zirve

Dershane Faturaları

Üyelik
29 Eki 2008
Mesajlar
67
dershane mükellefi olan arkadaşlar bunlara ait faturaları öğrenci kayıt esnasındamı kesiyorlar yada ücretini tahsil ettiklerindemi kesiyorlar. birde kurs dönemi bitiyor ancak kişilerin ücret ödemeleri bitmiyor onlar ne olacak kurs bitiminde tahsil edilmeyen kısım faturası düzenlenecekmi acil bilgilendirirseniz memnun olurum.
 
Üyelik
29 Eyl 2006
Mesajlar
355
Ynt: dershane faturaları

Sayın Susu;

Eğitim hizmetlerinde KDV aylık olarak doğar.Bir öğrenci için Yıllık Dershane ücretini ay sayısına bölmek ve bu tutarda her aya ait fatura kesmek uygun olacaktır.

Saygılar
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Dershane Faturaları

Merhaba ;

İşinize yarayacağını düşündüğüm bir özelgeyi paylaşmak istedim.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
Usul Müdürlüğü

TARİH : 08.05.2007 - 3705

SAYI : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/229

KONU : Dershane ücretinin peşin veya taksitle yada kredi kartıyla ödenmesi halinde faturanın ne zaman düzenleneceği Hk.

İLGİ: Tarihsiz dilekçeniz.

İlgi dilekçenizden, Vergi Dairesi Müdürlüğünün vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, özel dershanecilik faaliyeti işi ile iştigal ettiğiniz, normal eğitim sürecinizin Eylül-Haziran arası olduğu, Eylül ayında ders başlamadan kayıtların başladığı belirtilerek, peşin ve taksitli ödemelerde belge düzeninin nasıl olması gerektiği hususlarında tereddüt hasıl olduğundan başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğünün 18.04.2007 tarih ve KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.10.25-33278/2987 sayılı yazısında belirtilen görüşleri de dikkate alınarak gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

Bilindiği gibi, 3065 sayılı KDV Kanunu?nun 10. maddesinin (a) bendine göre, vergiyi doğuran olay, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile (b) bendine göre, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi, (c) bendine göre kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması sırasında meydana gelmektedir.

Aynı kanunun 20?nci maddesinde ;

"teslim ve hizmet işlemlerinde verginin matrahının, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını"

İfade etmektedir.

Yine aynı Kanunun 39 uncu maddesinde verilen yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı 14 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile gerçek usulde katma değer vergisine tabi mükelleflerin birer aylık vergilendirme dönemine tabi olmalarına karar vermiştir.

Bilindiği üzere, 2 Kasım 1984 gün ve 18563 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayıp 1985 yılında da devam eden okul hizmetlerinin vergilendirilmesi ile ilgili olarak, 31.12.1984 gün ve 18622 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 9 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin 9. maddesinde;

"Katma Değer Vergisi Kanununun 17?nci maddesinin 1?nci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarca işletilen veya yönetilenler hariç, okul hizmetleri vergiye tabidir. Bu hizmetler karşılığında alınan bedel Katma Değer Vergisinin matrahını teşkil edecektir. KDV Kanunu?nun vergilendirmeye ilişkin hükümleri 01.01.1985 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 1984 yılında başlayıp 1985 yılında da devam edecek olan okul hizmetlerinin 01.01.1985 tarihinden sonraki kısmı vergiye tabi olacaktır. Bu kısma ait vergi matrahı basit orantı yoluyla bulunacaktır. Bu amaçla bedelin ait olduğu eğitim süresi içinde, 1985 yılına ait olan sürenin oranı bulunacak, gün sayısı baz alınarak hesaplanacak bu oran, toplam bedel ile ilgilendirilerek matraha ulaşılacaktır. Bedel peşin tahsil edilmiş ise 1985 yılına isabet eden verginin tamamı ilk beyan döneminde beyan edilecektir. Bedel sonradan tahsil edilecek ise, ilk beyan döneminde, sadece ilk vergilendirme dönemine isabet eden vergi beyan edilecektir"

Şeklinde açıklama yapılmıştır.

