Çalışanın Ölümü

Üyelik
26 Eki 2014
Mesajlar
55
Konum
istanbul
Merhaba,

Üretimde çalışan personelimiz kalp krizi geçirdiği için vefat ediyor.(Çalışma alanında). Bu personelimiz ile ilgili olarak yapmamız gereken işlemler sırasıyla nelerdir?

Teşekkürler.
 
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
Öncelikle geçmiş olsun.

Ölüm sebebi ile çıkış yapacaksınız. Eğer kıdem tazminatı hakediyorsa bunu ailesine ödemeniz gerekiyor.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,826
Konum
izmir
Merhaba,

Üretimde çalışan personelimiz kalp krizi geçirdiği için vefat ediyor.(Çalışma alanında). Bu personelimiz ile ilgili olarak yapmamız gereken işlemler sırasıyla nelerdir?

Teşekkürler.

Öncelikle geçmiş olsun.

Ölüm sebebi ile çıkış yapacaksınız. Eğer kıdem tazminatı hakediyorsa bunu ailesine ödemeniz gerekiyor.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kalp krizinin sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ortaya çıkması ve o işyerinde işveren tarafından yürütülen bir işin yapılması esnasında meydana gelmesi nedeniyle yaşanan olayı iş kazası olarak değerlendirmektedir.


Hukuk Genel Kurulu 2004/21-529 E., 2004/527 K.
İŞ KAZASI
TESPİT DAVASI
506 S. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU(MÜLGA) [ Madde 11 ]
"İçtihat Metni"
Taraflar arasındaki "tespit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Ankara Altıncı İş Mahkemesi)nce davanın reddine dair verilen 19.11.2003 gün ve 2001/515-2003/1112 sayılı kararın incelenmesi davacı ve davalı SSK vekilleri taralından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 12.4.2004 gün ve 2004/501-3531 sayılı ilamı ite;

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalı Kurumun tüm, temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Dava, zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası sayılması gerektiğinin tesbiti istemine ilişkin olup, olayın işyerinde oluştuğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık yoktur. Uyuşmazlık davacı murisinin kalp krizi sonucu ölümünün iş kazası sayılıp sayılmayacağı noktasında toplanmaktadır.

Bu yönüyle davanın yasa! dayanağı 506 sayılı Yasanın 11-A maddesidir. Anılan maddeye göre, iş kazası, sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır. Başka bir anlatımla yukarıda sözü geçen Yasanın 11 -A-a ve b maddelerine göre, zararlandırıcı sigorta olayının sigortalının işyerinde bulunduğu ve işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla işverenin emrinde meydana gelmesi halinde, iş kazası sayılmasında yasal zorunluluk olduğu açıktır. Dava konusu olay davacının elektrikçi olarak görevini yürüttüğü ve işyerinde bulunduğu sırada meydana gelmiştir. Davacı işyerine ait lokalde elektik arızasını gidermek için görevli olarak bulunduğu sırada kalp krizi neticesi ölmüştür. Bu durumda meydana gelen olayın iş kazası sayılmasında yasal zorunluluk olduğu açık iken, mahkemece; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden alınan rapor gerekçe gösterilmek suretiyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz ifrazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Temyiz Eden: Davacı vekili ve davalı SSK vekili.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

1.Davalı SSK vekilinin ilk karara yönelik temyiz itirazları Özel Dairece değerlendirilip, temyiz istemi reddedildiğinden direnme kararını temyizde hukuki yaran yoktur. Bu nedenle temyiz dilekçesi reddedilmelidir.

2.Davacı vekilinin temyizine gelince;

Dava, zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası olarak kabulü gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir.

Sigortalı işçi Yusuf, 2.10.2000 günü işyerindeki işçi lokalinin elektrik arızalarının giderilmesi çalışması sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş; Kurumca bu olay iş kazası olarak kabul edilmediğinden, ölenin hak sahibi davacı tarafından eldeki dava açılmıştır.

Davalı SSK ve işveren vekilleri davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece; doktorlardan oluşan bilirkişi kurulundan atanan rapora dayanılarak olay iş kazası olarak kabul edilmemiş; dava reddedilmiştir. Davacı ve davalı SSK vekillerinin temyizi üzerine Özel Daire SSK vekilinin temyiz istemlerinin reddine, davacı vekilinin temyiz istemlerinin ise kabul edilerek olayın iş kazası sayılması gerektiğini ifadeyle hükmün bozulmasına karar vermiştir.

Mahkemenin önceki kararda direnmeye Miskin hükmü davacı ve davalı SSK vekillerince temyiz edilmiştir.

Ölenin sigortalı işçi olduğu ve zararlandırıcı sigorta olayının işyerinde ve işverence verilen işin yapılması sırasında gerçekleştiği konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Direnme yoluyla Hukuk Gene) Kurulu önüne gelen uyuşmazlık işyerinde çalışma sırasında meydana gelen kalp krizi sonucu ölümün iş kazası alarak kabulünün olanaklı olup olmadığı noktasında toplamaktadır.

