DEFTER KAPANIŞ ONAYI VE ARA TASDİKLER

A)- KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER :

A.Ş. YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ

1- Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler

Anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatiflerin tutmak
zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap
döneminin ilk ayı sonuna ( 31.01.2017 tarihine ) kadar yapılması gerekir.

2- Limited Şirketler

Limited şirketler tarafından tutulmakta olan Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış
tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna (31.01.2017 tarihine) kadar yapılması zorunludur.
Ancak; Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu değildir, bu nedenle geçmiş yılda kullanılmış olan müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiki
yapıldıktan sonra, tekrar açılış tasdikinin yapılmaması tavsiye olunur.

YUKARIDAKİ DEFTERLER DIŞINDAKİ DEFTERLER KAPANIŞ TASDİKİNE TABİ DEĞİLDİR.

YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ

3- Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler

Gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacir bir önceki yıl kullanmış
olduğu YEVMİYE DEFTERİNİN kapanış tasdikini en geç 30.06.2017 tarihine kadar
yaptırmak zorundadır.

B)- ONAY YENİLEME (ARA TASDİKİ)

YEVMİYE Defteri, Defteri KEBİR, ENVANTER Defteri, İŞLETME Defteri , SERBEST
MESLEK Kazanç Defteri ve YÖNETİM KURULU KARAR Defteri nin , yeterli
yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Ocak/2017) içerisinde onay(ara
tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir. (VUK. 222. Md. / 19.12.2012
tarihli RG’de Yayım.Tic.Deft. İlişkin Tebliğ/Md. 16.)

Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak
kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya
devam edilebilir.


Saygılarımla,

S.M.M.M DR. FERHAT SUCU