zirve

Bir gerçek kişi tarafından devamlı suretle bilgisayar programı yazılarak satılma

Üyelik
6 Kas 2009
Mesajlar
1
Bir gerçek kişi tarafından devamlı suretle bilgisayar programı yazılarak satılması faaliyetine ilişkin olarak...

Serbest Meslek kazancına tabii midir ?
İşletme defterine tabii olur mu ?
 
Üyelik
21 Eki 2008
Mesajlar
227
Konum
Ankara
Ynt: Bir gerçek kişi tarafından devamlı suretle bilgisayar programı yazılarak satılma

Kişilerin kendi yapıp kendi sattıkları bilgisayar programlarından elde edilen kazanç gelir vergisinden muaftır. Ancak GVK Md.18'de bu gelirlerin muafiyetini işin "eser" niteliğinde olması şartına bağlamıştır. Bu sebeple vergi idaresi bu programların "eser" niteliğinde olduğunu ispatlayıcı Kültür Bakanlığı'ndan Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre alınacak bir belge talep edebilmektedir.

Eğer programcı münhasıran bu işle uğraşıyorsa defter tutma ve belge düzenleme zorunluluğu yoktur. Satın alanın bunu belgelemesi gerektiğinde gider pusulası düzenlenir. Ancak kişinin başka faaliyetlerinden dolayı örneğin KDV mükellefiyeti varsa, o zaman defter tutması ve belge düzenlemesi ve müşterilerinden tahsil ettiği KDV'leri KDV beyannamesinde beyan etmesi ve GVK md.94'e göre kurum ve şahıs vergi mükelleflerine stopajlı makbuz kesmesi zorunludur. (Daha eskiden defter tutma ve belge düzenleme belirli bir hasılata bağlıydı. Artık böyle bir sınırlama yok. 224 no'lu tebliğ ile kaldırıldı. )

224 no'lu GV Tebliği'nden Vergi Levhası ile ilgili :

Kendi nam ve hesabına bir işyeri açmaksızın mutad meslek olarak Gelir Vergisi Kanunu'nun 18' inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunanların vergi levhası tasdik ettirme ve asma zorunlulukları bulunmamaktadır. Ayrıca, sayılan bu tür faaliyetleri ikametgahlarının belli bir bölümünde yapmakla birlikte müşterilerine burada satış veya hizmet vermeyen mükellefler de vergi levhası asmayacaklardır.
 
Üyelik
21 Eki 2008
Mesajlar
227
Konum
Ankara
Ynt: Bir gerçek kişi tarafından devamlı suretle bilgisayar programı yazılarak satılma

Konu ile ilgili 224 no'lu tebliği okuyabilirsiniz :

224 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 23659
Resmi Gazete Tarihi 07/04/1999
Kapsam

1. Bilindiği üzere, genel olarak serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine yönelik hükümler ve serbest meslek erbabının tutacağı defter ve düzenleyeceği belgeler konusunda 221 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde(1), münhasıran Gelir Vergisi Kanunu'nun 18' inci maddesinde sayılan faaliyetleri icra eden serbest meslek erbabının defter tutma, belge düzenleme ve katma değer vergisi yükümlülüklerine ilişkin olarak da 223 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde(2) açıklamalarda bulunulmuştu.
2. Buna göre, 4369 sayılı Kanun'la(3) 1999 yılında Gelir Vergisi Kanunu'nun 18' inci maddesinde sayılan faaliyetlerden elde edilen hasılatın 7.000.000.000 liranın altında kalması halinde kazancın tamamının gelir vergisinden istisna edilmesi nedeniyle Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257' nci maddesinin bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden bu mükelleflerin, hasılatları istisna tutarını aşıncaya kadar;


- Defter tasdik ettirme ve tutma,
- Belge düzenleme,

zorunlulukları kaldırılmıştı. Ancak bakanlığımıza yapılan bazı başvurularda Gelir Vergisi Kanunu'nun 18 inci maddesinde sayılan faaliyetlerde bulunan mükelleflerin, vergiye tabi gelirlerinin tespiti sırasında gider olarak dikkate alınacak türden önemli bir harcamalarının bulunmadığı ileri sürülerek kayıt nizamı ve belge düzenine ilişkin bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda vergi kanunlarının tanıdığı kolaylıklardan yararlanmak istedikleri ifade edilmektedir.

3. Bu görüşler değerlendirilerek, münhasıran Gelir Vergisi Kanunu'nun 18' inci maddesinde belirtilen türden faaliyetlerde bulunan ve eserlerini sadece aynı Kanunun 94' üncü maddesinde belirtilen kişi veya kurumlara teslim eden serbest meslek erbabından isteyenlerin;

- Defter tasdik ettirme ve tutma,
- Belge düzenleme,

zorunlulukları Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257' nci maddesinin bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden hasılat tutarına bağlı olmaksızın kaldırılmıştır. Aldığı eser ve hizmetleri bu kişiler tarafından düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ile belgelemek zorunda olan mükellefler ise harcamalarını bunlara gider pusulası imzalatmak suretiyle tevsik edeceklerdir. Bu şekilde alınan belgeler serbest meslek erbabınca gerektiğinde ibraz edilmek üzere zamanaşımı süresince saklanacaktır.

4. Kendi nam ve hesabına bir işyeri açmaksızın mutad meslek olarak Gelir Vergisi Kanunu'nun 18' inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunanların vergi levhası tasdik ettirme ve asma zorunlulukları bulunmamaktadır. Ayrıca, sayılan bu tür faaliyetleri ikametgahlarının belli bir bölümünde yapmakla birlikte müşterilerine burada satış veya hizmet vermeyen mükellefler de vergi levhası asmayacaklardır.

5. Yukarıda belirtilen düzenlemelere paralel olarak, Gelir Vergisi Kanunu'nun 18' inci maddesinde belirtilen teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94' üncü maddesinde sayılan kişi ve kurumlara yapanların katma değer vergisi yükümlülükleri, hasılatlarına bağlı olmaksızın, 19 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nde(4) açıklandığı şekilde, tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca yerine getirilecektir.

Tebliğ olunur.
 
Üst