Devir KDV

Üyelik
18 Tem 2006
Mesajlar
627
Konum
istanbul
Dairemiz ????? vergi kimlik numarasında kayıtlı dosyanızın ve bilgisayar kayıtlarının tetkikinde aşağıda belirtilen dönemlerde vermiş olduğunu KDV vergisi beyanlarınızda 3065 sayılı KDV kanununun 29/2 maddesine göre yaptığınız sonraki döneme devreden kdv ile önceki dönemden devreden kdv vergilerinin karşılaştırılmasında uyumsuzluklar olduğu görülmüştür.

Bu defa konu hakkında dairemizce yapılacak işlemlere esas teşkil etmek üzere söz konusu dönemlere ilişkin uyumsuzluklar ile ilgili olarak yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde VUK?nun 256 maddeleri gereği belge ve bilgilerin ibrazı aksi halde aynı kanunun mükerrer 355. maddesi gereği 1.600,000 TL. özel usuülsüzlük cezası kesileceği ve adınıza re?sen işlem tesis edileceği hususunu bilgilerinize rica ederim.


UYUMSUZLUK OLAN DÖNEMLER:

2006/9
2004/7


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Değerli Arkadaşlar, Vergi Dairesi Tarafından Adımıza Bu Şekilde Bir Yazı Gelmiştir. Vergi Dairesindeki tahakkuk servislerindeki memurların çoğuda şuan bu kdv devirleri ile meşgul olmaktadırlar. KDV devirlerindeki uyumsuzlukları tespit edip mükelleflere düzeltme beyanı vermelerini söylemektedirler. Bu konuda size sormak istediğim 2006/9 Döneminden 200 TL?lik bir fark kaynaklanmaktadır bununda sebebi 2006/8 Dönemindeki Sonraki Döneme Devreden Rakamı 2006/9 Dönemine Sehven 200 TL Fazla yazılarak bugüne kadar devam etmiş. Vergi Dairesini Arayarak İlgili durumu izah edip ne yapmamız gerektiğini sordum ilgili memur ödeme çıkana kadar düzeltme beyanı vereceğimizi söyledi.Bende firmanın sürekli devri olduğunu ve ödeme çıkmadığını söyledim. Ek olarak sadece ilgili döneme ek KDV Beyannamesi vererek 200 Liralık Farkı İlave Edilecek Kdv?ye ekleyip Ödeyelim Dedim. İlave Edilecek KDV?ye müfettişlerin Karşı çıktığını Söyleyip, konuyu danışıp Yarın İçin Tekrar görüşelim yanıtını aldım. Sizce burada nasıl bir yol izlemek lazım bu gibi durumla karşılaşan varmı? 2004 yılındaki fark içinde 2009 Yılına kadar düzeltme beyanı vereceksin derse sadece damga vergilerinin toplamı 1000 TL?yi geçmektedir. Yorumlarınızı bekliyorum.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Devir KDV

