kamu işçi maaş

Konu: Danıştay DDK Kararı Meslekdaş Dikkatine!

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  Danıştay DDK Kararı Meslekdaş Dikkatine!

  Değerli Meslektaşlarım

  T.C. Danıştay Dava Daireleri Kurulu; "SMMM ve SM'lerin serbest meslek kazancının paranın tahsil edildiği tarihte değil, hizmetin yapıldığı tarihte KDV'ye tabi olduğu" doğrultusunda karar verdi.

  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu çıktığından bu yana serbest meslek mensubunun KDV beyanı ve belge düzenleme konusu Gelir Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu bakımından çelişkili bir durumda olduğu bilinmektedir. KDV kanunu 10. maddesi gereği hizmetin verilmiş olması nedeniyle KDV beyanı gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanunu açısından ise serbest meslek kazançlarında tahsilat esas olduğundan serbest meslek makbuzunun tahsiat anında düzenlenmesi gerekmektedir. Bu konuda mahkemeler ve hatta Danıştayın bazı daireleri bu güne kadar bu konularda farklı kararlar vermişlerdir.

  Sonuçta, DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ KURULU aşağıdaki yazımda belirttiğim Karar ve Esas sayılı kararı ile olaya kesin noktayı koydu. Tüm meslek mensuplarının belli oranda da olsa müşterilerinden ücretlerini zamanında alamadıklarından serbest meslek mekbuzunu düzenleyememektedirler. Çünkü serbest meslek makbuzu "tahsil belgesi" niteliğindedirler.

  T.C.

  DANIŞTAY

  DAVA DAİRELERİ KURULU

  Esas No:2006/19

  Karar No:2006/92

  Karar Tarihi: 14.04.2006

  İlgili Kanun Maddeleri: 3065 sayılı Kanun KDVK/10  Konu: SMMM’lerin serbest meslek kazancının paranın tahsil edildiği tarihte değil, hizmetin yapıldığı tarihte KDV’ye tabi olduğu hk.  İstemin Özeti: Serbest muhasebecilik yapan davacı adına, 1998 yılında hasılatının bir kısmını serbest meslek makbuzu düzenlememek suretiyle, kayıt ve beyan dışı bıraktığından ve mükerrer gider kaydı bulunduğundan bahisle, inceleme raporuna dayanılarak 1998/Şubat, Temmuz ve Ekim dönemleri için kusur, Aralık dönemi için ağır kusur cezalı olarak katma değer vergisi salınmıştır.  …. Vergi Mahkemesi 14.11.2000 günlü ve E:200/168, K:2000/297 sayılı kararıyla; olayda, davacının 1998 yılında muhasebecilik hizmeti verdiği müşterilerinden 1999 yılında tahsil ettiği ücretleri en geç hizmetin tamamlandığı 31 Aralık 1998 tarihinde, hizmet verilen müşterilerden ifadesine başvurulan dördünün, hizmetin verildiği yılı içerisinde ödediklerini beyan ettikleri ücretleri de ödeme tarihlerinde beyan etmesi gerektiği: çünkü vergiyi doğuran olayın, bu tarihlerde meydana geldiğinin kabulü suretiyle dava konusu cezalı tarhiyat yapılmış ise de; dosyadaki belge ve bilgilerden, ifadesine başvurulan müşterilerin 1998 yılında ödemede bulunmadıkları, 1999 yılındaki tahsilatların da ilgili yılda belgelendirildiği hususlarının anlaşıldığı; serbest meslek faaliyetinde, vergiyi doğuran olayın, verilen hizmet karşılığında kısmen veya tamamen ücret tahsil edilmesiyle meydana geleceği ve serbest melek makbuzunun da bu tarihte düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle tarhiyatı kaldırmıştır.  Vergi dairesi müdürlüğünün temyiz istemini inceleyen Danıştay Yedinci Dairesi 31.03.2004 günlü ve E:2001/765, K:2004/791 sayılı kararıyla; 213 sayılı VUK’nun 19. Maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 10. maddesinin (a), (b), (c) fıkralarında yer alan, yasal düzenlemelere göre, katma değere vergisi açısından vergiyi doğuran olay, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında meydana gelmekte olup, bu hususta ticari, zirai, veya serbest meslek faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler yönünden farklı bir düzenlemeye yer verilmediği, serbest meslek kazancının tespitinde, gelir vergisi açısından, tahsilat esasının getirilmiş olmasının da, yukarıda anılan hukuki durumu değiştirmeyeceği, dava hakkında, serbest muhasebecilik faaliyetinde verilen hizmet tanımlandıktan sonra, hizmetin yapıldığı tarihin araştırılması ve vergiyi doğuran olayın hizmetin yapıldığı tarihte meydana geldiği hususunun gözetilmesi suretiyle yapılacak yargılamayla ulaşılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğinden, aksi yoldaki temyize konu mahkeme kararında isabet görülmediği, ayrıca mahkemece davanın mükerrer gider kaydından kaynaklanan ve davacı tarafından da kabul edilen kısmının incelenmediği gerekçesiyle kararı bozmuştur.  Bozma kararına üzerine …. Vergi Mahkemesi 29.9.2005 günlü ve E:2005/295,K:2005/298 sayılı kararıyla; mükerrer gider kaydından kaynaklanan kısma yönelik davayı reddetmiş, serbest meslek kazancına yönelik kısmı ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe uyarınca kaldırmıştır.  Karar vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edilmiş, vergi inceleme raporuna dayalı tarhiyatta yasal düzenlemeye aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek ısrar kararının bozulması istenmiştir.  TÜTK MİLLETİ ADINA  Hüküm veren Danıştay Vergi dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:  1998 yılında gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili olarak 1999 yılında tahsil ettiği ücretleri, en geç, hizmetin tamamlandığı 31 Aralık 1998 tarihinde beyan etmesi gerektiğinden bahisle salınan cezalı katma değer vergisini, serbest meslek faaliyetinde vergiyi doğuran olayın, verilen hizmetin karşılığını teşkil eden ücretin kısmen veya tamamen tahsil edilmesiyle meydana geleceği gerekçesiyle kaldıran vergi mahkemesi ısrar kararı vergi dairesi müdürlüğü tarafından temyiz edilmiştir.  Uyuşmazlığın çözümü, serbest meslek faaliyetinde, katma değer vergisi açısından, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihin tespitine bağlı bulunmaktadır.  213 sayılı Vergi Usul Kanununun “vergiyi doğuran olay” başlıklı 19. maddesinde, vergi alacağının, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı belirtilmiştir.  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun “Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi” başlıklı 10. maddesinin (a) fıkrasında, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması; (b) fıkrasında da, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgelerin verilmesi hallerinde, bu belgelerden gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi; (c) fıkrasında ise, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hükme bağlanmıştır.  1998 yılı hizmetleri incelenen yükümlü nezdinde düzenlenen tutanakla, 46 mükellefe hizmet verdiği, 1998 yılında tahsil edilen ve 1998’de tahsil edilmeyip, 1999 yılına devreden ücretler olduğu belirtilmiş, bunları gösterir liste inceleme elemanına ibraz edilmiştir. 1998 yılından 1999 yılına katma değer vergisi dahil 6.454.455.000 lira alacak devrettiği tespit edilmiş, Katma Değer Vergisi Kanununun10. maddesinde yer alan vergiyi doğuran olayın, malın teslimi veya hizmetin ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında meydana geleceği yolundaki düzenleme uyarınca ilgili yılda verilen hizmetin en son 31.12.1998 tarihi itibariyle gerçekleştiği kabul edilerek, tutanakla belirlenen tutardan katma değer vergisi tenzil edilerek Aralık 1998 dönemi katma değer vergisi matrahına dahil edilmiştir.  Katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay malın teslimi veya hizmetin yapılması anında meydana gelmekte olup, ticari, sınai, zirai veya serbest meslek faaliyeti çerçevesinde, yapılan teslim ve hizmetler yönünden farklı bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Serbest meslek kazancının tespitinde, gelir vergisi açısından tahsilat getirilmiş olmasının da belirtilen hukuki durumu değiştirmeyeceği açıktır.  Bu bakımdan, dava hakkında serbest muhasebecilik faaliyetinde verilen hizmetin yapıldığı tarihin araştırılması ve vergiyi doğuran olayın, hizmetin yapıldığı tarihte meydana geldiği hususunun gözetilmesi suretiyle yapılacak yargılamayla ulaşılacak sonuca göre karar verilmesi gerektiğinden, aksi yoldaki temyize konu ısrar kararında isabet görülmemiştir.  Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile … Vergi Mahkemesinin 29.9.2005 günlü ve E: 2005/295, K:2005/298 sayılı ısrar kararının bozulmasına, ….. oy birliği ile karar verildi.


