kamu işçi maaş

Like Tree2Beğeni

Konu: Gecikme Faizi Gider Yazılıp KDV'si İndirilebilir mi?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  43

  Gecikme Faizi Gider Yazılıp KDV'si İndirilebilir mi?

  Merhaba ,

  Şirket adına gelen telefon,elektrik yada su faturalarında geç ödemelerden dolayı tahakkuk eden gecikme zammı gider yazılabilir mi? gecikme zammına ait kdv indirim konusu yapılabilir mi?

  Teşekkürler...


 2. #2
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Gecikme Faizi Gider Yazılıp KDV'si İndirilebilir mi?

  Evet, Bu konu forumda tartışıldı arama yapınız. İndirebilirsiniz.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 3. #3
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Gecikme Faizi Gider Yazılıp KDV'si İndirilebilir mi?

  İndirilemiyecek olan gecikme zamları Amme alacakları tahsil usulu kanununa göre ödenmesi gereken vergi ve sigorta gecikme zamları ile, vergi cezaları ve ipc dir.
  Bunun dışında ticari faaliyetin yürütülmesi sırasında özel hukuk antlaşmalarından doğan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödenen ve faturada belirtilen gecikme zamları bir vade farkı niteliğinde olup , hiç tereddüt etmeden indirebilirsiniz. Kdv sini de aynı şekilde indirim konusu yaparsınız.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 4. #4
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.053

  Gecikme Faizi Gider Yazılıp KDV'si İndirilebilir mi?

  Merhaba ;

  Sadece paylaşmak istedim.
  Kod:
  Mali Çözüm Dergisi Eylül-Ekim-Kasım 2000
  
  
  
  
  
  Mehmet MAÇ
  Yeminli Mali Müşavir
  DENET YMM A.Ş.
  
  
  
  
  KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNCE
  KESİLEN GECİKME ZAMMI FATURALARI
  
  
  
  PTT, TEDAŞ, İSKİ gibi kuruluşlarca, telefon elektrik, su ve başka nitelikteki kamu iktisadi teşebbüslerince verilen mal ve hizmet bedellerinin geç ödenmesi nedeniyle bu kuruluşlarca “GECİKME ZAMMI” adı altında istenen vade farklarının gider kaydı ve KDV indirimi yönünden tereddüt konusu olabildiği görülmektedir.
  
  Gelir Vergisi Kanunu’nun 90 ıncı ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/6 ncı maddesinde, GECİKME ZAMLARININ GELİR UNSURLARINDAN İNDİRİLEMEYECEĞİ belirtilmiştir.
  
  Gecikme zamlarının bu hükümler uyarınca kanunen kabul edilmeyen gider olması için söz konusu gecikme zammının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca doğmuş olması gerekir. (Kanunen kabul edilmeyen giderlerle ilgili geniş bilgi için “KURUMLAR VERGİSİ” isimli kitabımızın 3 üncü baskısına bakınız Sahife 605-657)
  
  6183 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinde ise, AKİTTEN DOĞAN AMME HİZMETLERİNDEN MÜTEVELLİT ALACAKLARIN BU KANUN KAPSAMINDA OLMADIĞI belirtilmiştir.
  
  Kamu iktisadi teşebbüslerince verilen mal ve hizmetlerin bedeli geç ödendiği için ilgili kuruluşlarca gecikme zammı adı altında istenen paralar akitten doğduğu için 6183 sayılı Kanun kapsamında doğan gecikme zammı değildir ve alelade bir VADE FARKI (finansman gideri) niteliğindedir. (Bu vade farklarının gecikme zammı olarak isimlendirilmesi, 6183 sayılı Kanun kapsamındaki gecikme zammı zannedilmesine yol açmaktadır.) 
  
