A.S.S.M.O Duyurusu

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,860
Konum
İSTANBUL
DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI DUYURUSU;
(Hatırlatma)
Sevgili Arkadaşlar;
Disiplin Kurulumuzun görev geldiği Mayıs 2008 ayından buyana meslek mensubu arkadaşların 4 nolu tebliğden kaynaklanan ve Vergi Denetim Elemanlarınca haklarında tutulan Sorumluluk Raporlarını incelemektedir. Şunu tüm samimiyetimle ve içtenliğimle söyleyeyim ki maalesef bazı meslek mensubu arkadaşlarımızın yaptıkları işin sorumluluğunda olmadıkları ortaya çıkmaktadır. Bu durum bizleri üzüntüye sevk etmekte olup meslektaşlarımızı tekrar tekrar ikaz etmekte ve hatırlatmakta fayda vardır düşüncesiyle işbu yazıyı hazırladık. Meslek mensupları muhasebe kayıtlarını daha dikkatle yapmazlar ise; Ruhsatlarının iptaline kadar gidebilecek disiplin cezalarına maruz kalacakları gibi 4 nolu tebliğden dolayı müşterek ve müteselsil olmaları nedeniyle maddi olarak büyük yüklerin altında kalacaklardır. Kurulumuzca önemli görülen konular kısaca aşağıda sıralanmıştır. Bu kurallara riayet edilmesi gerekmektedir.
I. GELİR İDARESİNE KARŞI SORUMLULUKLARINIZ:
Mesleğin konusu:
Madde 2 ? A) Muhasebecilik ve malî müşavirlik mesleğinin konusu:
Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci malî müşavir denir.
4 SIRA NO?LU VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ
Serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin, Yukarıda sayılan işlemlerinden dolayı ortaya çıkacak mali sorumluluğu ise 06/07/1994 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 4008 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 227 nci madde ile hüküm altına alınmıştır. 4 Sıra Nolu Tebliğ ise 29/06/1997 Tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki, almış meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Bu suretle, beyannameyi imzalayan meslek mensupları, imzaladıkları beyannamelerde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükelleflerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacaklardır. Bir başka deyimle, 3568 sayılı Kanunla meslek mensuplarına verilen yetkilere ilişkin mali sorumluluk, Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesi ile düzenlenmiş bulunmaktadır.
Meslek mensupları, bilerek kullandıkları veya harici araştırmayı gerektirmeden sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu anlaşılabilen belgelerden de sorumlu olacaklardır
Örneğin, sehven dahi olsa yevmiye defterinde yer alan bir toplamı yanlış aktararak veya bir yevmiye işlemini yanlış hesaba kaydederek vergi ziyaına sebebiyet veren meslek mensubu ziyaa uğratılan bu vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
Tebliğlerine göre belirlenen Dönem Kâr/Zararı?nın doğruluğundan da sorumludurlar: Ziyaa uğratılan vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
Bizler Disiplin Kurulu olarak ?Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz?? ilkesinden hareket ederek Özellikle Sorumluluk Raporlarını Vergi Mahkemelerine açtıkları davalar sonuçlanıncaya kadar Disiplin Kurulu kararımızı ertelemekteyiz.
Yukarıda saydığımız konuların tekrarı veya mahkeme kararları onanırsa uygulanacak Disiplin cezası ise şöyledir:
MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI
Madde 9
C ) Meslek mensuplarının kasten vergi zıyaına sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi,
Ayrıca Yine Gelir İdaresine karşı olan diğere Sorumluluklarımız ise;
Meslek mensuplarımızın VUK Mükerrer 227. Madde uyarınca Aylık, Üç aylık ve Yıllık Beyannamelerini imzaladıkları Mükelleflerin listesini, 15/MAYIS/2009 Tarihine kadar bağlı oldukları Vergi Dairelerine vermeleri gerekmektedir. TB-4

Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ hükümlerince müşterilerinin vergi beyanlarını imzaladıkları müşterilerinin VERGİ LEVHALARINI imzaladıklarına dair V.U.K nun 272/3 Maddesi hükümleri gereğince LİSTENİN 25/HAZİRAN/2009 Tarihine kadar bağlı oldukları Vergi Dairelerine vermeleri gerekmektedir. TB-4

II. ODANIZA KARŞI SORUMLULUKLARINIZ :
1 ) Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması, DY 5/E
2 ) Müşteri bildirim listelerinin tam ve doğru olarak Odaya süresinde verilmemesi,DY/5F
3 ) Nispi Aidat Bildirim Formunun zamanında odaya süresinde verilmemesi, DY/5H
4 ) En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen, oda aidat borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi, DY 5/H
5 ) Adres değişikliklerinin, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak süresinde bildirilmemesi, DY 5/I
6 ) Meslek mensuplarınca, sahip olunmayan unvanların kullanılması, DY 6/B
7 ) Meslek mensuplarınca, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte öngörülen yazılı hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul edilmesi; DY/6D
8 ) Meslek mensuplarınca, reklam yasağına uyulmaması, DY 6/F
9 ) Meslek mensuplarınca, asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul edilmesi, ücret yönetmeliğine aykırı olarak, ücretini tahsil etmediği hâlde daha sonraki yıllarda işin sürdürülmesi, DY 6/G
10 ) Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce; çalışanlar kütüğüne kayıt olmadan birden fazla beyanname imzalanması, DY 6/P
11 ) Büro Tescil Belgesi alınmaması, süresinde vize ettirilmemesi, DY 6/R
12 ) Müşterilerden makbuz düzenlemek veya her türlü yöntem ile topladıkları para veya para hükmündeki değerleri kendisine veya bir başkasına mal edilmesi veya emanetin inkar edilmesi. DY 7/D
13 ) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması. DY 7/E
14 ) Meslek Ruhsatlarının Kiraya Verilmsi, DY 9/D
Meslek ruhsatnamesinin bir başkasına kiraya verilmesi, herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırılması veya meslek mensubunun mesleki konulardaki yetkilerini genel vekâletname ve/veya düzenleme şeklinde vekâletname ile veya muvazaa yoluyla yahut da başka kanunlardaki düzenlemeleri (www.muhasebenet.net)
kötüye kullanarak, mesleğini bizzat yapmayıp, yetkilerini devamlı ya da geçici olarak meslek mensubu olmayan kişilere kullandırması, kendi adına müşteri kabul etmesine, resmî belgelerde mühür ya da kaşesinin kullanılmasına izin verilmesi.
15 ) Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak, beyanname düzenlenmesi ve imzalanması, gibi dikkat etmemiz hususlardır. DY 9/E
Bundan böyle meslek mensubu arkadaşların yapması gereken görevleri bi hakkın yerine getirmeleri ve çuvaldızı birazda kendimize batırmamızın zamanı geldiğine inanmaktayız. Özellikle muhasebe kayıtlarının tek düzen hesap Planına uygun olduğuna Kdv Beyanlarının Defter kayıtlarıyla uygunluğuna mutlaka bakmaları ve ondan sonra göndermeleri gerekmektedir.Ayrıca belgesini kiraya veren, ücret tarifesine uymayıp haksız rekabet eden meslek mensuplarının Vergi Kanunlarına ve bilhassa Meslek Yasamıza uygun davranmalarını tavsiye etmekteyiz. Sitemizde zaman zaman hatırlatma adına duyurularımız devam edecektir.
Saygılarımla.
ASMMMO DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI
 

Benzer konular

Üst