  Konuyu göndeme taşıyan SMMM Gökhan Dede'ye

  Teşekürler...


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Danıştay DDK Kararı Meslekdaş Dikkatine!

  Bu konuda henüz son nokta konmuş sayılmaz. Bilindiği gibi, Danıştay Genel Kurul Kararının bütün mükellef veya sorumlular açısından bağlayıcı yanı yoktur, sadece davalı ve davacı tarafı bağlar. Bu konuda bir içtihatları birleştirme kararı henüz çıkmış değil. Bu nedenle dava daireleri değişik yönde karar verebilirler.

  Diğer taraftan KDV’nin tahakkuk ettrilmesi GV’nin de tahakkuk ettirilme zorunluluğunu getirmez. Bunun çözümü, makbuzu düzenlemekle beraber, zamanında tahsilat yapılmaması halinde ters mahsup yapılarak makbuzun ücrete ait kısmının iptali ile olur. İhtilaf yaratmak istenmiyorsa bu yol tercih edilebilir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  Danıştay DDK Kararı Meslekdaş Dikkatine!

  Evet! karar, bir içtihadı birleştirme kararı değil.

  Anlaşılan bu durum pek bir ilgide cekmiş değil.
  Sayın Osman beyden başka fikirde beyan eden olmadığına göre.

  Diğer bir çok konuda olduğu gibi bu olayda da tartışarak ve kamuoyu yaratarak soruna çözüm bulunacağına eminim.

  Bu konuda Danıştay 11.Dairesinin Esas No:1996/3590, Karar No:1997/1588 sayılı ve 7/5/1997 tarihli kararı ile, Esas No:1995/5209, Karar No:1997/61 sayılı ve 8/1/1997 tarihli kararları konuyu çok güzel ve net bir şekilde açıklamaktadır.

  Serbest meslek sahipleri hizmet icrasıyla değil, tahsilatla katma değer yaratırlar. Bu vergi kanunlarının ana dayanağı olan V.U.K. da da böyle hüküm bulmuştur.

  Kolay gele...

 4. #4
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Danıştay DDK Kararı Meslekdaş Dikkatine!

  _________________________________________________
  22 Temmuz 2008 SALI
  Resmî Gazete
  Sayı : 26944

  DANIŞTAY KARARLARI


  Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığından:

  Esas No : 2006/4576

  Karar No : 2008/508

  Kanun Yararına Temyiz Eden: DANIŞTAY BAŞSAVCISI

  Davacı: Feyruz Oktay TURNACIGİL-Çay Mah. Osmangazi Cad.No:1 Bakizade Apt. Kat:1-31200-İSKENDERUN

