kamu işçi maaş

Konu: B Formu Dava Açmak mı 371 mi ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  16

  B Formu Dava Açmak mı 371 mi ?

  Değerli forumdaşlar,
  Biliyorsunuz b formlarının verilmemesi ile ilgili mük.355. md hükümlerine göre özel usulsüzlük cezası kesilmekte. Fakat konuya ilişkin D.E.Ü.İ.İ.B.F. öğretim üyelerinden Dr. Mustafa Alpaslanın yazısını aşağıya alıntı yapıyorum. konu ile ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Mükelleflerimizden biri bu ceza ile karşı karşıya vergi mahkemesine gitmek veya 371. madde ile 3'te birini indirme konusunda kararsızım. yorumlarınızı bekliyorum. Saygılarımla

  Ba ve Ba FORMLARI İLE İLGİLİ BİR YARGI KARARININ

  DEĞERLENDİRİLMESİ  Dr.Mustafa ALPASLAN-SMMM

  Doç.Dr.Mustafa SAKAL

  D.E.Ü.İ.İ.B.F.Maliye Bölümü  1- Giriş :

  213 Sayılı VUK.nun 148, 149 ye Mük.md.257.md.vermiş olduğu yetki maddelerine dayalı olarak, Maliye Bakanlığı bazı genel tebliğleri yayınlamış bulunmaktadır (1). Bu genel tebliğler, 350, 362.seri sayılı VUK.genel tebliğleridir (2). Gerek, 350 ve gerekse 362.seri sayılı VUK.genel tebliğleri ile Maliye Bakanlığı vergi yükümlülüklerinden, mal veya hizmet alımlarına dair bildirim formu istemektedir. :;

  2- Bildirimlerin Verilme Şekli, Süresi, Vermeyen Mükelleflerin Durumu Nedir ? :

  Maliye Bakanlığı'nın en son yayınladığı 362.seri sayılı VUK.genel tebliğine göre; bildirimlerin genelde elektronik ortamda verilmesini şart koymuştur. Bazı mükelleflerin ise, önceden olduğu gibi kağıt ortamda düzenlenerek verilmesini istemektedir. Bu mükellefler, genellikle otomasyon uygulaması dışında olan, mal müdürlüklerine bağlı olan mükellefler olup, bunlar teknik olanaksızlar nedeniyle vergi beyannamelerini elektronik ortamda veremeyen mükelleflerdir (3).

  362.seri no.lu VUK.genel tebliğinin "4-DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM" başlıklı bölümde, (17) onyedi madde halinde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. Bu bölümde bir kısım mükelleflerin anılan formları verip-vermeyecekleri hususları etraflıca açıklanmıştır.

  Bu bölümde, genel tebliğin kaleme alınışı, yazılışı oldukça karmaşık ifadelerle yazılmış olup, tebliğ yazı ilkeleri de. nazara alınmadan neyin nasıl istenildiği açıklanamamıştır. Bir kere muğlak ifadelere yer verilmiştir. Tebliğ, toplam (6) sahifeden ve (3) ekten ibaret olup, eklerin ön ve arka yüzleri de ayrıntılı izahatlara yer verilmiş ve mükelleflerin kafaları karıştırılmıştır.

  Özetle, bir kişi veya kurumdan yapılan KDV hariç, 30.000 YTL ve üzerindeki mal ve hizmet alımları, Form-Ba ile; bir kişi veya kuruma yapılan KDV hariç, 30.000 YTL ve üzerindeki mal ve hizmet satışları ise, Form-Bs ile bildirilmesi ve bu formların elektronik ortamda, Vergi İdaresine yollanması istenilmiştir (4).