  Sonuç olarak ;
  
  -	Telefon, elektrik, su ve sair her hangibir mal veya hizmet alımı ile ilgili bedellerin geç ödenmesinden kaynaklanan vade farkları işle ilgili olmak ve suç faktörü (kaçak kullanım gibi) içermemek şartıyle GİDER YAZILABİLİR. (Bunların gecikme zammı olarak isimlendirilmiş olması gider kaydına engel değildir.)
  
  -	Bunların KDV’si İNDİRİLEBİLİR. (KDV indirimleri ve indirilmeyen KDV ler hakkında KDV uygulaması isimli kitabımızın 4 üncü baskısına bakınız.) 
  
  İstanbul Defterdarlığı tarafından verilmiş olan 13.7.1998 tarihli muktezada bu görüşlerimiz teyid edilmekte olup, söz konusu muktezada şöyle denilmektedir :
  
  
  
  
  
  
  
  
  “ ilgi dilekçenizde geç ödenen elektrik faturalarının gecikme zamlarının ve gecikme zammı KDV sinin gider olarak yazılıp yazılmayacağı sorulmaktadır.
  ....................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................
  
  Ticari kazancın tespitinde gider kaydedilemeyeceği belirtilen ceza, faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacakların gerek tarh ve tahakkukları, gerekse tahsil usul ve esaslarının müşterek olan yanı bunların Kamu Hukuku çerçevesinde işlem görmeleridir. Diğer bir anlatımla, sözü edilen cezalar ve faizler birer kamu alacağı olup, tahsil ve takibinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanmaktadır.
  
  Sözü edilen Kanunun 1 nci maddesinde ise; 
  
  “Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı vergi cezası, para cezası gibi aslı, gecikme zammı, faizi gibi fer’i amme alacakları ve ayni idarelerin akitten haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.
  
  Türk Ceza Kanunun para cezalarını tahsil şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur.” 
  
  şeklinde amir hüküm bulunmaktadır.
  
  Buradan çıkan sonuç ise, bahse konu gecikme bedelinin ödeneceği kuruluş kamu kurum ve kuruluşu olsa dahî akitten doğan bir alacak olması bakımından bu alacak hakkında kamu hukuku çerçevesinde işlem yapılamayacağıdır.
  
  Diğer bir deyişle akitten doğan bu tür alacaklar özel hukuk hükümlerine tabi olacaktır.
  
  Bu itibarla elektrik bedelinin geç ödenmesinden örtülü anılan kuruluşça gecikme zammı adı altında tahsil edilen bedel abone ile yapılan bir akit sonucu doğduğundan bu tür alacaklar özel hukuk hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir.
  
  Bu nedenle bu tür ödemelerin Gelir Vergisi uygulaması açısından gider kaydedilip edilemeyeceği, sözkonusu ödemenin ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan bir gider mahiyetinde olup olmadığına bağlı bulunmaktadır.
  
  Bu açıklamalardan hareketle, elektrik faturalarının zamanında ödenmemesi sebebiyle tahakkuk ettirilen gecikme zammı, vade farkı mahiyetinde bir ödeme olduğundan işletme ile ilgili bulunmak ve başka bir fiil nedeniyle tahakkuk ettirilmemiş (kaçak kullanım vs.) olmak şartıyla ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.
  ....................................................................................................................................................
  ....................................................................................................................................................
  Öte yandan, Kanunun 30/d maddesinde; “Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez” hükmü bulunmaktadır.
  
  
  
  
  
  
  
  
  Buna göre elektrik faturalarının zamanında ödenmemesi sebebiyle tahakkuk ettirilen gecikme zamlarının işletme ile ilgili bulunmak ve başka bir fiil nedeniyle tahakkuk ettirilmemiş olması şartıyla ticari kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmesi, dolayısıyla sözkonusu gecikme zamları üzerinden hesaplanan KDV nin de indirim konusu yapılması mümkün olacaktır.”
  
