Euse Suse V4 Yenilenmiş Sorular Ve Cevaplarını Tüm Bölümleri Paylaşa Bilirmiyiz?

Üyelik
25 May 2017
Mesajlar
2
Konum
bilecik
Euse suse v3 den v4 geçti , ve sorular değişti. Elinde v4 yeni soruları ve cevapları olan arkadaşlar paylaşa bilir mi? (6-7-8-9. bölümler )
 
Üyelik
9 Haz 2017
Mesajlar
4
Konum
İstanbul
e-use v4 7.bölüm kurumsal yönetim cevaplar-baişarı %88

Euse suse v3 den v4 geçti , ve sorular değişti. Elinde v4 yeni soruları ve cevapları olan arkadaşlar paylaşa bilir mi? (6-7-8-9. bölümler )

Hiçbir forumda yok şuan arkadaşlar bu cevaplar.Ramazan ayındayız pide gibi taze çıktı alabilirsiniz.

Aşağıdakilerden hangisi “Kurumsal Yönetim Tebliğinde” Menfaat Sahipleri başlığı altında yapılan düzenlemelerden biri değildir?
A) Ücret Politikası
Aşağıdakilerden hangisi “Kurumsal Yönetim Tebliğinde” belirtilen ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerden biri değildir?
D) Performans Komitesi
Aşağıdakilerden hangisi “Şeffaflık” ilkesinin sağlayacağı faydalardan biri değildir?
B) Yatırımların getirisini garanti etmesi
Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Yönetim tebliğinde “Genel Kurul” başlığı altında yapılan düzenlemelerden biri değildir?
E) Kar dağıtım politikası
Dünyada kurumsal yönetim ilkelerini düzenleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin bir rol oynaması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu durum hangi kurumsal yönetim ilkesiyle açıklanabilir?
E) Sorumluluk
Aşağıdakilerden hangisi “Kurumsal Yönetime İlişkin” düzenleme yapılan konulardan biri değildir?
Yatırım Performansı
Türkiye’de Kurumsal Yönetime ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen organ aşağıdakilerden hangisidir?
Sermaye Piyasası Kurulu
 
Üyelik
5 Tem 2017
Mesajlar
7
Konum
izmir
SORULAR BURDA Bİ ARKADAŞ ATMIŞ AMA CEVAPLARI YOK.

1- S Üretim İşletmesi'nin ürettiği mamulün birim satış fiyatı 100 TL, birim değişken maliyeti 45 TL ve yıllık toplam sabit maliyeti 150.000 TL'dir. (x) toplam net satışları ifade ettiğinde, satış tutarının bir fonksiyonu olarak işletmenin toplam karı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kar = 55x - 150.000
B) Kar = 45x - 150.000
C) Kar = 0,45x - 150.000
D) Kar = 100x - 150.000
E) Kar = 0,55x - 150.000

2- X işletmesi, üretim hacmini 10.000 birimden 15.000 birime çıkarmak istemektedir. Mevcut kapasiteye ve kapasite artışında meydana gelecek giderlere ilişkin bazı bilgiler şu şekildedir:

10.000 Birim
Üretim Kapasitesi (TL)
15.000 Birim
Üretim Kapasitesi (TL)
Değişken Üretim Giderleri
400.000
650.000
Sabit Üretim Giderleri
200.000

250.000

Buna göre, işletmenin sırasıyla batık maliyeti ve kapasite artışına ilişkin ek maliyeti aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 200.000 TL. - 400.000 TL.
B) 200.000 TL. - 300.000 TL.
C) 50.000 TL. - 450.000 TL.
D) 200.000 TL. - 250.000 TL.
E) 250.000 TL. - 200.000 TL.

3- Aşağıdakilerden hangisi sipariş maliyet sisteminin ilkelerinden biri değildir?
A) Genel üretim giderlerinin siparişlere yüklenmesi genel üretim giderleri yükleme oranına göre yapılır.
B) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik giderleri her bir sipariş için ayrı ayrı izlenir.
C) Üretimi tamamlanan siparişler, mamul stokları hesabına borç, yarı mamuller-üretim hesabına alacak kaydedilir.
D) Her bir sipariş emri için, ayrı bir sipariş maliyet kartı açılır.
E) Genel üretim giderlerinin tamamı, üretimi en son tamamlanan siparişin maliyetine yüklenir.

4- Aşağıdakilerden hangisi maliyet-hacim-kar analizlerinin dayandığı temel varsayımlardan birisi değildir?
A) Üretilen mamullerin tamamı aynı dönem içerisinde satılmaktadır.
B) İşletme belirlenen satış fiyatında istediği miktarda mamul satışı yapabilmektedir.
C) Analiz dönemi boyunca üretilip satılan tüm mamuller için birim değişken maliyetler sabittir.
D) İşletmede tek tür mamul üretilmekte veya birden fazla mamul üretilmekle birlikte, her bir mamulden satılan miktarların mamul karması içerisindeki oranı değişmemektedir.
E) Analiz dönemi boyunca toplam sabit maliyetler değişmez.

