Defter tasdiklerini işletmeler kendileri yapamayacak mı?

Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
İyi Bayramlar
Mali müşavirlere şifre verilmesinin anlamı nedir ?
bu yıl defter tasdikleri yapılacağı zaman nasıl yapılacak ? Defter götürüldüğü zaman defterler tasdik edilmeyecek mi? Mükellef kendi defterini kendi tasdik ettiremeyecek mi ?
Mali müşaviri var ancak muhasebesini kendi tutan firmalar defterlerini nasıl tasdik ettirecek ? veya yeni kurulan bir şahıs firması henüz mali müşavirle anlaşmadan işletmeyi kurmadan defter tasdik ettireceği zaman defterini tasdik ettiremeyecek mi?
Saygılar
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,910
Konum
istanbul
Ynt: Defter tasdiklerini işletmeler kendileri yapamayacak mı?

Sadece bir tahmin; Öncelikle mükellef bilgilerini sisteme gireceğiz ve sadece sisteme kaydedilenlerin tasdikleri yapılacak. Hani olurda arkada bıraktıklarımız olursa, sonucunu hepimiz tahmin ediyoruz. Cısss
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,845
Konum
İSTANBUL
Ynt: Defter tasdiklerini işletmeler kendileri yapamayacak mı?

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 406 )

Giriş

Noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından tasdik edilen belgeler ve defterlere ilişkin bildirimler, turizm organizasyonu faaliyetinde bulunan mükelleflerde belge düzeni, müşterilerin kendilerine servis esasına göre yemek hizmeti verilen işyerlerinde belge düzeni, şehirler arasında karayoluyla yapılan yolcu taşımacılığında belge düzeni, şans oyunlarında belge düzeni ile sinema filmlerinin amortisman oranının belirlenmesi konularında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla yapılan düzenlemeler ile 403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine1 ilave edilecek bölüme dair açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. Noterler veya Noterlik Görevini İfa ile Mükellef Olanlar Tarafından Tasdik Edilen Belgeler ve Defterlere İlişkin Bildirimler

164 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde2, mükelleflerin Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlemek zorunda oldukları belgeleri, 01.03.1985 tarihinden itibaren anlaşmalı matbaalara bastırmak ya da noterlere (noter olmayan yerlerde noterlik görevini ifa ile mükellef olanlara) tasdik ettirmek suretiyle kullanacakları belirtilmiş ve noterlere, her takvim ayı içinde tasdik ettikleri belgelere ilişkin olarak her bir mükellef itibariyle düzenleyecekleri ve örneği anılan Tebliğe ekli bilgi formunu ertesi ayın sonuna kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine, bağımsız vergi dairesi bulunmayan yerlerde ilgili malmüdürlüğüne gönderme mecburiyeti getirilmiştir.

Ayrıca, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun3 223 üncü maddesinde, vergi mükelleflerince kullanılacak defterlerin tasdik makamının noter veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar oldukları, 226 ncı maddesinde de tasdik makamının, tasdik ettikleri defterlere ait kanunda yazılı bilgileri üçer aylık bordrolara derc ve bunları en geç bir ay içinde bulunduğu yerin en büyük mal memuruna tevdi edecekleri hüküm altına alınmıştır.

Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesi ile Mükerrer 257 nci maddesinin (4) numaralı bendinde yer alan hükümlerin Bakanlığımıza verdiği yetkilere istinaden, noter ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından tasdik edilen belge ve defterlere ilişkin bilgilerin Bakanlığımıza gönderilmesine dair usul ve esaslar aşağıda izah edildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

1.1. Bilgilerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi

1.1.1. Bilgilerin Gönderilme Usulü

1512 Sayılı Noterlik Kanununun4 27 nci maddesinde yer alan hüküm uyarınca 1, 2 ve 3 üncü sınıf noterliklere atanan ve sözü edilen noterliklerde görev yapan noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanların, tasdik ettikleri belgelere ve defterlere ilişkin olarak, aşağıda yer alan bilgileri 01.04.2011 tarihinden itibaren elektronik ortamda Bakanlığımıza göndermeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Tasdik Edilen Defterlere İlişkin Olarak Gönderilecek Bilgiler:

- Defteri Tasdik Ettiren Mükellefin,

- Adı, Soyadı veya Unvanı,

- T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası

(Yeni işe başlayan kurumlar vergisi mükellefleri için varsa vergi kimlik numarası veya ticaret sicil numarası)

- Tasdik Edilen Defterin,

- Nev?i,

- Yılı,

- Tasdik Türü (Açılış, Ara (Yenileme), Açılış-Yeni İşe Başlama),

- Tasdik Numarası,

- Tasdik Tarihi

- Tasdik Makamının,

- Adı, Soyadı,

- Noterlik Kodu,

- Vergi Dairesi,

- T.C. Kimlik Numarası

Tasdik Edilen Belgelere İlişkin Olarak Gönderilecek Bilgiler:

- Belgeyi Tasdik Ettiren veya Teslim Alan Mükellefin,

- Adı, Soyadı veya Unvanı,

- Faaliyet Konusu,

- Vergi Dairesi,

- T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası

- Tasdik Edilen Belgenin,

- Cinsi,

- Seri ve Sıra No.su,

- Miktarı,

- Tasdik Numarası,

- Tasdik tarihi

- Tasdik Makamının,

- Adı, Soyadı,

- Noterlik Kodu,

- Vergi Dairesi,

- T.C. Kimlik Numarası,

Elektronik ortamda bilgi gönderme zorunluluğu getirilen noterlerin veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanların, Vergi Usul Kanununun 226 ncı maddesinde yer alan hükme göre ayrıca bildirim yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

1.1.2. Bilgilerin Gönderilme Süresi

Elektronik ortamda bilgi gönderme zorunluluğu getirilen noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, tasdik etmiş oldukları belgelere ilişkin bilgileri, en geç belgelerin tasdik edildiği günü takip eden on beşinci günün sonuna kadar; tasdik etmiş oldukları defterlere ait bilgileri ise en geç tasdik işleminin yapıldığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar göndereceklerdir.

