Etsy Ebay Amazon vb. Firmalardan Gelen Komisyon Faturası

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,822
Konum
İSTANBUL
ETSY bundan sonra satış yapanların banka hesaplarına Türk lirası cinsinden ödeme yapacak. Buna gore Yıllık 35.316 TL den az satış yapıyorsanız ve aşağıdaki kanunda belirtilen şartları taşıyorsanız ve vergi dairesinden ESNAF VERGI MUAFIYETI BELGESINI alirsaniz vergi mükellefi olmanıza gerek bulunmuyor.

1616003969460.png

Burada en cok sorulan sorulardan bir tanesi KDV olacak mi ?
Yurt dışına teslim olacağı için katma değer vergisi olmayacaktır. ( Cunku yapilacak islem Mikro ihracat kapsaminda)

Bankalar bu kapsamda açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibari ile %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumlarda % 2)oranında gelir vergisi kesecektir. Bankalar bu tutarları sizin adınıza maliyeye yatıracaktır.

  • %2 oranın uygulanabilmesi için ayda bir işçinin en az on gün süreli ile çalıştırılması gereklidir.
  • Eğer yıllık elde edilen gelir 240.000 Türk Lirasını aşması halinde, izleyen sene başından itibaren vergi mükellefi olunması zorunludur.

7256 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun esnaf muaflığını düzenleyen 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (10) numaralı bent eklenmiştir. “

Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz. Bentte yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Bentte yer alan oranları ve tutarı, yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” Söz konusu hükmün 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde esnaf muaflığı düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında, işyeri ve araç olmaksızın ve seyyar olarak yapılan perakende mal satışları muafiyet kapsamındadır. Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar bu muafiyetten faydalanamamaktadırlar.

193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanılmaksızın ve dışarıdan işçi çalıştırılmaksızın evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri, bir işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından faydalanabilmektedirler. Ayrıca, evlerde imal edilen bu ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışı da yıllık brüt asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla muafiyet kapsamındadır.

Bu muafiyetlerden faydalanılabilmesi için ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olunmaması ve faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması gerekmektedir.


Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifat yükümlülüğü bulunanlar tarafından esnaf muaflığından faydalananlardan satın alınan mal bedelleri üzerinden; evlerde imal edilen mallar için %2 ve perakende satılan diğer mallar için %5 oranında tevkifat yapılmaktadır. (10) numaralı bent hükümlerine göre esnaf muaflığının kapsamı ve şartları MADDE 4 - (1) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine eklenen (10) numaralı bent ile, ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar esnaf muaflığı kapsamına alınmıştır. (2) Bu kapsamda esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için; a) İkametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurularak “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alınması, b) Türkiye’de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açtırılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi, gerekmektedir. (3) Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını (2021 yılı için 240.000 TL) aşması halinde esnaf muaflığından yararlanılamayacaktır. Muaflığa ilişkin şartları kaybedenler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar aynı muafiyetten faydalanamayacaklardır. Bentte belirtilen hasılat tutarı her yıl yeniden değerlenmek suretiyle belirlenecektir. (4) Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerlidir. (5) Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olanlar ile faaliyetini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten yararlanamazlar. (6) Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için evlerde imal edilen ürünlerin münhasıran internet ve benzer elektronik ortamlar üzerinden satılması şart olup, satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının ise diğer şekillerde yapılması halinde bu bent kapsamında muafiyetten faydalanılması mümkün değildir. (7) Maddenin (6) ve (10) numaralı bentlerinde düzenlenen muafiyetlerden aynı takvim yılında aynı anda faydalanılması mümkün değildir. Maddenin (6) numaralı bendi kapsamında muafiyetten faydalananlardan, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi nedeniyle esnaf muafiyetini kaybedecek ve izleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecek olanlar, izleyen yıl Ocak ayının sonuna kadar maddenin birinci fıkrasının (10) 3 numaralı bendinde belirtilen şartları sağlamaları halinde, izleyen yılda bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanabilecektir. Bankalar tarafından yapılacak işlemler ve tevkifat uygulaması MADDE 5 - (1) Bankalar tarafından, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (10) numaralı bent hükmü kapsamında Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi ibraz edenlere, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlarda yapılacak mal satışlarına ilişkin elde edilen hasılatın yatırılacağı ticari bir hesap açılacaktır. Bu bent kapsamında açılacak ticari hesaptan anlaşılması gereken, münhasıran esnaf muaflığı kapsamında internetten satışı yapılan ürünlere ilişkin satış bedellerinin tahsil edileceği ve tahsil edilen bu tutarların tevkifat matrahı olarak kabul edileceği bir hesaptır. (2) Bankalar, bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri, 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyeceklerdir. (3) Bu bent kapsamında esnaf muaflığından yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı %2 olarak uygulanacaktır. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekmektedir. İndirimli tevkifat oranından faydalanmak isteyenler, faaliyetlerinde işçi çalıştırdığını, sosyal güvenlik kurumundan alınan tevsik edici belgelerle birlikte ticari hesap açtıkları bankalara bildireceklerdir. Çalıştırılan işçinin, işten çıkartılması veya ayrılması durumları da ayrıca ilgili bankalara bildirilecektir. (4) Bu bent kapsamında elde edilen hasılat tutarı üzerinden gelir vergisi tevkifatı bankalar tarafından yapılacağından, bu bent kapsamında bulunanlardan mal alımı yapanlar tarafından ayrıca Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkifat yapmakla yükümlü olanlarca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Muafiyetten faydalananların yükümlülükleri ve belgelendirme MADDE 6 - (1)193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacaktır. Bu muafiyetten yararlananların, kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlerine ilişkin belgeler ile bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında düzenlenen belgeleri 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur. (2) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanmak isteyenlerin, tarha yetkili vergi dairelerine başvurarak Ek-1 de yer alan “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi (GVK Madde 9/10 Kapsamında Olanlar İçin)” almaları gerekmektedir. Söz konusu belgenin geçerlilik süresi üç yıl olup süresi bittiğinde yenilenmesi gerekmektedir. (3) Esnaf vergi muafiyeti belgesi, ilgili bölümleri doldurulduktan sonra vergi dairesince onaylanacaktır. Söz konusu belge, geçerli olduğu süre içerisinde çoğaltılmak suretiyle kullanılabilir. (4) İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda, ürünün satışının tevsik edilmesi, güvenli bir şekilde taşınması ve alıcıya ulaşması için, onaylı esnaf vergi muafiyeti belgesi örneğinin (fotokopisinin) alt kısmında boş olarak yer alan ürün satışına ilişkin bölümün vergiden muaf esnaf tarafından doldurulması ve ürünle birlikte gönderilmesi mümkündür. (5) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, bu madde kapsamında faaliyette bulunanlardan yapılan mal alımlarının tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte, münhasıran bu ödemelere ilişkin olmak üzere, gider pusulasında bulunması 4 gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile de belgelendirilmesi mümkündür. Muafiyet şartlarını sağlamadığı tespit edilenler MADDE 7 - (1) Geçerli Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi olmadığı, Türkiye’de kurulu bankalarda ticari hesap açılmadığı, elde edilen hasılatının tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı, evde imal edilen mallar dışında dışarıdan satın alınan malların satışının yapıldığının tespit edilmesi ve öngörülen diğer şartların ihlali halinde ilgili takvim yılından başından itibaren esnaf muaflığından faydalanılamayacak ve alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır. (2) Esnaf muaflığından faydalanmaktayken bentte öngörülen şartları ihlal ettiği tespit edilenler muafiyet hükmünden faydalanamayacağından, bunlara verilen belge, ilgili takvim yılının başından itibaren veya belge daha sonraki bir tarihte verilmişse bu tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. (3) Belirlenen hasılat limitinin aşılması durumunda ise Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi izleyen takvim yılı başından itibaren iptal edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlar Yasal düzenleme MADDE 8 - (1) 7256 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. “16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan; a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı olma ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.) Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

SONUC

Yukaridaki kanuna gore;

Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünler bu urunleri uretenler kapsamda

Yıllık Asgari Ücretin Brüt Tutarına kadar satışlar için vergi ödenmesine gerek bulunmuyor. Yani 2021 için 240.000,00 TL.

