zirve

2012 1. Dönem Geçici Vergide Ödenen Vergi

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,706
Konum
İstanbul
Arkadaşlar Merhaba

1. dönem geçici vergide 700 tl ödenmiş sene sonunda zarar çıktı. Ben bu tutarı 193 den 136 ya mı alacağım birde iade veya mahsup olur mu bu tutar ?

Teşekkür ederim
Saygılarımla
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,575
Konum
İstanbul
Sayın Koraykara,

Müsaadenizle aynı görüşte değilim. Geçici Vergi, Tevkif yoluyla ödenen vergiler kapsamına girmiyor.
Ancak Geçici verginin uygulaması şöyledir;

Ödenen Geçici vergiler Kurumlar Veya Gelir vergisi beyannamesini verilmesiyle kesinleşirler. ( Daha önce nakden veya mahsuben iade talebi yapılamaz ) Eğer ödeme fazla ise beyannamenin verilişinden sonra bir yıl içinde mahsubu yada iadesi gerçekleştirilmelidir, yoksa zamanaşımına uğrar ve alacak hakkı düşer. İade yada mahsup talebinde bulunduktan sonra bir yıllık süre durur. Esasen yasaya göre durumu mükellefe bildirme yükümlülüğü de Vergi Dairesine ( Mali İdareye ) aittir. Ancak ben bugüne kadar rastlamadım.

Aksine bir görüşünüz varsa tekrar yazınız lütfen.
Saygılar,
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Sayın Koraykara,

Müsaadenizle aynı görüşte değilim. Geçici Vergi, Tevkif yoluyla ödenen vergiler kapsamına girmiyor.
Ancak Geçici verginin uygulaması şöyledir;

Ödenen Geçici vergiler Kurumlar Veya Gelir vergisi beyannamesini verilmesiyle kesinleşirler. ( Daha önce nakden veya mahsuben iade talebi yapılamaz ) Eğer ödeme fazla ise beyannamenin verilişinden sonra bir yıl içinde mahsubu yada iadesi gerçekleştirilmelidir, yoksa zamanaşımına uğrar ve alacak hakkı düşer. İade yada mahsup talebinde bulunduktan sonra bir yıllık süre durur. Esasen yasaya göre durumu mükellefe bildirme yükümlülüğü de Vergi Dairesine ( Mali İdareye ) aittir. Ancak ben bugüne kadar rastlamadım.

Aksine bir görüşünüz varsa tekrar yazınız lütfen.
Saygılar,

Pardon hangi konuda aynı görüşte değilsiniz benimle? Bir de ben geçici vergi tevkif yoluyla ödenen vergiler kapsamına girer mi dedim? Ya da kurumlar vergisi beyannamesi verilmeden önce iade talebinde bulunulabilir mi dedim?

Ben hangi görüşüme itiraz ettiğinizi anlayamadım. Tabi sırf farklı bir görüş öne sürmek için yazmadıysanız bu mesajı.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,575
Konum
İstanbul
Sırf farklı bir görüş yazmak için böyle bir cevap tabiki yazmam.


"252 Nolu GVK Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre." dediğiniz için görüş farkımız olduğunu düşündüm. Adı geçen tebliğ "Tevkif Yoluyla Ödenen Vergiler" in iade ve mahsup işlemlerini kapsar.

Saygılar,
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
O zaman Sayın Ksimkesyan size yeni bir bilgi vereyim, 252 Nolu GVK Genel Tebliği sadece tevkif yoluyla ödenen vergilerin değil, aynı zamanda geçici verginin de mahsubuna ilişkin esasları kapsar. Bana inanmama ihtimalinize karşın tebliğin ilgili bölümünü copy-paste yapıyorum.

"2. Geçici Verginin Mahsubu ve İadesi

2.1.Yasal Düzenlemeler

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesinde; üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici verginin, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edileceği, mahsup edilemeyen tutarın mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edileceği, bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarının da o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edileceği belirtilmiştir. Bu esaslar kurumlar vergisi mükellefleri açısından da geçerlidir.

2.2. Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup

Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden ilgili hesap dönemine ilişkin geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi mahsup edilir.

Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tahakkuk ettirilmiş geçici verginin ödenmiş olması gerekmektedir. Geçici vergi dönemleri itibariyle tahakkuk ettirilmiş, ancak ödenmemiş bulunan geçici verginin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir.

Tahakkuk ettirilmiş ancak ödenmemiş olması dolayısıyla yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup imkanı bulunmayan geçici vergi tutarları terkin edilir. Terkin edilen geçici vergi tutarı için vade tarihinden terkin edilmesi gereken tarih olan yıllık beyannamenin verilmesi gereken kanuni sürenin başlangıç tarihine kadar gecikme zammı uygulanır.

2.3. Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade

Ödenen geçici vergi tutarının, geçici verginin ilgili olduğu döneme ilişkin olarak verilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden fazla olması halinde, mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir.

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesi hükmü uyarınca, mahsup işleminin yapılabilmesi için yazılı başvuru şartı aranmaz. Söz konusu mahsup işlemi 6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükmü de dikkate alınarak ilgili vergi dairesince re'sen yapılır.

Mahsup işlemi yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilir. Mahsubu yapılacak vergi borçları için vade tarihinden, yıllık beyannamenin verildiği tarihe kadar gecikme zammı uygulanır. Dolayısıyla bu tarihten sonra söz konusu vergi borçları için gecikme zammı uygulanmaz.

Mahsup sonucu iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilir. Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar yazılı olarak başvurulması gerekir.

Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmayıp, geçici verginin ödenmiş olması yeterlidir. Geçici vergiye ilişkin iade taleplerinde teminat ve inceleme raporu aranmaz.