ZİNCİRLEME OLARAK ÇOK SAYIDA KDV BEYANNAMESİNİ DÜZELTME KÜLFETİNİ ORTADAN KALDIRAN MUKTEZA Yazar:MehmetMAÇ* Yaklaşım / Ağustos 2009 / Sayı: 200
I- GİRİŞ
KDV beyannamesi, uygulamada düzeltme işlemine en çok konu olan beyanname türüdür. KDV beyannamesinin düzeltilmesini gerektiren başlıca sebepler şöyle sıralanabilir:
- KDV indirim kalemleri arasında, koda alınmış mükelleflerin faturalarına dayanan KDV?ler bulunması ve bu KDV?lerin indirimler arasından çıkarılmasının istenmesi,
- Direkt ihracat yapan ve KDV iadesi isteyen firmaların beyan ettikleri ihracata ilişkin fiili ihraç ayının hangi ay olduğunun, fiili ihraç ayına ait KDV beyannamesi verildikten sonra anlaşılması,
- Aynı faturaya dayalı mükerrer indirim yapılmış olması,
- Hesaplanan KDV?de oran veya dönem hatası bulunması,
- İstisna hakkının kullanılmadığının veya haksız istisna kullanıldığının yahut bir kısım işlemin KDV kapsamında yahut kapsam dışında olduğunun fark edilmesi,
- Aralık ayı KDV beyannamesi verildikten sonra gelen, geçmiş yıl tarihli faturalara ait KDV indirim hakkının kaybedilmemesi amacıyla bu faturaların kapanan yıl defterine Aralık tarihli olarak kaydedilmesi ve Aralık KDV beyannamesinin düzeltilmesi (özel hesap dönemi kullananlar açısından yıl aşımı Aralık ayı yerine hesap döneminin son ayından sonra gerçekleşir. 15 no.lu KDV Sirküleri).
Düzeltme sonucunda ödenecek KDV?de artış oluyorsa, düzeltmenin pişmanlıkla beyan edilerek (internette beyanname verirken pişmanlık butonu işaretlenmek suretiyle) yapılması cezanın ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.
Düzeltme, devrolan KDV?de azalma meydana getiriyorsa, bu durum pişmanlıkla beyanı gerektirmediği ve Hazine aleyhine olmadığı için sorun teşkil etmemektedir. Düzeltmenin indirim KDV tutarının artırılması, hesaplanan KDV tutarının azaltılması, daha önce istisna edilmeyen bir işlemin istisnaya tabi hale getirilmesi, daha küçük KDV oranı uygulanması gibi Hazine aleyhine olması halinde, vergi daireleri bu düzeltme nedeniyle düzeltilen KDV beyannamesini incelemeye sevk etmektedirler. Düzeltme işleminin bir yeminli mali müşavir raporu ile izahı sonucunda (3568 sayılı Kanun?a ilişkin 20 no.lu Tebliğ) veya kendiliğinden vergi dairesi müdürünün düzeltme gerekçelerini anlayıp haklı bularak incelemeye sevke ihtiyaç duymaması halinde incelemeye sevk işlemine gerek kalmamaktadır.
KDV beyannamelerinin düzeltilmesinde yaşanan önemli sorunlardan biri de devrolan KDV?si bulunan mükelleflerin geçmişteki bir aya ait KDV beyannamesini düzelttiğinde, bu düzeltmenin devrolan KDV?yi değiştirmesi, bu değişikliğin ise zincirleme olarak izleyen aylara ait devir KDV?lerinin değiştirilmesi gereğini ortaya çıkarmasıdır. Bu yazımızda; düzeltme işleminin, zincirleme olarak çok sayıda beyannamede yapılması yerine sadece ödeme çıkan aylarda yapılarak sorunun çözülmesi imkanını sağlayan ve çok isabetli bulduğumuz bir mukteza ele alınmıştır.
II- ZİNCİRLEME OLARAK ÇOK SAYIDA KDV BEYANNAMESİ DEĞİŞİKLİĞİNİ GEREKTİREN OLAY ÖRNEKLERİ
Şahit olduğumuz bir olayda vergi dairesi, mükellefin 2006 yılı Mart ayında indirdiği KDV?lerden bir kısmını, bu indirimin dayandığı faturayı kesen firmanın kodda yer aldığı gerekçesiyle, indirimler arasından çıkarmasını istemiştir. Mükellef bu isteği yerine getirmeyi kabul etmiş fakat tekstilde KDV oranının düşürülmesi nedeniyle 2006 Mart ayından beri sürekli devrolan KDV?si olduğu için, bir aydaki rakamın düzeltilmesi yüzünden, izleyen 36 aya ait beyannameyi değiştirme durumuyla karşılaşmıştır. Olaya müdahalemiz sonucunda ve aşağıda belirttiğimiz muktezaya konu anlayış sayesinde söz konusu düzeltme işlemi, sadece 2009 Mart ayı beyannamesinde, bu beyannamedeki