10 Milyon Üstü Hasılat

Üyelik
12 Şub 2006
Mesajlar
747
Konum
istanbul
1-Biz her sene 10-15 milyon arası satış yapıyoruz 4 tane sgk lı çalışan personaja sahipiz biz efatura ve edeftere geçecemiyiz teşekkürler.
2-2014 de 10 m,lyon üstü fakat 2015 den ve sonraki yılalrda altı olursa yada bir yıl altı başka yıl üstü olursa nasıl olacak?

On milyon üzerine e defter e fatura zorunlu


20 Haziran 2015 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 29392
Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)

1. Giriş

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 ile mükerrer 242 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

Örnek 1: (A) A.Ş. 2015 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatını aşmıştır. Bu durumda (A) A.Ş.’nin 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek 2: 1/7/XXXX-30/6/XXXX özel hesap dönemine tabi (B) Ltd. Şti. 30/6/2016 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatına ulaşmış bulunmaktadır. Bu durumda (B) Ltd. Şti.’nin, 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi (31/10/2016) izleyen özel hesap döneminin başlangıcı olan 1/7/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek 3: (C) A.Ş. ÖTV I sayılı listedeki mallara ilişkin teslim faaliyetinde bulunması sebebiyle EPDK’dan 5/5/2012 tarihinde lisans almıştır. Buna göre, bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan (C) A.Ş.’nin 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek 4: (E) A.Ş. ticari faaliyeti ile ilgili olarak 5/5/2016 tarihinde bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listeden dolayı mükellefiyet tesis ettirmiştir. Buna göre, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra ÖTV III sayılı listedeki mallar nedeniyle mükellefiyet tesis ettiren (E) A.Ş.’nin, e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek için 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek 5: (F) A.Ş. ticari faaliyeti ile ilgili olarak 5/10/2015 tarihinde bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listeden dolayı mükellefiyet tesis ettirmiştir. Bu durumda, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra ÖTV III sayılı listedeki mallar nedeniyle mükellefiyet tesis ettiren (F) A.Ş., mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap döneminin başlangıcı olan 1/1/2016 tarihi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması nedeni ile 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutup ve e-Fatura uygulamasına geçebileceği gibi; söz konusu uygulamalara 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren de geçebilecektir.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura uygulamasına geçme ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.
Tebliğ olunur.​
 
Son düzenleme:
Üyelik
8 Ocak 2015
Mesajlar
14
Konum
İstanbul
1. sorunuzun cevabı tebliğde net bir şekilde ifade edilmiş; 454 sıra no'lu VUK Genel Tebliği'nde belirtiği üzere, 2014 yılı itibariyle brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 31/12/2015 tarihine kadar gerekli başvuru ve hazırlıklarını tamamlayıp 01/01/2016 tarihinden itibaren E-defter ve E-fatura kullanmak zorundalardır.

2. sorunuz ise ; Maliyenin mükellefleri belirli hadler üzerinden E-defter ve E-fatura uygulama kapsamına alarak kayıt dışılığı engelleme yoluna gitme çabası yıldan yıla hadlerinin düşürülmesi ile mükelleflerin büyük bir çoğunluğunu kapsayacaktır. Ayrıca, 421 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği 3.1.6. Bu Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabilecekleri tabiidir.
olarak belirtilmiş belirlenen hadlerin bir sonraki veya daha sonraki yıllardan itibaren kaybedilmesi durumunda e-defter ve e-fatura tutma uygulamasından ayırılma gibi zorunluluk bulunmamaktadır.
ve Bahsi geçen 421 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği ;
5.3. Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur.

5.4. Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

5.5. Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik faturaları almaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümlerin uygulanacağı tabiidir.

5.6. Bu Tebliğ ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kâğıt ortamında defter tutamazlar. Bu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.


