zirve

6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
6102 Sayılı TTK-

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenen Türkiye MuhasebeStandartları;
a) Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve yorumları ile,
b) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Türkiye Finansal Raporlama Standartlarından (KOBİ/TFRS)
oluşur.
(2) Aşağıda sayılanlar TMS/TFRS ve Yorumlarını uygulamakla yükümlüdürler:
a) Bu Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ila (e) bendlerindeki sermaye şirketleri,
b) TMS/TFRS ve Yorumlarını uygulamayı tercih edenler.
(3) Aşağıda sayılanlar KOBİ/TFRS?nı uygulamakla yükümlüdürler:
a) Bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalan ve işletme yönetiminde yer almayan
işletme sahipleri, işletmeye borç verenler ve kredi derecelendirme kuruluşları gibi dış kullanıcılar için genel amaçlı
finansal tablo düzenleyen işletmeler.
b) TMS/TFRS?nı uygulamayı tercih eden KOBİ tanımındaki işletmelerden tekrar KOBİ/ TFRS uygulamasına
dönmek isteyen işletmeler.
(4) Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, küçük ölçekli işletmeleri KOBİ/TFRS?ndan kısmen veya tamamen
muaf tutmaya veya bunlar için ayrı standartlar belirlemeye yetkilidir.
(5) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS ve Yorumları ile KOBİ/TFRS) ve kavramsal çerçevede
belirlenen ilkeler bu Kanunun ticari defterlere, finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin hükümleri ile ilgili diğer
hükümlerine de uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye Denetim Standartları Kurulu kuruluncaya kadar,
397 nci maddede belirtilen Türkiye Denetim Standartları; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ile ilişkili bir Kurul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla
uyumlu olarak belirlenir. Kurulun, hangi kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacağı ile çalışma usul ve esasları,
TÜRMOB tarafından hazırlanacak ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yayımlanacak bir yönetmelikle
düzenlenir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Kamu adına denetleyici tüzel kişiliği haiz bir üst kurum kurulup faaliyete geçinceye
kadar 400 üncü maddede öngörülen denetçilerin, denetlemelerini bu Kanun hükümleriyle standartlara ve amaca uygun olarak yapmalarını sağlamak için, denetçiler yerinden ve internette, denetleme belgelerine erişim suretiyle ve ayrıca gerekli bilgileri de alarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenir. Bu üst denetimin usul ve esasları 400 üncü madde uyarınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.
(2) Bu Kanunun Türkiye Muhasebe Standartları ile ilgili hükümlerinin yürürlüklerine aşağıdaki hükümler
uygulanır. Bu Kanun;
a) 1523 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan büyük ölçekli sermaye şirketleri ile bunların konsolidasyon kapsamına giren bağlı şirketleri, iştirakleri ve şirketler toplulukları,
b) Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler,
c) Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları,
d) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri,
e) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda tanımlanan
emeklilik şirketleri,bakımından 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
(3) Küçük ve orta ölçekli sermaye şirketleri ile bu maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar dışında kalan her
ölçüdeki gerçek ve tüzel kişi tacirler için yayımlanan ve yayımlanacak olan özel Türkiye Muhasebe Standartları 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
(4) Bu Kanunun anonim şirketlerin denetlenmesine ilişkin 397 ilâ 406 ncı maddeleri 1/1/2013 tarihinde
yürürlüğe girer.
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: 6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

01.01.2013 tarihinden itibaren TMS yi uygulamak zorunda olan şirketler:

GEÇİCİ MADDE 6- (1) 1534 üncü maddenin ikinci fıkrasında anılan şirketler 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, gerek ticari defterlerinin tutulmasında, gerek münferit ve konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanmış olan Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorundadır. 1534 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) ilâ (e) bentlerindeki tacirler, 31/12/2012 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte sona erecek olan hesap dönemlerine ilişkin ticari defterlerine dayanarak hazırlayacakları bilançolarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzeltmek ve düzeltilmiş bilançolarını 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi bulunanlar daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap döneminin açılış bilançosu olarak ticari defterlerine ve finansal tablolarına geçirmek zorundadır.

(2) 1534 üncü maddenin üçüncü fıkrasında anılan şirket ve işletmeler, 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap
dönemi dolayısyla daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap dönemi için, gerek ticari defterlerinin tutulmasında gerek münferit ve konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanmış olan özel Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamak zorundadır. Bu tacirler, 31/12/2012 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte sona erecek olan hesap dönemlerine ilişkin ticari defterlerinden çıkaracakları bilançolarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzeltmek ve düzeltilmiş bilançolarını 1/1/2013 tarihinde veya özel hesap dönemi bulunanlar daha sonraki bir tarihte başlayacak hesap döneminin açılış bilançosu olarak ticari defterlerine ve finansal tablolarına geçirmek zorundadır.

Madde 1534-2 ve 3.Fıkra
2.a) 1523 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan büyük ölçekli sermaye şirketleri ile bunların konsolidasyon kapsamına giren bağlı şirketleri, iştirakleri ve şirketler toplulukları,
b) Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler,
3) Küçük ve orta ölçekli sermaye şirketleri ile bu maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar dışında kalan her ölçüdeki gerçek ve tüzel kişi tacirler için yayımlanan ve yayımlanacak olan özel Türkiye Muhasebe Standartları 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 1523- (1) Bu Kanunun 1522 nci maddesine istinaden belirlenen küçük ve orta ölçekli işletme
ölçütleri, sermaye şirketleri için de geçerlidir. Bu ölçütlerin üzerindeki sermaye şirketleri ise büyük sermaye şirketi
sayılır.
(2) Küçük ve orta ölçekli olsalar dahi, aşağıdaki şirketler büyük sermaye şirketi sayılırlar:
a) Borçlanma araçları veya özkaynağa dayalı finansal araçları kamuya açık bir piyasada (yerel ve bölgesel
piyasalar da dâhil olmak üzere, yerli veya yabancı bir sermaye piyasasında veya tezgâh üstü piyasada) işlem gören veya bu tür bir piyasada işlem görmek üzere söz konusu araçları ihraç edilme aşamasında bulunan sermaye şirketleri.
b) Esas faaliyet konularından biri, varlıkları güvenilir kişi sıfatıyla geniş bir kitle adına muhafaza etmek olan bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik şirketleri ve benzerleri.

