Doğum izni hk.

Üyelik
4 Nis 2006
Mesajlar
34
Bildiğim kadarıyla kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta, toplam 16 hafta doğum izni var. Doktorun verdiği tahmini doğum gününden 8 hafta önce ( yani bebek 32 haftalıkken ) kadın işçi izne çıkıyor fakat bebek beklenenden 2 hafta önce dünyaya geliyor. Bu kadın işçinin kalan izni 8 hafta mı yoksa 10 hafta mı ? Başka bir soru şekliyle izne çıktığı günden 16 haftamı sayacaz ? Yoksa doğumdan sonra 8 haftamı ? Şimdiden cevaplar için teşekkürler.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
630
bir çok görüşte doğumun erken olması durumunda doğum öncesi izinin kalan kısımların yanacağı şeklindedir.
 
N

nane

Ziyaretçi
konunun tam ve açık bir cevabı yok. ama iş kanunu md 74 "... doktorun onayı ile ... " kısmını bu gibi durumlar için yorumlarsanız doğum sonrasına eklemeniz gerekir.
 
Üyelik
16 Ocak 2006
Mesajlar
73
Arkadaşlar,
T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü

(Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı)

SAYI : B.13.2.SSK.5.01.09.00 / X-1093-25-105-570505

A n k a r a

8.8.2003

KONU : 4958 sayılı Kanunla getirilen yeniliklerle İlgili olarak Kısa Vadeli Sigorta Kolları Yönünden yapılacak işlemler

G E N E L G E

3-221 Ek

Bilindiği üzere; 29.7.2003 tarihli, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu 6.8.2003 tarihli, 25191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 4958 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle ilgili olarak kısa vadeli sigorta kolları yönünden yapılacak işlemler;

A) Sözkonusu Kanunun 29 uncu maddesi ile 506 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sigortalıların, bu maddenin (A), (B) ve (D) bentlerinde yazılı yardımlardan yararlanabilmeleri için, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün hastalık sigortası primi ödemiş olmaları şarttır.”

Değiştirilen fıkra ile bundan böyle sigortalıların; 506 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (A), (B) ve (D) bentlerinde belirtilen; A) “Sağlık Yardımı”, B) “Protez Araç ve Gereçlerinin Standartlara Uygun Olarak Sağlanması, Takılması, Onarılması ve Yenilenmesi” ve D) “Gerekli Hallerde Muayene ve Tedavi İçin Yurt İçinde Başka bir Yere Gönderilmesi” yardımlarından yararlanabilmeleri için hastalığın anlaşıldığı yani viziteye çıktığı tarihten önceki bir yıl içinde bir veya birden fazla işte en az 90 gün Hastalık Sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir.

506 sayılı Kanunun 35 ve 42 nci maddelerinde aranan, hastalığın anlaşıldığı tarihten önceki bir yıl içinde 120 gün Hastalık Sigortası primi ödeme koşulunda bir değişiklik olmadığından sigortalının eş ve geçindirmekle yükümlü olduğu çocukları ile ana ve babalarının Hastalık Sigortasından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için eskiden olduğu gibi 120 gün Hastalık Sigortası primi ödeme gün sayısı aranacaktır.

Diğer taraftan, 506 sayılı Kanunun 37 nci maddesine istinaden hastalık sigortası kolundan geçici işgöremezlik ödeneği ödenebilmesi için aranan prim ödeme koşulunda da bir değişiklik yapılmadığından hastalık sigortasından geçici işgöremezlik ödeneği ödenebilmesi için, geçici işgöremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde 120 gün prim ödeme şartı aranacaktır.

B) Sözkonusu Kanunun 30 uncu maddesi ile 506 sayılı Kanunun 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurumdan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almakta olan kadın veya erkeğin sigortalı olmayan eşi, analık halinde yukarıdaki (A), (B), (C) ve (E ) bentlerinde sayılan yardımlardan yararlanırlar.”

