zirve

Avukatın İşyeri Kira Geliri......

Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
43
Merhaba ,

Bir avukatın 2008 yılında 20.000,00 TL serbest meslek kazancı ve 9.000,00 TL.de stopajlı işyeri kira geliri bulunmaktadır.

Bu avukat gelir vergisi beyannamesini verirken işyeri kira gelirini de vergi matrahına ilave etmelimidir, yoksa işyeri kira geliri 19.800,00 TL.beyan sınırının altında kaldığı için sadece serbest meslek kazancını mı göstermelidir.

Saygılarımla,
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
43
Ynt: Avukatın İşyeri Kira Geliri......

Merhaba ,

G.V.16 nolu sirkülerde ;

" 3.6. Birden Fazla Gelir Unsurunun Bir Arada Elde Edilmesi
Yukarıda yer alan bölümlerde, genel olarak, beyana tabi gelirin sadece bir gelir unsurundan oluştuğu varsayılarak bu gelirler için yıllık beyanname verilip verilmeyeceği konusunda açıklamalar yapılmıştır.
Bununla birlikte bir kişinin gelirinin birden fazla gelir unsurundan oluşması mümkündür. Bu durumda hangi gelirlerin beyannameye dahil edileceğine ilişkin açıklamalar izleyen bölümlerde yer almaktadır.
Tam Mükellefiyette;
Önceki bölümlerde yapılan açıklamalarda da görüldüğü üzere, yıllık beyannameye dahil edilme gelirin niteliğine ve tutarına bağlı olarak değişmektedir. Bazı gelirler için tutarı ne olursa olsun beyanname verilmesi zorunlu iken, bazı gelirler tutarı ne olursa olsun beyannameye dahil edilmemektedir. Bazı gelirler için ise belirli koşullara bakılarak beyanname verilip verilmeyeceğine karar verilmesi gerekmektedir.
3.6.1. Beyannameye Dahil Edilecek Gelirler
Aşağıdaki gelirler için (istisna hadleri içinde kalan kısımları hariç) yıllık beyanname verilecektir.
- Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazançlar
- Basit usulde vergilendirilen ticari kazançlar
- Gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar
- Serbest meslek kazançları
- 10 milyar TL?nı aşan diğer kazanç ve iratlar
- Tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücretler (Diğer ücretler hariç)
- Birden fazla işverenden alınan ve birden sonraki işverenden alınanların toplamı 12 milyar TL?nı aşan tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler
- Tevkif suretiyle vergilendirilmiş ve toplamı 12 milyar TL?nı aşan gayrimenkul ve menkul sermaye iratları "

denilmiş ancak verilen örnekli açıklamalarda da ;

" Örnek 3:

Serbest meslek erbabı Bay (C)'nin serbest meslek kazancı yanında tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş iki işverenden ücret geliri ile yine tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş işyeri kira geliri bulunmaktadır.
Serbest meslek kazancı 10.000.000.000.- lira
Birinci işverenden alınan ücret 28.000.000.000.- lira
İkinci işverenden alınan ücret 11.000.000.000.- lira
İşyeri kira geliri (Brüt) 10.000.000.000.- lira


Serbest meslek kazancı nedeniyle her halükarda beyanname verilecektir.
Birinci işverenden alınan hariç, ikinci işverenden alınan ücret geliri ise 12 milyar liralık beyan sınırını aşmadığından ücret gelirleri beyannameye dahil edilmeyecektir.
Serbest meslek kazancı ve işyeri kira geliri tutarının toplamı 12 milyar liralık beyan sınırını aştığından, işyeri kira geliri beyannameye dahil edilecektir. "

denilmektedir.3.6.1 başlığına göre işyeri kirasının dahil edilmeyeceği, verilen örnek 3 !e göre ise dahil edileceği anlaşılıyor....Acaba ben mi yanılıyorum....

Saygılarımla,
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: Avukatın İşyeri Kira Geliri......

eğer sınırı aşarsa dahil edilecek sınırın altında ise dahil edilmeyecek sizin sınırın altında olduğundan dahil edilmeyecek
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
43
Ynt: Avukatın İşyeri Kira Geliri......

16 Nolu sirküler "Örnek 3" de işyeri kira geliri sınırın altında olmasına rağmen dahil edilmiş.
Bu durum da benim de dahil etmem gerektiğini düşünüyorum....
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
43
Ynt: Avukatın İşyeri Kira Geliri......

Son olarakbu mukteza sorumuzu yanıtlıyor heralde....

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-37-
Konu: Ticari kazanç, işyeri ve mesken kira gelirinin yıllık beyannamede nasıl beyan edileceği hk.

