Ciro Primi

Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Arkadaşlar,

Dönem sonlarında uygulanan ciro primleri malumumuz.

Bu primler bazen, satılan malda fiyat indirimi, miktar indirimi şeklinde bazen de hediye ( tatil, bilgisayar vb. ) şeklinde uygulanıyor.

Öğrenmek istediğim, fiyat indirimi şeklinde uygulanan ciro priminin alıcı ve satıcı tarafından yapması gereken kayıtlar.

Bir de bununla ilgili Maliye Bakanlığı'nın bir müktezasını duydum. Dönem sonlarında uygulanan ciro primleri mal ve hizmet teslimi olmadığından KDV konusuna girmez şeklinde. Doğru mudur ?
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Sayın A.B.G
Ciro primi, firmaların bayilere ve sürekli alımında bulunanlara belli bir cironun aşılması durumunda sağlamış oldukları ayni ve nakdi menfaatlerdir. Ciro primleri bu yönüyle değerlendirildiğinde alıcılara sonradan yapılmış iskonto niteliğindedirler. Ciro primlerinin KDV'ye tabi olup olmayacağı konusundaki Maliye Bakanlığı ve Danıştay arasındaki görüş farklılıkları söz konusu olayın belgelenmesi konusunda da belirleyici durumdadır.

Ciro primlerinin, primi elde eden taraf açısından gelir, diğer taraf açısından da gider unsuru olduğu tartışmasızdır. Fakat ciro primlerinin hizmet kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve KDV'ye tabi olup olmadığı konusunda çeşitli görüşler mevcuttur. Maliye Bakanlığı yayınlamış olduğu 26 no.lu KDV genel tabliğinde ciro primlerinin alıcının satıcıya hizmette bulunmasının karşılığı olarak ödendiğini varsayarak KDV'ye tabi olması ve fatura ile belgelenmesi gerektiğini belirtmiştir.

26. nolu K.D.V. genel tebliği

2. Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilmeyip, Yıl Sonlarında, Belli Bir Dönem Sonunda ya da Belli Bir Ciro Aşıldığında İskontolarda Durum :

Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonralarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan ödemeler ise katma değer vergisine tabi olacaktır. Zira, bu tür bir iskonto doğrudan satılan malla ilgili değildir. Burada söz konusu olan iskonto, firmanın yaptığı ek bir çalışmanın yada çabanın sonucu olarak doğmaktadır. Dolayısıyla yapılan iş ana firmaya karşı verilen bir hizmettir. Çünkü, ana firma ile satıcı firma arasında düzenlenen sözleşmeye göre (yazılı veya sözlü), satıcı firma sözleşmenin hükümlerine uygun olarak belli bir çabayı göstermiştirki (belli bir hizmeti vermiştir ki) ek ödemeye (iskontoya) hak kazanmıştır.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen şekilde uygulanan ve Katma Değer Vergisi Kanununun 4. maddesi çerçevesinde "hizmet" kapsamına giren bu işlemlere ait iskontolar, aynı Kanunun 1/1. maddesi uyarınca vergiye tabi tutulacaktır.

kolay gelsin
 
S

SMMM Kenan GÜMÜŞ

Ziyaretçi
Sayın ABG,

Konu ile ilgili olarak aşağıda birkaç mahkeme kararı bulunmakta olup, faydalı olacağı kanısındayım.


Danıştay Yedinci Daire
Tarih : 16.04.1992
Esas No. : 1989/4011
Karar No. : 1992/1127
KDV Md25

Toptan ilaç ticareti yapan yükümlüye, yıl sonunda, belli miktarın üzerinde satış yapmış olması sebebiyle, ilgili firma tarafından "ciro primi" "ciro iskontosu" adı altında yapılan ödemelerin, hizmet karşılığı ödenen prim olmadığı, KDV matrahına dahil edilemeyeceği hk.

Uyuşmazlık, toptan ilaç alım satımı yapan yükümlünün şirketin; ilaç satın aldığı firmalar ile aralarında yaptıkları yazılı yada sözlü anlaşmalarla ilaç satışının anlaşmada belirtilen miktarı aşması halinde yıl içerisindeki değişik tarihlerdeki veya yıl sonlarında olmak üzere değişik adlar altında dekontla almış olduğu paraların katma değer vergisine tabi olup olmadığına ilişkindir.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest mes­lek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı ile diğer fa­aliyetlerden doğan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmış, aynı Kanun'un 24/c maddesinde de vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler matraha dahil unsurlar arasında sayılmıştır. Buna karşılık 3065 sayılı Kanun'un 25. maddesinde teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki ıskontoların katma değer vergisi matrahına dahil olmadığı açıklanmış bulunmaktadır.

