Bir ucube daha ;özel smmm 'den sonra özel ymm faslı başlıyor!

Üyelik
16 Tem 2010
Mesajlar
247
ÖZEL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 ? (1) Bu düzenlemenin amacı, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa 5786 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen geçici 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre yapılacak özel yeminli mali müşavirlik sınavına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2 ? (1) Bu düzenleme, özel yeminli mali müşavirlik sınavı ile ilgili sınav komisyonunun oluşturulması, sınavın hazırlanması, yapılması ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile sınava ilişkin diğer hususları kapsamaktadır.

Dayanak
Madde 3 ? (1) Bu düzenleme; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun geçici 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 ? (1) Bu düzenlemede geçen;

Birlik: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini,
Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,
Sınav Komisyonu: Bu düzenlemenin 10 uncu maddesinde belirtilen komisyonu,
Sınav: 3568 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca yapılan özel yeminli mali müşavirlik sınavını,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sınava İlişkin Esaslar

Sınavın Duyurulması
Madde 5 ? (1) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı; sınavı bir defa yapar. Sınava katılma şartları, sınav tarihi, son başvuru tarihi v.b. konular sınav gününden en az bir ay önce www.turkiye.gov.tr, www.maliye.gov.tr ve www.gib.gov.tr web sitelerinde duyurulur.
Sınava Kabul Şartları
Madde 6 ? (1) Sınava girecek adaylarda; Kanunun 4 üncü maddesindeki genel şartları ve geçici 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan özel şartları taşımaları aranır.

Aranacak Belgeler
Madde 7 ? (1) Sınava girecek adaylardan ekli müracaat formu ile birlikte aşağıdaki belgeler istenir.

a) Adli sicil belgesi,
b) Adayın 26.7.2008 tarihinden önce vergi inceleme yetkisini aldığını ve mesleki yeterlik sınavını verdiğini kanıtlayan görev yaptığı kurumundan alacağı resmi belge
c) 4,5x6 ebadında bir adet fotoğraf
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sınav Başvurusu
Madde 8 ? (1) Sınava ilişkin başvurular, müracaat formuna bu düzenlemenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler eklenmek suretiyle sınav duyurusunda belirtilen sürelerde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına doğrudan veya taahhütlü mektupla yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Başvuruların İncelenmesi ve Sınav Yerlerinin Duyurulması
Madde 9 ? (1) Başvurular, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı bakımından incelenir. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler en az 10 gün önce Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr web sitesinde ve e-Devlet portalı www.turkiye.gov.tr sitesinde duyurulur.

Sınav Komisyonu
Madde 10 ? (1) Sınav komisyonu, biri başkan olmak üzere 5 üyeden oluşur. Sınav komisyonu; Maliye Bakanının belirleyeceği bir Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı başkanlığında, bir Maliye Müfettişi, bir Hesap Uzmanı, bir Gelirler Kontrolörü ve bir Vergi Denetmeninden oluşur.

(2) Sınav komisyonu üyeleri, sınavdan önce bir araya gelerek sınav sorularını hazırlar ve soru kâğıtlarını imzalar. Sınavda sorulacak sorular komisyon tarafından birlikte tespit edilir ve seçilmeyen sorular komisyon tarafından imha edilir. Sınav soruları üyeler tarafından yeterli sayıda çoğaltılarak her bir sınav salonuna ait mühürlü zarflarda saklanır.

Sınav Konuları
Madde 11 ? (1) Sınav, adayın teorik ve uygulama bilgisini ölçmek üzere, aşağıda belirtilen konulardan yapılır.

1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,
2) Finansal Yönetim,
3) Yönetim Muhasebesi,
4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,
5) Revizyon,
6) Vergi Tekniği,
7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,
8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,
9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,
10) Sermaye Piyasası Mevzuatı.

Sınavın Yapılması
Madde 12 ? (1) Sınav, yetkililerin denetim ve gözetiminde Ankara ilinde yapılır.

(2) Sınava girerken fotoğraflı kimlik belgesinin gösterilmesi zorunludur. Sınav listelerinde yer almayanlar sınava giremezler.

(3) Sınav, yazılı olarak yapılır, duyurulan saatlerde başlar ve biter.

(4) Sınav soruları, adayların huzurunda yetkililerce sınav mahallinde mühürlü zarflardan çıkarılır ve dağıtılır.

(5) Sınav bitiminde, sınava katılan aday sayısını, sınavın başlama ve bitiş saatini gösteren bir tutanak düzenlenerek sınav yetkilileri ile sınavı son terk eden iki aday tarafından imzalanır.

(6) Toplanan sınav kâğıtları ve tutanak bir zarf içine konulur ve zarf kapatılıp mühürlendikten sonra durum, sınavdan en son çıkan iki adayın imzasının da yer aldığı diğer bir tutanakla tespit olunur ve zarf bu tutanakla beraber sınav komisyonuna teslim edilir.

(7) Sınavda kopya çekenler ve verenler hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

Sınav Notları
Madde 13 ? (1) Sınavda başarılı sayılmak için sınavdan 100 tam puan üzerinden 65 ve üzeri alınması gerekir.

Sınavın Değerlendirilmesi
Madde 14 ? (1) Sınav Komisyonu, bu düzenlemenin 13 üncü maddesinde belirtilen notlama yöntemine göre cevap kâğıtlarını ve sonucunu notlandırır ve bunu bir tutanakla tespit ederek Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına teslim eder. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, sınav sonuçlarını, sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde www.gib.gov.tr web sitesinde duyurur.