Bugüne kadar Analık Sigortasından yalnız sigortalı kadın ile sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısı 43 üncü maddede sayılan A, B, C, D, E bentlerinde belirtilen yardımlarından yararlanırken, maddeye eklenen bu fıkra gereğince bundan böyle Kurumdan gelir veya aylık almakta olan kadın sigortalı ile gelir veya aylık alan erkek sigortalının sigortalı olmayan karısı da A)“Gebelik muayenesinin yaptırılması ve gerekli sağlık yardımlarının sağlanması”, B) “Doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması”, C) “Emzirme yardımı parası verilmesi” ve E) “Analık hali sebebiyle gerekirse yurt içinde başka bir yere gönderilmesi” yardımlarından yararlanacaklardır.

Buna göre, sözkonusu kimselerin doğum sağlık yardımları Kurumumuzca karşılanacağı gibi, doğum sağlık yardımlarının Kurumca doğrudan sağlanamadığı yerlerde doğum yapanlara 506 sayılı Kanunun 46 ve 47 nci maddelerinde belirtilen maktu gebelik ve doğum para yardımları ile emzirme yardımı yapılacaktır.

İlgililere maktu gebelik ve doğum yardımları ile emzirme yardımı bugüne kadar sigortalılar için uygulanan esas ve miktarlara göre yapılacak olup, bu konuda bilgisayar programında gerekli değişiklik yapılmıştır. (Ek.1)

C) Sözkonusu Kanunun 31 inci maddesi ile 506 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“44 ve 45 inci maddelerde gösterilen sağlık yardımlarının Kurumca veya 123 ncü madde gereğince sözleşme ya da protokol yapılmış sağlık tesislerinde doğrudan doğruya yapılmasına imkan görülmeyen yer ve hallerde, gebelik ve doğum sağlık yardımı yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre maktu para yardımı yapılır. Birden fazla çocuk doğarsa, maktu doğum yardımı her çocuk sayısına göre artırılır.”

Maddede yapılan değişiklikle, doğum sağlık yardımlarının doğrudan doğruya sağlandığı yerler içine Kurumumuzca sözleşme yada protokol yapılan sağlık tesislerinin bulunduğu yerlerde dahil edilmiştir.

Bilindiği gibi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan “Sağlık Bakanlığı-SSK Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanım protokolü “ 1.7.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bundan böyle, bu protokol kapsamında doğum sağlık yardımlarının yapılabildiği Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerinin bulunduğu yerler, Kurumumuzca analık sağlık yardımlarının aynen yapıldığı yer kabul edilecek ve 506 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen maktu gebelik ve doğum para yardımı yapılmayacaktır.

Kurumumuzca doğum sağlık yardımlarının aynen sağlanamadığı yerlerde Kurumumuzla sözleşme yada protokol yapılan sağlık tesisinde (Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi v.s.) doğum sağlık yardımı yapılmış ise o yerde bundan böyle maktu gebelik ve doğum para yardımı yapılmayacak, anılan sağlık tesisinde yapılan ve Kurum mevzuatına uygun masraflar sağlık tesislerimizce ödenecektir.

D) Sözkonusu Kanunun 32 nci maddesi ile 506 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki sekiz haftaya iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici işgöremezlik ödeneği verilir.

Kadın sigortalının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, çalışılan süreler kadın sigortalının doğum sonrası sürelerine eklenir.”

4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesi paralelinde sözkonusu maddede değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, sözkonusu madde hükmünde yapılan değişiklik nedeniyle kadın sigortalıların doğum öncesi 8 haftalık (çoğul gebelik halinde 10 Haftalık sürede) ve doğum sonrası 8 haftalık süreleri için düzenlenecek 07.1000.008.00 (C-2010-9) örnek geçici işgöremezlik belgesi ile durumunun doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık raporu sağlık tesislerimizce yada protokol kapsamındaki Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerince düzenlenecektir.

Sigortalılara doğumdan önceki 8 hafta (çoğul gebelik halinde 10 hafta) doğum sonrası 8 hafta ve doğumuna 8 hafta kaldığı yada 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan sigortalının doğum sonrasına ilave edilen süreye ait geçici işgöremezlik ödenekleri Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce ödenecektir.

a) Sigortalı kadınlara, doğum öncesi ve sonrası işyerinde çalışmadığı 8 er haftalık (56+56 gün) süreler için, çoğul gebelik (ikiz gibi) halinde ise, doğum öncesi 10, doğum sonrası 8 haftalık (70+ 56 gün) süreler için analık geçici işgöremezlik ödeneği ödenecektir.

