Eksik Gün Bildirimi Hk.

Üyelik
26 Eki 2014
Mesajlar
55
Konum
istanbul
Merhaba

1- Ay içerisinde 1 gün ücretsiz izni olan ve 1 gün devamsızlığı bulunan (tutanak) personelin eksik gün kodu ne olacaktır?

2-Çalışanlar 30 gün üzerinden yani aylık ücret üzerinden puantajları yapılmakta.Biraz daha açıklayacı olsun isterseniz yani şubat 28 çekiyor, temmuz 31 çekiyor ama hangi ay olursa olsun personellerin maaşları 30 gün üzerinden hesaplanıyor.Şimdi soruya gelecek olursak; bu durumda -5 saatlik eksiği olan personelin puantajında bu kesinti yapılabilir mi? Yani saat olarak kesinti yapabilirmiyim?

Teşekkür ederim.
 
Üyelik
7 Şub 2015
Mesajlar
194
Konum
İstanbul
1- birden fazla (12)
2- hayır yapılmaz,
iş kanunu hep yarım olan çalışmaları işçi lehine tam güne çevirilmesini hükmetmiş.
sosyal güvenlik mevzuatında durum aynı, ay içerisinde sadece bir günde 5 saat eksik çalıştı diye kişinin sigortasını 5 saat eksik bildirmenize imkan yok
 
Üyelik
26 Eki 2014
Mesajlar
55
Konum
istanbul
1- birden fazla (12)
2- hayır yapılmaz,
iş kanunu hep yarım olan çalışmaları işçi lehine tam güne çevirilmesini hükmetmiş.
sosyal güvenlik mevzuatında durum aynı, ay içerisinde sadece bir günde 5 saat eksik çalıştı diye kişinin sigortasını 5 saat eksik bildirmenize imkan yok

Yardımınız için teşekkürler.Fakat personel bilerek geç geliyor, uyuya kaldım vb. nedenler üretebiliyor. Bu durumda saat kesintisi yapmamak mantıklı geliyor mu?
 
Üyelik
7 Şub 2015
Mesajlar
194
Konum
İstanbul
mantığımızla hareket edersek bizi yanıltabilir.
personelin geç gelmesinden dolayı farklı yaptırımlara gidilebilir,
ilk etapta; geç gelen personel hakkında tutanak tutup, ihtar verin, işçinin savunmasını isteyin, daha sonra ücretten kesme cezası uygulanabilir
tüm bunlara rağmen geç gelmeyi alışkanlık haline getiren personelin iş akdini haklı nedenle feshedebilirsiniz
 
Üyelik
7 Şub 2015
Mesajlar
194
Konum
İstanbul
işe sürekli geç gelen işçi ile ilgili örnek Yargıtay kararı

T.C. YARGITAY
7.Hukuk Dairesi
Esas: 2013/14031
Karar: 2013/11810
Karar Tarihi: 24.06.2013

ÖZET: Davacı, iş akdinin işverence, haksız olarak feshedildiğinden bahisle işe iadesini ve iş güvencesi tazminatlarının ödetilmesini istemiştir. Somut olayda, davacının, C... isimli TV kanalında son olarak koordinatör vekili olarak görev yaptığı ve davalı tarafından dosyaya sunulan devredilen personele ilişkin listeye göre de devir listesinde <koordinatör vekili> olarak yer aldığı, bu nedenle davacıya başkaca bir işin verilmesinin mümkün olmadığı sabittir. Ancak davacının ….. tarihleri arasında hemen hemen her gün bazen dört saati aşar şekilde mesaiye geç gelmeyi alışkanlık haline getirdiği de sunulan belgelerden anlaşılmaktadır. İşçinin mesaiye sürekli olarak geç gelmesi işveren açısından geçerli fesih nedenidir. Bu durum karşısında, davacının, iş akdinin işveren tarafından geçerli nedenle feshedildiği kabulü ile davanın reddi gerekirken işe iadesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (4857 S. K. m. 18, 20, 25)

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR: Davacı, iş akdinin işverence, haksız olarak feshedildiğinden bahisle işe iadesini ve iş güvencesi tazminatlarının ödetilmesini istemiştir.
Davalı, davacının kendisine verilen işi uyarılara rağmen ısrarla yapmadığını, sürekli olarak işe geç geldiğini ve işverene yalan söyleyerek aradaki güven ilişkisini zedelediğinden bahisle iş akdinin haklı nedenlerle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacının işe iadesine karar verilmiştir.
Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanununun 18 ve devamı maddeleridir.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 18.maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
İş Kanununun 18.maddesi bakımından işçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler, işçinin aynı Kanunun 25/II. maddesinde öngörülen sebepler niteliğinde ve ağırlığında olmayan işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlarıdır. İşçinin davranışı ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebep olabilir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerinde üretim ve iş ilişkisi süresince herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 20.maddesinin ikinci fıkrasına göre geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
Somut olayda, davacının, C... isimli TV kanalında son olarak koordinatör vekili olarak görev yaptığı ve davalı tarafından dosyaya sunulan devredilen personele ilişkin listeye göre de devir listesinde <koordinatör vekili> olarak yer aldığı, bu nedenle davacıya başkaca bir işin verilmesinin mümkün olmadığı sabittir.
Ancak davacının 1-17 Ağustos 2011 tarihleri arasında hemen hemen her gün bazen 4 saati aşar şekilde mesaiye geç gelmeyi alışkanlık haline getirdiği de sunulan belgelerden anlaşılmaktadır. İşçinin mesaiye sürekli olarak geç gelmesi işveren açısından geçerli fesih nedenidir. Bu durum karşısında, davacının, iş akdinin işveren tarafından geçerli nedenle feshedildiği kabulü ile davanın reddi gerekirken işe iadesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Yukarıda açıklanan sebeplerle 4857 sayılı Kanun'un 20/3 maddesi gereğince mahkemece verilen kararın bozularak ortadan kaldırılması ve Dairemizce aşağıda yazılı hükmün kurulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda belirtilen sebeplerle;
1- Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2- Davanın REDDİNE,
3- Eksik alınan 5,90 TL bakiye harcın davacıdan tahsili ile Hazine'ye gelir kaydına,
4- Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına,
5- Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre 1.320,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6- Davalı tarafça yapılan 420,00 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
7- Artan gider ve delil avansının ilgilisine iadesine,
8- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 24.06.2013 tarihinde oybirliği ile KESİN olarak karar verildi.
 

Benzer konular

Üst