1.2. Bilgilerin Kâğıt Ortamında Gönderilmesi

1512 Sayılı Noterlik Kanununun 32 nci maddesine göre Adalet Bakanlığınca görevlendirilen ve 4 üncü sınıf noterlikleri yöneterek noterlik görevini ifa edenler, tasdik ettikleri belgelere ve defterlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu kapsamı dışındadırlar.

Anılan kişiler, tasdik ettikleri belgelere ait bilgileri EK:1?de yer alan bilgi formunu düzenleyerek göndereceklerdir. Bu formlar kâğıt olarak üç nüsha düzenlenerek belgesini teslim alanla birlikte imzalanacaktır. Formların bir nüshası belgeyi teslim alana verilecek, diğer nüshası mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine (bağımsız vergi dairesi bulunmayan yerlerde ilgili mal müdürlüklerine) belgelerin teslim edildiği ayı takip eden ay sonuna kadar gönderilecek ve kalan nüshası da düzenleme tarihini takip eden takvim yılından itibaren 5 yıl süre ile muhafaza edilecektir.

Diğer taraftan, tasdik edilen defterlere ilişkin bilgileri elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunmayanlar, tasdik ettikleri defterlere ait bilgileri, öteden beri uygulandığı üzere Vergi Usul Kanununun 226 ncı maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda göndermeye devam edeceklerdir.

1.3. Diğer Hususlar

1, 2, 3 ve 4 üncü sınıf noterliklerde görev yapan noterler veya noterlik görevini ifa edenler, belgeleri tasdik ederken bunların müteselsil sıra numaralı olup olmadığını kontrol edecekler, tasdik edilen her yaprağa yevmiye numarasını basacaklardır. Dip koçanlı perakende satış fişleri ile müteselsil sıra numarası bulunmayan belgeleri tasdik etmeyeceklerdir.

Noterler tarafından tasdik edilecek olan belgeler noter harcına tâbi tutulmayacaktır.

Bildirim süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili takip eden ilk iş gününün sonuna kadar uzayacaktır. Ayrıca bunların gönderilmesine ilişkin tayin edilen sürelerin malî tatile rastlaması hâlinde söz konusu sürelerin, 1 Sıra Numaralı Malî Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde5 yapılan izahat uyarınca, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacağı tabiîdir.

Bu Tebliğin yayımlanmasından itibaren 164 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ?Belge Tasdiklerinde Noterlerce Uyulacak Esaslar? başlıklı (V) inci bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

1.4. Cezaî Müeyyide

Bu Tebliğle getirilen elektronik ortamda ve kâğıt ortamında bildirim mecburiyetini süresinde yerine getirmeyen veya süresinde yerine getirmekle beraber, sayılan bilgileri eksik ya da yanlış olarak gönderen noterler veya noterlik görevini ifa edenler adına Vergi Usul Kanununda yer alan cezai müeyyideler uygulanacaktır.
 
Üyelik
27 Kas 2010
Mesajlar
1,014
Konum
istanbul
Ynt: Defter tasdiklerini işletmeler kendileri yapamayacak mı?

Teşekkürler ancak sonuç olarak ;
Mali müşaviri var ancak muhasebesini kendi tutan firmalar defterlerini nasıl tasdik ettirecek ?
 
C

champell59

Ziyaretçi
Ynt: Defter tasdiklerini işletmeler kendileri yapamayacak mı?

eğer noterler şifreleri sadece mali müşavirlere verecek ise, firma kendi defterini tasdik için size getirecek...
sonuçta defterini kendisi tutsa bile, e-beyanname aracılık sözleşmesi ile bağlı olduğu bir mali müşaviri muhakkak var. defter tasdik parası ile beraber paşa paşa mali müşavirine getirip, defterlerini tasdik ettirecek :)
 
Üyelik
27 Eyl 2008
Mesajlar
1,263
Konum
Antalya
Ynt: Defter tasdiklerini işletmeler kendileri yapamayacak mı?

arkadaşlar hadlerin üzerinde olup muhasebesini kendi tutan firmalarda uygulama nasıl
 

EYLÜLDURU

Katkı Sunan Üye
Üyelik
15 Haz 2009
Mesajlar
659
Konum
İSTANBUL
Ynt: Defter tasdiklerini işletmeler kendileri yapamayacak mı?

firma kendisi defterini tastik ettirecekse, noterden şifre almaksızın eskiden olduğu gibi tastik ettirebiliyor..

Kolay gelsin..
 
Üyelik
4 Kas 2011
Mesajlar
42
Ynt: Defter tasdiklerini işletmeler kendileri yapamayacak mı?

defterler 2 3 firmadan azsa notere direk gönderin. noterlerin iş yükünü hafifletmek için yapılmış şifre uygulaması bizim için zorunlu değil. noterler şifresiz olanları kendileri tebliğe göre girerler.
 
Üst