Sigortalı kadının analığı nedeniyle işyerinde çalışmadığı sürelerin tesbiti için işverenlerden mutlaka 07.1000.019.00(C-2010-50) örnek belge düzenlenmesi istenecektir.

- Doğum öncesi 8 veya çoğul gebelik halinde 10 haftalık istirahate ayrılan, ancak daha önce doğum yapan sigortalıya doğum öncesi istirahatının başlangıç tarihinden doğum tarihine kadar gebelik geçici işgöremezlik ödeneği ödenecek, analık geçici işgöremezlik ödeneği ise 56 günü geçmeyecektir.

Örneğin: 1.6.2003 tarihinde 8 haftalık doğum öncesi istirahate ayrılan ve 15.7.2003 tarihinde doğum yapan sigortalıya 1.6.2003-14.7.2003 tarihleri arası gebelik geçici işgöremezlik ödeneği ödenecek, analık (doğum sonu) geçici işgöremezlik ödeneği ise 56 günü geçmeyecektir.

- Doğum öncesi istirahate ayrılan, ancak doğumu 56 veya 70 günden sonra olan sigortalılara 8 (56 gün) veya 10 (70 gün) haftadan fazla gebelik geçici işgöremezlik ödeneği ödenemiyeceğinden aşan süre hastalık sigortası kapsamında değerlendirilecektir.

Örneğin: 1.6.2003 tarihinde doğum öncesi istirahatine ayrılan sigortalı 3.8.2003 tarihinde doğum yaparsa, 1.6.2003-7.6.2003 tarihleri arasındaki süre hastalık sigortası, 8.6.2003-2.8.2003 tarihleri arasındaki süre ise analık sigortası kolundan değerlendirilecektir.

b) Maddenin ikinci fıkrası ile sigortalı kadının, doğumuna üç hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabilme ve çalıştığı sürelerin doğum sonuna ilave edilmesi imkanı getirilmiş olup, ancak bu fıkradan yararlanabilmek için sağlık durumunun doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışmasına uygun olduğuna dair sağlık raporunun olması gerekmektedir.

Sigortalı kadının hekim raporuna istinaden çalıştığının ve doğum öncesi izninin başlama tarihinin tesbiti için düzenlenecek raporda “Gebelik normal/çoğul gebeliktir. Doğuma …. hafta kalmıştır. Sağlık durumu , doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışmasına uygundur.” İfadelerine yer verilecek ve mutlaka rapora düzenlenme tarihi ile poliklinik protokol numarası yazılacaktır.

Bu duruma göre, raporun düzenlenme tarihi, doğum öncesi izninin (8 veya 10 haftanın) başlama tarihi kabul edilecektir.

Örneğin; Doğumuna 8 veya çoğul gebelikte 10 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan kadın sigortalıya doğumuna 3 hafta kala 07.1000.008.00 (C-2010-9) örnek belge açılacak ve işyerinde çalıştığı 35 gün, doğum sonuna ilave edilerek doğum sonu işgöremezlik ödeneği 91 gün olarak, çoğul gebelik (ikiz vb) ise 49 gün doğum sonuna ilave edilerek doğum sonrası 105 gün olarak ödenecektir.

- Sigortalı kadının doğum tarihinin, herhangi bir sebeble doğru olarak saptanamaması nedeniyle, doğum öncesi 56 veya 70 günlük istirahatine geç başlaması yada doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor olmaksızın işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde ise, gebelik geçici işgöremezlik ödeneğinin işyerinde çalışmadığı tarihten itibaren 56 veya 70 günden daha az verilmesi gerekmektedir.

Bu durumda, doğum öncesi kullanamadığı sürelerin doğum sonrasına ilave edilmesi sözkonusu değildir.

Örneğin; Doğum tarihi doğru olarak tesbit edilemediğinden 9.6.2003 tarihinde doğum öncesi istirahatine ayrılan sigortalı kadın 14.7.2003 tarihinde doğum yaparsa, sigortalıya 9.6.2003-13.7.2003 tarihleri arası (35 gün) için gebelik geçici işgöremezlik ödeneği, 14.7.2003 tarihinden itibaren de 56 gün doğum sonu geçici işgöremezlik ödeneği ödenmesi gerekmektedir.

- Doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan sigortalı kadın, üç haftadan önce doğum yaparsa işyerinde çalışmadığı süre kadar gebelik işgöremezlik ödeneği ödenip rapor tarihi ile işgöremezlik ödeneğinin başladığı tarih arasındaki süre doğum sonrasına ilave edilir.

Örneğin; 1.6.2003 tarihinde yapılan muayenesi sonucunda doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan ve 6.7.2003 tarihinden itibaren işyerinde çalışmayan sigortalı kadın 11.7.2003 tarihinde doğum yaparsa, sigortalıya 6.7.2003-10.7.2003 tarihleri arası için gebelik geçici işgöremezlik ödeneği ödenecek, hekim raporuna istinaden işyerinde çalıştığı 1.6.2003 ile 5.7.2003 (dahil) tarihleri arasındaki süre (35 gün) doğum sonuna ilave edilecektir.

- Yine doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan sigortalı kadın üç haftadan daha uzun bir süre sonra doğum yaparsa işyerinde çalışmadığı gün kadar gebelik geçici işgöremezlik ödeneği ödenir. Sigortalı kadına 56, çoğul gebelikte 70 günden fazla gebelik geçici işgöremezlik ödeneği ödenemiyeceğinden, 56 veya 70 günden, ödenen gebelik geçici işgöremezlik süresi düşülerek kalan süre doğum sonrasına ilave edilir.

Örneğin; 1.6.2003 tarihinde yapılan muayenesi sonucunda doğumuna 8 hafta kaldığı ve 3 hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor alan 6.7.2003 tarihinden itibaren işyerinde çalışmayan sigortalı kadın 1.8.2003 tarihinde doğum yaparsa 6.7.2003-31.7.2003 tarihleri arası için 26 gün gebelik geçici işgöremezlik ödeneği ödenecek ve 56-26=30 gün çoğul gebelikte 70-26=44 gün doğum sonuna ilave edilecektir.

Bilgisayar programında gerekli değişiklik yapılmış olup, sigortalı kadınlara geçici işgöremezlik ödeneği ödenirken 371 yayın nolu “506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın İşkazaları ile Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık Sigortaları Uygulamaları” isimli kitabın 102, 103, 104, 105 başlık numaralı bölümlerinde belirtilen hususların dikkate alınması gerekmektedir. (Ek.2)

E) Sözkonusu Kanunun 44 üncü maddesi ile 506 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine bir fıkra eklenerek son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“D) Sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde geçen süre,

Bu kanunun 32, 35, 37, 48, 49 ve 51 inci maddelerinde belirtilen çalışma sürelerine girmediği gibi, işgöremezliğin başladığı veya hastalığın anlaşıldığı yahut doğumun olduğu tarihten önceki bir yılın ve 15 ayın hesabında da nazara alınmaz.”

Eklenen fıkra ile Kısa Vadeli Sigorta Kollarında nazara alınmayan sürelere sigortalının greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması halinde bu sürelerde ilave edilmiştir.

Bu nedenle, Hastalık ve Analık Sigortaları Prim Ödeme gün sayısına esas tutulacak bir yıl ve 15 aylık sürelerin hesabında, sigortalının greve iştirak ettiği veya işverenin lokavt yaptığı sürelerin nazara alınmaması ve bu süreler kadar geriye gidilmek suretiyle, prim ödeme günlerinin tesbit edilmesi gerekmektedir.

Bu konudaki uygulama, 371 yayın numaralı “506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın İşkazaları ile Meslek Hastalıkları, Hastalık Analık Sigortaları Uygulamaları” isimli kitabın 138 başlık numaralı kısmında açıklandığı şekilde yapılacaktır.

Son fıkrada yapılan değişiklikle, sigortalıların lehine olmak üzere, Kısa Vadeli Sigorta Kollarında nazara alınmayan sürelerle ilgili 104 üncü maddede yer alan ve prim ödeme koşulu bulunan maddeler arasına 32 nci madde de ilave edilmiştir.

