kamu işçi maaş

Konu: İngiltere'den Türkiye'deki Firmaya Danışmanlık Hizmeti Alınması

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2017
  Mesajlar
  1

  İngiltere'den Türkiye'deki Firmaya Danışmanlık Hizmeti Alınması

  Merhabalar.

  İngiltere'de bulunan bir şahıs firmasından, (yönetim) danışmanlık hizmeti almak istiyoruz. Bunun için aylık 3 000 poundluk hizmet bedeline karşılık hangi yükümlülüklerimiz var? (POUND olarak ödeme yapılacak)

  3 ay sürecek bu hizmeti almak için Türkiye'den bir kişiyi bordromuza alırsak eğer, 15bin TL aylık ödeyerek, hangi giderlerimiz olur.

  Aradaki farkı ilgili kalemler bazında paylaşabilirseniz çok memnun olurum.

  Saygılar.


 2. #2
  tancam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  tancam isimli Üye şimdilik offline konumundadır Üyeliği Durduruldu
  Üyelik tarihi
  Aralık.2016
  Mesajlar
  329
  kdv ve stopaj durumun tam olarak netleştirmemiz için şunu da soyleyiniz lütfen vergi dairesinden alınmış bir mukim belgeniz var mı?hizmet ne üzerine ve ne sekilde veriliyor bu kdv acısından onemlı.odemeleri muhakkak resmi olarak bankadan yapınız.
  Konu tancam tarafından (12.Kasım.2017 Saat 19:23 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503
  A-KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME:
  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanların sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış, üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazancının hangi kazanç ve iratlardan oluştuğu belirtilmiştir.
  Aynı Kanunun 30 uncu maddesinde; dar mükellefiyete tabi kurumların maddede sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisikesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup, ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden yapılacak tevkifat oranı 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 03/02/2009 tarihinden itibaren %20 olarak belirlenmiştir.

  Hükümleri 01.01.1990 - 31.12.2010 tarihleri arasında uygulanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın "Gayri Maddi Hak Bedelleri" başlıklı 12 nci maddesinde;

  "1.Bir akit Devlette doğan ve diğer akit Devletin bir mukimine ödenen gayri maddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.
  2.Bununla beraber, söz konusu gayri maddi hak bedelleri, elde edildikleri akit Devlette ve O Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak bu şekilde alınacak vergi gayri maddi hak bedelinin gayri safi tutarının %10'unu aşmayacaktır.
  3.Bu maddede kullanılan "gayrimaddi hak bedelleri" terimi, sinema filmleri, radyo-televizyon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere, edebi, artistik, bilimsel her nevi telif hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üretim yönteminin veya sınai, ticari, bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı, kullanma hakkı veya satışı ile sınai, ticari, bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı karşılığında ödenen her türlü bedelleri kapsar." hükmüne yer verilmiştir.
  Söz konusu dilekçeniz ve eklerinin tetkikinden; Alman firması olan ... 'nin iş makineleri çalışma bedeli adı altında şirketinize ... tutarında fatura düzenlediği anlaşılmıştır.
  Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; şirketinizin dar mükellef kurum ... 'den satın aldığı hizmet karşılığında iş makinesi çalışma bedeli adı altında yapacağı ödemelerin tamamı, Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması kapsamında "gayri maddi hak bedeli" olarak değerlendirilecektir.
  Buna göre; şirketiniz tarafından Almanya mukimi ...........'ye ödenecek tutarlar üzerinden % 10 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.
  Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik getirdiği durumlarda, Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmek için söz konusu Almanya şirketinin Almanya'da tam mükellef olduğunun ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğinin Almanya yetkili makamlarından alınacak bir belge ile kanıtlanması ve bu belgenin aslı ile noterce veya Almanya'daki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin bir örneğinin vergi sorumlularına veya ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi halinde ise ilgili Anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerimizin uygulanacağı tabiidir.