öndeki dönemden devren gelen KDV?nin, indirimler arasından çıkarılması istenen KDV kadar küçültülmesini sağlamak suretiyle yapılabilmiştir. Yine şahit olduğumuz bir olayda, 2008 yılı düşük orandan kaynaklanan yıllık KDV iade hakkını, Mayıs 2009 ayı KDV beyannamesinde gösteren mükelleften, Ocak 2008 ayındaki vergi dairesince kabul edilmeyen bir indirim gerekçesiyle Ocak 2008- Mayıs 2009 aralığındaki 17 ayın beyannamesinin düzeltilmesi istenmiştir. Yine aşağıda yer verdiğimiz isabetli mukteza sayesinde sadece Mayıs 2009 ayı KDV beyannamesi düzeltilmek suretiyle mesele halledilmiştir.
III- ZİNCİRLEME DÜZELTİLMESİ GEREKEN AY BEYANNAMELERİNDE DÜZELTME SONUCU ÖDENECEK KDV ÇIKMAYACAK İSE, DÜZELTME İŞLEMİNİN SADECE ÖDEME ÇIKAN AY VEYA SON AY BEYANNAMESİNDE YAPILABİLECEĞİ YÖNÜNDEKİ İSA-BETLİ MUKTEZA
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 01.02.2006 tarih ve 648 sayılı Mukteza?ya konu olayda mükellef, Ağustos 2005 ayı için verdiği KDV beyannamesinde KDV iade talebinde bulunmuş, fakat bu talepten sonra ortaya çıkan 2005/Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yüklenilmiş olduğu halde ilgili aylarda indirim konusu yapmadığı dolayısıyla iade hesabına girmeyen KDV?ler bulunduğunu fark ederek düzeltmenin nasıl yapılacağını sormuştur. Muktezada iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili olarak iade talebinden sonra ortaya çıkan KDV yüklenimlerinin düzeltme yoluyla iade talebine eklenebileceği belirtildikten sonra, şu cümlelere yer verilmiştir. ?Bu nedenle, mükellefin 2005/Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos dönemlerinde yüklendiği vergileri bu dönemlere ait KDV beyannamesinde indirim konusu yapması indirim konusu yapılmayan vergilerin ise sonraki döneme devredilerek hizmetin yapıldığı 2005/Ağustos döneminde iade olarak talep etmesi gerekmektedir. Ancak mükellefin tek tek düzeltme beyannamesi vermesi yerine düzeltmeye konu beyannamelerde ödenecek vergi çıkmaması şartıyla tek bir düzeltme beyannamesi vermesi, ödenecek vergi çıkması halinde ise her dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi vermesi gerekmektedir.? Bu Muktezadaki anlayışa uygun bir örnek verelim: Mükellef, Kasım 2008 KDV beyannamesindeki indirim tutarının mükerrer indirim nedeniyle 18.000 TL hatalı (fazla) olduğunu, 5 Haziran 2009 günü fark etmiştir. Bu mükellefin;
- Kasım 2008 KDV beyanında 65.000 TL devrolan KDV
- Aralık 2008 KDV beyanında 44.000 TL devrolan KDV
- Ocak 2009 KDV beyanında 33.000 TL devrolan KDV
- Şubat 2009 KDV beyanında 10.000 TL ödenecek KDV
bulunmaktadır. Düzeltme işlemi Kasım?dan itibaren zincirleme yapıldığında, Kasım, Aralık ve Ocak aylarındaki devrolan KDV?ler 18.000?er lira azalacak olmakla beraber bu azalışlar mali sonuç doğurmayacağına göre, sadece Şubat 2009 ayı için pişmanlıkla bir düzeltme beyannamesi verilerek 10.000 TL?lik ödenecek KDV?nin 28.000 TL?ye çıkarılması, 18.000 TL?lik KDV ile buna ait pişmanlık zammının yasal süre içinde ödenmesi yeterlidir.
IV- SONUÇ
Geçmiş aylara ait KDV beyannamelerinin muhtelif nedenlerle düzeltilmesi gerekebilmektedir. Düzeltmenin yapılması gereken ayda ve izleyen aylarda bu düzeltme sadece devrolan KDV?nin azalmasına veya çoğalmasına neden oluyorsa, düzeltme işleminin ödeme veya iade çıkan ilk ayda yapılması yeterlidir. Hatalı aydan beri hiç ödeme veya iade çıkmamışsa düzeltme işleminin yeni verilecek olan beyannamede, önceki dönemden devren gelen KDV tutarını değiştirmek suretiyle yapılabileceği görüşündeyiz. KDV beyannameleri ile ilgili düzeltmeler yapılırken internet vergi dairesi kayıtlarına yeterli izahat konulmalı veya gerekirse düzeltme detayları dilekçe ile vergi dairesine bildirilmelidir.
 