Bu durumda, ciro iskontosu, yıl sonu iskontosu, ciro primi, hasılat primi gibi adlarla anılan ödemenin niteliğinin ve Katma Değer Vergisi Kanunu'ndaki yerinin belirlenmesi gerekmektedir

inceleme raporunda, bu ödeme Iskonto olarak nitelendirilmiş ve bir hizmetin karşılığı oldu­ğu vurgulanmıştır. Vergi Mahkemesi'nin temyiz konusu kararında ise, ödemenin ticari teamülle-re uygun bir iskonto olark kabulü halinde bu indirimin fatura ve benzeri vesikalarda yer almaması nedeniyle, hizmet karşılığı alınan bir prim olarak kabulü halinde ise esasen katma değer vergisine tabi unsurlar arasında bulunması nedeniyle vergiye tabi olduğu görüşüyle tarhiyat bu yönden onanmıştır.

Söz konusu ödeme belli dönemlerde yada yıl sonunda yapılan "miktar iskontosu " mudur?

Miktar iskontosu satıcının alıcıya belli bir miktarın üzerinde mal almaşı halinde birim fiyat ya da toplam satış tutarı üzerinden belli bir oranda yapılan indirimdir. Bu indirim doğrudan doğruya satın alınan malar ve bu malın miktarıyla ilgilidir. Satın alma sırasında satın alanın lehine olarak uygulanır ve faturada yer alır. Olayda ise yapılan ödemenin satın alınan malla ilgili olma­yıp, satın alanın malın (satın alan tarafından) satışıyla ve özellikle bu satışın miktarıyla ilgili ol­duğu açıktır.

Bu itibarla bu tür ödeme "miktar iskontosu" olarak kabul edilemez.Sözü edilen ödeminin "prim" niteliğinde olup olmadığına gelince; prim, yazılı yada sözlü bir anlaşmaya veya bu primi ödeyecek olanın tek yanlı olarak belirlediği koşullara uygun şekilde, başarılmış bir iş yada hizmet karşılığı yapılan ödeme olarak tanımlanabilir.

3065 sayılı Kanun'un yukarda açıklanan hükümleri uyarınca prim katma değer vergisi matrahına dahildir. Prim başarılı bir hizmetin karşılığıdır. Hizmet, 3065 sayılı Kanun'un 4. maddesinde tanımlanmış ve nelerin hizmet işlemleri olduğu açıklanmış bulunmaktadır.

Bunlar, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gi­bi şekillerde gerçekleşen işlemlerdir.

Madde metninden anlaşılacağı üzere, yapılan işin "hizmet" sayılabilmesi için doğrudan doğruya ve münhasıran, muhatap için yapılmış olmalıdır.

Olayda, ise, yapılan iş bu maddede sayılanlar arasında yer almadığı gibi alıcının (yükümlünün) satın aldığı malı belli bir miktarın üzerinde satması, doğrudan doğruya ve münhasıran sa­tıcı için yapılmış bir hizmet niteliğinde değildir. Satıcı (yükümlü) bir ecza deposu işleteni olarak öncelikle kendi yararı gereği satışlarında yüksek ciro yapmak amacı taşır. Diğer bir ifadeyle, satıcı, satışım mümkün olduğu kadar yüksek rakamlara ulaştırmakla öncelikle kendine hizmet eder. Malı aldığı firmaya hizmeti dolaylıdır. Ancak koşulların gerçekleşmesi halinde bundan ödemeyi yapan satıcı da yararlanır. Bu da tesadüfidir.

Diğer taraftan, katma değer vergisi yansıtılabilir bir vergidir. Nihai tüketicinin üzerinde kalır. Bu verginin özelliği nihai tüketici durumunda olanın ödediği verginin hazineye intikal ederek devlet gelirleri arasında yer almasıdır. Hazineye intikal ederek devlet geliri niteliği kazanamaya­cak bir katma değer vergisinden söz edilemez.