  ÖNEMLİ NOT : 
  
  MALİ ÇÖZÜM dergisi’nin 50 nci sayısında, TEDAŞ’a ödenen gecikme zammına ilişkin faturada gösterilen KDV nin indirilemeyeceği şeklinde özetlenen bir karar yer almıştır. (Sahife 162)
  
  Söz konusu karara bakılarak yukarıda izah ettiğimiz ve muktezada belirtilen hususların doğruluğu konusunda tereddüde düşülmemelidir. Aslında Danıştay’ın görüşü bizimkinden farklı değildir. (Söz konusu kararda bahsi geçen KDV indirimi özel bir nedenle reddedilmiş olabilir veya Vergi Mahkemesi kararı mükellef aleyhine hatalı olduğu halde bu karar mükellefçe değil, ceza yönünden sadece idarece temyiz edildiği için Vergi Mahkemesi Kararının esasa ilişkin hatalı yönü, Danıştay’ca ele alınmamış olabilir.)
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 5. #5
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.053

  Gecikme Faizi Gider Yazılıp KDV'si İndirilebilir mi?

  Merhaba ;

  Ayrıca Lütfen inceleyiniz

  NOT :Sanırım son paragraf yazarın görüşünü özetliyor.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  42

  Gecikme Faizi Gider Yazılıp KDV'si İndirilebilir mi?

  Katılıyorum.
  Gecikme zammı, ilgili hizmet bir sözleşmeye bağlıysa gider yazılabilir.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  182

  Gecikme Faizi Gider Yazılıp KDV'si İndirilebilir mi?

  Merhabalar,

  banka kredilerinin geç ödenmesi neticesinde oluşan gecikme faizi bu kapsamda mıdır? gider yazabilir miyiz?

 8. #8
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414

  Gecikme Faizi Gider Yazılıp KDV'si İndirilebilir mi?

  Evet banka kredilerinin geç ödenmesi de temerrüd faizidir. Sözleşmeye istinaden ödenmektedir. Faiz BSMV ve komisyon gibi tüm banka giderleri indirilebilir.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ocak.2013
  Mesajlar
  12
  Merhabalar;

  konunuzla alakalı ilgilendiğim için bu yazınızı buldum anlamadığım elektrik faturasının ödemesi gerçekleşmiş fakat ödeme tahsilat makbuzunda gecikme zammı ve gecikme zammından doğan kdv si var ben bunun gecikme faizini 689 hesapta izlerken kdvsini 191 hesabına mı atmam gerekli sonuçta biz dönemine ait olan kdv yi indiriyoruz bunun kdvside kkeg e yazılmıyormu cevp verirseniz çok sevinirim

 10. #10
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  8.039
  Selamlar
  Önceki mesajlarda da değinildiği gibi bu tip sözleşmeye dayalı giderlere ödenen faizler direkt gider yazılabilir.Haliyle kdvleri de indirim konusu yapılabilir.Sizin bu hesapları 689'da takip ediyor olmanızın hiç bir önemi yoktur.Yani 689 hesap KKEG hesabı değildir.Ya da şöyle söyleyeyim,her 689'a işlenen gider KKEG'dir dolayısıyla bu giderlerinde kdv'si indirilemez diye bir kural da yoktur.kaldı ki bu faizleri 689'a almanız da gerekmez.Örneğin 770.02 de elektrik takibi yapıyorsanız gecikme faizini de bu hesaba alabilirsiniz.Fiş açıklamasına da gecikme faizi dersiniz,muavin döküm aldığınızda listede ayrıca görünür.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Gecikme Faizi Gecikme Zammı
  Konu Sahibi alpertunga060 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Mart.2015, 22:43
 2. Gecikme cezası, gecikme faizi, vb. hesaplaması hakkında.
  Konu Sahibi denetçi Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 25.Aralık.2009, 15:19
 3. Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı
  Konu Sahibi Osman Evren Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 13.Haziran.2009, 17:13
 4. Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi
  Konu Sahibi Marco2000 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Nisan.2009, 11:41
 5. Gecikme Zammı ve Gecikme Faizi Uygulamaları
  Konu Sahibi cumbaba Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Ağustos.2006, 23:38

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36