  Karşı Taraf : Akdeniz Vergi Dairesi Müdürlüğü-İSKENDERUN

  İstemin Özeti: Yeminli mali müşavir olan ve Kasım 1998 döneminde elde ettiği serbest meslek gelirini eksik beyan ettiği ileri sürülen davacı adına takdir edilen matrah üzerinden re'sen salınan ağır kusur cezalı katma değer vergisini; Ekskon Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile davacı arasında düzenlenen katma değer vergisi iade tasdik sözleşmeleri, düzenlenen katma değer vergisi iade tasdik raporları ve vergi dairesince bu raporlara göre iadelerin yapılmış olması davacının serbest meslek faaliyetinde bulunduğunu ortaya koyan doneler olmakla birlikte katma değer vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın hizmetin yapılması anında meydana gelmesi nedeniyle 1.1.1999 tarihli tasdik sözleşmesi ve bu sözleşme uyarınca düzenlenen tasdik raporu ve vergi dairesi düzeltme fişi tarihleri dikkate alındığında yeminli mali müşavirlik hizmetinin Kasım 1998 döneminde değil 1999 yılı içinde verilmiş olduğu, bu nedenle uyuşmazlık konusu dönemde serbest meslek kazancının sözleşmede yazılı tutar kadar kayıt ve beyan dışı bırakıldığının açık ve kesin delillerle ispatlanamadığı gerekçesiyle kaldıran Hatay 1. Vergi Mahkemesinin 11.10.2005 gün ve E:2004/495, K:2005/463 sayılı kararına karşı davalı idare tarafından yapılan itirazı reddeden Adana Bölge İdare Mahkemesinin 8.3.2006 gün ve E:2006/276, K:2006/227 sayılı kararına karşı yapılan karar düzeltme istemini kabul ederek, söz konusu kararı kaldırdıktan sonra; davacının tasdik ettiği vergi iadesi raporu nedeniyle kendisi ve müşterisi arasında karşılıklı edimleri içeren sözleşmenin varlığı, davacının serbest meslek geliri elde ettiği halde beyan etmediğini hukuken geçerli tespitlerle ortaya koyduğu, bu durumun gelirin elde edilmediğini ispat etme konusundaki sorumluluğun davacıya ait olduğunu gösterdiği ve davacı tarafından uyuşmazlık döneminde serbest meslek makbuzlarını ve yasal defterlerini ibraz ederek bu sorumluluğu yerine getirmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde ve 1999 yılı belgelerini zamanaşımına uğraması nedeniyle saklamadığı yolundaki iddiasına rağmen katma değer vergisi iadesi tasdik sözleşmesini ibraz edebilmiş olmasının iddiasında tutarlılık olmadığını gösterdiğinden salınan ağır kusur cezalı katma değer vergisinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle vergi mahkemesi kararını bozan Adana Bölge İdare Mahkemesinin 28.6.2006 gün ve E:2006/1386, K:2006/1371 sayılı kararının; katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında meydana gelmekte olup, bu hususta ticari, sinai, zirai veya serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler yönünden farklı bir düzenlemeye yer verilmediği, olayda yeminli mali müşavir olarak serbest meslek faaliyetinde bulunan davacının müşterisi olan Ekskon Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile arasında yapılan 1.1.1999 gün ve 448-29048 sayılı tasdik sözleşmesine istinaden düzenlenen 5.2.1999/YMM-74-1999/508-008 sayılı katma değer vergisi iadesi raporu nedeniyle hizmet alış verişinin Kasım 1998 döneminde değil, 1999 yılında gerçekleştirildiği anlaşıldığından Kasım 1998 dönemi için yapılan tarhiyatta yasal isabet görülmediğinden hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek Danıştay Başsavcısı tarafından kanun yararına bozulması istenmiştir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince Danıştay Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz edilen Adana Bölge İdare Mahkemesinin 28.6.2006 gün ve E:2006/1386, K:2006/1371 sayılı kararı incelendikten ve Tetkik Hakimi Nagihan Altekin'in açıklamaları dinlendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

  Uyuşmazlık, 24.2.2004 tarihinde düzenlenen tutanak ile davacının Ekskon Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile aralarında Kasım 1998 dönemine ilişkin yapılan sözleşme uyarınca belirlenen ücret tutarı olan 2.870.000.000 lira için serbest meslek makbuzu düzenlemediği ve katma değer vergisi beyanına dahil etmediği tespit edilerek takdir komisyonuna sevki üzerine takdir edilen matrah üzerinden yapılan cezalı tarhiyata ilişkindir.

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergiyi Doğuran Olay" başlıklı 19'uncu maddesinde, vergi alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı belirtilmiş, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun "Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi" başlıklı 10'uncu maddesinin (a) fıkrasında, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi ve hizmetin yapılması; (b) fıkrasında da, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, (c) fıkrasında ise, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği kurala bağlanmıştır.

  Dosyada mevcut Ekskon Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile davacı arasında yapılan 1.1.1999 tarihli tasdik sözleşmesiyle Kasım 1998 dönemini kapsayan işlemler için 2.870.000.000 lira ücret üzerinden makbuz karşılığı nakden ödenmek koşuluyla mutabık kalındığı, Mali Şube Araştırma Kurulu'nun 11.12.2003 günlü yazısında yer verilen Kasım 1998 dönemi için 5.2.1999 tarihli tasdik raporuna dayanılarak 10.2.1999 tarih ve 1/13 sayılı düzeltme fişiyle davalı idarece Ekskon Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ilgili katma değer vergisi iadelerinin yapıldığı görüldüğünden, davacı ile adı geçen şirket arasındaki katma değer vergisi iade tasdik sözleşmeleri, düzenlenen katma değer vergisi tasdik raporları ve vergi dairesince bu raporlara göre iadelerin gerçekleştirilmiş olması yeminli mali müşavirce serbest meslek faaliyetinin yapıldığını ortaya koyan doneler olmakla birlikte katma değer vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın hizmetin yapılması anında meydana gelmesi nedeniyle tasdik sözleşmelerinin, düzenlenen tasdik raporlarının ve vergi dairesince yapılan düzeltme fişlerinin tarihleri dikkate alındığında aradaki hizmet alış verişinin 1998 tarihinde değil 1999 yılında gerçekleştiği anlaşıldığından, davacının serbest meslek kazancını 1998 yılında elde etmediğini kanıtlayamadığından söz edilerek verilen kararın bozulması gerekmiştir.

  Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcısının temyiz isteminin kabulü ile Adana Bölge İdare Mahkemesinin 28.6.2006 gün ve E:2006/1386, K:2006/1371 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51'inci maddesi uyarınca kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere bozulmasına, kararın bir örneğinin Maliye Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığına gönderilmesine ve Resmî Gazete?de yayımlanmasına, 25.2.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  ?? ? ??

  Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığından:

  Esas No : 2006/4577

  Karar No : 2008/509

  Kanun Yararına Temyiz Eden: DANIŞTAY BAŞSAVCISI

  Davacı: Feyruz Oktay TURNACIGİL-Çay Mah. Osmangazi Cad. No: 1 Bakizade Apt. Kat: 1-31200-İSKENDERUN

  Karşı Taraf: Akdeniz Vergi Dairesi Müdürlüğü-İSKENDERUN

  İstemin Özeti: Yeminli mali müşavir olan ve Aralık 1998 döneminde elde ettiği serbest meslek gelirini eksik beyan ettiği ileri sürülen davacı adına takdir edilen matrah üzerinden re'sen salınan ağır kusur cezalı katma değer vergisini; Ekskon Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile davacı arasında düzenlenen katma değer vergisi iade tasdik sözleşmeleri, düzenlenen katma değer vergisi iade tasdik raporları ve vergi dairesince bu raporlara göre iadelerin yapılmış olması davacının serbest meslek faaliyetinde bulunduğunu ortaya koyan doneler olmakla birlikte katma değer vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın hizmetin yapılması anında meydana gelmesi nedeniyle 25.1.1999 tarihli tasdik sözleşmesi ve bu sözleşme uyarınca düzenlenen tasdik raporu ile vergi dairesi düzeltme fişi tarihleri dikkate alındığında yeminli mali müşavirlik hizmetinin Aralık 1998 döneminde değil 1999 yılı içinde verilmiş olduğu, bu nedenle uyuşmazlık konusu dönemde serbest meslek kazancının sözleşmede yazılı tutar kadar kayıt ve beyan dışı bırakıldığının açık ve kesin delillerle ispatlanamadığı gerekçesiyle kaldıran Hatay 1. Vergi Mahkemesinin 11.10.2005 gün ve E: 2004/494, K: 2005/462 sayılı kararına karşı davalı idare tarafından yapılan itirazı reddeden Adana Bölge İdare Mahkemesinin 8.3.2006 gün ve E: 2006/277, K: 2006/228 sayılı kararına karşı yapılan karar düzeltme istemini kabul ederek; söz konusu kararı kaldırdıktan sonra; davacının tasdik ettiği vergi iadesi raporu nedeniyle kendisi ve müşterisi arasında karşılıklı edimleri içeren sözleşmenin varlığı, davacının serbest meslek geliri elde ettiği halde beyan etmediğini hukuken geçerli tespitlerle ortaya koyduğu, bu durumun gelirin elde edilmediğini ispat etme konusundaki sorumluluğun davacıya ait olduğunu gösterdiği ve davacı tarafından uyuşmazlık döneminde serbest meslek makbuzlarını ve yasal defterlerini ibraz ederek bu sorumluluğu yerine getirmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde ve 1999 yılı belgelerini zamanaşımına uğraması nedeniyle saklamadığı yolundaki iddiasına rağmen katma değer vergisi iadesi tasdik sözleşmesini ibraz edebilmiş olmasının iddiasında tutarlılık olmadığını gösterdiğinden salınan ağır kusur cezalı katma değer vergisinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle vergi mahkemesi kararını bozan Adana Bölge İdare Mahkemesinin 28.6.2006 gün ve E: 2006/1387, K:2006/1372 sayılı kararının; katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında meydana gelmekte olup, bu hususta ticari, sinai, zirai veya serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler yönünden farklı bir düzenlemeye yer verilmediği, olayda yeminli mali müşavir olarak serbest meslek faaliyetinde bulunan davacının müşterisi olan Ekskon Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile arasında yapılan 25.1.1999 gün ve 460-29060 sayılı tasdik sözleşmesine istinaden düzenlenen 5.3.1999/YMM-74-1999/515-015 sayılı katma değer vergisi iadesi raporu nedeniyle hizmet alış verişinin Aralık 1998 döneminde değil, 1999 yılında gerçekleştirildiği anlaşıldığından Aralık 1998 dönemi için yapılan tarhiyatta yasal isabet görülmediğinden hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek Danıştay Başsavcısı tarafından kanun yararına bozulması istenmiştir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince Danıştay Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz edilen Adana Bölge İdare Mahkemesinin 28.6.2006 gün ve E: 2006/1387, K: 2006/1372 sayılı kararı incelendikten ve Tetkik Hakimi Nagihan Altekin'in açıklamaları dinlendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