Olayda, yapılanın bir hizmet, bunun karşılığının da prim olarak kabul edilmesi halinde dahi, yükümlü kendisine yapılan ödeme (prim)den dolayı ödeyeceği katma değer vergisini, ticari işletmesi nedeniyle, indirim konusu yaparak geri alacaktır. Böylelikle, ortada, yansıtılabilir bir vergi kalmayacağına, yükümlünün nihai tüketici durumunda olmadığı da açık bulunduğuna göre, yu­karıda nitelikleri ve ilkeleri açıklanan bir katma değer vergisinden söz etmek olanağı yoktur.Bu nedenlerle, fatura haricinde yükümlüye dekontla yapılan ödemelerden dolayı yapılan tarhiyatı yazılı gerekçeyle ve kaçakçılığı kusura çevirmek suretiyle değişiklikle onayan mahke­me karanında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle Vergi Dairesi temyiz isteminin reddine, yükümlü temyiz isteminin ka­bulü ile mahkeme kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR

Danıştay Onbirinci Daire
Tarih : 02.07.1996
Esas No : 1996/2327
Karar No : 1996/2838
KDV Md25

Ciro İskontosunda KDV Belli bir ciro aşılması halinde uygulanan iskontonun,

-Malın satışı ve satışın miktarı ile ilgili olması nedeniyle, "satıcının alıcıya belli bir miktarın üzerinde mal alması halinde birim fiyat ya da toplam satış tutarı üzerinden belli oranda yapılan indirim" şeklinde tanımlanan miktar iskontosu olarak kabul edilmemesi gere­kir.

- Doğrudan doğruya ve münhasıran muhatap için yapılmaması nedeniyle hizmet veya prim kapsamında KDV'ye tabi tutulması müm­kün değildir.

İstemin Özeti: Yükümlü şirketin 1992 yılı hesaplarının incelenmesi sonucu düzenlenen inceleme raporuna dayanılarak Ekim dönemi için kusur cezalı katma değer vergisi tarh edilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; olayda deterjan ve sabun imal ve satışı ile kozmetik ürünleri satışı yapan yükümlü şirketin ana firma olarak bayilere yaptığı, belli bir miktarı aşan ciroya ulaşılması halinde uygulanan iskontonun katma değer vergisine tabi olduğu öne sürülerek şirket adına cezalı tarhiyat yapıldığı, 3065 sayılı Kanunun 24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirlerin matraha dahil unsurlar arasında sayıldığı, aynı Kanunun 25. maddesinde ise, teslim ve hizmet işlemlerine fatura ve benzeri vesi­kalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontoların katma değer vergisi matrahına dahil olmadığının hükme bağlandığı, miktar iskontosunun satı­cının alıcıya belli bir miktarın üzerinde mal almaşı halinde birim fiyat ya da toplam satış tutan üzerinden belli bir oranda yapılan indirim olduğu, bu indirimin doğru­dan doğruya satın alınan mallar ve malın miktarıyla ilgili bulunduğu, satın alma sırasında satın alanın lehine uygulandığı ve fatura yer aldığı, olayda ise yapılan ödeme satılan malla ilgili olmayıp, malın satışı ve özellikle bu satışın miktarıyla ilgili olduğundan bu tür ödemenin "miktar iskontosu" olarak kabul edilemeyeceği, diğer taraftan 3065 sayılı Kanunun "hizmeti tanımlayan 4. maddesi hükmüne göre yapılan işin "hizmet" sayılabilmesi için doğrudan doğruya ve münhasıran muhatap için yapılması gerektiği, olayda ise yapılan işi bu maddede sayılanlar arasında yer almadığı gibi, yükümlünün satın aldığı malı belli bir miktarın üzerin-de satması, doğrudan doğruya ve münhasıran satıcı için yapılmış bir hizmet niteliğinde olmadığından ödemenin prim olarak da kabul edilemeyeceği, diğer taraftan olayda, yapılanın bir hizmet, bunun karşılığının da prim olarak kabul edilmesi halinde dahi; yükümlünün ödeyeceği katma değer vergisi, alıcı tarafından indirim konusu yapılarak geri alınacağından böylelikle ortada yansıtılabilir bir verginin kalmayacağı ve mal alan bayilerin de nihai tüketici durumunda olmadığı açık bulunduğundan tarh edilen cezalı vergide yasal isabet görülmediği gerekçisiyle terkin etmiştir. Vergi Dairesince, inceleme raporuna dayanılarak tarh edilen cezalı vergide yasal isabetsizlik bulunmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın A.G.B.

