Çay Ocağı-Düğün Salonu Yazar Kasa

Üyelik
16 May 2006
Mesajlar
318
Çay Ocağı ve düğün salonu işletmelerinde yazar kasa kullanma mecburiyeti var mıdır?
Teşekkür eder. Saygılar sunarım.
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Çay Ocağı-Düğün Salonu Yazar Kasa

206 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

F - ÖDEME KAYDEDİCi CİHAZLARI KULLANMA MECBURİYETİ DIŞINDA BIRAKILANLAR:

Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanunun 1. maddesinin 3. fıkrasında "ödeme kaydedici cihazların kullanılması mecburiyeti Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilen faaliyetlerle uğraşanlar hakkında uygulanmaz." hükmü yeralmaktadır.

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak münhasıran aşağıda belirtilen faaliyetlerle uğraşan mükelleflerin Vergi Usul Kanununun 232. ve 233. maddelerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmaları uygun görülmüştür.

a) Demirciler (tornacı, tesfiyeci, frezeci ve kaynakçılar dahil, süs eşyası yapanlar hariç olmak üzere, demiri ve demirden mamul maddeleri, sıcak veya soğuk olarak dövmek, doğramak, kaynak yapmak veya sair şekillerde işlemek suretiyle faaliyet gösterenler)

b) Alüminyum doğramacıları, (alüminyumu kesmek, bükmek gibi veya sair şekillerde bilfiil işleyerek eşya haline getirip satanlar)

c) İnşaat müteahhitleri (Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleri ile uğraşanlar)

d) Emlak komisyoncuları (Gayrimenkullerin alım, satım ve kiralanmasıyla ilgili işlere tavassut edenler)

Şu kadar ki mükelleflerin, söz konusu madde uyarınca ödeme kaydedici cihazları kullanma nıecburiyetinin dışında bırakılmaları, Bakanlığımızca gerek görülen hallerde bilahare mecburiyet kapsamına alınmalarına engel değildir.

209 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 20931
Resmi Gazete Tarihi 16/07/1991
Kapsam
Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununun Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak düzenlenen, 206 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde kahvehane ve çay ocaklarını işleten mükelleflerin münhasıran söz konusu işletmelerindeki satışlarını,
a) Sadece ödeme kaydedici cihaz fişleriyle,

b) Hiç ödeme kaydedici cihaz almadan dip koçanlı perakende satış fişleriyle,

c) Veya ödeme kaydedici cihaz fişinin yanında ayrıca dip koçanlı perakende satış fişleriyle,

belgelendirebilecekleri belirtilmiş, bu şekilde düzenlenmiş dip koçanlı perakende satış fışleri veya ödeme kaydedici cihaz fişlerinin garsonlar tarafından çay, kahve ve meşrubatın teslimi anında, müşteriye verileceği veya masasına bırakılacağı açıklanmıştır.

Mükellefler tarafından Bakanlığımıza yapılan başvurular gözönüne alınarak kahvehanelerin faaliyetlerini aksatmadan yürütmelerini sağlamak ve uygulamayı kolaylaştırmak amacıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak bu Tebliğ ile aşağıda belirtilen yeni düzenlemeler yapılmıştır.

1) Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmayan Kahvehaneler Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi Kullanacaklardır:

Ödeme kaydedici cihaz kullanmayan kahvehaneleri işleten mükelleflerin münhasıran bu işletmelerdeki satışları ile ilgili olarak, Tebliğ ekinde örneği verilen, malın veya hizmetin müşteriye teslimi sırasındaki iki örnek düzenlenerek masaya bırakılacak olan adisyon tipi perakende satış fişi kullanmaları Bakanlığımızca uygun görülmüştür. Buna göre, adisyon tipi perakende satış fişi kullanmak zorunda olan kahvehaneleri işletenler;

a) Örneği ekte yer alan adisyon tipi perakende satış fişini anlaşmalı matbaalarda bastıracaklardır. Adisyon tipi perakende satış fişlerinin anlaşmalı matbaalarda bastırılması ve kullanılmasında "Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik" ve " 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" hükümlerine uyulacaktır. Ancak, adisyon tipi perakende satış fişlerinde belirli bir ölçü aranılmayacak, işletmeler ihtiyaçlarına göre ölçüleri belirleyebileceklerdir.

Adisyon tipi perakende satış fişleri, düzenlenmesi sırasında arasına karbon kağıdı koymayı gerektirmeyecek olan birinci nüshasının arkasında karbonu olacak (kendinden karbonlu) şekilde bastırılacaktır.

b) Adisyon tipi perakende satış fişinde işletme veya mükellefin adı, soyadı, varsa ticaret ünvanı, vergi dairesi ve hesap numarası ile fişin seri ve müteselsil sıra numarası, malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarına ilişkin bilgiler ile düzenleme tarihi ve saatine ilişkin bilgilere yer vereceklerdir. Bu bilgilerin eksik olması halinde adisyon tipi perakende satış fişi hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

c) Ödeme kaydedici cihaz kullanmayan kahvehanelerin hasılatı, adisyon tipi perakende satış fişleriyle belgelendirilecektir. Bu fişlerin düzenleniş şekli ve uygulaması aşağıdaki şekilde yürütülecektir.

Adisyon tipi perakende satış fişi çay, kahve, meşrubat v.b. hizmetler müşteriye verilirken en az iki örnek olarak düzenlenecek ve müşteri masasına bırakılacaktır. Düzenleme sırasında verilen içeceğin veya hizmetin cinsi ve miktarı fişteki ismin önüne işaret konulmak suretiyle belirlenecek, tutarlar ise tutar hanesine yazılacaktır. Aynı masada daha sonraki her sipariş, iki örnek olarak düzenlenmiş ve müşteri masasına konulmuş olan adisyon tipi perakende satış fişine işlenecektir.

Hizmetin tamamlanmasından sonra, verilen çay, kahve ve meşrubat miktarına göre tutarlar toplanarak müşteriden tahsil edilecek olan toplam tutar fişe yazılacaktır. Hesabın ödenmesiyle, adisyon tipi perakende satış fişinin birinci örneği müşteriye verilecek, ikinci örneği ise mükelleflerce saklanacaktır.

Adisyon tipi perakende satış fişindeki malın veya hizmetin cinsi sütunundaki mal veya hizmet kalemleri, işletmeler tarafından sattıkları mal ve sundukları hizmet çeşitleri itibariyle ihtiyacı karşılayacak şekilde çeşitlendirebilecektir.

2) Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanan Kahvehanelerin Hasılatı Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleriyle Belgelendirilecektir.

Ödeme kaydedici cihaz kullanılan kahvehaneleri işleten mükellefler, bu işletmelerindeki satışlarını münhasıran ödeme kaydedici cihaz fişiyle belgelendireceklerdir. Diğer bir anlatımla bu mükellefler hasılatını belirlemek için adisyon tipi perakende satış fişi veya dipkoçanlı perakende satış fişi düzenleyemeyecekler, sadece ödeme kaydedici cihaz fişi (yazar kasa fişi) düzenleyeceklerdir. Buna göre, ödeme kaydedici cihaz kullanan kahvehaneler, müşterinin çay, kahve ve meşrubat siparişini yerine getirirken, her sipariş için ödeme kaydedici cihaz fişi düzenleyecekler ve bu fişleri çay, kahve ve meşrubatla birlikte müşteriye vereceklerdir. Hesap, hizmetin tamamlanmasından sonra topluca alınsa bile, mükellefler her siparişte ayrı ayrı ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlemek ve müşteriye vermek zorundadırlar.

3) Kahvehanelerde Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi Kullanımı Kaldırılmıştır.

Yukarıdaki bölümlerde açıklandığı üzere, bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren ödeme kaydedici cihaz kullanan kahvehaneler hasılatını ödeme kaydedici cihaz fişi (yazar kasa fişi) ile ödeme kaydedici cihaz kullanmayanlar ise adisyon tipi perakende satış fişiyle belgeleyeceklerdir. Kahvehanelerin dip koçanlı perakende satış fişi kullanabilmelerine ilişkin uygulama;

1 Eylül 1991 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak, bu Tebliğle yapılan düzenlemeler dışında, kahvehaneler ve çay ocakları hakkında daha önce yapılan düzenlemeler yürürlükte olup, uygulanmasına devam olunacaktır.

4) Bu Tebliğ 1 Eylül 1991 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.
 
Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
Ynt: Çay Ocağı-Düğün Salonu Yazar Kasa

T.C.

GAZİANTEP VALİLİĞİ

İL DEFTERDARLIĞI
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü


Sayı : B.07.4.DEF.0.27.11/05-515-38/

Konu:Ö.K.C.?İlgi :09.02.2005 tarih ve 4219 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda dairenizin ? vergi numaralı mükellefi ?? nun 20.03.2000 tarihinde düğün salonu işletmeciliği işinden dolayı kayıtlı mükellefiniz iken anılan işini 03.01.2005 tarihli dilekçesiyle 31.12.2004 tarihinde terk ettiğini, terk işlemi yapılırken adı geçenin tarh dosyasının tetkiki sonucu ödeme kaydedici cihaz kullanmadığının tespit edildiği belirtilerek bu fiili nedeniyle adı geçene 420,00 YTL özel usulsüzlük cezası kesildiğini, ancak fiilin 2000 yılında meydana gelmesi dolayısıyla 2000 yılına ilişkin özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekirken 2005 yılı için belirlenen özel usulsüzlük cezasının kesildiği belirtilerek, konuyla ilgili hangi yıla ait cezanın kesileceği hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 Sayılı Kanunla, perakende ticaretle uğraşan ve hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tüccarlara Vergi Usul Kanununa göre fatura verme mecburiyeti olmayan satışların belgelendirmesi için ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti getirilmiştir

Anılan kanunla ilgili olarak yayımlanan 36 Seri No?lu Genel Tebliğin 2/d bölümünde götürü usulde vergilendirilmekte iken veya vergiden muafken herhangi bir nedenle (şartları ihlal etme veya kendi isteği ile) gerçek usulde gelir vergisine tabi tutulan mükelleflerde, gerçek usulde vergilendirilmeye başladıkları tarihten itibaren 30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlayacağı açıklanmıştır

3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında kanunun 8 inci maddesinde süresi içerisinde ödeme kaydedici cihaz almayan mükellefler adına Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiştir.

Ayrıca bu kanunla ilgili olarak yayımlanan genel tebliğlerde, ?Düğün Salonu İşletmeciliği? faaliyeti ile uğraşanların Ö.K.C kullanmayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.

Öte yandan 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Ceza Kesmede Zamanaşımı başlıklı 374 üncü maddesinde Vergi ziyaı cezasında, cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden; 353 ve mükerrer 355'inci maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl geçtikten sonra vergi cezası kesilemeyeceği belirtilmiştir..

Yukarıda yapılan açıklamalara göre 2000 yılı içerisinde meydana gelen bir fiilden dolayı mükellefe fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan özel usulsüzlük cezasının uygulanması gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.Defterdar
 
Üst