Bilanço esasına göre defter tutan şahıs işletmesi ticaret siciline de kayıtlı dönem karı üzerinden 1.tertip yedek akçe ayırması gerekir mi?
Teşekkürler