Meslektaşlarım İdarenin ve Danıştayın görüşlerini açıklamış.Bu görüş farklılığı halen devam ediyor.Maliyede evvelce Danıştay gibi görüş verirken 26 sıra numaralı KDV tebliği ile Ciro primlerini bir "hizmet" karşılığı elde edilen gelir olarak görmeye başlamıştır.

Sonuç olarak Ciro primleri için;

İdarenin görüşüne uygun hareket etmek isterseniz %18 KDV hesaplayacaksınız.Yok eğer konuyu yargıya kadar götürürüz diyorsanız KDV hesaplamadan işlem yapacaksınız.KDV hesaplamazsanız idarenin bu durumu tenkid edeceği kesin görünüyor.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
91
HİZMET

Sayın Formdaşlar

Aynı sorunu bende yaşadım Otele ürün veriyoruz karşılığında .... ürün kadar bedelsiz vermiyeceğiz karşılığında ay sonunda Ciro primi veya Hizmet bedeli faturası alacağız diyoruz ve bedelsiz ürün kadar Ciro primi,Hizmet Bedeli,İskonto Bedeli alıyoruz geçenlerde otelin birinin YEminli mali müşaviri demiş ki Firma bize hizmet vermiyor hizmet bedeli faturası kesemeyiz Fiyat Farkı Faturası kesebiliriz demiş bu konu hakkında görüşlerinizi bekliyorum
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Meraklı,

Hizmet'in sözlükteki anlamı;
"Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma"

Otel satıcının ürünlerini daha fazla kullanarak onun daha fazla kazanmasına hizmet ediyor.Burada verilen ciro primi.Ama bir ürüne bağlı olarak sonradan bir fiyet indirimine gidilmişse YMM haklı yoksa ciro primi daha uygun görünüyor.Malumunuz bu bedel satıcı tarafından kendi satışlarının artması için veriliyor.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
91
hizmet

Sayın Formdaşlar

Akdeniz Bölgesinde 75 Otelle çalışıyoruz aynı ürünler için her otelden Hizmet bedeli alıyoruz Bunun kimisi Hizmet bedeli kesiyor kimisi Ciro primi,İskonto bedeli fakat 2 tanesinin YMMM Bu fiyattan bir indirimdir deyip Fiyat farkı kesmesini söylüyor ben burda şunu düşünüyorum 73 Otelin YMMM Aynı fikir 2 tanesi farklı fikir ben derdimi nasıl anlatacağım bilemiyorum işletmemdediki durum bir ürün satılıyor sabit fiyattan %30+%15 Fatura altı iskonto ay sonunda %20 Hizmet bedeli,Ciro primi,İskonto Bedeli faturası alınıp o ürün için %30+%15+%20 yapılmış olup satın alma müdürüyle pazarlama müdürünün yaptığı anlaşma gereği 1 adet ürünün alış fiyatı belirleniyor işlem böyle yapılarak
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Meraklı,

Öncelikle İskontoyu, Fiyat indirimini ve Ciro Primi-Hizmet bedelini işleme göre tanımlayacaksınız.

Ciro primi dediğimiz belirli bir ciro aşılınca verilir yani şarta bağlıdır.İskontoda da bu özellik olabilir fakat iskonto alım anında yapılır.

Yinede sorunu çözemezseniz o 2 firmadan birine ait ve bir satıcı ile ilgili işlemi örnekleyin üzerinde tartışalım.

A Firmasından B malı x fiyatla alındı.
Bu işlem xx adet xxxx tutarında yapıldı.
Faturalar üzerinde %x iskonto yapıldı.
nnn döneminde B malından alınan tutar veya miktar (ölçü neyse) xxxx tutarından fazla alındığından yyy kadar primi satıcı otele ödedi veya cari hesabından mahsup edildi.
....
Gibi.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
91
FFFSDF

ÖRNEK

x malı ilk faturada ... fiyattan %30+%25 Fatura edildi burda birim fiyat 300 ytl oldu fakat anlaşmada 200 ytl idi aradaki 100 ytl farka (Fiyat farkına) Burda Fiyat farkı gibi gözüküyor %10 geldiğini düşünelim bu %10 farkı HİZMET Bedeli mi kesse,Ciro primimi kesse,Fiyat farkı mı kesse fakat anlaşmada Hizmet bedeli faturası alıncaktır diye SATINLAMA MÜDÜRÜ ile PAZARLAMA MÜDÜRÜ sözlü anlaşılıyor.Otelin kimisi Hizmet bedeli Kimisi Ciro primi,Kimiside Fiyat farkı daha uygun deyip fatura ediyor Hangisi dha doğru bilemiyorum
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Meraklı,

Örnekleyelim derken konu iyice karışıyor gibi.Anlaşmada 200 YTL faturada 300 YTL nasıl olur?