240.000,00 TL internet üzerinden yapılan satışlar için sınırdır. Diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunmamaktadır.

Satışlar kendi internet siteleri üzerinden veya instagram v.b. hesaplarından olmak zorunda da değil, bir e-ticaret sitesi üzerinden de olabilir ( Amazon, sahibinden.com v.b.)

193 sayılı gelir vergisi kanununun 9.maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendi kapsamında başta ev hanımları olmak üzere oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf,çorap, dokuma mamülleri, dantel, her nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından faydalanmaktadır. Ancak bunlar bu ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satarlarsa esnaf muafiyetlerini kaybetmekte basit veya gerçek usulde ticari kazanç mükellefi olmaktadır. Yapılan düzenleme ile yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanların muafiyetlerini kaybetmemeleri sağlanmak sureti ile başta ev hanımları olmak üzere küçük esnafın desteklenmesi amaçlanmaktadır.
 
Son düzenleme:

administrator

Administrator
Yönetici
Forum Yönetimi
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
554
Ferhat Bey merhaba,

Etsy, ebay, amazon gibi e-ticaret platformlarında satış yapanlar için harika bilgi, emeğinize sağlık.

Forumda benzer konuda sorular gelir ise bu linki paylaşabiliriz.
 

bil_gin

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
1,047
Konum
İstanbul
SONUC

Yukaridaki kanuna gore;

Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünler bu urunleri uretenler kapsamda

Yıllık Asgari Ücretin Brüt Tutarına kadar satışlar için vergi ödenmesine gerek bulunmuyor. Yani 2021 için 240.000,00 TL.

240.000,00 TL internet üzerinden yapılan satışlar için sınırdır. Diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunmamaktadır.

Satışlar kendi internet siteleri üzerinden veya instagram v.b. hesaplarından olmak zorunda da değil, bir e-ticaret sitesi üzerinden de olabilir ( Amazon, sahibinden.com v.b.)

193 sayılı gelir vergisi kanununun 9.maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendi kapsamında başta ev hanımları olmak üzere oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf,çorap, dokuma mamülleri, dantel, her nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından faydalanmaktadır. Ancak bunlar bu ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satarlarsa esnaf muafiyetlerini kaybetmekte basit veya gerçek usulde ticari kazanç mükellefi olmaktadır. Yapılan düzenleme ile yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanların muafiyetlerini kaybetmemeleri sağlanmak sureti ile başta ev hanımları olmak üzere küçük esnafın desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Üstadım merhaba. Evde mantı yapıp bunu internet aracılığıyla satan bir kişi muafiyetten faydalanamaz mı?
 

emrcnr7

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2018
Mesajlar
371
Konum
kemer
merhaba
amazondan alım satım yapan mükellefimiz için birkaç soru sormak istiyordum izninizle.
satışlarda kestiğimiz faturaları amazon sitesine mi, direkt alıcıya mı kesmek lazım(yurtiçi satışlarda)?
yurt dışına satış yapılırsa(tutar ve miktarları düşük) mikro ihracat olarak değerlendireceğiz değil mi ? kdv'siz fatura mı kesmek lazım ?
okuduğum birkaç yazıda amazon'un deposunda bekletiliyormuş ürünler, satış yaparken kime fatura keseceğiz ?
iyi çalışmalar dilerim.
 
Üyelik
26 Eyl 2021
Mesajlar
1
Konum
Denizli
Merhaba, etsy üzerinden dijital indirilebilir ürün satışı yapacağım. Örneğin grafik tasarımlar gibi. Bunlarda bahsi geçen muafiyete girer mi? Yıllık gelir 240000 çok yüksek ilk etapta zaten o limiti aşamayız.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,822
Konum
İSTANBUL
Üstadım merhaba. Evde mantı yapıp bunu internet aracılığıyla satan bir kişi muafiyetten faydalanamaz mı?
193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanılmaksızın ve dışarıdan işçi çalıştırılmaksızın evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri, bir işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından faydalanabilmektedirler. Ayrıca, evlerde imal edilen bu ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışı da yıllık brüt asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla muafiyet kapsamındadır.