5- Aşağıdakilerden hangisi iç denetçilerin risk yönetimi sistemini iyileştirmeye yönelik güvence ve danışmanlık faaliyetleri sonrasında ortaya çıkan kazanımlardan bir tanesi değildir?
A) Şirket genelinde tespit edilen kritik risklerin aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya veya iş bölümleri arasında doğru ve zamanında iletilmesi temin edilir.
B) Risklerin üst yönetim tarafından fark edilmeden alt seviyelerde saklanmasını sağlar (x)
C) Şirketi tehdit eden iç ve dış risklere karşı yönetici ve çalışanların farkındalığı artırılır.
D) Şirket süreçlerindeki risklere yönelik doğru risk yönetim stratejilerinin uygulanıyor olup olmadığını araştırılarak (maliyet, etkinlik ve uygunluk unsurları çerçevesinde), gerekli iyileştirmeler önerilir.

6- Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’ne (UMUÇ) göre, iç denetim birimi ve faaliyetinin bağımsızlığı aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?
A) Örgütsel konum
B) Sürekli mesleki gelişim ve azami mesleki özen ve dikkat
C) İnsan ilişkileri ve iletişim.
D) Personel kadrosu ve gözetim ve kontrolü
E) Maaşlar

7- Aşağıdakilerden hangisi denetim evreninin en doğru tanımıdır?
A) Denetim programı
B) Denetim planı
C) Şirket içinde denetlenebilir tüm alanlar
D) Şirketin denetlenen yöneticileri
E) Denetçilerin tamamı

8- Aşağıdakilerden hangisi, iç denetimin kurum içi bağımsızlığını en iyi açıklayan ifadedir?
A) İç denetim raporu gözlemleri ve tavsiyeleri.
B) İç denetçilerin eğitimlerinin Denetim Yöneticisi tarafından planlanması
C) Denetçi iş programlarının Denetim Yöneticisinin onaydan geçmiyor olması.
D) Denetim personelinin terfisi ve maaş artışlarının sıklığı
E) Kurum içinde yürütülen çalışmaların engellenmeyeceği ve olumsuz etkilenmeyeceği bir yönetsel kademeye raporlama yapılması

9- Aşağıdaki işaretlerden hangisinin marka olarak tescil talebi, işaretin kullanım yoluyla ayırt edicilik kazandığı gerekçesiyle kabul edilemez?
A) Coğrafi kaynak belirten işaretler.
B) Hizmetin yapıldığı zamanı gösteren işaretler.
C) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini içeren işaretler.
D) Belli bir meslek grubuna ait kişileri ayırt etmeye yarayan işaretler.
E) Ticaret alanında nitelik belirten işaretler.

10- 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın marka tescilinde nisbi red nedenlerine ilişkin düzenlemelerine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Tescil başvurusuna konu işaretin ayırt edici olmaması 556 sayılı KHK’nın 8. Maddesinde düzenlenen bir nisbi red nedeni değildir.
B) Üçüncü kişiler nisbi red nedenlerini gerekçe göstererek marka başvurusunun yayınlanmasından itibaren 3 ay içinde itiraz edebilirler.
C) Tescil için başvurusu yapılmış markanın başkasına ait ismi kapsaması 556 sayılı KHK’nın 8. maddesinde düzenlenen bir nisbi red nedenidir.
D) Markanın nisbi red nedenlerinin varlığına rağmen tescil edilmiş olması halinde, markanın sicildeki kaydı TPE tarafından resen silinebilir.
E) Nisbi red nedenleri TPE tarafından resen incelenemez.

11- 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre “tescilli bir markanın tescil kapsamındaki mal üzerine konularak, marka sahibi tarafından veya onun izni ile Türkiye'de piyasaya sunulmasından sonra, mallarla ilgili fiillerin marka tescilinden doğan hakkın kapsamı dışında kalması”na ne ad verilir?
A) Markanın etkisiz hale gelmesi.
B) Marka tescilinden doğan hakların tüketilmesi.
C) Marka tescilinin hükümsüz kalması.
D) Markanın sulandırılması.
E) Marka tescilinin sona ermesi.