Çekişmenin çözümlenmesi için, öncelikle, hangi olayın iş kazası olduğunun saptanmasında başvurulacak yasal dayanakların ve uygulanacak ilkelerin ortaya konulmasında yarar vardır.

Hemen ifade edilmelidir ki, "iş kazası" yasada tanımlanmamış; ancak bir kazanın hangi "hal ve durumlarda" iş kazası sayılacağı "yer ve zaman" koşullarıyla sınırlanarak belirtilmiştir.

Konuya ilişkin yasal düzenleme, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun "iş Kazası ve Meslek Hastalığının Tarifi" başlıklı 11. maddesinde yer almakta ve bu maddenin iş kazasına ilişkin (A) fıkrasında aynen;

"A) İş kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,

c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında....."

denilmektedir.

Açıklanan bu madde hükmüne göre, iş kazası; maddede sayılı olarak belirtilmiş hal ve durumlardan herhangi birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.

Gerek uygulama ve gerek öğretide açıkça kabul edildiği ve madde metninden de anlaşıldığı üzere bu maddede sayılan haller örnekleme niteliğjnde değil, sınırlayıcı niteliktedir. Bu hallerden birine girmeyen sigorta olayı iş kazası sayılamaz. Sayılan bu hallerin birlikte gerçekleşme koşulu bulunmayıp, herhangi birinin gerçekleşmiş olması gerekli ve yeterlidir.

Eş söyleyişle, iş kazası hukuksal nitelikte bir olay olup, bu olayın yukarıda açıklanan yasa maddesinde sınırlan din I an ve belirtilen hallerden herhangi birinin oluşmasıyla ortaya çıkması gerekir.

Yeri gelmişken, iş kazasının unsurları üzerinde de kısaca durulmalıdır. Bunlar şöyle sıralanabilir Kazaya uğrayan 506 sayılı Kanun anlamında sigortalı sayılmalı; bu sigortalı bir kazaya uğramalı ve uğranılan kaza 506 sayılı Kanunun yukarıda ayrıntısı açıklanan 11. maddesinin (A) fıkrasında sayılan hal ve durumlardan birinde meydana gelmeli; sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan bir olay biçiminde gerçekleşmeli; bu olay ile sigortalının uğradığı zarar arasında uygun illiyet (nedensellik) bağı bulunmalıdır.

Hemen ifade etmek gerekir ki, yasanın iş kazasını sigortalıyı zarara uğratan olay biçiminde nitelendirmiş olması illiyet (nedensellik; bağın) iş kazasının bir unsuru olarak ele almayı gerektirmiştir. Ne var ki, burada aranan "uygun illiyet (nedensellik) bağı" olup, bu da yasanın aradığı hal ve durumlardan herhangi birinde gerçekleşme olgusu ile sonucun birbiriyle örtüşmesi olarak anlaşılmalı, yasada olmadığı halde, herhangi başkaca kısıtlayıcı bir koşulun varlığı aranmamalıdır.

Kısacası; anılan yasal düzenleme, sosyal güvenlik hukuku ilkeleri içinde değerlendirilmeli; maddede yer alan herhangi bir hale uygunluk varsa zararlandırıcı sigorta olayının kaynağının işçi olup olmaması ya da ortaya çıkmasındaki diğer etkenlerin değerlendirilmesinde dar bir yoruma gidilmemelidir.

Somut olayda da; ölen sigortalı işçi, bir başka işçi ile birlikte işyeri kapsamındaki işçi lokalinin tesisatını gözden geçirme ve tamir kân görevlendirilmiş; burada verilen işi yapmakta İken diğer işçinin malzeme alımı için ayrıldığı bir sırada bayılarak yere düşmüş ve ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetmiştir. İşverence iş kazası bildirimi yapılmamış, hastanece doldurulan istatistik formunda sigortalının ölüm nedeni miyokard enfarktüs olarak gösterilmiştir. Davalı Kurum da, ötenin hak sahiplerinin iş kazasına yönelik istemlerini reddetmiştir.

Ne var ki, bir olayın kurum ya da işveren açısından rş kazası olarak kabul edilmemiş olması, harici etkenlerle veya aniden ortaya çıkıp çıkmaması, yasanın açık hükmü karşısında olayın iş kazası sayılmamasını gerektirmeyecektir. Zira; yasada açıkça ifade edildiği üzere, zararlandırıcı sigorta olayının, yasada sayılan hal ve durumlardan herhangi birisinde gerçeklemiş olması, gerekli ve yeterlidir.

Daha açık ifadeyle; sigortalının, işyerinde çalışmakta iken kalp krizi geçirerek ölümü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 11. maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde gösterilen "Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelme" haline uygun bir olay olduğu gibi, aynı maddenin (b) bendinde yer alan "işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla meydana gelme" haline de uygun olup; iş kazası sayılması gerekir. Maddede, başkaca bir şart ya da kısıtlamaya yer verilmemiş olduğundan, yasada olmayan bir kısıtlamanın yorum yoluyla getirilmesine de olanak yoktur.