Bilginim
Lutfen gec cevap icin kusura bakma kanunu yukaeiya ekledim

Sonuc : ........tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri, bir işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından faydalanabilmektedirler. Ayrıca, evlerde imal edilen bu ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışı da yıllık brüt asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla muafiyet kapsamındadır.
 
Üyelik
20 Kas 2021
Mesajlar
1
Konum
Istanbul / TR
Esnaf muafiyet belgem var. Ancak amazon'da satış yapabilmek için şirket türü seçmem isteniyor. Orada da neyi seçmem gerektiğinden emin olamıyorum.. Bilgilendirme şansınız var mıdır? Bir arkadaşım gerçek tüzel kişi gibi bir şey seçmiş ve ticaret sicil no ve mersis no gibi şeyler istemiş. Oysa bizim elimizde sadece vergi numarası var. Bu belgeye sahip olanlar, amazon'a ne şekilde kaydolabilir?
 
Üyelik
9 Ara 2021
Mesajlar
10
Konum
ankara
üstadım mrb. bende amazon Avrupa üzerinden satış yapıyorum ancak Türkiye'den herhangi bir mal giriş ve çıkışı yapılmamakta örneğin site üzerinden amazon al manyadan aldığım bir malı Fransa'da satıyorum ve aradaki fark ise kesintiler düşüldükten sonra bana kalan kısım bu para payoner denen amazonun vermiş olduğu karta yatıyor ve belirli bir kaç bankadan çekebiliyoruz. şimdi asıl benim sorum hocam ben işletme esasına tabi mükellefim bu gelen parayı muhasebeleştiremediğimden dolayı beyanları boş atıyorum sonraki zamanlarda nasıl bir sıkıntı ile karşılaşırım kime sorduysam cevap alamadım lütfen bildiğiniz bir konu ise yardımlarınızı bekliyorum.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,822
Konum
İSTANBUL
üstadım mrb. bende amazon Avrupa üzerinden satış yapıyorum ancak Türkiye'den herhangi bir mal giriş ve çıkışı yapılmamakta örneğin site üzerinden amazon al manyadan aldığım bir malı Fransa'da satıyorum ve aradaki fark ise kesintiler düşüldükten sonra bana kalan kısım bu para payoner denen amazonun vermiş olduğu karta yatıyor ve belirli bir kaç bankadan çekebiliyoruz. şimdi asıl benim sorum hocam ben işletme esasına tabi mükellefim bu gelen parayı muhasebeleştiremediğimden dolayı beyanları boş atıyorum sonraki zamanlarda nasıl bir sıkıntı ile karşılaşırım kime sorduysam cevap alamadım lütfen bildiğiniz bir konu ise yardımlarınızı bekliyorum.
Sayin muhasebeci23

Mali Almanyadan alip Fransa'ya sattiginizdan katma değer vergisi olmayacaktır. bankanizin bu kapsamda açılan ticari hesabiniza aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibari ile %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumlarda % 2)oranında gelir vergisi kesecektir. Bankaniz bu tutarları sizin adınıza maliyeye yatıracaktır.

  • %2 oranın uygulanabilmesi için ayda bir işçinin en az on gün süreli ile çalıştırılması gereklidir.
  • Eğer yıllık elde edilen gelir 240.000 Türk Lirasını aşması halinde, izleyen sene başından itibaren vergi mükellefi olunması zorunludur.
Asil sorunuza gelince hesabiniza gelen bu parayi isletme defterinizin '' diger Gelirler'' kismina isleyip Kdv beyaninda ihracat kisminda Gecici Vergi ve Yillik Gelir Vergisinde de yurtdisi geliri diye beyan etmeniz gerekir
 
Son düzenleme:
Üyelik
9 Ara 2021
Mesajlar
10
Konum
ankara
Sayin muhasebeci23

Mali Almanyadan alip Fransa'ya sattiginizdan katma değer vergisi olmayacaktır. bankanizin bu kapsamda açılan ticari hesabiniza aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibari ile %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumlarda % 2)oranında gelir vergisi kesecektir. Bankaniz bu tutarları sizin adınıza maliyeye yatıracaktır.

