zirve

2012' de Alınan Paranın Vergisi 2014 'de mi Ödenecek ?

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,706
Konum
İstanbul
Avans kar payının vergilendirilmesi.

Başlık Avans kar payının vergilendirilmesi hk.
Tarih 27/02/2013
Sayı 62030549-120[75-2012/997]-280
Kapsam


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)


Sayı

:

62030549-120[75-2012/997]-280

27/02/2013

Konu

:

Avans kar payının vergilendirilmesi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 2012 takvim yılı karından mahsup edilmek üzere avans kar payı dağıtımı yapılacağı, kesintinin ise 2012 yılında muhtasar beyanname ile beyan edileceği belirtilerek hissedarlar açısından elde edilen kar payının hangi yılın beyannamesine dahil edileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasında, sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkül sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratların menkul sermaye iradı olduğu belirtilerek, ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, "İştirak hisselerinden doğan kazançların (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıklarının ortakları ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.) kaynağı ne olursa olsun menkul sermaye iradı sayılır." hükmü yer almıştır.

Öte yandan, anılan Kanunun 22 nci maddesinin (2) numaralı bendinde ise, tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısının gelir vergisinden müstesna olduğu, istisna edilen tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılacağı ve tevkif edilen verginin tamamının, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edileceğine hükmedilmiştir.

Yine aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında kimlerin tevkifat yapacağı belirtilmiş olup, anılan maddenin (6/b-i) bendinde ise, tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) % 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "15.6.6. Avans kar payı dağıtımı" başlıklı bölümünde;

" (6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 20.maddesiyle değişen bölüm) Kurumlar vergisi mükelleflerince avans kâr payı dağıtımı yapılması halinde, dağıtılan kâr payları üzerinden elde edenin hukuki niteliğine göre vergi kesintisi yapılacaktır. Kesilen vergiler, avans kâr payı dağıtımının yapıldığı aya ait muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.

Avans kâr payı dağıtımında kurum ortakları açısından elde etme, kurumun yıllık safi kazancının kesinleşip, kârın nakden veya hesaben dağıtıldığı, diğer bir ifadeyle avansın kâr dağıtım kararı uyarınca dağıtılan kârdan mahsup edildiği tarihte gerçekleşecektir. Şu kadar ki; bu süre, ilgili hesap dönemine ilişkin beyannamenin verilmesi gereken tarihi içeren hesap döneminin sonunu geçemeyecektir.

..."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre, 2012 yılında avans kâr payı dağıtılması halinde, 2013 yılı sonuna kadar kar dağıtımı için karar alınarak avans kâr paylarının mahsup edilmesi gerekmektedir. Kâr payı elde eden gerçek kişi ortakların elde ettikleri kazancın kanunda belirtilen istisna haddini geçmesi durumunda, 2013 takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmekte olup, 2012 yılında avans kar payı üzerinden kesilerek beyan edilen vergilerin gelir vergisi beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,575
Konum
İstanbul
Sayın Day-Dream,

Bir bakış açısıyla öyle, ancak bu avans ödemesinin kar payı olduğunu düşünürseniz % 15 GV stopajı zaten peşin bir vergilemedir. Yani pek 2012'de aldığınız kar payının vergisini pek 2014'de ödemiş olmazsınız. Ancak Gelir Vergisi beyannamesi vermek zorunluluğunuz olur ve bu geliri de beyannamenize intikal ettirme zorunluluğunuz varsa (Menkul Sermaye İradı Elde Edenlerin Beyan Şartları nedeniyle) o takdirde ihtimal ki çıkacak vergi farkını ödersiniz.

Ancak Özelgede sadece vergisel düzenleme ile ilgili cevap verildiği (konunun avans kar payı değil kar dağıtımı şekliyle düşünülerek cevaplandırılmış olduğu kanısındayım) için ben böyle bir durumda dikkat edilmesi gereken durumun Gümrük Ve Ticaret bakanlığının Yeni TTK nedeniyle 9.8.2012 tarih ve 28379 sayılı resmi gazetede yayınlanan "KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ" ini dikkatle okumanızı da öneririm eğer daha önce bakmadıysanız. Çünkü bu tebliğe göre "Avans Kar Payı" dağıtımı çok dikkat gerektiren bir husus.

Saygılar,
Kevork
 
Üyelik
23 Nis 2013
Mesajlar
1
Konum
İSTANBUL
Arkadaşlar merhabalar.

2013 yılında ltd den a.ş.e dönüşen firmamız için 2012 yılı karının dağıtımını yapacağız.

>>Genel kurul yapmamıza gerek var mı?
>>Genel kurul yapacaksak tescile tabi olur mu?
>>Hangi defteri kullanmamız gerekir?

teşekkürler,
 
Üst