Demirbaş satışında istisna

Üyelik
16 Mar 2012
Mesajlar
2
herkese merhaba
Serbest bölgede faaliyet gösteren bir firmaya ait demirbaş, bina, makine ve teçhizatın yine serbest bölgede faaliyet gösteren bir firmaya ve türkiyedeki bir firmaya satılması durumunda elde edilecek kazanc kurumlar vergisinde istisnamıdır.
Teşekkürler
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,509
Konum
İstanbul
Ynt: Demirbaş satışında istisna

Selamlar
Aşağidaki özelge,sanıyorum sorunuzun cevabıdr.

İlgili Kanun : Kurumlar Vergisi Kanunu - Yeni
İlgili Madde : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
İlgili Birim : Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü
Özelge Tarihi : 15.10.2009
Özelge Sayısı : 176300-ÖZ/581-8765Serbest bölgede faaliyet gösteren şubeye ait demirbaş, bina, makine ve teçhizatın yine serbest bölgede faaliyet gösteren bir firmaya satılması durumuna elde edilecek kazancın istisna olup olmayacağı


İlgi dilekçenizde; ....... Deri Serbest Bölgesinde imalat faaliyetinde bulunulan bir şubenizin olduğu, mülkiyeti şirketinize ait olan bina ile şubedeki makine, tesis ve demirbaşları yine aynı serbest bölgede bulunan bir şirkete satmak istediğiniz belirtilerek, söz konusu satıştan doğacak kazanca serbest bölgeler kanunundaki kurumlar vergisi istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3218 Serbest Bölgeler Kanunu'na 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9'uncu maddesiyle eklenenve29/1/2004tarihinden itibaren yürürlüğe giren Geçici 3'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında;
''Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin;
a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur.
...
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
Öte yandan, Serbest Bölgeler Kanununda yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin ''İstisna kazanç tutarının tespiti'' başlıklı 5.12.3.3. bölümünde; ''Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3?üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan istisna, bir kazanç istisnasıdır. Dolayısıyla, mükelleflerin serbest bölgelerdeki faaliyetlerinden elde ettikleri hasılattan bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan giderlerin düşülmesi sonucu bulunacak kazanç, kurumlar vergisinden istisnadır.
Serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve vade farkı gelirleri istisna kapsamında değerlendirilecektir.
Aynı şekilde, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen hasılatın, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde yapılacak ödemelerde kullanılıncaya kadar geçici olarak serbest bölgelerde mevduat hesaplarında veya repo işlemlerinde değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirler de söz konusu istisnadan yararlanabilecektir. İstisnanın, bunun dışında, serbest bölgelerde elde edilmiş olsa dahi faiz, repo ve benzeri faaliyet dışı gelirlere teşmil edilebilmesi, 3218 sayılı Kanuna 5084 sayılı Kanunun 9' uncu maddesiyle eklenen geçici 3' üncü maddenin, bu istisnayı sadece bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetler dolayısıyla elde edilen kazançlar ile sınırlaması nedeniyle mümkün bulunmamaktadır.
?
İstisna kazancın ve bu bağlamda kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından, istisna kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi ve istisna kapsamında olan faaliyetlere ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir. ...''açıklamaları yer almaktadır.
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; Serbest Bölgede üretim faaliyetinde bulunan şirketinizin, bölgedeki faaliyet gelirlerinin gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulması, faaliyet dışı gelirlerinin ise bu kapsamda değerlendirilmemesi gerekmektedir.
Bu itibarla, ........Deri Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren şubenizin bölgede bulunan ve şube aktifine kayıtlı olup, amortismana tabi iktisadi kıymet olarak değerlendirilen gayrimenkul ile çeşitli makine ve teçhizatın bölgede faaliyet gösteren bir firmaya satışından doğacak kazançlar, serbest bölgede yürütülen faaliyetlerden elde edilmiş bir kazanç unsuru olarak kabul edilerek, kurumlar vergisinden istisna olacaktır.
Ancak, satışa konu edilen makine ve techizatların faaliyet ruhsatında yer alan üretim faaliyetinde bulunmak üzere bölgeye getirildiğinin ilgili makamdan alınacak bir yazı ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Şirketinizce satışa konu edilen makine ve teçhizatlardan üretim faaliyeti konusu ile ilgili olmayanların satış kazancının ise istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst