FATURA ALIYOR AMA BUNU BİLMİYOR VEYA BİLDİĞİNİ FARZEDELİM NE TÜRLÜ CEZALAR GELEBİLİR.

  BİLGİSİNİ PAYLAŞAN ARKADAŞLARA SONSUZ TEŞEKKÜRLER.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  VERGİ CEZA TÜRLERİ VE ÖRNEK OLAY

  Sayın demir sorularınıza sırasıyla cevap verelim.

  1.Beyannamenin gecikmeli olarak verilmesi.

  Beyannamenin zamanında verilmemesi vergi zıyaı suçu oluşturur.

  Vergi Usul kanunun 341. maddesi “vergi zıyaı” nı tarif ederken:

  “Vergi zıyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.”

  Demiştir.

  “Vergi zıyaı suçu ve cezası” başlıklı 344. maddede ise:

  “ Madde 344- (Değişik: 22.7.1998-4369/11 md. Yürürlük Tarihi: 1.1.1999) Vergi zıyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından 341 inci maddede yazılı hallerle vergi zıyaına sebebiyet verilmesidir.
  Vergi zıyaı suçu işleyenlere vergi cezası kesilir ve bu ceza zıyaa uğratılan verginin bir katına, bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için, bu kanunun 112 nci maddesine göre zıyaa uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle bulunur.
  Vergi zıyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.
  Vergi incelenmesine başlanılmasından veya taktir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.”

  Denilmektedir.

  Bu duruma göre zamanında verilmeyen 5.000 YTL lık KDV’nin vergi zıyaı cezası, eğer beyanname vergi incelemesine başlanılmasından veya taktir komisyonuna sevk edilmeden önce verilirse verginin yarısı yani 2.500 YTL olur. Aksi halde Aksi halde verginin bir katı yani 5.000 YTL ceza ödemek gerekir.

  Diğer taraftan gecikme faizi cezası ödenecektir.
  Bu ceza 2.500 YTL üzerinden aylık %3 üzerinden hesapla 150 YTL tutmaktadır.

  ……………………………………………………………………………………………
  2. Beyannamenin süresinde verilmemesinin sonucu yukarıda açıklanmıştı. Aradaki fark sadece ödeme süresi uzadığından gecikme faizi de ona göre artacaktır.
  …………………………………………………………………………………………...

  3. Bu konu VUK. 359. maddesinde “ Kaçakçılık suçları ve cezaları” başlığı altında düzenlenmiştir.
  Bu maddenin 1. fıkrasının 1.bendinde:

  “1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler”

  şeklinde sayıldıktan sonra ikinci fıkrasının son cümlesinde:

  “hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis cezası hükmolunur.”

  Denilmektedir.

  Tabii bu cezanın verilmesi ayrıca yukarıda bahsettiğim para cezalarının da tahsiline mani değildir.
  Defteri tutan muhasebecinin sorumluluğuna gelince; Bu günkü uygulamada muhasebeci sadece kayıt nizamı yönünden sorumlu tutulmaktadır. Mükellefin kayıt için verdiği faturanın “sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı” olup olmadığını tahkik sorumluluğu yoktur. Tabii mükellef kendi sorumluluğunu yerine getirmesine rağmen muhasebecinin hatası sonucu ortaya çıkan her türlü zararını muhasebeciye rücu etme hakkını haizdir. Muhasebeci mükellefe karşı Borçlar Kanununda (Md.388-390) belirtilen vekilin sorumluluklarını taşır.
  ……………………………………………………………

  4- Mükellefin aldığı faturanın sahte olup olmadığını tahkik konusuna gelince; Bu konuda Danıştay’ın
  (DANIŞTAY 11. DAİRE; Esas No: 1997/1340;Karar No: 1998/3386) Kararının bir bölümünü aşağıya alıyorum:

  “Sahte fatura maddi karşılık söz konusu olmaksızın düzenlenemeyeceğine göre bu maddi karşılığın niteliğinin bilinmesi gerekir. Faturayı düzenleyenin suça doğrudan katıldığının tespiti halinde, bu fiilin 213 sayılı Kanunun 338. maddesi kapsamında "kaçakçılığa iştirak" olacağı, bu unsurların bulunmadığı ya da sabit görülmediği durumlarda ise faturanın komisyon karşılığı düzenlendiğinin ve bu fiilin de "kaçakçılığa yardım" suçunu oluşturduğunun kabulü gerekir. “

  Kararda görüldüğü gibi “eğer bir menfaat yoksa sahte fatura neden alınsın?” Şeklinde bir mantık gözleniyor. Ama eğer satıcı faturasız mal alıp-satıyorsa bu mümkün olabilir.

  Veri usul Kanunun 3. maddesinin son fıkrasında:

  “İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutat olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti iddia eden tarafa aittir.”

  Denilmektedir. Bu durumda faturanın sahte olduğunu iddia eden taraf vergi dairesi olacağına göre bu iddiasını kanıtlamak zorundadır.
  ………….
  Selamlar

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  VERGİ CEZA TÜRLERİ VE ÖRNEK OLAY

  Sayın Demir;

  1-Vergi beyannamelerinin süresinde verilmemesi re'sen takdir nedenidir (VUK.Md.30/1)

  2-Vergi ve harç beyannameleri süresinde verilmemiş ise I.derece usulsüzlük cezası kesilir bu durum re'sen takdiri gerektiriyorsa usulsüzlük cezası iki kat kesilir.(Md.353/I-1)

  3-Mükeleflerin ve sorumluların vergi ile ilgili ödevlerini (bunlardan biride beyanname vermektir) zamanında yerine getirmemeleri veya eksik getirmeleri nedeniyle verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi vergi zıyaı'nı ifade eder.(Md.341).Vergi ziyaı cezası ziyaa uğratılan verginin bir katına gecikme faizinin yarısının (gecikme faizi 112.maddeye göre normal vade tarihinden ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar hesaplanır) eklenmesi suretiyle hesaplanır.Vergi zıyaına 359.maddede sayılan fiillerle sebebiyet verilmişse bu ceza 3 kat olarak uygulanır. İncelemeye başlanmadan veya takdire sevk edilmeden verilen beyannameler için bu ceza %50 olarak uygulanır. (Md.344)

  4-Vergi zıyaı varsa ve incelemeye başlanılmadan, takdire sevk edilmeden, kaçakçılık suçlarında (359.Md.)bu fiiler tespit edilmeden Pişmanlıkla beyanname verilebilir.Bu halde vergi zıyaı cezası kesilmez 360.Md.hükümleri uygulanmaz.Diğer yandan Birinci derece usulsüzlük cezası (re'sen takdir nedenide ortadan kalktığından) bir kat uygulanır.

  5-Pişmanlık talep edilmezse vergi ziyaı cezaları aynen uygulanır.Bu durumda 376.Md.ye göre indirim talep edilebilir.3 kat kesilen vergi ziyaı cezaları hariç Ek-1.Md.gereği uzlaşma talep edilebilir

  6-Beyan edilecek (ödenmesi gereken vergi) yoksa pişmanlık talep edilemez.Re'sen takdir sebebi bulunduğundan takdire sevk edilebilir ancak takdire sevk edilsede edilmesede I.derece Usulsüzlük cezası 2 kat kesilir.

  7-Envanter ile oynama fiili (uygulamada pek rastlanmamakla birlikte) inceleme elemanının tespitine göre 359/1.bende (Muhasebe hilelerine) dahil edilebilir bu halde vergi 3 kat vergi ziyaı cezası yanında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanması için suç duyurusunda bulunulabilir.

  8-Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeleri bilerek (kanun hükmünde bilerek hükmü olmamakla beraber kasıt unsurunun bulunması ve bunun bir raporla tespit edilmesi gerekliliği 306 s.n.lı tebliğle düzenlenmiştir) kullananlar içinde 7.madde saydıklarım geçerlidir.Tabi 7 ve 8.maddeki durumlar için saydığım şartlar dahilinde pişmanlıkla beyan hakkı yine vardır.

