VERGİ MEVZUATI’NDAKİ USULSÜZLÜK FİİL’LERİ

Vergi Mükelleflerinin en çok hata yaptıkları alanlardan biri de Vergi kanunlarındaki usulsüzlüklerdir. Şekle müteallik olan bu usulsüzlükler ciddi manada maddi külfetler getirmekte olup, dikkat edilmesi için ana usulsüzlükler üzerinde durmak istiyorum. Vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesi V.U.K. 351. Maddesine göre usulsüzlük fiil’i oluşur.

Şekle ve Usulu Müteallik Usulsüzlük Fiil’leri.

Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemesi. Tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmaması. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması. Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine uyulmaması. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması V.U.K’nun 352. Maddesine göre usulsüzlük fiili işlenmiş olur.

Özel Usulsüzlükler ve Cezaları

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması V.U.K’nun 353. Maddesine göre Özel Ösulsüzlük Fiili işlenmiş olur. Şöyleki; Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların herbirine, her bir belge için en az 129,- YTL, aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 129, - YTL özel uzulsüzlük cezası kesilir.

Tüketicilerin, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde, bunlara bu kanunda belirtilen cezanın beşte biri kadar özel usulsüzlük cezası kesilir

Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hâsılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için 129, - YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 2900, - YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 460, - YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.

Vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığının belirleyeceği standartlarda, araçlarla ve zamanlarda yerine getirmeyenler hakkında 600, - YTL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu kanuna göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir

Özellikle 8.000,-YTL’yi geçen ödemelerin bankalar aracılığı ile yapılmamasının nelere mal olabileceğini bir sonraki yazıda dile getirmek üzere

Medeni ARİFOĞLU
Ser.Muh.Mali Müşavir
medeniarifoglu@hotmail.com