  B-KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME:

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.
  Aynı Kanunun 6/b maddesine göre hizmet ifalarında işlemin (hizmetin) Türkiye'de yapılmış sayılması için, hizmetin Türkiye'de yapılması veya hizmetten Türkiye'de faydalanılması gerekmektedir.
  Yine aynı Kanunun 8 inci maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işi yapanların verginin mükellefi olduğu belirtildikten sonra 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı'nın vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.
  15 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin (c) bölümünde ise;
  "Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1'inci maddesine göre işlemler Türkiye'de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir. Aynı Kanunun 6/b maddesine göre, Türkiye'de yapılan veya faydalanılan hizmetler Türkiye'de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9'uncu maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir."denilmiştir.

  Yine 49 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin; "B-Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi" başlıklı bölümünde;


  "Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve 34'üncü maddeleri gereğince, mükellefler yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, faaliyetlerine ilişkin olarak yüklendikleri katma değer vergisini indirebilmektedirler.

  Buna göre, aynı Kanunun 9'uncu maddesi gereğince sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin, 2 No.lu katma değer vergisi beyannamelerine dayanılarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır."denilmektedir.
  Buna göre, şirketiniz tarafından yurt dışında yerleşik ... ye iş makineleri çalışma bedeli adı altında yapılacak ödemeler katma değer vergisine tabi olup, bu tutar üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin sorumlu sıfatıyla şirketiniz tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Bu şekilde beyan edilen verginin aynı dönem 1 No.lu KDV Beyannamesi ile indirim konusu yapılması da mümkündür.

  C-VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME:

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticarî vesika olarak tanımlanmış olup, "Faturanın şekli" başlıklı 230'uncu maddesinde de faturada bulunması gereken bilgilere yer verilmiştir.

  Yurt dışındaki kişi veya firmalardan alınan belgelerle ilgili olarak yayımlanan 253 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yurt dışındaki kişi ve firmalardan belge alan mükelleflerin, bu belgeleri defter kayıtlarında gider olarak göstermeleri sırasında belgelerde yazılı bedelleri, belgenin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarında gösterecekleri, ancak inceleme sırasında inceleme elemanınca lüzum görülmesi halinde, mükelleflerin bu belgeleri tercüme ettirmek zorunda oldukları açıklanmıştır.
  Bu itibarla göre; yurt dışında yerleşik ... firması tarafından yabancı para birimi ile düzenlenen faturaların defter kayıtlarınızda gider olarak göstermeleri sırasında bu belgelerde yazılı bedellerin, belgenin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlara alınması gerekmektedir. Ayrıca inceleme sırasında inceleme elemanınca lüzum görülmesi halinde, bu belgeleri tercüme ettirmek zorunda olacağınız tabiidir.

  SONUÇ

  Yukarıdaki açıklamalar göre
  "Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın "Gayri Maddi Hak Bedelleri" başlıklı maddesine bakılıp stopaj oranı üzerinden varsa stopaj kesilecek, Ayrıca "Katma Değer Vergisi Kanununun 29 ve 34'üncü maddeleri gereğince, KDV hesaplanıp 1 Nolu Kdv ile indirim yapılıp 2 Nolu Kdv ile beyan edilip ödenecektir.
  Konu ferhat tarafından (13.Kasım.2017 Saat 14:31 ) değiştirilmiştir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 10
  Son Mesaj : 18.Eylül.2013, 10:35
 2. Yurt Dışında Bir Firmaya Türkiye'de Servis Hizmeti
  Konu Sahibi cryogenicTR Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 22.Mayıs.2013, 23:49
 3. Türkiye?deki Bir Aylık İngiltere?deki Bir Yıllık Kadar
  Konu Sahibi T U R K O Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Ekim.2009, 17:32
 4. Hem İngiltere'den Hem Türkiye'den Emekli Olabilir miyim?
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Eylül.2009, 16:06
 5. Prof. Danışmanlık Hizmeti Satın Alınması Hk.
  Konu Sahibi halilcan-28 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 29.Kasım.2006, 14:29

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36