  9-Salınacak vergi ve cezalarda meslek mensubunun sorumluluğu için 4 sıra numaralı Vergi Bey.nin SM. ve SMMM'lerce İmzalanması Hakkındaki tebliği incelemenizde yarar var.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  VERGİ CEZA TÜRLERİ VE ÖRNEK OLAY

  vergi beyanını %99.9 unun yanlış olduğu bir ülkede mustafa abinin söylediğinden (Envanter ile oynama fiili (uygulamada pek rastlanmamakla birlikte ) anladığımız kadarıyla sizin 3.şıkta belirtiniz duruma hiçbir şekilde rastlanmaz.

  diğer sorularınız cevapı bu durumun varlığı halinde zaten çok önemli değildir.olayı mustafa abi çok net açıklamıştır.

  not:mustafa abi zamanın yok galiba pek fazla sorulara cevap vermiyorsunuz....(benimde cok fazla cevap yazdığım söyleneneme ama tecrübelerinize forumda oldukça ihtiyaç var...)

  celal elibüyük
  smmm-ist

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  VERGİ CEZA TÜRLERİ VE ÖRNEK OLAY

  Dğerli Kardeşim Sayın Elibüyük,

  Öncelikle iltifatların için teşekkür ederim.Zaman darlığı hepimizin sorunu.Ama forumlara ayrılacak zaman herzaman bulmak durumundayız.Buradan sağladığımız katkılarla zaten harcadığımız zamanın fazlasını geri kazanabiliriz.

  Forum kapanıp açıldıktan sonra bizde bir yavaşlama oldu farkındayım ama forum daha hızlı gidiyor ben öyle görüyorum.Bundan böyle daha fazla katkıda bulunmaya daha fazla forumdan yararlanmaya çalışacağız zira yoğun bir dönem geçirdik yine yoğun günlerimiz olacak ama sanırım 2004'ü aramayacağız.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 6. #6
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  VERGİ CEZA TÜRLERİ VE ÖRNEK OLAY

  Merhaba,
  Sayın Ekici gerçekten uzun zamandır güzel yorumlarınızdan mahrum kaldık. Umarım sözünüzde durur ve foruma daha fazla zaman ayırırsınız.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  VERGİ CEZA TÜRLERİ VE ÖRNEK OLAY

  Sayın elibüyük ve m.kemal

  Bu forumda yazan arkadaşlardan birinin bir özdeyişi var diyorki "gözler gördüğüne kulaklar işittiğine inanır" ama ben gözlerime inanamıyorum.

  Özür dilerim ama burada biraz "şıracının şahidi bozacı" durumu olmuş.
  Nasıl böyle bir açıklamada bulunursunuz. El insaf. Burada biraz da bilgi edinmek isteyen arkadaşlara karşı sorumlu davranalım lütfen.

  Yani zamanında beyannamesini vermeyen bir mükellefe vergi zıyaı cezası verilmez de sadece usulsüzlük cezası verilir ve taktir komisyonuna sevkedilir öyle mi?

  Ben başka bir şey ilave etmek istemiyorrum. Sadece VUK 280 Seri No.lu tebliğinden bir bölümü aktarmakla yetineceğim.

  Selamlar.
  ................
  1.1.2. Kendiliğinden Verilen Vergi Beyannameleri İçin Kesilecek Vergi Ziyaı Cezası

  Vergi ziyaı cezasının düzenlendiği 344 üncü maddenin dördüncü fıkrasında, kanuni süresi geçtikten sonra verilen beyannameler için vergi ziyaı cezası yüzde elli oranında uygulanması öngörülmüştür. Kanuni süresinde verilmeyen beyannameler, kanuni süresinde verilmekle beraber noksan tahakkuk ettirilen verginin tamamlanmasına ilişkin olarak verilen ek beyannameler ile kanuni süresinde verilen beyannameye istinaden haksız yere iadesine sebebiyet verilen vergiler için verilen düzeltme beyannameleri bu fıkra kapsamında değerlendirilecektir.

