zirve

Doğru mu anladık

Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
(19.7.2005 Tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

MADDE 1. — 5.5.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının 5332 sayılı Kanunla değişik (8) numaralı bendinde geçen "genel kurul kararıyla" ibaresi "yönetim kurulu kararıyla" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2. — 2821 sayılı Kanunun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 62. — İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır.

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İşveren Bundan Böyle Bölge Çalışma Müdürlüğüne bilgi vermeyip sadece Ç.S.G.Bakanlığına mı Bilgi verecek?
Bilgilerinizi paylaşırsanız memnun olurum.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
205
Konum
bALIKESİR
Merhaba,
Sayın rıza özbek,
ilgili maddeyi görünce bende şaşırmıştım ancak dikkatli okuyunca konunun "Sendikalar Kanunu"ile ilgili olduğunu gördüm.Sendikalar kanununa tabi işçi ve işvereniniz varsa durum aynen anladığınız gibidir.İş kanunda herhangibir değişiklik yoktur.
SENDİKALAR KANUNU (1)
Kanun Numarası : 2821
AMAÇ:

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işçiler ve işverenler tarafından meydana getirilen sendikalar ile konfederasyonların kuruluşu, teşkilatı, faaliyeti ve denetlenmesi esaslarını düzenlemektir.
Madde 62. — İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır.
kanun değişmeden önce bölge müdürlüğü ve çalışma bakanlığıydı zaten.şimdi sadece çalışma balkanlığı olarak kabul edildi.
DEĞİŞMEDEN ÖNCEKİ HALİ;
İŞE ALINAN, AYRILAN VE ÇALIŞMASI SONA EREN İŞÇİLERİN BİLDİRİLMESİ:

Madde 62 - (Değişik madde: 04/04/1995 - 4101/13 md.)

İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle hizmet akti sona eren işçileri, izleyen ayın 15 ine kadar aylık bildirimlerle işyerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır.
Benim düşüncem bu yönde olmakla beraber üstadların cevabını izlemeyi bekleyeceğim.
 
Üyelik
3 Haz 2005
Mesajlar
54
KONU HAKKINDA

Sayın Rıza Bey,

Konu hakkındaki geniş açıklamayı size gönderiyorum.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ek-1 ve Ek-2 Belgesi Verilmesinde Yeni Türk Ceza Kanunu İle Yapılan Son Değişiklikler

İşverenlerin, işe alınan ve işten ayrılan işçiler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ve bu Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne (ayrı ayrı) Ek/1 işçi işe giriş bildirimi, işten ayrılan işçiler için de yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve bu Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğü’ne (ayrı ayrı) Ek/2 işçi çıkış bildirimi belgelerinin izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimlerle verilmesi gerekmekteydi.

Özellikle, Sendikal çalışmalarda kullanılmak amacıyla getirilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve Bölge Müdürlüğü’ne (ayrı ayrı) Ek/1 İşçi İşe Giriş Bildirimi ve Ek/2 İşçi Çıkış Bildirimi belgesinin günümüzde bir anlamı kalmamıştır. Bilgisayar ve otomasyon sistemleriyle sigortalılara yönelik istatistiki bilgiler daha sağlıklı edinilebilecektir.