Bayrampaşa-İSTANBUL
İlgi : ../03/2008 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde; ticari kazancınızın dışında gayrimenkul sermaye iradı( işyeri-mesken) gelirinizde bulunması dolayısıyla 2007 takvim yılına ait vermeniz gereken gelir vergisi beyannamesinde bu gelirlerinizi nasıl beyan edeceğiniz hususu sorulmaktadır.
Bilindiği gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun ?Ticari Kazancın Tarifi? başlıklı 37. maddesinde ise; ?Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır?. hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunu?nun 21.maddesinde; ?Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın (2007 yılı için) 2.300 YTL gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanamazlar.
Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.? hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun ?Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi başlıklı? 70. maddesinde ise; nelerin gayrimenkul sermaye olduğu 8 bent halinde sayılmış olup, bu bentlerde yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı olarak hüküm altına alınmıştır.
Gelir Vergisi Kanunu?nun ?Gelirin Toplanması ve Beyanı başlıklı? 85. maddesinde ise; ?mükellefler, ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur?. ?hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanun?un ?Toplama yapılmayan haller başlıklı? 86.maddesinde ise;?aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
1. Tam mükellefiyette
a)?
b)?
c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 . maddede
yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ( 19.000 YTL) aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,
d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı, (259 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2007 yılı için 900 YTL.) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları.? olarak hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre, Ticari kazancınızdan dolayı her halükarda beyanname verilecektir. Gayri menkul sermaye iradı gelirinizi de (mesken kira geliri) ticari kazancınız ile beyan etmeniz gerekmekte olup, Gelir Vergisi Kanunu?nun 21. maddesindeki istisnadan yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda, ticari kazancınız ile kira gelirleri toplamı (2007 yılı için) 19.000 YTL?lik beyan sınırını aşması durumunda, işyeri kira geliri de beyannameye dahil edilecektir.
Dolayısıyla, dilekçenizde belirttiğiniz gelirlerin tamamı yıllık gelir vergisi ile beyan edilecektir.
Diğer taraftan, tevkif yoluyla vergilendirilen işyeri kira geliriniz için tevkif edilmiş olan gelir vergisinin, yıllık beyanname üzerinden mahsup edileceği de tabiidir.

Bilgilerinize rica ederim.

Grup Müdür V.


İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı © 2008

www.ivdb.gov.tr
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Avukatın İşyeri Kira Geliri......

2007 yılı için 19000 ytl altında kalan stopajı yapılmış işyeri kira gelirleri beyana dahil edilmez.
 
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
43
Ynt: Avukatın İşyeri Kira Geliri......

Muktezada
"Bu durumda, ticari kazancınız ile kira gelirleri toplamı (2007 yılı için) 19.000 YTL?lik beyan sınırını aşması durumunda, işyeri kira geliri de beyannameye dahil edilecektir."

deniyor.Ben hala ısrarla işyeri kira gelirinin beyan edilmeyeceğini yazmanızı anlayamadım....
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Avukatın İşyeri Kira Geliri......

Serbest meslek kazancı ile ticari kazanç aynı şey değilki.
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Avukatın İşyeri Kira Geliri......

murat* ' Alıntı:
Merhaba ,

Bir avukatın 2008 yılında 20.000,00 TL serbest meslek kazancı ve 9.000,00 TL.de stopajlı işyeri kira geliri bulunmaktadır.

Bu avukat gelir vergisi beyannamesini verirken işyeri kira gelirini de vergi matrahına ilave etmelimidir, yoksa işyeri kira geliri 19.800,00 TL.beyan sınırının altında kaldığı için sadece serbest meslek kazancını mı göstermelidir.

Saygılarımla,


Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU
Madde No 86
Kapsam
(4842 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle değişen madde Yürürlük; 2003 yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 24.04.2003)
- Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

1. Tam mükellefiyette;

a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (4962 sayılı Kanunun 17/D maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 07.08.2003)(birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)(*),

c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,


"a" ve "b" bendinde Serbest meslek veya Ticari kazançtan söz edilmiyor. Dolayısıyla toplam gelir 103. maddede belirtilen tutarı aşması nedeni ile kira geliri beyana dahil edilmelidir.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Avukatın İşyeri Kira Geliri......

Evet haklısınız Türk bey

İkisinin toplamı aşıyorsa beyan edilmedir.
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: Avukatın İşyeri Kira Geliri......

Ticari , Zırai, Mesleki kazancı ve brüt kira geliri toplamı (2008 yılı için) 19 800 YTL. ve üzerinde olan mükellefler Yıllık Gelir vergisi beyannamesinde iş yeri kira gelirini beyan edecekler ve kesilip ödenmiş olan stopajları hesaplanan vergilerinden düşeceklerdir.
Serbest meslek kazancı ile iş yeri kira geliri toplamı sınırı aştığından her ikisini de beyan edecek ödenmiş geçici vergi ve kira stopajlarını mahsup edecektir.
Selam ve sevgiler

AHMET KIZIL karşılık verdi. [ 1/10/2009 6:27:00 PM]
 
Üyelik
12 Mar 2009
Mesajlar
9
Ynt: Avukatın İşyeri Kira Geliri......

) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,
arkadaslar bu konuyla ilgili bende yorum yapmak istedim a bendeınde kazanc ve ıratların istisna haddi içinde kalan kısım bizi ilgilendiriyor diye düşünüyorum c bendi a ve b haric olarak başlıyor yani bana kalırsa yazılmaması gerekıyor veya bıze uygun madde bu değil gerçi muktezada var ama işin işinden cıkamadım
 
Üyelik
18 Mar 2009
Mesajlar
4
Ynt: Avukatın İşyeri Kira Geliri......

gelir vergisi md 86

Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.

1. Tam mükellefiyette;

a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı,

b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (4962 sayılı Kanunun 17/D maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 07.08.2003)(birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil)(*),

c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları,

86. maddenin ce bendinde vergiye tabii gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] ifadesinden de anlaşılacağı üzere serbest meslek kazancı ve işyeri kira gelirin beyannamede toplayacaız. 19.800 TL geçtiği için, işyeri kira gelirini beyan edeceğiz.
 
Üst