  3- Konuyla İlgili Bir Vergi Mahkemesi Kararı ve Değerlendirilmesi :

  2004 hesap dönemine ilişkin, form Ba-form Bs ertesi yılı 2005/Eylül ayı içinde vergi dairesine elektronik ortamda vermeyen mükellefe/şirkete 1.180,00 YTL özel usulsüzlük cezası kesilmiştir. İlgili şirket bu kesilen cezaya, vergi mahkemesinde dava açmıştır. Vergi mahkemesi açılan davayı kabul etmiştir (5). Vergi Mahkemesi Kararının hüküm fıkrası aynen aşağıya alınmıştır : "Hüküm veren İzmir 4.Vergi Mahkemesi Hakimliğince dava dosyası incelendikten sonra gereği düşünüldü:

  Uyuşmazlık, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nu 350 seri no.lu genel tebliği uyarınca internet ortamında verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının süresinde verilmediği nedenle, 213 sayılı yasanın mükerrer 355.maddesi uyarınca kesilen 1.180,00 YTL özel usulsüzlük cezasının yasal olup, olmadığına dayanmaktadır.

  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun olay tarihinde yürürlükte bulunan şekliyle mükerrer 355.maddesinde, bu Kanun'un 86, 148, 149, 150, 256, ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257. madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (bir numaralı bentte) birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında madde de yazılı miktarlarda özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiş, aynı maddenin son fıkrasında ise, bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde, bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilememesi durumunda haklarında Kanun'un ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesinin şart olduğu hükmü yer almıştır.

  Anılan maddeye göre ceza kesilebilmesi için, yükümlülerden bilgi veya bildirimleri vermeleri hususunun yazılı olarak istenmesi ve tebliğ olunacak bu yazıda, gereğinin tayin olunan süre içinde yerine getirilmemesi halinde ceza hükümlerinin uygulanacağının açıkça belirtilmesi gerektiği hükmüne yer verilmiş olup, aynı kanunun mükerrer 257.maddesinde Maliye Bakanlığı'nın vergi beyannamelerini internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine izin vermeye ve zorunluluk getirmeye yetkili olduğu hükmüne yer verilmiştir.

  350 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliğinin 3.maddesinde; Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler ile katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda veren mükellefler, Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayının sonuna kadar vermek zorunda oldukları ve bu mükelleflerin formları kağıt ortamında kesinlikle vermeyecekleri, bu düzenlemeye uymayanlar hakkında 213 sayılı Yasanın mükerrer 355.maddesi uyarınca işlem yapılacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

  Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin 2004 yılına ilişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 350 seri no.lu genel tebliği uyarınca internet ortamında verilmesi gereken Ba ve Bs formlarının süresinde verilmediği nedeniyle, davaya konu cezanın kesildiği anlaşılmaktadır.

  Yukarıda ayrıntısı ile belirtilen kanun ve genel tebliğ hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Maliye Bakanlığı'nın beyannameler ve eklerini elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirmek yetkisi olduğu açıktır.

  Ancak 350 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğin de beyanname ekinde verilmesi gereken form Ba ve form Bs nin elektronik ortamda verilmemesi halinde 355.madde hükmü uyarınca işlem yapılacağı düzenlenmiş olup, 213 sayılı Yasanın mükerrer 355.maddesi esas alınarak ceza kesilebilmesi için öncelikle yazılı uyarıda bulunulması gerekeceğinden, madde de belirtilen şekilde uyarı yapılmaksızın, süresinde verilmeyen Ba ve Bs formları için kesilen cezada yasal isabet görülmemiştir.

  Açıklanan nedenlerle DAVANIN KABULÜNE, davaya konu özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına, aşağıda dökümü yazılı 28,70 YTL yargılama giderinin davalı idarece davacıya iadesine, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içinde İzmir Bölge İdare Mahkemesine itirazı kabil olmak üzere 30.6.2006 günü karar verildi."

  4- Sonuç ve Kararın Değerlendirilmesi :

  a) Gerek, Ba, Bs formları ve gerekse önceki yıllardaki A,B,C formları ile yakın
  zamanda uygulanmış ve terk edilen "performans derecelendirme formu" benzeri amaçlara
  yönelik olarak Maliye Bakanlığının çıkarmış olduğu bildirimlerdir. Bu bildirim ve formların
  verilmemesi halinde kesilen, özel usulsüzlük cezalarını, yargı çeşitli gerekçelerle terkin
  ederek, ortadan kaldırmaktadır (6).