26.06.2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği?nin 3. bölümünde;

"Ödemesi Kredi Kartı ile Yapılan Teslim ve Hizmet Bedellerinin Beyanı? başlıklı bölümünde; gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin bulunduğu 1 numaralı KDV beyannamesinde 65. satır olarak ?Kredi Kartı Karşılığı Yapılan teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel? satırı ihdas edilmiş ve Haziran 2001 döneminden itibaren kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin bu satırda beyan edilmesi uygun görülmüştür."

Denilmiştir.

Bu satıra ait dipnotta (6) no.lu satırda beyan edilen toplam bedel içindeki kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin tutarın yazılacağı açıklanmıştır.

Benzer bir konuda Bakanlık Makamı?ndan alınan 07.05.2002 tarih, 20645 sayılı yazıda;

"KDV beyannamesinin 65. satırında istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Burada vergiyi doğuran olay vuku bulsun bulmasın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilatlar gösterilecektir. Bu satırda yer alan tutarların 6. satırdaki bilgi ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması halinde, kredi kartı ile yapılan tahsilatların üzerinden vergi hesaplanmayan avans ödemelerine veya vergisi önceden beyan edilmiş işlemlerin sonraki taksitlerine ait olduğu mükellef tarafından ?izah? gerekçesi olarak belirtilebilir. Bu izah, yeterli görülmediği takdirde gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir."

Denilmektedir.

Bu açıklamalar doğrultusunda; belli bir süreci kapsayan eğitim hizmetlerinde KDV açısından vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için bu sürecin sonuçlanması gerekmemekte olup her bir vergilendirme döneminin tamamlanmasıyla bu dönem işleriyle sınırlı olmak üzere vergiyi doğuran olay meydana gelmektedir. Bir başka ifade ile eğitim hizmetlerinde vergiyi doğuran olay prensip itibariyle eğitim hizmetinin fiilen verildiği vergilendirme dönemlerinde ortaya çıkmaktadır.

Buna göre;


Eğitim-öğretim bedelinin kısmen veya tamamen peşin ya da çek ve senetle tahsil edilmesinin veya hiç tahsil edilmemesinin bu şekilde beyan edilmesi gereken vergilere bir tesiri yoktur. Bedelin avans olarak peşin tahsil edilmesi durumunda da her bir vergilendirme dönemine isabet eden vergiler ait oldukları dönemlerde beyan edilecektir.

Belli bir süreyi kapsayacak şekilde belirlenen eğitim ücretine ilişkin katma değer vergisinin, fiilen eğitim-öğretim hizmeti verilen vergilendirme dönemine isabet eden kısmının (bu kısım basit orantı yoluyla bulunacaktır.) Bu vergilendirme dönemleri itibariyle hesaplanıp, beyan edilmesi gerekmektedir.

Herhangi bir nedenle önceden fatura düzenlenmesi halinde ise, Kanunun 10/b maddesi uyarınca fatura bedeli üzerinden vergi hesaplanacak ve hesaplanan bu vergi faturanın düzenlendiği vergilendirme dönemine ait beyanname ile beyan edilecektir.
Ayrıca, hizmet bedelinin tamamının veya bir kısmının kredi kartı ile daha sonraki dönemlerde tahsil edilmesi halinde tahsilatın yapıldığı dönem beyannamesinin kredi kartı ile yapılan ödemelerin yazıldığı satıra yazılmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 229?ncu maddesinde ;

"Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır."

Şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 231/5?nci maddesinde ise;

"Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır."

Hükmü yer almaktadır.

Buna göre, özel eğitim ve öğretim kurumlarında hizmet her ne kadar dokuz aylık bir süreçte tamamlanıyor ise de her KDV dönemine isabet eden hizmet ifası kısmi teslim sayılacağından her ayın bitiminden itibaren o aya ait hizmet ifası için takip eden yedi gün içinde fatura düzenlemeniz gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.
Grup Müdür V.
 

Benzer konular

Üst