Basit Usul Ticari Plaka Satışı Vergi

Üyelik
27 Ara 2017
Mesajlar
1
Konum
istanbul
bir konuda bilgilerinize ihtiyacım var.
basit usul mükellefin ticari plaka satışı dolayısıyla elde ettiği bedelle ilgili beyanı nasıl gerçekleştirilir? basit usul ticari kazançlara dahil edilmiyor bildiğim kadarıyla.yıllık gelir vergisi beyannamesinde nerede gösterilir. herhangi bir istisnası var mıdır? vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim.saygılarımla.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,271
Konum
İSTANBUL
GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükmüne yer verilmiş olup aynı Kanun'un 38 inci maddesinde, " Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:
1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;
2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.
Yine aynı Kanunun 39 uncu maddesinde işletme hesabı esasına göre ticari kazancın bir hesap dönemi içinde elde edilen hâsılat ile giderler arasındaki müspet fark olduğu, elde edilen hâsılatın, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları, giderlerin ise, tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade ettiği hükmü yer almıştır.
Kanunun "Değer Artışı Kazançları" başlıklı mükerrer 80'inci maddesinde,
"Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.
...
5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
...
Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.
...
Faaliyetine devam eden ticarî bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticarî işletmeye dahil amortismana tâbi iktisadî kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar ticarî kazanç sayılır ve bunlara ticarî kazanç hakkındaki hükümler uygulanır." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, E-VDO kayıtlarımızın tetkikinde, gerçek usulde mükellefiyetinizin tesis edildiği, 1/1/2009 tarihinde yolcu taşımacılığı faaliyetine başladığınız ve 4/2/2011 tarihli ve 03 sayılı fatura ile de ticari taksi plakasını ... satarak aynı tarihte faaliyetinizi terk ettiğiniz tespit edilmiştir.

SONUÇ


Bu hüküm ve açıklamalara göre, gerçek usulde ticari kazanç mükellefi olmanız hasebiyle işletmenizin aktifine kayıtlı ticari plaka satışından elde ettiğiniz kazancın ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN


3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/1. maddesinde; Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Yine aynı maddede, ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, Gelir Vergisi Kanunu'nda açıklık bulunmadığı hallerde ise Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği hükmüne yer verilmiştir.
Kanunun 17/4-a maddesinde, Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olmadığı belirtilmiştir.
SONUÇ

Buna göre, basit usule tabi mükelleflerden alınan ticari plaka KDV'ye tabi olmayacaktır. Ancak tarafınızca yapılacak ticari plaka satışı genel hükümlere göre KDV'ye tabidir.
 

Benzer konular

Üst