resim

e-Beyanname ile Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi ve Cezaları

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Merhaba Arkadaşlar,

Şirketimiz ÖTV kanunu na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların ithal etmesinden dolayı, ÖTV kanununun 8. maddesine göre tecil kapsamında ithal ettiği mallar için ÖTV tutarı kadar Gümrük Müdürlüğü' ne teminat vermiştir.

İthalat tarihinden sonra bağlı bulunuduğunuz Vergi Dairesine müracaat edip, 1 nolu ÖTV mükellefi olup 15 günde bir ÖTV1 beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili 1 ve 12 nolu ÖTV Genel Tebliğlerinde açıklamalar mevcuttur.

Bu konu başımıza ilk defa geldiğinden ve konuya geç vakıf olduktan ayrıca gümrükçümüzün de bizi bu konuda geç aydınlatmasından dolayı ÖTV1 beyannamesi mükellefi olup, beyannamemizi VUK'nun 371 maddesi olan pişmanlık hükümlerine göre Vergi Dairesine verdik.

1- Bundan dolayı Vergi Dairesi VUK nun 352/1 maddesine göre herbir beyanname için 1. derecede özel usulsüzlük cezası kesti.

2- Ayrıca, VUK' nun Mükerrer 355/1 maddesine göre herbir beyanname için (1.390 YTL) Özel usulsüzlük cezası kesti.

ÖTV tutarının kendisi 250 YTL, yediğimiz şu cezalara bakın arkadaşlar. ÖTV kanunun 8. maddesi gibi saçma sapan bir kanun maddesi mi olur arkadaşlar!

Maalesef VUK' nun Ek-1 nci maddesine Uzlaşma Yönetmeliğine göre Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük cezaları UZLAŞMA kapsamına alınmamıştır.

Gelelim soruma:

355 nci maddesnin asıl amacı Vergi dairesince istenilen bilgilerinin verilmemesi, süresinde verilmemesi yada yanıltıcı bilgi verilmesidir. Elektronik ortamda beyanname verilmemesi nedeniyle cezai yaptırım yapılacağına ilişkin bir açıklama yoktur. (Gerçi mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan ibaresi var ama)

Bu olay karşısında Özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması için yargıya dava açalım mı? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Ayrıca buna benzer konuyla karşılaşmış arkadaşlar nasıl bir uygulama yaptılar? Açıklarlarsa sevinirim.

Saygılar.
 
Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Ynt: e-Beyanname ile Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi ve Cezaları

http://www.avdb.gov.tr/sub.asp?s=mevzuathaber&id=670

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı


SAYI : B.07.1.GİB.0.30/3028-355
KONU:

VERGİ USUL KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO : 2006/1

?????.. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA


I.KONU

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak getirilen ?vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi mecburiyeti?ne ilişkin olarak yapılacak işlemler bu iç genelgenin konusunu oluşturmaktadır.

II. YAPILAN DÜZENLEMELER

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak getirilen söz konusu mecburiyete ilişkin usul ve esaslar 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır.

346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 31.12.2004 tarihi itibariyle aktif ve ciro toplamları esas alınmak suretiyle gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için yıllık gelir vergisi, kurumlar vergisi ve geçici vergi beyannamelerini; özel tüketim vergisi, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi mükellefleri için ise aktif ve ciro toplamlarına bakılmaksızın bu vergilerin beyannamelerini elektronik ortamda gönderme mecburiyeti getirilmiş bulunmaktadır.

Konuya ilişkin olarak 21.07.2005 tarih ve 25882 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5398 sayılı Kanunun, 23 üncü maddesinin (a) fıkrası ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ?Yetki? başlıklı mükerrer 257 nci maddesine, (b) fıkrası ile de ?Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza? başlıklı mükerrer 355 inci maddesine birer fıkra eklenmiştir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli açıklamalara da 13.10.2005 tarih ve 25965 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 351 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

5398 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin (a) fıkrası ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin sonuna eklenen fıkra uyarınca, kanunî süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine, elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler, mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişilere elektronik ortamda iletilecek ve bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçecektir.