Faturada "Hizmet Bedeli" yazılması bencede hatalıdır.Bu bir mal satış faturasına satılan malın cinsi yerine "Mal Bedeli" yazmak gibi birşey olur.

Tekrar olacak ama bir satıcıdan mal alıyorsunuz baştaki (fatura) fiyatı belli (iskontolu iskontosuz fark etmez).Bu kişiden alımlarınız belli tutarı aştığında adına ister fiyat farkı deyin ister ciro primi ister kota primi alıcıya bir tutar ödeniyorsa.Maliye idaresine göre burada satıcıya bir hizmet verilmiş oluyor ve bunun tutarı üzerinden %18 KDV hesaplanacak.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
91
gfgfg

Sayın Formdaşlar

Örnekleyelim derken konu iyice karışıyor gibi.Anlaşmada 200 YTL faturada 300 YTL nasıl olur?

CEVAB ;Fatura %30+25 İSKONTO Yapıldı Birim fiyat faturadaki 300 Ytl fakat satınalmacı diyorki ben bu malı senden 200 YTL aldım aradaki farkı(100)YTL Farkı Aysonunda Hizmet bedeliyle dön diyor fakat buradaki 100 ytl BEDELSİZ Verilecekti bedelsiz verilmiyor Karşılığında Hizmet bedeli.Ciro primi.İskonto primi alınıyor


Faturada "Hizmet Bedeli" yazılması bencede hatalıdır.YMMM Öyle diyor 2 Otelinki 73 Otelinki bir şey demiyor
Bu bir mal satış faturasına satılan malın cinsi yerine "Mal Bedeli" yazmak gibi birşey olur.

Tekrar olacak ama bir satıcıdan mal alıyorsunuz baştaki (fatura) fiyatı belli (iskontolu iskontosuz fark etmez).Bu kişiden alımlarınız belli tutarı aştığında adına ister fiyat farkı deyin ister ciro primi ister kota primi alıcıya bir tutar ödeniyorsa.Maliye idaresine göre burada satıcıya bir hizmet verilmiş oluyor (Satınalmacıda diyorki Bu Bana vermiş olduğun bedesiz ürün için Sana hizmet vermiyorum ki Hizmet bedeli faturası keseyim(KDV %18 )Olsun Ürünü örnek veriyorum %8 KDV li ürün alıyorum sana bu bedelsiz ürün için fiyat farkı Faturası keserim KDV %8 Olması gerekiyor Ben senden %8 Kdv olarak aldığım malı niye %18 Hizmet bedeli keseyim diyor)k.Problem gerçektende karıştı ortada %8-%18 KDV Sorunuda var.

KISACA;Ürün bedelsiz verilecekti bedelsiz verilmiyor karşılığında birim fiyatı tutturmak için Hizmet bedeli alınıyor sanırım daha açıklayacı oldu.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Meraklı,

Nihayet.(Sanırım).Satıcı 300 YTL birim fiyatlı maldan 10 adet satacak ve 5 adette bedelsiz verecekti.Ve 15 adet malı toplam 3.000 YTL.ye almış olacaktınız.Anlaşma böyle.Fakat fazladan verilecek mallar verilmedi yerine fiyatta indirime gidildi yani 2.000 YTL ödeyin dendi.Ortada bir kota ve bu kotanın aşılması karşılığı verilecek bir bedel (prim) yok herşey baştan belli.

O halde yapılan bir iskontodur-fiyat indirmidir ve YMM haklı "x malı için yapılan iskonto" ya da "x malı için fiyat farkı" diye fatura keseceksiniz.Ortada verilen hizmet yok.KDV oranıda alınan malın alış faturasındaki oran olacak.%1 ise %1, %8 ise %8,%18 ise %18.
 
Üst