  • %2 oranın uygulanabilmesi için ayda bir işçinin en az on gün süreli ile çalıştırılması gereklidir.
  • Eğer yıllık elde edilen gelir 240.000 Türk Lirasını aşması halinde, izleyen sene başından itibaren vergi mükellefi olunması zorunludur.
Asil sorunuza gelince hesabiniza gelen bu parayi isletme defterinizin '' diger Gelirler'' kismina isleyip Kdv beyaninda ihracat kisminda Gecici Vergi ve Yillik Gelir Vergisinde de yurtdisi geliri diye beyan etmeniz gerekir
hocamm çok teşekür ederim bu bilgilendirme için 🙏☺️
 

emrcnr7

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2018
Mesajlar
371
Konum
kemer
Sayin muhasebeci23

Mali Almanyadan alip Fransa'ya sattiginizdan katma değer vergisi olmayacaktır. bankanizin bu kapsamda açılan ticari hesabiniza aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibari ile %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumlarda % 2)oranında gelir vergisi kesecektir. Bankaniz bu tutarları sizin adınıza maliyeye yatıracaktır.

  • %2 oranın uygulanabilmesi için ayda bir işçinin en az on gün süreli ile çalıştırılması gereklidir.
  • Eğer yıllık elde edilen gelir 240.000 Türk Lirasını aşması halinde, izleyen sene başından itibaren vergi mükellefi olunması zorunludur.
Asil sorunuza gelince hesabiniza gelen bu parayi isletme defterinizin '' diger Gelirler'' kismina isleyip Kdv beyaninda ihracat kisminda Gecici Vergi ve Yillik Gelir Vergisinde de yurtdisi geliri diye beyan etmeniz gerekir
merhaba
benim de böyle bir mükellefim var yeni kuruldu ama amazon türkiye hesabı yokmuş, yurtdışından alıp yurtdışında satış yapıyor, işçisi yok, 20-50 dolar arası satışlar yapıyor yani çok düşük, vergi mükellefiyetinin devam etmesi gerekir mi ? 50 dolar gibi satışları bildirmek gerekiyor mu ? ayda 1 veya 2 tane satış yapıyor düşük tutarlı, yardımcı olursanız çok sevinirim.
 
Üyelik
8 Nis 2022
Mesajlar
2
Konum
Hakkari
ETSY bundan sonra satış yapanların banka hesaplarına Türk lirası cinsinden ödeme yapacak. Buna gore Yıllık 35.316 TL den az satış yapıyorsanız ve aşağıdaki kanunda belirtilen şartları taşıyorsanız ve vergi dairesinden ESNAF VERGI MUAFIYETI BELGESINI alirsaniz vergi mükellefi olmanıza gerek bulunmuyor.

Ekli dosyayı görüntüle 102

Burada en cok sorulan sorulardan bir tanesi KDV olacak mi ?
Yurt dışına teslim olacağı için katma değer vergisi olmayacaktır. ( Cunku yapilacak islem Mikro ihracat kapsaminda)

Bankalar bu kapsamda açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibari ile %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumlarda % 2)oranında gelir vergisi kesecektir. Bankalar bu tutarları sizin adınıza maliyeye yatıracaktır.

  • %2 oranın uygulanabilmesi için ayda bir işçinin en az on gün süreli ile çalıştırılması gereklidir.
  • Eğer yıllık elde edilen gelir 240.000 Türk Lirasını aşması halinde, izleyen sene başından itibaren vergi mükellefi olunması zorunludur.