Bu gerçekten hareketle, Gerek İSMMMO ve gerekse de TÜRMOB olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde Ek/1 işçi işe giriş bildirimi, ve Ek/2 işçi çıkış bildirimi belgelerinin kaldırılmasına yönelik girişimler yapılmıştır. Bu girişimler sonucunda da 5401 sayılı Kanunla (5401 sayılı Kanun, 19.07.2005 Tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) değişiklik yapılmış ve “işveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Sendikalar Kanununun 59. maddesi, 62. maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında, bildirilmeyen her işçi için sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte biri tutarında ceza uygulanacağı için, (2005 yılında söz konusu asgari ücretin 488,70.- YTL olduğu göz önüne alındığında beşte biri 97,74.- YTL olarak hesaplanacaktır. Ancak, ağır para cezasının alt sınırı, asgari ücretin beşte biri tutarından (97,74.- YTL) yüksek olduğundan) belirtilen suç için Kanunun belirlediği ağır para cezasının alt sınırı uygulanmaktadır. 2005 yılı için yeniden değerleme oranı % 11,2 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, 31.05.2005 tarihine kadar uygulanacak ağır para cezasının alt sınırı 495,53.-YTL olarak hesaplandığından, Ek-1 ve Ek-2 İşçi Bildirimlerinin süresinde yapılmaması halinde 31.05.2005 tarihine kadar her bir işçi için 2005 yılı ağır para cezasının alt sınırı olan 495,53.-YTL olarak uygulanacaktır.

01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı (Yeni) Türk Ceza Kanunu ile önemli değişiklikler yapılmıştır. 2821 sayılı Kanun’un 62. maddesindeki işçi bildirimlerine aykırı davranmanın cezası aynı Kanun’un 59. maddesi ile asgari ücrete bağlanmış ve cezası da her bir fiil için 18 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin beşte biri olarak belirlenmiştir. Ancak, 5237 sayılı (Yeni) Türk Ceza Kanunu’nun 52. maddesine göre adli para cezasının bir gün karşılığının en az 20 YTL ve en çok 100 YTL olacağı ve adli para cezasının alt sınırının da en az 5 günlük olacağının belirtilmesi nedeniyle uygulanacak olan adli para cezasının alt sınırı 100 YTL olacaktır.

2005 yılı için asgari ücretin 1/5’i olan 97.74 YTL'dir. Asgari ücretin 1/5’inin adli para cezasının altında kalması nedeniyle söz konusu cezanın adli para cezasının alt sınırı olan 100 Yeni Türk Lirası olarak uygulanacaktır. Asgari ücretin 1/5’inin 100 YTL’den fazla olması durumunda adli para cezasının alt sınırı olan 100 YTL yerine asgari ücretin 1/5’inin adli para cezası olarak uygulanması gerekecektir.

İşverenler Ek/1 İşçi İşe Giriş Bildirimi ve Ek/2 İşçi Çıkış Bildirimi belgelerini taahhütlü posta yoluyla ilgili kurumlara göndermektedir. Bunun sonucunda da işverenlere önemli bir mali külfet, meslek mensupları açısından da zaman kaybı olarak yansımaktadır. Ek-1 ve Ek-2 belgelerinin verilmemesine ilişkin olarak aşağıda yer alan tutarlar incelendiğinde işverenlerin karşılaşacakları para cezaları açıkça görülebilecektir. Yüzbinlerce işvereni, Ek-1 ve Ek-2 belgelerinin verilmemesi nedeniyle geçmişe yönelik olarak çok yüksek tutarlarda para cezası beklemektedir.

İşverenler ve SM-SMMM meslek mensupları üzerindeki bürokratik işlemler azaltılmalıdır. 03.07.2005 tarih ve 5401 sayılı Yasayla yapılan düzenleme ile Ek-1 ve Ek-2 belgelerinin sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirileceği hükme bağlanmıştır.

SONUÇ OLARAK;

5401 sayılı Yasayla yapılan düzenleme ile 19.07.2005 tarihinden itibaren Ek-1 ve Ek-2 belgeleri sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecek, Bakanlığın Bölge Müdürlüğüne verilmeyecektir.

5401 sayılı Kanunla Yapılan; “işverenlerin, işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmesi”ne ilişkin düzenleme yetersizdir. İSMMMO tarafından hazırlanan Şubat-2005 tarihli e-bildirge raporunda belirtilen düzenlemeler acilen yapılmalıdır. SSK e-bildirge uygulamasında belirtilen işten çıkış nedenlerinin Ek/2 İşçi Çıkış Bildirimi belgesinde yer alan şekilde yeniden düzenlenerek Ek/1 İşçi İşe Giriş Bildirimi ve Ek/2 İşçi Çıkış Bildirimi belgesinin kaldırılması ve sendikalara getirilen % 10 barajının da % 5 olarak yeniden düzenlenmesi ve Ek-1 ve Ek-2 belgelerinin tamamen kaldırılması gerekmektedir.