2.4. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu

İlgili dönemler halinde hesaplanan geçici vergiden varsa o hesap dönemi ile ilgili olarak daha önce ödenmiş geçici vergi ve geçici vergiye tabi kazançlarla ilgili olarak tevkif edilmiş vergiler mahsup edilmekte, mahsuptan sonra kalan tutar o dönem için ödenmesi gereken geçici vergi olmaktadır.

Yıllık beyannamenin vergi bildirimi tablosunda yer alan geçici vergiye ilişkin satırda, beyannamenin ilgili olduğu geçici vergi dönemlerinde ödenen geçici vergi tutarı (ilgili geçici vergi beyannamelerinin ödenecek geçici vergi satırında yer alan tutarlar toplamı) gösterilir. Yıllık beyannamenin vergi bildirimi tablosunun kesinti yoluyla ödenen vergiler satırında ise, o yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergilerin tamamı (geçici vergiden mahsubu yapılan tevkifat tutarları dahil) gösterilir."

Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden, yukarıda sözü edilen geçici vergi tutarı ile yıl içinde tevkif yoluyla kesilen vergilerin tamamı mahsup edilir, kalan tutar ise bu Tebliğin 1.3. bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde red ve iade edilir."
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,575
Konum
İstanbul
Sayın Koray Karakaya,

Benim tebliğe bakış açım biraz farklı. Kaldıki bununla ilgili Vergi Dairelerinde birçok olaylada karşılaştım. Bu yüzden 262 sayılı tebliğle uyarı niteliğinde bir açıklama da yaptılar. Sizin görüşünüze da tabiki saygım var. Ancak bilgi alışverişi yapılan bir ortamda, kullanılan kelimelerin "bana inanmama ihtimalinize karşın" gibi kullanılmasını da doğrusu uygun bulmadım.

Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler,

Saygılar tekrar.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Sayın Ksimkesyan;

1-262 Nolu GVK Genel Tebliğinde mahsup edilemeyen ve iade edilme durumu oluşan geçici verginin özellikle katma değer vergisi başta olmak üzere diğer vergi borçlarına mahsubu konusunda açıklamalara yer verilmiştir. Ancak 252 Nolu GVK Genel Tebliğ temel esas ve usullerin belirlendiği tebliğdir ve halen yürürlüktedir.

2- Sizin 252 Nolu GVK Genel Tebliğine bakış açınız nasıl farklı? Ben bu hususu anlayamadım. Kurumlar vergisinden mahsup edilemeyen geçici verginin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin usul ve esaslar 252 Nolu GVK Genel Tebliğinin 2.bölümünde açıkça belirtilmiş.

3-Üstelik siz saat 17.29'da gönderdiğiniz mesajda "252 Nolu GVK Genel Tebliğinde belirtilen esaslara göre." dediğiniz için görüş farkımız olduğunu düşündüm. Adı geçen tebliğ "Tevkif Yoluyla Ödenen Vergiler" in iade ve mahsup işlemlerini kapsar" ifadesini kullanmışsınız. Ben de bu bilginin yanlış olduğunu saat 17.33'de yazdığım mesajda açıkça belirttim. Hala benim değil sizin verdiğiniz bilginin doğru olduğunu söylüyorsanız bunu gerekçeleri ile açıklamanızı rica ediyorum.

4-Ne gibi olaylarla karşılaştınız vergi dairelerinde? Ayrıca kişisel deneyiminiz olarak vergi dairelerinde her ne ile karşılamış olursanız olun, bu mer'i vergi mevzuatının yürürlükte olmadığını mı gösterir?

5-252 nolu GVK Genel Tebliğinin geçici verginin mahsubunu kapsamadığını ısrarla iddia etmenizden sonra, bu hususun GVK GT:252'te yer aldığını söylemem üzerine bana inanmayacağınızı düşündüm, ki maalesef haklıymışım.
 
Son düzenleme:
Üyelik
2 Eyl 2008
Mesajlar
785
Konum
İZMİR
sanırım 2002-2003 yılıydı, böyle küçük rakamı bende Kurumlar vergisi beyannamesinde gösterdim, iade istemedim. aradan bikaçyıl sonra v.dairesinden aradılar, hakkınız bitiyor banka hesabı gösterin yatıralım dediler :) söyledik o hesaba yattı para :)
 

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,706
Konum
İstanbul
Değerli üstadlar 2010 yılı beyannamesinde bu şekilde bir alacak olsa ve kurumlarda Iadesi Gereken Geçici Vergi bölümüne yazılmış olsa 2013 yılında mahsup yapılabilir mi ?

Mahsup sonucu iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilir. Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar yazılı olarak başvurulması gerekir. ( Ben yazmışım beyannameye )
Teşekkür ederim Saygılarımla
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Eğer beyannamede ilgili satırda gösterdiyseniz, zaten yazılı başvuru yapmış sayılacağınız için ayrıca bir başvuruya gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla her ne kadar 2010 yılı beyannamesi 2011/Mart-Nisan ayında verilmiş ve 1 yıldan fazla geçmişse de 252 Nolu GVK Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre siz iade başvurunuzu yazılı olarak süresi içinde yapmış bulunuyorsunuz.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,993
Konum
İSTANBUL
Aslında ben konuya cevap yazacaktım.Fakat Sayın Koray bey çok güzel bir şekilde açıklamış hadi özetini yapayım dedim onuda Sayın Day-Dream yapmış.Bende bari önemine vurgu yapayım diye Sayın Day-Dream'imden copy yaptım

Sayın Day-Dream'den alıntıdır.

Mahsup sonucu iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilir. Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar yazılı olarak başvurulması gerekir
 
Üst