7256 sayılı Kanunla, 193 sayılı Kanunun esnaf muaflığını düzenleyen 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (10) numaralı bent eklenmiştir. “

Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda %2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz. Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz. Bentte yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Bentte yer alan oranları ve tutarı, yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” Söz konusu hükmün 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde esnaf muaflığı düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında, işyeri ve araç olmaksızın ve seyyar olarak yapılan perakende mal satışları muafiyet kapsamındadır. Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar bu muafiyetten faydalanamamaktadırlar.

193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanılmaksızın ve dışarıdan işçi çalıştırılmaksızın evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri, bir işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından faydalanabilmektedirler. Ayrıca, evlerde imal edilen bu ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışı da yıllık brüt asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla muafiyet kapsamındadır
.

Bu muafiyetlerden faydalanılabilmesi için ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olunmaması ve faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifat yükümlülüğü bulunanlar tarafından esnaf muaflığından faydalananlardan satın alınan mal bedelleri üzerinden; evlerde imal edilen mallar için %2 ve perakende satılan diğer mallar için %5 oranında tevkifat yapılmaktadır. (10) numaralı bent hükümlerine göre esnaf muaflığının kapsamı ve şartları MADDE 4 - (1) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine eklenen (10) numaralı bent ile, ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar esnaf muaflığı kapsamına alınmıştır. (2) Bu kapsamda esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için; a) İkametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurularak “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alınması, b) Türkiye’de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açtırılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi, gerekmektedir. (3) Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını (2021 yılı için 240.000 TL) aşması halinde esnaf muaflığından yararlanılamayacaktır. Muaflığa ilişkin şartları kaybedenler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar aynı muafiyetten faydalanamayacaklardır. Bentte belirtilen hasılat tutarı her yıl yeniden değerlenmek suretiyle belirlenecektir. (4) Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerlidir. (5) Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olanlar ile faaliyetini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten yararlanamazlar. (6) Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için evlerde imal edilen ürünlerin münhasıran internet ve benzer elektronik ortamlar üzerinden satılması şart olup, satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının ise diğer şekillerde yapılması halinde bu bent kapsamında muafiyetten faydalanılması mümkün değildir. (7) Maddenin (6) ve (10) numaralı bentlerinde düzenlenen muafiyetlerden aynı takvim yılında aynı anda faydalanılması mümkün değildir. Maddenin (6) numaralı bendi kapsamında muafiyetten faydalananlardan, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi nedeniyle esnaf muafiyetini kaybedecek ve izleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecek olanlar, izleyen yıl Ocak ayının sonuna kadar maddenin birinci fıkrasının (10) 3 numaralı bendinde belirtilen şartları sağlamaları halinde, izleyen yılda bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanabilecektir. Bankalar tarafından yapılacak işlemler ve tevkifat uygulaması MADDE 5 - (1) Bankalar tarafından, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (10) numaralı bent hükmü kapsamında Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi ibraz edenlere, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlarda yapılacak mal satışlarına ilişkin elde edilen hasılatın yatırılacağı ticari bir hesap açılacaktır. Bu bent kapsamında açılacak ticari hesaptan anlaşılması gereken, münhasıran esnaf muaflığı kapsamında internetten satışı yapılan ürünlere ilişkin satış bedellerinin tahsil edileceği ve tahsil edilen bu tutarların tevkifat matrahı olarak kabul edileceği bir hesaptır. (2) Bankalar, bu ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve bir aya ilişkin aktarılan tutarlar üzerinden tevkif edilen vergileri, 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyeceklerdir. (3) Bu bent kapsamında esnaf muaflığından yararlanan kişilerin bir veya üzeri işçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı %2 olarak uygulanacaktır. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekmektedir. İndirimli tevkifat oranından faydalanmak isteyenler, faaliyetlerinde işçi çalıştırdığını, sosyal güvenlik kurumundan alınan tevsik edici belgelerle birlikte ticari hesap açtıkları bankalara bildireceklerdir. Çalıştırılan işçinin, işten çıkartılması veya ayrılması durumları da ayrıca ilgili bankalara bildirilecektir. (4) Bu bent kapsamında elde edilen hasılat tutarı üzerinden gelir vergisi tevkifatı bankalar tarafından yapılacağından, bu bent kapsamında bulunanlardan mal alımı yapanlar tarafından ayrıca Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkifat yapmakla yükümlü olanlarca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Muafiyetten faydalananların yükümlülükleri ve belgelendirme MADDE 6 - (1)193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacaktır. Bu muafiyetten yararlananların, kendilerine düzenlenen gider pusulalarını ve bu faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları mal ve giderlerine ilişkin belgeler ile bu maddenin dördüncü fıkrası kapsamında düzenlenen belgeleri 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur. (2) 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanmak isteyenlerin, tarha yetkili vergi dairelerine başvurarak Ek-1 de yer alan “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi (GVK Madde 9/10 Kapsamında Olanlar İçin)” almaları gerekmektedir. Söz konusu belgenin geçerlilik süresi üç yıl olup süresi bittiğinde yenilenmesi gerekmektedir. (3) Esnaf vergi muafiyeti belgesi, ilgili bölümleri doldurulduktan sonra vergi dairesince onaylanacaktır. Söz konusu belge, geçerli olduğu süre içerisinde çoğaltılmak suretiyle kullanılabilir. (4) İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlarda, ürünün satışının tevsik edilmesi, güvenli bir şekilde taşınması ve alıcıya ulaşması için, onaylı esnaf vergi muafiyeti belgesi örneğinin (fotokopisinin) alt kısmında boş olarak yer alan ürün satışına ilişkin bölümün vergiden muaf esnaf tarafından doldurulması ve ürünle birlikte gönderilmesi mümkündür. (5) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, bu madde kapsamında faaliyette bulunanlardan yapılan mal alımlarının tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte, münhasıran bu ödemelere ilişkin olmak üzere, gider pusulasında bulunması 4 gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları ile de belgelendirilmesi mümkündür. Muafiyet şartlarını sağlamadığı tespit edilenler MADDE 7 - (1) Geçerli Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi olmadığı, Türkiye’de kurulu bankalarda ticari hesap açılmadığı, elde edilen hasılatının tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı, evde imal edilen mallar dışında dışarıdan satın alınan malların satışının yapıldığının tespit edilmesi ve öngörülen diğer şartların ihlali halinde ilgili takvim yılından başından itibaren esnaf muaflığından faydalanılamayacak ve alınmayan vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır. (2) Esnaf muaflığından faydalanmaktayken bentte öngörülen şartları ihlal ettiği tespit edilenler muafiyet hükmünden faydalanamayacağından, bunlara verilen belge, ilgili takvim yılının başından itibaren veya belge daha sonraki bir tarihte verilmişse bu tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. (3) Belirlenen hasılat limitinin aşılması durumunda ise Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi izleyen takvim yılı başından itibaren iptal edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlar Yasal düzenleme MADDE 8 - (1) 7256 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. “16. Tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan; a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı olma ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.) Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirmeye ve iki katına kadar artırmaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

SONUC

Yukaridaki kanuna gore;

Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünler bu urunleri uretenler kapsamda

Yıllık Asgari Ücretin Brüt Tutarına kadar satışlar için vergi ödenmesine gerek bulunmuyor. Yani 2021 için 240.000,00 TL
.

240.000,00 TL internet üzerinden yapılan satışlar için sınırdır. Diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunmamaktadır.

Satışlar kendi internet siteleri üzerinden veya instagram v.b. hesaplarından olmak zorunda da değil, bir e-ticaret sitesi üzerinden de olabilir ( Amazon, sahibinden.com v.b.)

193 sayılı gelir vergisi kanununun 9.maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendi kapsamında başta ev hanımları olmak üzere oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf,çorap, dokuma mamülleri, dantel, her nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından faydalanmaktadır. Ancak bunlar bu ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satarlarsa esnaf muafiyetlerini kaybetmekte basit veya gerçek usulde ticari kazanç mükellefi olmaktadır. Yapılan düzenleme ile yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanların muafiyetlerini kaybetmemeleri sağlanmak sureti ile başta ev hanımları olmak üzere küçük esnafın desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Teşekkürler :)
 
Üst