İyi Çalışmalar.....

Ek/1 ve Ek/2 Belgesinin Verilmemesi Halinde Uygulanacak Para Cezaları

İlgili Yıl
Ağır Para Cezasının Alt Sınırı (TL-YTL)

1999 60.000.000.-

2000 91.260.000.-

2001 142.365.600.-

2002 218.104.099.-

2003 346.785.518.-

2004 445.619.390.-

31.05.2005'e kadar 495,53.-YTL

01.06.2005'ten itibaren 100 YTL
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,170
Konum
İstanbul
[quote"fbasdemir"]Merhaba,
Sayın rıza özbek,
ilgili maddeyi görünce bende şaşırmıştım ancak dikkatli okuyunca konunun "Sendikalar Kanunu"ile ilgili olduğunu gördüm.Sendikalar kanununa tabi işçi ve işvereniniz varsa durum aynen anladığınız gibidir.İş kanunda herhangibir değişiklik yoktur. [/quote]

Merhaba,
Sayın Başdemir, oluşabilecek bir yanlış anlamayı önlemek için aşağıdaki açıklamayı yapmak zorunluğu hissetim.
EK-1 ve EK-2 formları zaten Sendikalar Kanununun 62. maddesi hükmüne göre veriliyor, İş Kanunu hükümlerinde EK-1 ve EK-2 ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamakta.

Sendikalar Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2. maddesinde,

Kod:
     İşveren : İşçi sayılan kimseleri çalıştıran gerçek veya tüzelkişiye ve tüzelkişiliği olmayan kamu kuruluşlarına denilir.
     İşyeri : İşin yapıldığı yere denilir.

şeklinde işveren ve işyeri tanımı yapılmış. Yani kanun kapsamına ne yazıkki sadece sendika faaliyeti olan işyerleri değil, tüm işyerleri alınmış. Bu nedenle tüm işyerleri "Sendikalar Kanunu" kapsamına girmekte ve 62. madde hükümlerine uymak zorunluğu var.
Yani kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi gerekiyor.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
447
Konum
ÇORUM
ek1 ve ek2

Değerli arkadaşlar;

Ben ek-1 ve ek-2 'yi sadece bağlı bulunduğum bölge çalışma md.lüğüne bildiriyordum.Bakanlığa herhangi birşey göndermiyordum.Ben şimdi bu durumda ne yapayım? Yol gösterirseniz çok sevinirim saygılar.

Yeni açılan SSK dosyasına bölge çalışma dosya no alacakmıyım ve gerekirse nereden almam gerekir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
635
Konum
bursa
Re: ek1 ve ek2

Sosyal Güvenlik Forumunun en çok tartışılan ve görüş istenilen konusu bu Ek 1/2'ler oldu.Daha önce bu konu çoğu kez tartışıldı.İncelemenizi tavsiye ederim.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
447
Konum
ÇORUM
ek1-ek2

Sayın Human forumları inceledim fakat benimkine benze bir forum bulamadım.Herkes Bakanlığa bildirmiş ben bildirmemişim.Sizce ne olacak yorumunuz nedir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
635
Konum
bursa
Re: ek1-ek2

CANBOLAT' Alıntı:
Sayın Human forumları inceledim fakat benimkine benze bir forum bulamadım.Herkes Bakanlığa bildirmiş ben bildirmemişim.Sizce ne olacak yorumunuz nedir.

Sayın CANPOLAT,

Yukarıda arama motoru var.Oraya Ek-1 yazsanız bütün bu konuyla ilgili tartışılan topicler çıkacak.Örneğin bir tane aşağıya aldım.

Tıklayın

Kolay gelsin.
 
Üst