zirve

Bağkur Askerlik Borçlanma ödemesi GV İnd.

Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
401
2005 Yılı içersinde Bağ-Kur a ödenen Askerlik borçlanması bedeli GV Beyannamesinde Bağ-Kur pirimi olarak İndirim konusu yapabilirmiyiz.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Yeniyurt,
Serbest mesek kazancından indirilebileceğine dair İst.Def.nın bir muktezasını aşağıya alıyorum.Ticari Kazançtanda indirilebileceği kanaatindeyim.

Saygılarımla,
M.Kemal EKİCİ-SMMM

--------------------
T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
TARİH:28.03.2005
SAYI:B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-89/1-11434
KONU:Bağ-kur primleri ile askerlik borçlanmasının serbest meslek kazancına ilişkin verilecek gelir vergisi beyannamesinden indirilip, indirilmeyeceği Hk.İLGİ: … .03.2005 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Vergi Dairesi’nin … vergi numaralı mükellefi olduğunuzu ve 4956 sayılı Kanunun Geçici 2. maddesine istinaden Bağ-Kur basamağınızı II.basamaktan 17.basamağa yükselttiğinizi ve buna istinaden 21.11.2003 tarihinde 3.296.000.000 TL, 27.02.2004, 26.03.2004, 26.03.2004 tarihinde 3.296.000.000’er TL. olmak üzere toplam 13.184.000.000 TL. basamak yükseltme farkı ödediğinizi, ödediğiniz bu primlerden 2003 yılına isabet eden 3.296.000.000 TL’lık kısmı 2003 yılı gelir vergisi beyanınızdan indirdiğinizi belirterek kalan 9.888.000.000 TL’lık kısım ile 24.03.2004 tarihinde ödediğiniz 400.464.028 TL’lık askerlik borçlanması miktarını 2004 yılı gelir vergisi beyannamesinden indirip, indiremeyeceğinizi sormaktasınız.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 68. maddesinin 8. bendinde,

"serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatların serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirileceği"

hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 89. maddesinde

"(5228 sayılı Kanunun 28. maddesiyle değişen şekli) (31.07.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) Gelir Vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir.

1. Beyan edilen gelirin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5’ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirinden indirilir)"

hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan 110 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

"Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren serbest meslek erbabının, Gelir Vergisi Kanunu’nun 68/8. maddesi hükmüne dayanarak hasılatlarından emekli aidatı veya sosyal sigorta primi indirmemiş olmaları şartıyla, anılan kanun gereğince ödedikleri Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini gider yazmaları gerekmekte ise de yukarıda belirtilen nedenler karşısında, bu kimselerin de Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini serbest meslek kazançları ile ilgili olarak verecekleri yıllık beyannamelerinde gösterdikleri gelirden indirmelerinin uygun bulunduğuna dair"

açıklama yer almıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 2004 yılında ödemiş olduğunuz Bağ-Kur basamak yükseltme farkları ile askerlik borçlanması ödemelerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 68/8. maddesi hükmüne dayanarak hasılatınızdan indirilmemiş olması ve gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsiki şartıyla söz konusu prim ve ödemelerin hangi yıla ait olduğuna bakılmaksızın fiilen ödediğiniz 2004 yılına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamenizden bildirilecek gelirinizden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

Benzer konular

Üst