III. ZORUNLULUK KAPSAMINDAKİ BEYANNAMELERİN KENDİLİĞİNDEN VEYA PİŞMANLIK TALEPLİ OLARAK ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİVergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin kanuni sürelerinden sonra da elektronik ortamda kabul edilebilmesine ilişkin teknik yapı oluşturulmuş bulunmaktadır. Bu nedenle, 351 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Resmi Gazetede yayımlandığı 13.10.2005 tarihinden itibaren, zorunluluk kapsamına giren mükelleflerce ister kanuni süresi içerisinde isterse kanuni süresinden sonra kendiliğinden ya da pişmanlık talepli olarak verilecek beyannameler elektronik ortamda kabul edilebilecek ve verilme tarihleri dikkate alınarak gerekmesi halinde adlarına mükerrer 355 inci madde gereğince özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

IV. ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN BEYANNAMELER ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

a) Beyannamenin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Verilmesi

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin sonuna 5398 sayılı Kanunla eklenen ve 21.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren fıkra hükmü uyarınca beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunan mükelleflerin, bu beyannamelerini kanunî süresi içerisinde elektronik ortamda göndermeyip kanunî süresinin sonundan başlayarak birinci 15 günlük süre içerisinde ve elektronik ortamda vermeleri halinde durumlarına uyan özel usulsüzlük cezası 1/4 oranında; bunu takip eden ikinci 15 günlük süre içerisinde vermeleri halinde ise bu ceza 1/2 oranında uygulanacaktır.

Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları beyannamelerini kanunî süresi ve bunu takip eden birinci ve ikinci 15 günlük süreler geçtikten sonra vermeleri veya bu beyannameleri vermediklerinin idarece tespit edilmesi halinde, adlarına mükerrer 355 inci maddede yazılı özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Ayrıca, bu mükelleflerin beyannamelerini kanunî süresinden sonra kendiliğinden vermeleri halinde Vergi Usul Kanununun 30, 341, 344 ve 352 nci maddeleri dikkate alınacak ve birinci derece iki kat usulsüzlük cezası ile Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan vergi ziyaı cezasının yüzde ellisi kıyaslanarak miktar itibariyle en ağırı kesilecek; beyannamelerin pişmanlık talebiyle verilmesi durumunda ise mezkûr kanunun 371 inci maddesine göre gereken işlemler yapılacak ve birinci derece bir kat usulsüzlük cezası kesilecektir.

Diğer yandan, anılan mükelleflerin zorunluluk kapsamındaki beyannamelerini kanunî süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak vermeleri durumunda, kanunî süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu bulunmamakla birlikte, söz konusu beyannamelerin kanunî süresi içerisinde ve elektronik ortamda verilmemiş olmasından dolayı yukarıda belirtildiği şekilde ceza uygulanacağı tabiidir.


b) Beyannamelerin Kanuni Süresi İçerisinde ve Kağıt Ortamında Verilmesi

Mükelleflerin elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu kapsamında bulunan beyannamelerini elektronik ortamda vermeyerek ilgili vergi dairesine elden veya posta vasıtasıyla ve kanunî süresi içerisinde vermeleri durumunda, bu beyannamelerle ilgili tahakkuklar derhal verilecek ve bu beyannameler kanunî süresinde verilmiş beyanname sayılmakla birlikte, bunların mükellefleri adına (beyannamelerini elektronik ortamda vermemiş olmalarından dolayı) Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı olan ve durumlarına uyan özel usulsüzlük cezası da tam olarak kesilecektir. Kağıt ortamında verilmiş söz konusu beyannamelerin kanuni süresi içerisinde (14.03.2005 tarih ve B.07.0.GEL.0.71/7103-275-012360 sayılı Genel Yazıda yer alan esaslar doğrultusunda) elektronik ortamda verilmesi durumunda, mükerrer 355 inci maddeye göre daha önce kesilmiş olan cezayla ilgili gerekli düzeltme işleminin yapılacağı da tabiidir.

c) Kanuni Süresi İçerisinde Elektronik Ortamda Verilen Beyannameye Ek Olarak Kanuni Süresinden Sonra Kağıt Ortamında Beyanname Verilmesi

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan ve kanunî süresi içerisinde elektronik ortamda verilmiş olan bir beyannameyle ilgili olarak, kanunî süresi geçtikten sonra gerek kendiliğinden gerekse de pişmanlık talepli olarak kağıt ortamında ek beyanname verilmesi halinde de bu mükellefler adına Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.


Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı
 
Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Ynt: e-Beyanname ile Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi ve Cezaları

http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2007/usul2007/3328.htm

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü
Usul Müdürlüğü

SAYI : B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-2/353 26.04.2007*3328

KONU: Pişmanlıkla verilen geçici vergi beyanı akabinde kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının terkini hk.

Sayın: ??????

İLGİ: Tarihsiz dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde, ????.. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ??????.. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, yasal süresi içinde vermediğiniz 2006/4-6 dönemine ait Gelir Geçici Vergi Beyannamenizi , 12.03.2007 tarihinde pişmanlıkla elektronik ortamda verdiğiniz ve bunun üzerine usulsüzlük cezası ile özel usulsüzlük cezası kesildiği belirtilerek, kesilen özel usulsüzlük cezasının terkin edilmesi talebinde bulunulmuştur.

Bilindiği üzere; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mük-257?nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi uygulaması ile ilgili düzenlemeler, 340, 346, 357 ile 367 Sıra No?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde, 15 No?lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri, 2004/11 ve 2005/1 Seri No?lu Uygulama İç Genelgeleri ve 2006/1 Sıra No?lu Vergi Usul Kanunu İç Genelgesinde yapılmıştır.

357 Sıra No?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 346 Sıra No?lu Genel Tebliğin ?2. Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar? bölümünün ilk paragrafı,

?31.12.2005 tarihi itibariyle aktif toplamı 100.000 Yeni Türk Lirasını veya 2005 hesap dönemine ait ciroları toplamı 200.000 Yeni Türk Lirasını aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.? şeklinde bu tebliğin yayımı tarihi itibariyle değiştirilmiştir.
?..
?..

- 2006 yılının birinci geçici vergi dönemlerine ilişkin olup, 10 Mayıs 2006 tarihine kadar verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesini,

- 340 ve 346 Sıra No?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.

Söz konusu dönemleri izleyen dönemlerde verilecek mezkur beyannamelerin de elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.

2006/1 sıra no?lu vergi usul kanunu içi genelgesinin;

IV- a) Beyannamelerin Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Verilmesi başlıklı bölümünde;

?Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilen mükelleflerin, elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları beyannamelerini kanunî süresi ve bunu takip eden birinci ve ikinci 15 günlük süreler geçtikten sonra vermeleri veya bu beyannameleri vermediklerinin idarece tespit edilmesi halinde, adlarına mükerrer 355 inci maddede yazılı özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Ayrıca, bu mükelleflerin beyannamelerini kanunî süresinden sonra kendiliğinden vermeleri halinde Vergi Usul Kanununun 30, 341, 344 ve 352 nci maddeleri dikkate alınacak ve birinci derece iki kat usulsüzlük cezası ile Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan vergi ziyaı cezasının yüzde ellisi kıyaslanarak miktar itibariyle en ağırı kesilecek; beyannamelerin pişmanlık talebiyle verilmesi durumunda ise mezkûr kanunun 371 inci maddesine göre gereken işlemler yapılacak ve birinci derece bir kat usulsüzlük cezası kesilecektir.

Diğer yandan, anılan mükelleflerin zorunluluk kapsamındaki beyannamelerini kanunî süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak vermeleri durumunda, kanunî süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğu bulunmamakla birlikte, söz konusu beyannamelerin kanunî süresi içerisinde ve elektronik ortamda verilmemiş olmasından dolayı yukarıda belirtildiği şekilde ceza uygulanacağı tabiidir.?

Açıklamaları yer almaktadır.

Diğer taraftan bağlı bulunduğunuz Rami Vergi Dairesinden alınan 12.04.2007 tarih, 8238 sayılı yazı ve eklerinin tetkikinde 2006/4-6 dönemi geçici vergi beyannamenizi 12,03,2007 tarihinde pişmanlıkla verdiğiniz ve adınıza pişmanlık zamlı geçici vergi tahakkuk ettirildiği ve usulsüzlük cezası ile V.U.K.nun mükerrer 355. maddesine istinaden özel usulsüzlük cezası kesildiği anlaşılmıştır.