B) Ölçeklerine göre işletmeler
MADDE 1522- (1) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun görüşleri alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler, bu Kanunun ticari defterler ile finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin olanlar başta olmak üzere, ilgili tüm hükümlerine uygulanır.
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: 6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

I - İnternet sitesi
MADDE 1524- (1) Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu
sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.
Yürürlük
MADDE 1534- (1) Kenar başlıkları metne dâhil olan bu Kanun 1/7/2012 tarihinde; geçici 2 nci ve geçici 3
üncü maddeler ise bu Kanunun yayımı ile birlikte yürürlüğe girer. 1524 üncü madde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer. Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.
Sermaye şirketlerinin mesela limited şirket 01.07.2013 tarihi itibariyle bir internet sitesi olmalıdır.
 
Üyelik
21 Şub 2011
Mesajlar
66
Ynt: 6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

yeni dönem hepimize hayırlı olsun sanırım , kendini yeni duruma adepte edenlr başarılı olcak diğerler elencek , ak koyun kara koyun ortaya çıkacak,
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: 6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

Denetim işlerini hangi kurum yönetecek?
SPK kamu tüzel kişiliği olan bir kurum.Geçici md.2 de ;Yeni bir kurum dendiğine göre denetim işlerini SPK yürütmeyecek,TÜRMOB da yürütmeyecek,yeni bir devlet kurumu kurulacak.Bu kurum kuruluncaya kadar yetki yine TÜRMOB da olacak.Tabi maddeden anladığımız kadarıyla.
 
M

manasse

Ziyaretçi
Ynt: 6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

aokten ' Alıntı:
Denetim işlerini hangi kurum yönetecek?
SPK kamu tüzel kişiliği olan bir kurum.Geçici md.2 de ;Yeni bir kurum dendiğine göre denetim işlerini SPK yürütmeyecek,TÜRMOB da yürütmeyecek,yeni bir devlet kurumu kurulacak.Bu kurum kuruluncaya kadar yetki yine TÜRMOB da olacak.Tabi maddeden anladığımız kadarıyla.

Merhaba,
Sermaye Piyasasında faaliyet gösteren şirketler yani İMKB de işlem gören şirketler için SPK, diğer tüm şirketler için TÜRMOB
 
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
740
Konum
İstanbul
Ynt: 6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

Ünal Tekinalp in açıklamalarından notlar:

-Şirketlerin şeffaflığı internet sitelerinin kurulması ve yatırımcılar için gerekli olan bilgilerin açıklanmasıyla sağlanacak.Bu bilgiler sitede 5 yıl süreyle kalacak.Ticari sır ilkesine aykırılık olabilir mi?
Şirketler müşteri listesi veya üretim sırlarını veya aldığı ihale veya gizli kalması gereken bir anlaşmayı sitesinde açıklamayacak.Hali hazırda bilgi alma hakkı kanununa göre verilmesi gereken bilgileri sitede yayınlayacak.
-Tek kişi ile A.Ş. kurulabilecek ve halka açılabilecek.Zaten şu anda %99,99 u bir kişiye diğer paylar 1 veya 4 kişiye ait olmak üzere bir sürü A.Ş. veya LTD. şirketi var.
-Tek kişi A.Ş. veya sermaye şirketi kurulmasının en kötü tarafı sorumluluk noktasında ortaya çıkmakta,koyulan sermaye ile sorumluluk veya şahıs malvarlığı ile sorumluluk noktasında geçişmeler olabilir.Bu aktarım sorunu perdenin kalkması davası ile açığa çıkarılarak giderilebilir.
-Türkiyedeki muhasebe sistemi 1956 yılında VUK altında muhasebe uygulama tebliğle belirlenmiş sisteme dayanıyor ve Türkiye sınırlarını aşabilecek kabiliyette değil,yeni TTK ile uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu TMS standartlarına göre hazırlanacak mali tablo ve dipnotlar ile şirketler sınırları aşabilecek.
-Şirket denetim işini kim yapacak?YMM ler ve SMMM ler.Şu an belgeyi alıp muhasebe işiyle uğraşan lisans mezunu 40 bine yakın insan var.Onlar bu işi yapabilecek kabiliyette.10 a yakın büyük denetim şirketi 200 e yakın denetim şirketi var.Koordinasyonu yeni kurulacak Türkiye Denetleme Kurumu yerine getirecek.
 
Üyelik
21 Şub 2011
Mesajlar
66
Ynt: 6102 TTK Denetim ve Muhasebeye Getirdikleri 01.01.2013 Yeni Milad

sayın tekinalp birde ticaret sicilin tüzüğü değişecek dedi ama 2 tane olcakmış biri kısa sürede devreye gircekmiş yeni TTK ile bağlantısı ne olcak çünkü 01/07/2012 de başlıcak uygulama , yani bu aralar çok değişiklik olcak nasıl takip etcez bilmiyorum valla bu kada işin arasında.
 
Üst