Mahkemece, yukarıda ve bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak ve olay iş kazası sayılmak gerekirken, aksine düşüncelerle, olayı iş kazası saymayan rapor gerekçe alınarak önceki kararda direnilmesi ve davanın reddedilmesi usul ve yasaya aylandır. Bu nedence titrerime karan bozulmalıdır.

Sonuç: 1. Davalı SSK vekilinin temyiz dilekçesinin yukarıda (1). bentte açıklanan nedenlerle reddine, harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

2. Davacı vekilinin temyiz itirazlarının yukarıda (2). bentte açıklanan nedenlerle kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğince (BOZULMASINA). istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 13.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

 
Son düzenleme:
Üyelik
18 Ağu 2011
Mesajlar
343
Konum
İstanbul
Allah rahmet eylesin.
İş kazası olarak bildirim yapılması doğru görünüyor.
Kıdem, yıllık izin vb alacakların hesaplanmasının yanı sıra ölümden dolayı 1 maaş ek ödeme de yapılması gerekiyor.
Bu tutarlar ölüm ilamı geldiğinde yasal vasilerine ödenecektir.
 
Üyelik
18 Ağu 2011
Mesajlar
343
Konum
İstanbul
Borçlar kanunu madde 440
Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan


çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan
uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür 
Üyelik
26 Eki 2014
Mesajlar
55
Konum
istanbul
Borçlar kanunu madde 440
Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan


çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan
uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdürBilgiler için hepinize teşekkür ediyorum. iyi Çalışmalar.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,753
Konum
ankara
Borçlar kanunu madde 440
Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan


çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan
uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür
Net bilgim yok ama sanki bu nokta biraz tartışmalı gibi!(şahsen)
Bu noktada yargı kararı var mıdır?Olmasa da bu durum kesin böylemidir,yani İş Kanunu kapsamındaki işyerinde çalışan işcinin ölümü halinde mutlak ödenmeli midir?
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,826
Konum
izmir
Net bilgim yok ama sanki bu nokta biraz tartışmalı gibi!(şahsen)
Bu noktada yargı kararı var mıdır?Olmasa da bu durum kesin böylemidir,yani İş Kanunu kapsamındaki işyerinde çalışan işcinin ölümü halinde mutlak ödenmeli midir?

İş kanunu kapsamında olmayan işyerlerini kapsar borçlar kanunu.
İş kanunu kapsamında olmayan işyerleri mi yoksa iş kanunda açıklığa kavuşturulmamış konularda mı borçlar kanununa bakılır Nizam bey?
Medeni Kanun'un 5.maddesine göre ;
'' C. Genel nitelikli hükümler
MADDE 5.- Bu Kanun ve Borçlar Kanununun genel nitelikli hükümleri, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır.''
 
Son düzenleme:

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Daha eski ve genel olan borçlar hukukudr. hiyerarşiye göre daha yeni ve özel olan yasa geçerlidir. Boşluk varsa evet. Çelişki varsa yeni ve özele bakılır.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,826
Konum
izmir
Daha eski ve genel olan borçlar hukukudr. hiyerarşiye göre daha yeni ve özel olan yasa geçerlidir. Boşluk varsa evet. Çelişki varsa yeni ve özele bakılır.
Konuyla ilgili bir örnek karar olmadığından net bir şey söyleyebilmek mümkün olmamakla birlikte,
borçlar kanunun ilgili maddesinin yürürlüğe giriş tarihi 1 temmuz 2012, yani yeni olan düzenleme borçlar kanunu,
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Olabilir . Borçlar kanunun geçerli olabilmesi için çalışan sayısına da bakmak lazım .
 
Üyelik
26 Eki 2014
Mesajlar
55
Konum
istanbul
Üstadlar,

Son olarak çalışanın maaş, kıdem vb. ödemelerini bankadan eşinin hesabına yatıracağız. Personelin kendi hesabına yatırmama sebebimiz zorluk çekmemeleri için. Bu şekilde işlem yaparsak bizim açımızdan problem teşkil eder mi?

Teşekkürler
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Üstadlar,

Son olarak çalışanın maaş, kıdem vb. ödemelerini bankadan eşinin hesabına yatıracağız. Personelin kendi hesabına yatırmama sebebimiz zorluk çekmemeleri için. Bu şekilde işlem yaparsak bizim açımızdan problem teşkil eder mi?

Teşekkürler


Böyle birşey yapamazsınız. Öncelikle versaet belgesi alınacak. Daha sonra veraset intikal vergisi beyanı verilecek. Temiz kağıdı alındıktan sonra tüm mirasçılara versaet belgesine göre ödeme yapabilirsiniz.
 
Üyelik
26 Eki 2014
Mesajlar
55
Konum
istanbul
Böyle birşey yapamazsınız. Öncelikle versaet belgesi alınacak. Daha sonra veraset intikal vergisi beyanı verilecek. Temiz kağıdı alındıktan sonra tüm mirasçılara versaet belgesine göre ödeme yapabilirsiniz.[/QUOTE

Biz bütün ödemelerini eşinin hesabına yatırdık malesef.
 
Üst