E-beyanname Cezasında İlk Raunt Mükellef Lehine.

Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
T.C.

KOCAELİ

VERGİ MAHKEMESİ

ESAS NO : 2005 / 448

KARAR NO : 2005 / 546

DAVACI : XXXXXXXXXXXXXDAVALI : XXXXXXXXXXXXXDAVANIN ÖZETİ : Davacının ilgili dönem beyannamesini elektronik ortamda vermediği bahsiyle adına kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan davada; dilekçesinde belirttiği sebeplerden dolayı vergi beyannamesini internet üzerinden veremediği, ceza kesilmesi için kendisine süre verilerek bilgi istenmesinin gerektiği, eksik yada yanıltıcı bilgi vermediği ve ilgili yasada belirtilen koşulların olayda gerçekleşmediğinden kesilen cezanın hukuka aykırı olmadığı ileri sürülerek dava konusu cezanın kaldırılması istenilmektedir.SAVUNMANIN ÖZETİ: Maliye Bakanlığı’na 5228 sayılı yasayla mükelleflerin vergi beyannamelerini elektronik ortamda vermelerini sağlaması için yetki verildiği ve bu yetkiye dayanılarak Vergi Usul Kanunu Tebliğleriyle yükümlülerin belli şartlarda vergi beyannamelerini internet üzerinden vermelerinin zorunlu kılındığı ve 346 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu genel tebliği; bu şartlara uymayan mükelleflerin durumuna uygun düşen özel usulsüzlük cezasının kesileceğinin belirtildiği, bu nedenle beyannamesini elektronik ortamda vermeyen davacı adına bu tebliğ hükümleri ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 355. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının hukuka uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINAKarar veren Kocaeli Vergi Mahkemesince dava dosyası incelenerek gereği düşünüldü:

Uyuşmazlık Davacının ilgili ilgili dönem beyannamesini elektronik ortamda vermediği bahsiyle adına kesilen usulsüzlük cezasının hukuka uygun olup olmadığına ilişkindir.

213 Sayılı Vergi usul Kanunu’nun “Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256-257 ve Mükerrer 257. Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza” başlıklı mükerrer 355/1. maddesinde; bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 27. madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara 1.180.000.000 TL. özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtilmiş olup aynı maddenin takip eden fıkrasında; bu hükmün uygulanması için bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde, bilginin verilmesi veya defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında kanuni ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazı ile bildirilmesi şarttır, hükmü yer almıştır.

Dosyanın incelenmesinden davacının vergi beyannamesini internet üzerinden veya diğer elektronik ortamlardan vermediği nedeniyle 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 355. maddesi uyarınca adına dava konusu özel usulsüzlük cezasının anlaşılmıştır.

Dava konusu cezanın kesilmesine dayanak olan ve yukarıda anılan Yasa maddesinde söz konusu cezanın kesilmesi için yükümlülerin vergi yasaları uyarınca istenildiğinde verilmesi gereken bilgi veya belgeleri vermemeleri yada eksik vermiş olmalarının yanı sıra mükelleflere eksik verdikleri belge ve belgeleri vermeleri için süre verilerek uyarılmalarının şart koşulduğu görülmektedir.

Olayda davacının vergi beyannamesini elektronik ortam dışında verdiği ve bu beyannamesine göre verginin tahakkuk ettiği görüldüğünden ortada verilmeyen bilgi veya belgeden bahsedilemeyeceği gibi herhangi bir belgenin verilmesi için kendisine süre verilerek uyarıldığı da görülmediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 355. maddesinde belirtilen şartlar gerçekleşmemiştir. Vergi beyannamesinin ilgili tebliğde şart koşulan elektronik ortam yerine elden veya posta yoluyla verilmesi şekil şartının ihlali niteliğinde olup; 213 Sayılı Yasa’da bu fiilin müeyidesi usulsüzlük cezası olarak öngörülmüştür. Davalı idare dava konusu cezanın 346 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre kesildiğini iddia etmekte ise de; üst norm niteliği taşıyan 213 Sayılı Kanun’un 355. maddesi hükmüyle çelişen tebliğ ibaresinin hukuki geçerliliği olmayacağından davalı idarenin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

Bu durumda yasal koşulları gerçekleşmeden kesildiği anlaşılan dava konusu özel usulsüzlük cezasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle davanın KABULÜNE dava konusu özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına, 11.20 YTL. başvurma harcı ve 16.00 YTL. posta giderinden oluşan 27.20 YTL. yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine ve istemi halinde posta avansından artan kısmın davacıya iadesine, karara karşı 30 gün içerinde Sakarya Bölge İdare Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere 22.09.2005 tarihinde karar verildi.

HAKİM
 
Üyelik
20 Haz 2005
Mesajlar
31
MERHABA

BAK BU İYİ HABER ÇÜNKÜ ANK.VERGİ DAİRELERİ KANUNU TAM OKUMADAN CEZA KESİYORLAR ÖRNEK TEŞKİL EDECEK.
 
Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
1
Gerçekten çok güzel bir haber. Sadece Ankara Vergi Daireleri için değil bütün vergi dairelerine örnek teşkil edeceğinden eminim. Hayırlı Olsun diyim...
 
Üyelik
5 Ağu 2005
Mesajlar
800
Konum
İst
evet .karari demin izmir odasında okudum, sizde buraya tasımıssınız elinize saglık..hayırlısı olsun
FATİH PESEN
SMMM
İST
 
Üyelik
30 Nis 2006
Mesajlar
25
merhabalar,
Kocaeli Mahkemesinin bu kararına danıştay onay vermişmi bulamadım. Bilgisi olan yardımcı olabilirmi? Saygılarımla,
 
Üst