  Bu fıkra uyarınca kesilecek vergi ziyaı cezası ise maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Tebliğin 1.1 bölümünde yer alan örnekte açıklandığı şekilde hesaplanacak ceza tutarının yüzde ellisi olacaktır. Ancak, vergi ziyaı cezasının bu şekilde indirimli uygulanabilmesi için beyannamenin vergi incelemesine başlanılmasından veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirilmesinden önce verilmiş olması gerekmektedir.

  Bu hüküm beyan esasına dayanmıyan vergilerde, 1/1/1999 tarihinden sonraki verilendirme dönemlerine ilişkin olarak kanuni süresi geçtikten sonra yapılan bildirimler üzerine kesilecek cezalar için de uygulanacaktır.

  Pişmanlık talebiyle kabul edilen beyanname üzerinden tahakkuk eden vergi ile hesaplanan pişmanlık zammının ödeme süresi içinde ödenmemesi suretiyle pişmanlık hükmünün ihlal edilmesi halinde, bu beyannamenin kendiliğinden verilen beyanname olarak işleme tabi tutulması nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezasının hesaplanmasında beyannamenin verildiği tarih esas alınacaktır.

  Ayrıca, bu hükmün yürürlüğe girmesinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak 1/1/1999 tarihinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler için 1/1/1999 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılan 350 nci madde uyarınca ziyaa uğratılan verginin yüzde ellisi tutarında kusur cezası kesileceği tabiidir.
  ..................

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  VERGİ CEZA TÜRLERİ VE ÖRNEK OLAY

  Sayın Erol,

  Lütfen acele etmeyin.Soruyu soran arkadaşımızın da başta belirttiği gibi Cezalar konusu bir hayli uzun ve karışık.Bir maddede belli şartlar dahilinde önerilen ceza diğer bir maddede kaldırılıyor veya indirime tabi tutuluyor.Ben sizin ilk cevabınızda değindiğiniz (sadece vergi zıyaı cezası ve "gecikme faizi cezası" hesaplamanız dışında hata göremedim) konuları toparlamaya çalıştım.

  İsterseniz yanlış bilgi diye yorumladığınız konuyu tekrar ele alalım.

  Yani zamanında beyannamesini vermeyen bir mükellefe vergi zıyaı cezası verilmez de sadece usulsüzlük cezası verilir ve taktir komisyonuna sevkedilir öyle mi?
  Böyle bir cümle kurulmadı.Sırasıyla gidersek soruyu daha kolay çözebiliriz.

  Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemesi re'sen takdir nedeni.Bu fiille vergi ziyaı oluşmuşsa vergi ziyaı cezası kesilmeside gerekiyor.Ancak 371.maddeye göre o maddedeki şartlar dahilinde pişmanlıkla verilirse beyanname vergi ziyaı cezası kesilmiyor. 371.maddede açık hüküm olmamasına rağmen doğal olarak normal şartlarda takdirede sevk yapılmıyor.(Ama pişmanlıkla beyanname verilmesi illede bu dönemle ilgili takdire veya incelemeye sevk edilmeyeceği anlamınada gelmiyor).Re'sen takdir nedeni bulunduğu için 2 kat kesilmesi gereken I.derece Usulsüzlük cezası da pişmanlık nedeni ile takdire sevk yapılmadığından tek kat kesiliyor bu ceza için 376.maddeye göre indirimde talep edilebiliyor.

  Pişmanlıkla beyanname verilebilmesi için ödenecek bir vergininde bulunması gerekiyor.Bununda mantığı ortada ziyaa uğratılmış bir vergi yoksa vergi zıyaı cezasıda söz konusu olamayacaktır.Pişmanlıkla verilen beyannameler üzerine Vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği gibi Gecikme Faizide aranmıyor ancak Gecikme Faizi yerine aynı tutarda Pişmanlık zammı talep ediliyor.

  "Gecikme Faizi cezası" dediğiniz Vergi aslına eklenecek kısım olsa gerek yoksa pişmanlık hükümleri dışında verilen beyannamelerde vergi zıyaı, cezasından ayrı olarak Gecikme Faizininde aranacağını biliyorsunuz.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  192

  VERGİ CEZA TÜRLERİ VE ÖRNEK OLAY

  sayın erol,
  bu insanları ne kadar tanıyorsunuz da şıracının şahidi bozacı diyorsunuz. yazıyı okumadınız herhalde pişmanlık talebi halinde diye cevap verilmiştir. bu durumda elbette vergi ziyaı cezası uygulanmaz. sizin de belirttiğiniz gibi kendiliğinden verilen beyan tabiri pişmanlık talep edilmeksizin verilen beyanlarla ilgilidir.
  daha saygılı ve dikkatli olalım lütfen...

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  7

  VERGİ CEZA TÜRLERİ VE ÖRNEK OLAY

  SELAM,
  ARKADAŞLARIMIN CEVAPLARINA TEŞEKKÜR EDERİM.FAKAT KONUYU ÖRNEKLE AÇMAK İSTERİM.

  1//5.000YTL OCAK KDVSİNDE ÖDEMESİ ÇIKAN MÜKELLEFİN GECİKMELİ BEYANNAME VERMESİ HALİNDE O HALDE TOPLAM 3 CEZA VAR.

  1-BEYANNAMEYİ GEÇ VERMESİ YÜZÜNDEN 1.DERECE USULSÜZLÜK CEZASI ALIR.
  2-ÖDENMESİ GEREKEN 5.000 YTL'NİN %50 KADAR VERGİ ZİYANI CEZASI ALIR.(PİŞMANLIK DİLEKÇESİ VERİRSE BU CEZADAN KURTULUR DİYE ANLADIM)
  3-GECİKME ZAMMI ALIR.

  2//5 AY ÜST ÜSTE BEYANNAME VERMEME CEZASI İSE YUKARDAKİ 3 CEZANIN AYNISINI ALIR DİYE ALGILADIM.1.DERECE USULSÜZLÜK*5 BEYANNAME DEĞİL HERALDE.

  3//100 MİLYON VERGİ VERECEKKEN MUHASEBE HİLESİ İLE 60 MİLYON VERGİ VEREN MÜKELLEFİN İSE TOPLAM 4 ADET CEZASI BULUNUYOR.

  -1.DERECE USULSÜZLÜK
  -6 AY İLE 3 YIL ARASI HAPİS(BU CEZA KESİN MİDİR?)
  -VERGİ ZİYANI CEZASI 3 KAT ALIR.(BUDA BEYAN EDİLMEYEN VERGİ TUTARI OLAN 100-60=40 MİLYON *3KAT=120 MİLYON
  -GECİKME FAİZİ ALINIR. BEYAN EDİLMEYEN VERGİ OLAN 40 MİLYON ÜZERİNDEN HESAPLANIR OLSA GEREK.

  4//SAHTE FATURA OLAYININDA 3.ÖRNEKLE AYNI OLMASI HALİNDE
  YUKARDAKİ CEZALARDAN FARKI NEDİR?

  ARKADAŞLAR BEN TEBLİĞLERİ OKUYORUM FAKAT ÖRNEK OLAYLA PEKİŞMESSE ANLIYAMIYORUM.YUKARDAKİ MADDELERE GÖRE CEVAP VERİRSENİZ SEVİNİRİM.ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. TAŞINDI: GEÇİCİ VERGİ
  Konu Sahibi nguroy Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Ağustos.2009, 09:45
 2. BAĞKUR VE VERGİ BORCU
  Konu Sahibi sdynk Forum Bağ-Kur Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 15.Ekim.2008, 10:32
 3. İlginç Bir Olay!
  Konu Sahibi integral Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Ağustos.2006, 15:34
 4. VERGİ İADESİ ÖDEMELERİ
  Konu Sahibi genfer Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 01.Mart.2006, 08:57
 5. İŞCİ VERGİ İADESİ HK.
  Konu Sahibi YUSUF Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Temmuz.2005, 15:48

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36