(2) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, sınavda başarılı olanların listesini Birliğe ayrıca gönderir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Sınavların Geçersiz Sayılması
Madde 15 ? (1) Sınava katılanlardan sınav şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış işlemler iptal edilir. Bu durumda olanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 16 ? (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler.

(2) İtirazlar, sonuçların Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr web sitesinde duyurulduğu tarihten itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. Bu itirazlar, en geç 30 gün içinde komisyonca incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene yazılı olarak bildirilir.

Sınav Belgelerinin Saklanması
Madde 17 ? (1) Adayların sınavla ilgili belgeleri Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında saklanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler


Yürürlük
Madde 18 ? (1) Bu usul ve esaslar Maliye Bakanı?nın onayını müteakip yürürlüğe girer ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr web sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Yürütme
Madde 19 ? (1) Bu düzenleme hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

EK: ÖZEL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI BAŞVURU FORMU
http://www.turkiye.gov.tr/
www.turkiye.gov.tr
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: Bir ucube daha ;özel smmm 'den sonra özel ymm faslı başlıyor!

Ucubeki ne ucube

Özel smmm sınavlarıyla sm ler smmm yapılırken, özel ymm sınavıyla vergi elemanları ymm yapılacak, smmm ler sınava bile giremiyor.
 
Üyelik
15 Eki 2010
Mesajlar
524
Ynt: Bir ucube daha ;özel smmm 'den sonra özel ymm faslı başlıyor!

sm olsun, smmm olsun, ymm olsun, ister bunlar özel olsun, ister ultra özel olsun, mesleğin gidişi değişiyor mu? Sıkıntılar çözülüyor mu? Bunu çözmeden geri kalan su dövmekten ibaret sanki.
 
Üyelik
29 Eki 2010
Mesajlar
416
Ynt: Bir ucube daha ;özel smmm 'den sonra özel ymm faslı başlıyor!

maliye bakanlığının cici özel ymm 'leri ile türmobun tukaka sıradan Ymm 'leri mi olacak?
tek meslek ve iki ayrı sınav hangi meslekte var?
işveren maliye bakanlığı kendi ymm'sine özel sınavla ruhsatı verecek .Mesleğin sahibi ve patronu Türmob değil mi?
eğer değilse ,ymm'lik mülga edilmeliiiiiii
 
Üyelik
6 Eyl 2007
Mesajlar
666
Konum
İSTANBUL
Ynt: Bir ucube daha ;özel smmm 'den sonra özel ymm faslı başlıyor!

+ olarak özel YMM sınavı klask değil test ususlü olarak gerçekleşecek, Anayasaya direkt aykırı bir uygulama, eşitlik nerde ben göremedim siz belki bulursunuz......
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: Bir ucube daha ;özel smmm 'den sonra özel ymm faslı başlıyor!

neresinden tutsan elinde kalır, birlik sesini çıkarsa böyle olmaz. tamamen yetki gasbı söz konusu. hiçbir yerde bir serbest meslek sınavını kamu kurumu yapmaz. bu durum mesleğin veya her fırsatta mesleğin temeli bağımsızlık unsurudur diyen meslek kuruluşumuzun ne kadar bağımsız olduğunu bir daha ortaya koymuştur.
 
Üyelik
7 Nis 2010
Mesajlar
186
Ynt: Bir ucube daha ;özel smmm 'den sonra özel ymm faslı başlıyor!

Arkadaşlar o kadar şaşırmayın Türkiyede ymm zaten kamuda,uzun yıllar çalışmı az para kazanmış memurlara o kadar emek verdin birazda rahat yaşa diye verilmiş bir meslektir. Ymm kökten yanlış zaten.
 
Üyelik
29 Eki 2010
Mesajlar
416
Ynt: Bir ucube daha ;özel smmm 'den sonra özel ymm faslı başlıyor!

1economist ' Alıntı:
Arkadaşlar o kadar şaşırmayın Türkiyede ymm zaten kamuda,uzun yıllar çalışmı az para kazanmış memurlara o kadar emek verdin birazda rahat yaşa diye verilmiş bir meslektir. Ymm kökten yanlış zaten.


Devlet vergi inceleme elemanı almıyor. Artık çok çok az kadro açılıyor.Örgün üniversite mezunlarının çok azı maliye uzmanlığa girebiliyor Gelir idaresinin aldıkları hariç onlar kolay giriyorlar. Maliye bakanlığının yaptığı sınavları kazanan kişiler 24-25 yaşında kamuya girip 10 yıl çalıştıktan sonra 35 yaşında SINAVSIZ YMM Oluyorlardı.Şimdi sınav var denebilir ama başında 'özel ' sıfatı olduğu için çok kolay bir sınav olacaktır .Hatta cevaplar el altından belli cemaat üyelerine direk gidecektir..


HAKSIZ REKABETİN en büyük ortamını şimdi gittikçe arttırdılar. YMM sınavlarını ya TÜRMOB yapmalı
ya da bağımsız bir üst kurul oluşturulup herkesin aynı sınava girmesi sağlanmalı ...

yoksa defter tutan smmm'lere kimsenin değer vermediği gibi türmob sınavından ymm olanlara yine kimse değer vermeyecektir...
 
Üst