  b) Söz konusu formların, bilgi formlarının, bildirimlerinin verilmemesi sonucu kesilen
  cezaların terkin gerekçesinde, idarenin bu bildirimleri yazılı olarak mükelleften talep ederek,
  verilen müddet dahilinde, iş bu formların verilmemesi durumunda, ancak özel usulsüzlük
  cezası kesilebilecektir.  c) Maliye Bakanlığı, hiçbir uyarıya lüzum olmadan salt, VUK.362.seri no.lu tebliğe göre, ceza kesilebileceğini kabul etmektedir. Oysa ki, yargı, hiçbir ihtara gerek duyulmadan, söz konusu formların verilmeyişini gerekçe göstererek ceza kesilemeyeceğine karar vermektedir (7).

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  26

  Ynt: B formu dava açmak mı 371 mi ?

  dava açmak en dogru karar olur 371 değil ancak 376 talep edip 1/3 düşürüebilirsin
  açılan davaların hemen hemen hepsi kazanılmıştır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  1.499

  Ynt: B Formu Dava Açmak mı 371 mi ?

  sayın alperen42;

  neye dayanarak bunu söylediğinin anlamadım 1.ci msn adresini ver sana dava dilekçesi göndereyim dedin 2.sana msn adresimi verdim ancak ne dava dilekçesi nede msn de cevap verdin 3.lütfen bişey paylaşacaksan net olmanı tavsiye ederim yani göndereceksen göndermeni yoksada yok bende demeni neyse yinede zahmet edip cevap bile vermen guzel
  [color=black][b]Sana Bakmak Bütün Rastlantıları Reddedip,Bir Mucizeyi Anlamaktır.Sana Bakmak ALLAH'a İnanmaktır...[/b][/color]

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  16

  Ynt: B Formu Dava Açmak mı 371 mi ?

  Sayın alperen42
  haklısınız 376 acele ile yazdığımdan 371 yazmışım
  Eğer elinizde bu konu ile ilgili dava dilekçesi varsa bana gönderirseniz sevinirim
  yanıtladığınız için teşekkürler

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  18

  Ynt: B Formu Dava Açmak mı 371 mi ?

  Merhabalar;
  Konuyla ilgili dava dilekçesi örneği varsa bana da göndermenizi rica ederim...

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  3

  Ynt: B Formu Dava Açmak mı 371 mi ?


  DİLEKÇE ÖRNEĞİ... Bu ara ismmmo sitesindede bulabilrisiniz...
  İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ
  SAYIN BAŞKANLIĞI’NA
  BAHÇELİ EVLER-İSTANBUL  DAVACI :


  ADRESİ :


  VERGİ KİMLİK NO :


  DAVALI :………..………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ


  VERGİ / (TARİHİ :
  CEZA (NUMARASI :
  İHBARNAMESİNİN (TEBLİĞ TARİHİ :  (NEVİ : ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
  CEZANIN,
  (MİKTARI : 1.180 YTL


  VERGİLENDİRME DÖNEMİ : 2005


  DAVANIN KONUSU :

  2004 Takvim Yılına ait yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamemizi Elektronik ortamda vermediğimizden dolayı Vergi Dairesi, 213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. maddeye göre 1.180 YTL Özel usulsüzlük cezası kesmiştir.Yasaya ve Hukuka aykırı olarak kesilen bu özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasını arz ve talep etmekteyiz.


  OLAY, İDDALAR VE HUKUKİ DELİLLER :


  1)- Kurumumuz 2004 Takvim yılına ait Yıllık kurumlar Vergisi beyannamesini …/04/2005 Tarih ve …………………..........Numaralı tahakkuk fişine istinaden elden verdik. Ancak; Vergi dairesi söz konusu beyannameyi Elektronik ortamda vermediğimizden dolayı, 213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 355. maddeye göre 1.180 YTL Özel Usulsüzlük Cezası kesmiştir.  2)-213 Sayılı VUK’nun Mükerrer 257/4’ncü maddesi “Bu Kanunun 149. maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya....yetkilidir” şeklinde düzenlenmiştir.

  Maliye Bakanlığı, bu yetkisini 30/09/2004 Tarih ve 25599 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 340 no’lu VUK GT ve 03/03/2005 Tarih ve 25744 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanan 346 no’lu VUK GT ile kullanmıştır. 346 no’lu VUK GT ile de, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi, Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2/a beyannamesi hariç), Özel İletişim Vergisi Beyannamesi, Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi için elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu getirmiştir.
  346 no’lu VUK GT’nin 3’ncü bölümüne göre; “elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elden veya posta ile gönderilmeleri durumunda, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’nci maddesinde mükellefin durumuna uyan özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.”
  Tebliğdeki bu hüküm uyarınca; Vergi Dairesi, VUK’nun Mük. 257 maddesine dayanarak, Vergi beyannamemizi elden zamanında vermemiz ve bu beyannamemizi elektronik ortamda vermediğimiz gerekçesiyle, VUK’nun Mükerrer 355’nci maddesine göre 1.180 YTL özel usulsüzlük cezasını kesmiştir.
  3)-VUK’nun Mükerrer 355’nci maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde “bilginin” verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı “bilgi” verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.
  Buna göre, Mük. 355’nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için, verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen “bilgi” olması ve bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin yazılı bildirim yapılması gerekmektedir.
  Mükerrer 355. Maddede elektronik ortamda beyanname verilmemesi nedeniyle cezai yaptırımın yapılacağına ilişkin düzenleme söz konusu değildir. Yukarıda da arz edildiği gibi “Bilgi “kavramı üzerinde yoğunlaşmıştır.

  4)-213 Sayılı VUK’nun 25. Maddesine göre Türk Vergi sisteminde “İradi Beyan” sistemi benimsenmiştir. Söz konusu madde aşağıdaki düzenlenmiştir.

  “Vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergiler "Tahakkuk fişi" ile tarh ve tahakkuk ettirilir.
  Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim olunur ve bunun bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mükellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir. Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda beyannamenin makbuzu yerine geçer.
  Lüzum görülen hallerde beyana dayanan vergi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ olunabilir. Kanunen belli hallerde tebliğ tekalif cetvelinin ilaniyle yapılır.”


  Vergi Ziyıa’na neden olmamış, yükümlülüğüne yerine getiren mükellefe şekli şarta uymadığı için ceza kesilmektedir. Şekli şarta uymayanlara ilişkin düzenleme VUK’nun 352. Maddesinde düzenlenmiştir.
  Mesnetsiz ve Hukuka aykırı olarak kesilen Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması arz ve talebimizdir.

  SONUÇ VE İSTEM :

  Yukarıda maddi ve hukuki nedenleri açıklanan ve dava konusu olan ve 213 sayılı VUK’nun Mükerrer 355. Maddesine göre adıma kesilen 1.180 YTL Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması kararının verilmesini ;

  Yüce Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz. / / 2005


  DAVACI

  Ek : -Ceza İhbarnamesi Fotokopisi
  -İmza sirküleri


 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  16

  Ynt: B Formu Dava Açmak mı 371 mi ?

  sayın PINARTOKCAN
  bahsettiğiniz dilekçe örneğini İstanbul SMM odasının sitesinden buldum fakat söz konusu dilekçe örneği e-beyanname verilmesi gerekirken beyannamelerin elden verilmesi nedeniyle kesilen ceza ile ilgili, ama yine de bazı yerlerini değiştirerek ben bir dilekçe örneği oluşturdum ama geçici vergiden sonra ilgileneceğim buraya o dilekçe örneğini koyacağım iyi çalışmalar teşekkürler.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İşverene Dava Açmak İçin
  Konu Sahibi teknisyen35 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 14.Kasım.2013, 01:49
 2. VUK 355 ve Dava açmak.
  Konu Sahibi erdem Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 25.Ekim.2013, 04:03
 3. İş yerine dava açmak
  Konu Sahibi nuryıldız Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 07.Ağustos.2012, 10:01
 4. Vergi ve Cezaları Ödeyipte Dava Açmak
  Konu Sahibi Umutttttt Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 20.Temmuz.2010, 14:57
 5. Vergi Mahkemelerine Dava Açmak
  Konu Sahibi accounter Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 17.Aralık.2008, 19:25

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36