Doğum Sonrası Yarı Zamanlı - Kısmi Süreli Çalışma - 6663 Nolu Kanun

Üyelik
5 Tem 2008
Mesajlar
49
Konum
izmir
10 Şubat 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6663 numaralı kanun ile ilgili birkaç sorum olacak, yardımcı olursanız sevinirim.

Madde 20 de geçen doğum sonrası yarı zamanlı çalışma süresi ne kadar? (memurlarda 1.çocuk 2 ay, ikinci çocuk 4 ay, diğerleri için 6 ay yazılı) Analık hali izninden kasıt doğum sonrasında alınan raporda geçen süre mi yoksa rapor sonrası anneye verilen ücretsiz izin dönemi mi?

Madde 21 de bahsi geçen kısmi süreli çalışma talebi için çocuğun mecburi ilköğretim çağının bulunduğu 6–13 yaş arasındaki süre boyunca mı uygulanacak, şu anda çocuğu 10 yaşında olan bir kişi de başvurabiliyor mu, yoksa sadece 6 yaşında yeni okula başlayacak çocuğu olan mı başvuracak, başvurmak için okulların açıldığı eylül ayı itibariyle 1 ay süre mi geçerli?

Madde 22 de geçen ücretsiz izin süreleri doğum raporu sonrası 6 ay ücretsiz izinden ayrı olarak mı verilecek?

Madde 20’deki yarı zamanlı çalışma talebi ve Madde 22’deki ücretsiz izin talebi aynı döneme denk gelmiyor mu? Arasındaki fark nedir?


6663 sayılı kanundan alıntı

MADDE 20- 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği
EK MADDE 5- İşçiye, 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haftalık çalışma
süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma
ödeneği ödenir. Ödenek süresi, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma
süresinin yarısı kadardır. Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin
olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenir. Doğum ve evlat edinme sonrası
yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Bu madde
hükümlerinden yararlanılabilmesi için işçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son
üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü
maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum ve evlat
edinme sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma doğum ve evlat
edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir. Mücbir sebepler dışında,
başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan
toplam süreden düşülerek ödeme yapılır. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve
kesintiye tabi tutulmaz. Geçici işgöremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı
süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenmez. İşverenin hatalı bilgi ve
belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir. Bu
madde hükümleri 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi
personel için de uygulanır.
Birinci fıkra kapsamındaki sigortalılar için, 5510 sayılı Kanun 82 nci maddesinde belirtilen prime esas
kazanç alt sınırı üzerinden aynı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri
uyarınca toplam %32,5 oranında sigorta primleri işçi ve işveren payları doğum ve evlat edinme
sonrası yarım çalışma ödeneği ödenen gün sayısı kadar Fondan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.
5510 sayılı Kanun kapsamında, Kurum prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte işyeri ve işveren
sayılmaz ve bu kişiler için işe giriş ve çıkış bildirimi yapılmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurum
ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 21- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.
“Bu kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının
başladığı tarihi takip eden ay başına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma
talebinde bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz. Bu fıkra
kapsamında kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak
üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya
başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Bu haktan
faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önce
yazılı olarak bildirir. Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma
talebinde bulunamaz. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat
edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan faydalanır.
Beşinci fıkra kapsamında hangi sektör veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin
usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 22– 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler, maddeye
birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra, maddenin mevcut beşinci fıkrasına birinci
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler
babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene
çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hâli izni kullandırılır.”
“Birinci fıkra uyarınca kullanılan doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun
bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını
doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış
gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma
süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir.
Çocuğun engelli doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır. Bu fıkra hükümlerinden
yararlanılan süre içerisinde süt iznine ilişkin hükümler uygulanmaz.”
“Bu izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene
verilir.”
“Bu madde hükümleri iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her
türlü işçi için uygulanır.”
 

Rietveld

Tanınmış Üye
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,398
Konum
Lüleburgaz
Doğum sonrası part-time çalışma hem memura hem işçiye veriliyor. İlkokul çağındaki çocuklarla ilgili düzenleme sadece memura var.
 
Üyelik
21 Eyl 2012
Mesajlar
254
Konum
İstanbul
Çok teşekkür ederim Sn. Rietveld. Aslında güncel hali ile hamile çalışanların hakları nelerdir buna ihtiyacım var fakat arkadaşın konusunu da işgal etmek istemiyorum . Nereden bulabilirim yada yeni konumu açsam?
 
Üyelik
5 Tem 2008
Mesajlar
49
Konum
izmir
Rietveld 6663 kanun madde 21 , 4857 sayılı iş kanununa eklenmiş, yani düzenleme sadece memur için değil ,işçiler için de geçerli zannedersem, yanılıyormuyum
 

Rietveld

Tanınmış Üye
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,398
Konum
Lüleburgaz
Rietveld 6663 kanun madde 21 , 4857 sayılı iş kanununa eklenmiş, yani düzenleme sadece memur için değil ,işçiler için de geçerli zannedersem, yanılıyormuyum

Doğru haklısınız. Şimdi tekrar okudum orayı kaçırmışım. İlkokul çağındaki çocuklar için kısmi süreli çalışma hakkı hem memur hem işçiye var.

Tabi bunu hangi işveren kullandırır işçiye bilemiyorum. Sadece memurların yararlanabileceği bir kanun gibi geldi bana.
 

Rietveld

Tanınmış Üye
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,398
Konum
Lüleburgaz
Çok teşekkür ederim Sn. Rietveld. Aslında güncel hali ile hamile çalışanların hakları nelerdir buna ihtiyacım var fakat arkadaşın konusunu da işgal etmek istemiyorum . Nereden bulabilirim yada yeni konumu açsam?

Özelden mail adresinizi yazarsanız gerekli dökümanları mail atarım size.
 
Üst