F) Sözkonusu Kanunun 45 inci maddesi ile 506 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ya da gelir veya aylık almayan eşi”

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 40 ncı maddesine göre sigortalılık niteliği sona eren kadın sigortalı ile yine aynı Kanunun 36 ıncı maddesine göre Kurumdan sürekli işgöremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı alan kadın sigortalıların eşlerinin “Sağlık yardımı yapılması”, “Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka bir yere gönderilme” yardımlarından yararlanabilmesi için, 506 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin (a) fıkrasında, “karısı, çalışamıyacak durumda “malül veya 60 yaşını doldurmuş kocası“olma şartı aranmakta iken, maddede yapılan değişiklikle;

Bundan böyle, sigortalılık niteliği sona eren kadın sigortalı ile Kurumdan gelir veya aylık alan kadın sigortalıların eşlerinin, Kurumumuz “Sağlık yardımı yapılması”, “Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka bir yere gönderilme” yardımlarından yararlanabilmeleri için geçindirmekle yükümlü olma koşulu değiştirilerek diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmama veya gelir yada aylık almama şartı getirilmiştir.

Sigortalılık niteliği sona eren veya Kurumdan gelir yada aylık alan kadın sigortalıların eşlerinin sözkonusu “Sağlık yardımı yapılması”, “Gerekli hallerde muayene ve tedavi için yurt içinde başka bir yere gönderilme” yardımlardan yararlanmaları ile ilgili olarak “506 sayılı Kanunun 35 inci maddesi” konusundaki 29.1.1999 tarih, 3-139 Ek sayılı genelgede belirtildiği gibi işlem yapılması gerekmektedir.

G) Sözkonusu Kanunun 46 ncı maddesi ile 506 sayılı Kanunun 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sigortalının kastı ve suç sayılır hareketi

“Kasdi bir hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya geçici işgöremezlik ödeneği ve sürekli işgöremezlik geliri verilmez. Sigortalıya yalnız gerekli sağlık yardımları yapılır.

Suç sayılır bir hareketi yüzünden işkazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan veya hastalanan sigortalıya verilecek geçici işgöremezlik ödeneği ve sürekli işgöremezlik geliri, suça esas kusur derecesinin yarısına kadar indirilerek ödenebilir.”

Anayasa Mahkemesinin 23.3.1996 tarihli, 22589 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan 11.7.1995 tarih, E.1995/37, K.1995/31 sayılı kararı ile;

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 110 uncu maddesinin, ………….suç sayılan taksirli bir hareketi yüzünden hastalanan sigortalıya geçici işgöremezlik ödeneği verilmemesi kuralının iptaline karar verildiğinden, 506 sayılı Kanunun 110 uncu maddesi yukarıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin sözkonusu kararı üzerine, 506 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin uygulanması yönünden 24.7.1998 tarihli, 3-131 Ek sayılı Genelge çıkarılmış ve uygulama halen devam etmektedir.

Sözkonusu maddede yapılan değişiklik, uygulamaya paralel olduğundan 506 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinin uygulanmasına 24.7.1998 tarihli, 3-131 Ek sayılı Genelgeye göre devam edilecektir.

I) Sözkonusu Kanunun 53 üncü maddesi ile 506 sayılı Kanunun Ek-43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sigorta prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak ve 78 inci madde gereğince saptanacak günlük kazancın alt sınırlarında meydana gelecek yükselmelerde; iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortalılarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yükseltilmiş günlük kazançların alt sınırına göre artırılır.”

Anılan maddede yapılan değişiklikle, İşkazaları ile Meslek Hastalıkları, Hastalık ve Analık Sigortaları Kollarından ödeneklerin hesabında 78 inci madde gereğince tespit edilecek günlük kazancın alt sınırlarında meydana gelecek yükselmelerde yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta olanların yada almaya hak kazanan veyahut kazanacak olanların bu ödenekleri, günlük kazancın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak yükseltilmiş günlük kazançların alt sınırına göre artırılarak ödenecektir.

4958 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde, yukarıda 29, 30, 31, 32, 44, 45, 46 ve 53 üncü maddelerinde açıklanan hükümlerin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

Analık sigortası uygulaması ile ilgili olarak çıkarılan 30.6.2003 tarihli, 471826 sayılı Genel Yazı yürürlükten kaldırılmıştır.


Sanırım bu bilgiler işinize yarayacaktır.
İyi çalışmalar.
 
Üst