12- “Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından kullanılan ve o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaret”e ne ad verilir?
A) Garanti markası
B) Ortak marka
C) Mahreç işareti
D) Menşe adı
E) Kollektif marka
13-

Banka Kredileri
Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
Menkul Kıymet İhraç Farkı (-)

Yukarıda kısa vadeli mali borçları ile ilgili dikey yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İşletme kısa vadeliden ziyade uzun vadeli banka kredileri ile finansman sağlamaktadır.
B) İşletme büyük ölçüde kısa vadeli finansman tercih etmektedir.
C) Önceki dönemlerde ihraç edilen tahviller finansmanda önemli bir yere sahiptir.
D) İşletme finansmanda kısa vadeli borçlanma senetlerini tercih etmemektedir.
E) İşletmenin ihraç etmiş olduğu finansman bonolarının büyü bir çoğunluğu henüz itfa edilmemiştir.14-

KISA VADELİ YAB. KAY.
UZUN VADELİ YAB. KAY.
ÖZKAYNAKLAR
PASİF TOPLAMI
Yukarıda bilanço bilgileri verilen işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İşletmenin finansman giderleri azalış göstermiş olabilir.
B) İşletmenin likidite riski artmış olabilir.
C) İşletme özkaynak finansmanını artırmıştır.
D) İşletme otofinansmanı tercih etmemektedir.
E) İşletme uzun vadeli finansmandan vazgeçmiştir.

15- Banka veya benzer finansal kuruluşların, kendilerinden finansman sağlamama amacıyla talepte bulunan işletmeler için yaptıkları analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim Analizi
B) Kredi Analizi
C) Statik Analiz
D) Yatırım Analizi
E) Dinamik Analiz

16- Bir işletmenin finansal tablolarının analizi yapılırken rakipleri karşısındaki durumunu yorumlamak için aşağıdakilerden hangisini kullanmak daha doğru sonuçlar verecektir?
A) Hedef standart oranlar
B) Bütçe standart oranları
C) İdeal standart oranlar
D) Sektör standart oranları
E) Tarihi standart oranlar

17- ITAF çerçevesinde bilgi sistemleri denetim raporunun aşağıdakilerden hangisini kapsama zorunluluğu yoktur?
A) Gerçekleştirilen görevin kapsamı, görevin amaçları, kapsanan dönem, işin özelliği, zamanlaması ve içeriğini kapsamalıdır.
B) Denetim sonucu ulaşılan bulgular, sonuçlar ve önerileri kapsamalıdır.
C) Geçmişteki tüm denetim raporlarının tüm sonuçlarını kapsamalıdır.
D) Denetim yönetmeliği yada denetim sözleşmesinin şartlarıyla uyumlu şekilde imza, tarih ve dağıtılmasını kapsamalıdır.
E) Sözleşmeyle uyumlu olarak BS denetim ve güvence uzmanının nitelikleri ve kapsamında sınırlamalarına yer vermelidir.

18- COBIT 5’in temel felsefesinin özlü ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim
B) Kurumsal BT Yönetişim
C) Kontrol
D) Denetim
E) BT Yönetişimi

19- Aşağıdakilerden hangisi kurum seviyesi kontrolleridir?
A) Kurum stratejik planı ve amaçları
B) Veri tabanı yönetimi
C) Kurumsal politika ve prosedürler
D) Proje program ve portföy yönetimi ilkeleri
E) Kurumsal Mimari ilkeleri

20- Güvence hakkında aşağıdakilerden hangisi güvence doğrudur?
A) Denetçi risk yönetimi konusunda kesin güvence sağlar.
B) Denetçi kurumsal yönetim konusunda kesin güvence sağlar.
C) Denetçinin denetlediği firma ile geçmişte hukuksal sorun yaşamış olması objektifliğe engel değildir.
D) Denetçi denetlenen kurumun tüm iş süreçlerini, risklerini ve kontrollerini ele almalıdır.
E) Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol ve süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sunabilmek amacıyla kanıtların objektif bir şekilde incelenmesidir.

21- İşletmelerin genel olarak amaçları dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi ifade edilebilir?
A) Topluma fayda sağlamak işletmenin amaçlarından biri değildir
B) Tatmin edilmesi gereken bir ihtiyaç söz konusudur ve bu ihtiyaç işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetlerle tatmin edilebilir
C) Kar elde etmek işletmenin sürekliliği için kesin koşullardan değildir.
D) Topluma hizmet, işletmelerin ürünlerine talep olmasa da sürdürülür.
E) Kar elde etmek hiçbir zaman en önemli amaç değildir.

22- Aşağıdakilerden hangisi, hizmet pazarlamasında tutundurma faaliyetlerinin etkinliğinde söz konusu olan içsel amaçlardan biridir?
A) Müşterileri satın almaya ikna etmek
B) Kamuya duyurular yapmak
C) Müşterileri eğitmek
D) Plan ve programların iletilmesinde etkinlik sağlanması
E) Pazarı hizmetler hakkında bilgilendirmek

23- Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hizmetler için de geçerli olan hizmet özelliklerden biri değildir?
A) Stoklanamaması
B) Standart olması
C) Aynı anda üretilip tüketilmeleri
D) Depolanamaması
E) Sahipliğin olmaması

24- Aşağıdakilerden hangisi ürün anlayışının özelliklerinden biri değildir?
A) Verimlilik ön plandadır.
B) İhtiyaçların tatmininde sınırlılıklar vardır.
C) Yönetim mantığı ne üretirsem onu satarım şeklindedir.
D) Mal e hizmetler sınırlıdır.
E) Önemli olan üretim miktarının artırılmasıdır.