Bu durumda yukarıdaki açıklamalara göre vergi dairesince hakkınızda yapılan işlemlerde mevzuata aykırı bir hususa rastlanmamıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.
Grup Müdür V.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Ynt: e-Beyanname ile Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi ve Cezaları

Merhaba arkadaşlar,

İlk önce cevap yazan ve konuyla ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.

Aslında ben, usulsüzlük cezası ile özel usulsüzlük cezasından başka ÖTV Kanunun 8. maddesine dikkat çekmek isterim. Burda 1 sayılı listenin B cetvelinde olan malların ithal edilmesi durumunda o mal için ÖTV ödemeyip tercil-terkin kapsamında ithal edilmesinin zorunuluğu ve ithal tarihinden itibaren VD' ne müracaat ederek ÖTV1 mükellefiyetinin tescil edilmesi ve her 15 günlük dönemde beyanname (elktronik ortamda) verilmesinin gerekliliğidir. İşte problem burda başlıyor. Eğer bu konuya vakıf değilseniz o zaman yandınız her ay için (2 * 1.390 = 2.780 YTL) özel usulsüzlük cezası ile ayrıca 1.derecede usulüzlük cezasına maruz kaldınız demektir. Bu malı ithal ederken direkt ÖTV tutarını ödeyip ithal edemiyoruz ki!

Soruyorum size böyle bir ceza mantığı olur mu hiç? Lütfen kimya/boya sanayinde çalışan arkadaşlarımız bu konuya çok dikkat etsinler. 1 sayılı listenin B cetvelinde olan malların ithal edilmesinde durumunda ÖTV kanununu çok iyi incelesinler. Ben yapılması gerekenleri kısa olarak yukarıda özetledim.


Dava Kosuna gelince;

Bu konuda başka fikirleri olan arkadaşlar varsa çok memnun olacağım.

Saygılar.
 
Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
240
Konum
istanbul
Ynt: e-Beyanname ile Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi ve Cezaları

Sayın Ergül benim anlamadığım beyannameyi pişmanlıkla verdiğiniz halde neden 355/1 özel us.cezası kesiliyor?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Ynt: e-Beyanname ile Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi ve Cezaları

Sayın gökmen,

Bilindiği üzere ÖTV1 beyannamelerini elektronik ortamda verilmesi zorunluğu vardır.

Bizde beyannamelerimizi geç verdiğimizden elektronik ortamda vermemiş oluyoruz. Bu nedenle!

Saygılar.
 
Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
240
Konum
istanbul
Ynt: e-Beyanname ile Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi ve Cezaları

VUK 352'e göre ceza kesip tekrar 355 göre kesmelerini anlayamıyorum (insaf mantığıyla)demek istemiştim.
Sonuçta durumu siz pişmanlıkla kurum tespitinden önce beyan ediyorsunuz.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Ynt: e-Beyanname ile Pişmanlıkla Beyanname Verilmesi ve Cezaları

Arkadaşlar tekrar merhaba,

V.U.K. Mükerrer Madde 355- (4369 sayılı Kanunun 13. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen ve 29.7.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe giren madde)(1) Bu Kanunun 86,148,149,150, 256 ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257. madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);

1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 100.000.000 lira (364 Sıra No.lu VUK GT ile 1.1.2007?den itibaren 1.390 YTL)(2),

2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 50.000.000 lira (364 Sıra No.lu VUK GT ile 1.1.2007?den itibaren 640 YTL),

3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 25.000.000 lira (364 Sıra No.lu VUK GT ile 1.1.2007?den itibaren 300 YTL),

özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

(5228 sayılı Kanunun 10. maddesiyle eklenen ve 3.8.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.

(5398 sayılı Kanunun 23/b maddesiyle eklenen ve 21.7.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren fıkra) Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise 1/2 oranında uygulanır.Konumuzla ilgili dava açabilmemiz için tek bir dayanak var, oda yukarıda kırmızı ile işaretlenmiş bölüm gibime geliyor.

Saygılar.
 

Benzer konular

Üst