  Uyuşmazlık, 24.2.2004 tarihinde düzenlenen tutanak ile davacının Ekskon Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile aralarında Aralık 1998 dönemine ilişkin yapılan sözleşme uyarınca belirlenen ücret tutarı olan 3.417.500.000 lira için serbest meslek makbuzu düzenlemediği ve katma değer vergisi beyanına dahil etmediği tespit edilerek takdir komisyonuna sevki üzerine takdir edilen matrah üzerinden yapılan cezalı tarhiyata ilişkindir.

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Vergiyi Doğuran Olay" başlıklı 19'uncu maddesinde, vergi alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı belirtilmiş, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun "Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi" başlıklı 10'uncu maddesinin (a) fıkrasında, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi ve hizmetin yapılması; (b) fıkrasında da, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, (c) fıkrasında ise, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği kurala bağlanmıştır.

  Dosyada mevcut Ekskon Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile davacı arasında yapılan 25.1.1999 tarihli tasdik sözleşmesiyle Aralık 1998 dönemini kapsayan işlemler için 3.417.500.000 lira ücret üzerinden makbuz karşılığı nakden ödenmek koşuluyla mutabık kalındığı, Mali Şube Araştırma Kurulu'nun 11.12.2003 günlü yazısında yer verilen Aralık 1998 dönemi için 5.3.1999 tarihli tasdik raporuna dayanılarak 10.3.1999 tarih ve 1/25 sayılı düzeltme fişiyle davalı idarece Ekskon Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ilgili katma değer vergisi iadelerinin yapıldığı görüldüğünden, davacı ile adı geçen şirket arasındaki katma değer vergisi iade tasdik sözleşmeleri, düzenlenen katma değer vergisi tasdik raporları ve vergi dairesince bu raporlara göre iadelerin gerçekleştirilmiş olması yeminli mali müşavirce serbest meslek faaliyetinin yapıldığını ortaya koyan doneler olmakla birlikte katma değer vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın hizmetin yapılması anında meydana gelmesi nedeniyle tasdik sözleşmelerinin, düzenlenen tasdik raporlarının ve vergi dairesince yapılan düzeltme fişlerinin tarihleri dikkate alındığında aradaki hizmet alış verişinin 1998 tarihinde değil 1999 yılında gerçekleştiği anlaşıldığından, davacının serbest meslek kazancını 1998 yılında elde etmediğini kanıtlayamadığından söz edilerek verilen kararın bozulması gerekmiştir.

  Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcısının temyiz isteminin kabulü ile Adana Bölge İdare Mahkemesinin 28.6.2006 gün ve E: 2006/1387, K: 2006/1372 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 51'inci maddesi uyarınca kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere bozulmasına, kararın bir örneğinin Maliye Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığına gönderilmesine ve Resmî Gazete?de yayımlanmasına, 25.2.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Danıştay 3.Daire Kararı
  Konu Sahibi a.makineci Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Ağustos.2008, 15:35
 2. Ort.Değiştiğinde Kamu Alacağı Hk. Danıştay Kararı
  Konu Sahibi nane Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Temmuz.2008, 10:57
 3. 49 İlde Teşvik Danıştay Kararı İle Kaldırıldı...
  Konu Sahibi 81 Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 04.Nisan.2008, 10:38
 4. Danıştay Kararı -1996 Yılına Ait Aranıyor
  Konu Sahibi Kerem21 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 24.Kasım.2006, 07:51
 5. Danıştay Kararı: Bilgisayar Kayıtlı Boş Defter Kdv İnd.
  Konu Sahibi nane Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 19.Eylül.2006, 12:00

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36