Üyelik
8 May 2009
Mesajlar
219
Ynt: Devir KDV

sayın ogün bey ben öncelikle size teşekkür etmek istiyorum bu forumda bize yardımcı olduğunuz için. Ben bir muhasebe bürosunda stajımı bitirdim hala burdayım temmuzda ilk defa sınava girdim dört dersi verebildim üç dersim kaldı.Benim anlatmak istediğim iş ile ilgili ben işyerimden hiç memnun değilim bütün sorumluluk üzerimde olmasına rağmen maaşımda hiçbir artış olmuyor bu durum beni çok üzüyor birçok iş görüşmesi yaptım fakat onlardan da bir sonuç alamadım.Sizin bu konuda bana bir tavsiyeniz ya da yardımınz olabileceğini umut ediyorum.Teşekkür ederim.
 
Üyelik
31 Mar 2008
Mesajlar
30
Ynt: Devir KDV

Aynı olay geçen hafta benim başıma geldi. 21/08/2009'da mükellefe tebliğ edilmiş, Zincirleme devreden kdv'den dolayı 2004/Nisan'dan bugüne kadar düzeltme beyannamesi vermem gerekiyor, hiç ödemem çıkmamış. 64 tane kdv beyannamesi düzeltmem gerekiyor. Bir başka sorun da 2004/Nisan'da e-beyan sistemine geçilmemişti. Yazınızı okuyunca ben de mukteza istemeye karar verdim. Yukarıdaki yazının örneğini dilekçeme eklesem olur mu. Daha önce vergi dairesinden mukteza istemedik. Bunun yolu yordamı nedir, Mukteza istemek için örnek dilekçe var mıdır? V.D'sinden ne kadar sürede cevap gelir. Muktezadan sonra mı işlem yapmam gerekir. Sürem azaldı..
 
Üyelik
31 Mar 2008
Mesajlar
30
Ynt: Devir KDV

Bu arada V.D'sini arayıp görüştüm ben de. Bugüne kadar 64 tane beyanname vermeme gerek olmadığını, sadece 2009/Temmuz'u düzeltmemi, e-beyanda gelen açıklama bölümüne, V.D. tarafından gönderilen "..tarih ve ..evrak kayıt no.lu tebliğe istinaden 2004/Nisan'dan devr. kdv.'de uyumsuzluk nedeniyle zincirleme hata oluşmuştur. Sadece 2009Temmuz KDV Beyanına doğru olması gereken devr. kdv. yazılarak düzeltme yapılmıştır" diye belirtin , bize de düzeltme yapıldığına dair dilekçe verin dediler. Bilginize..
 
Üyelik
18 Tem 2006
Mesajlar
627
Konum
istanbul
Ynt: Devir KDV

Hülya Hanım, konuyla ilgili paylaşımınız için teşekkürler, doğrusuda bu sanırım ogün bey'in ekte göndermiş olduğu muktezalarda olayın bu şekilde olmasını söylüyor. Hatta dilekçe ekinde bu mukteza örneğinide ekine eklemekte fayda var diye düşünüyorum. İyi çalışmalar
 
Üst