Bölümlerinde e-fatura ve e-defter tutma zorunluluğuna uymama durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar ifade edilmiştir. Bu sebeple bir sonraki yıl yada ondan sonraki yıllarda belirlenen hadlerin altında kalsanız dahi E-fatura ve E-defter kapsamında işlem yapmanız faydanıza olacaktır.
 

hakan1972

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 Kas 2012
Mesajlar
142
Konum
istanbul
20 Haziran 2015 tebliğine istinaden 2016 ocak ayından itibaren e fatura ve e deftere geçmek zorunluluğu doğdu.
Daha önce e fatura ve e deftere geçen meslektaşlarımız nasıl bir yol izlememiz gerektiğine dair yardım edebilirler mi?
Her ne kadar önümüzde 6 aylık bir zaman olsada şimdiden hazırlıkları yapıp yeni yıla hazır girmek istiyorum.
Yol haritası nasıl olmalıdır?
hangi program tavsiye edilir. (eta kullanıyorum versiyon7)
şifre alma, tubitak tan eposta alma vs.
Teşekkürler
 
Üyelik
12 Şub 2006
Mesajlar
747
Konum
istanbul
bende eta kullanıyorum ama 2016 da başlatmayabilirler son an da geciktirler uzatırlar gibi geliyor bana
 
Üyelik
26 May 2015
Mesajlar
7
Konum
İstanbul
Arkadaşlar bu sefer uzatılmaz diye tahmin ediyorum. E-fatura 1,5 yıldır kullanılıyor e -defter ise 2 ay sisteme yüklendi. Yani test kısmı gerçekleşti diye düşünüyorum. Bütün programların e-fatura ve e- defter modelleri var. Bunları güncellemeniz gerekmekte.

Başvuru adımları http://www.e-fatura.gov.tr ve http://www.e-defter.gov.tr de var. Ama aşağıda siteden aldığım bilgi mevcut.

Ben 1,5 senedir e-faturayı ve sene başından itibaren de e-defteri bir firmam da kullanıyorum. Sorusu olan arkadaşlara elimden geldiği kadar yardım edebilirim.e-Fatura Portal Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Tüzel kişiler
•Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" (ulaşmak için tıklayınız)
•Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" (ulaşmak için tıklayınız)
•Şirket kuruluş sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde 01.10.2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ilgili ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi, (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi) ve
•Başvuru formuna tüzel kişi mükelleflerin adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri örneği veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.

Başvurusu uygun bulunan tüzel kişilere,
•Kullanıcı hesaplarının tanımlandığı ve uygulama bünyesinde kullanmak zorunda oldukları Mali Mühür sertifikalarını TÜBİTAK-UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezinden temini işlemlerine başlayabilecekleri bilgisi verilir.
•Bedeli KAMU SM hesabına yatırılan sertifikalar KAMU SM tarafından başvuru sahibi tüzel kişilere teslim edilir.

Hesaplarının aktif hale gelmesi birlikte kullanıcılar, herhangi başka bir işlem yapmalarına gerek kalmaksızın e-Fatura Portalı aracılığı ile uygulamada tanımlı diğer kullanıcılara e-fatura göndermeye ve bunlardan e-fatura almaya başlayabilirler.

Gerçek kişiler
•Yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" (ulaşmak için tıklayınız)
•Uygulama mali mühür ile kullanılmak isteniyorsa mükellef tarafından imzalanmış, "Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi" (ulaşmak için tıklayınız)
•Uygulama nitelikli elektronik sertifika ile kullanılmak isteniyorsa mükellefin nitelikli elektronik sertifikaya sahip olunduğunu ifade eden yazılı beyanı ve
•Başvuru formuna imza atan kişinin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri veya aslının getirilmesi halinde Başkanlıkça onaylanmak üzere fotokopisi.

Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan gerçek kişi mükelleflerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanarak aktive edilir.
 

hakan1972

Katkı Sunan Üye
Üyelik
29 Kas 2012
Mesajlar
142
Konum
istanbul
Ertelense bile önünde sonunda bu sisteme geçecek olmamız kaçınılmaz.

1.ci aşamada kullandığımız programın e fatura ve e defter’e uyumlu hale getirilmesi.
Eta nın uyumlu versiyonu 10.000 tl civarinda.(cari-stok-çeksenet-muhasebe-ba-bs ve bordro programı- e fatura-e defter dahil)
Ayrıca faturaların saklanması için özel entegratör ile anlaşılması gerekiyormuş.
Özel Entegratör neden var? Olmasa ne olur? Açıkcası bilmiyorum.
Etanın anlaşması Dijital Planet bununda ücreti başlangıç 2.000 tl+kdv
50 ila 100 fatura alınıp veriliyorsa aylık 165 tl ücreti var.

GİB’lığına yapılacak başvuruları program işini hallettikten sonra bakacağım.
Zor olan yeni programa adapte olmak.
 
Üst