zirve

2011/2.SMMM Sınavı Soru ve Cevapları Hukuk-Tahmini

Üyelik
27 Ara 2010
Mesajlar
270
Konum
antalya
2011/2.SMMM Sınavı Soru ve Cevapları-Tahmini
Hukuk​
2 Temmuz 2011 Cumartesi-17.00-18.30​

SORU-1: İcra İflas Kanununa göre İhtiyati hacizi tanımlayarak, safhaları ve şartlarını birlikte açıklayınız.

SORU-2: Borçlar Kanuna göre kefalet akdini tanımlayarak şartlarını ve kefalet türlerini sadece yazınız.

SORU-3: İş Kanuna göre, işverenin tekrar işe almak zorunda olduğu kişileri yazınız.

SORU-4: Ticaret Kanuna göre "cari hesap" nedir.Kısaca açıklayınız.

SORU-5: Karz sözleşmesi nedir. Tanımını unsurlarıyla birlikte yazınız.


Yukarıdaki soruları kendi şahsi tahminimden ibarettir.
 
Üyelik
27 Ara 2010
Mesajlar
270
Konum
antalya
Ynt: 2011/2.SMMM Sınavı Soru ve Cevapları Hukuk-Tahmini

CEVAP-1:

İHTİYATİ HACİZ:
Alacaklını bir para alacağının zamanında ödenmesini güvence altına almak için mahkeme kararı ile borçlunun mallarına-önceden geçici olarak el koymasıdır.

Alacaklı borçlusunun borcunu ödeyeceğinden emin değilse,

? Önce mallarına ihtiyati haciz koydurur,
? Sonra davasını açar veya ilamsız icraya başvurur,
? Açtığı dava ya da ilamsız icra kesinleşirse, haciz için uğraşmadan daha önce ihtiyati haczedilen mallar icra dairesinde satılır ve satış bedeli alacalıya ödenir.
İhtiyati haciz kural olarak vadesi gelmiş muaccel borçlar için geçerli ise de; vadesi gelmemiş borçlarda alacaklı aşağıdaki hususlarından birisini ispat ettiği takdirde, borçlunun mallarına ihtiyati haciz koydurabilir:

1. Boçlunun belli bir ikametgahı yoksa,
2. Borçlunun taahhütlerden kurtulmak amacıyla mallarını gizlemeye, kaçırmaya hazırlandığı ya da kendisinin kaçmaya hazırlandığı hali

CEVAP-2:

Kişisel teminatların en önemlisi ve ayrıca üç köşeli(kefil-borçlu-alacaklı) bir ilişki olan kefalette; kefil asıl borçlunun alacaklısına karşı, asıl borcu yerine getirmeyi tekeffül eder.
Şartları:
1. Geçerli ve asıl bir borç olmalı
2. Yazılı şekilde olacak
3. Sözleşmede kefilin sorumlu olduğu azami miktarın gösterilmesi

KEFALET TÜRLERİ:
1. Adi kefalet
2. Müteselsil kefalet
3. Birlikte kefalet
4. Kefile kefalet*: Alacaklıya karşı daha önce kefil olmuş veya olacak kimsenin tekeffül etmesidir.
5. Rücua kefalet

CEVAP-3:

1. İK.29.maddeye göre topluca işten ayrılanları tekrar işe alma zorunluluğu
2. Sakatlanarak ayrılanları tekrar işe alma
3. Sendikal faaliyetlerinde dolayı ayrılanları-yönetici-idareci olan
4. Kanuni bir görev nedeniyle-askerlik gibi ayrılanları tekrar işe alma
5. Hastalık nedeniyle işten ayrıan gazetecileri tekrar işe alma

CEVAP-4:

İki kimsenin para hizmet ve diğer unsurlardan doğan birbirlerindeki alacakları ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, kalem kalem borç ve alacak şeklince çevirerek hesabın kesilmesinde çıkacak bakiyeyi isteyeceklerine dair yapılan yazılı anlaşma niteliği taşıyan özel bir takas rejimidir.

CEVAP-5:

Ödünce konu olan şeyin kullandırılması amacıyla birlikte mülkiyetinin devrini de öngören hukuki işlemdir.
Unsurları:
1. Ödünç verilecek bir miktar para-misli eşya
2. Ödün konusu şeyin ödünç alana geçmesi
3. Ödünç alanın geri vermeyi üstlenmesi
 

Benzer konular

Üst