25- “Başkalarının yardımı ya da önerisi olmaksızın kendi başına davranabilme ve karar verebilme yeteneği, belirli bir sorunla ilgilenmek için tasarlanmış plan ya da strateji” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sorumluluk
B) Seçim
C) Risk alma
D) İnisiyatif
E) Yönetim

26- Toplumda farklı karakter ve davranış biçimlerindeki insanların bir arada daha kolay bir şekilde yaşamalarını sağlayan yazılı olmayan bir takım kurallar vardır. Bu kurallar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal davranış kuralları
B) Toplumsal değer ve ilkeler
C) Dini kurallar ve ilkeler
D) Kanuni yasal hükümler
E) Örgüt standart ve kuralları

27- İnsanlar kendi görüşlerine uygun olmadığında, başkalarının görüşlerini kabul etmekte zorlanırlar. Fikirleri bizimle aynı olmadığında karşımızdakini hatalı görürüz. Bu tür farklılıklar ………………………… kaynaklanmaktadır.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) genetik özelliklerden
B) sosyal farklılıklardan
C) algılama farklılıklarından
D) ekonomik farklılıklardan
E) soya çekim özelliklerden

28- “İnsanlar arası ilişkiler ve etkileşimlerde davranışlara yön veren, sınırlayan ideal ve evrensel olduğu ölçüde uyulması gereken ilkelerdir” şeklindeki ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Standartlar
B) Prosedürler
C) Kurallar
D) Prensipler
E) İdealler

29-Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde çalışanın değişik durumlarındaki ve değişik zamanlardaki ilginç tepkileri veya davranışları, üstleri tarafından sistematik şekilde not edilir; not edilen olaylar ve davranışlar olumlu veya olumsuz tüm olay ve davranışları kapsar.
A) Ayrıntılı değerlendirme formu yöntemi

30- .................................................. ...................., işin en iyi yapılış biçimini ortaya koymaya yöneliktir.
A) İş Analizi
B) Hareket etüdü
C) İş ölçümü
D) İş Zenginleştirme
E) İş Genişletme

31- İş rotasyonu neyi ifade eder?
A) Personelin görevlerinin yatay olarak arttırılması
B) Gereksiz işlerden kurtulmak
C) Personelin değişik zamanlarda değişik işler yapması
D) Personelin görevlerinin dikey şekilde arttırılması

32- Dosya tasnif sistemi belirlenirken hangileri göz önünde bulundurulur?
I- Büronun büyüklük derecesi
II- Belge ve dosya adedi
III- Dosyaların gizlilik dereceleri
IV- Dosya trafiği
A) I ve III
B) I – II- III ve IV
C) I ve II
D) I – II ve III

33- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dosyalar örgütlerin hafızalarıdır.
B) İyi bir dosyalama sisteminin herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilir ve kullanılabilir olması gerekmez.
C) Dosyalama süreci, belgelerin dosyalanabilir olduğunun kontrol edilmesiyle başlayıp, işlemden kaldırılmasına kadar geçen süredeki aşamaları içerir.
D) Dosyalardaki bilgiler sayesinde raporlar hazırlanır.

34- İşverenin talimat verme hakkı (yönetim hakkı) ile ilgili olarak yanlış ifade hangisidir?
A) İşverenin talimat verme hakkı sadece işin yürütümüne ve işyerindeki davranışlara ilişkin olabilir.
B) İşveren, iş ilişkisi içinde yazılı kaynaklarda yer alan kuralların aksine talimat verme hakkına sahiptir.
C) İşin nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağına ilişkin talimatlar olabileceği gibi işyerindeki düzene ilişkin olarak işveren talimat verme hakkına sahiptir.
D) İşçi, hukuka uygun talimatlara uymakla yükümlüdür.
E) İşçinin özel hayatına giren konulara ilişkin olarak işverenin talimat verme hakkı yoktur.

35- Telafi edici çalışma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Telafi çalışması kapsamında yapılan çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.
B) Zunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi nedeniyle çalışılmayan süreler için işveren altı ay içinde telafi çalışması yaptırabilir.
C) Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz
D) Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz.
E) Zunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde telafi çalışması yapılabilir.

36- Fazla çalışma karşılığında serbest zaman kullanımı ile ilgili olarak yanlış ifade hangisidir?
A) İşçinin, serbest zaman talep etmesi halinde işveren bu talebi uygun bulmuyorsa reddedebilir.
B) İşçinin zamlı ücret yerine serbest zaman kullanmak istediği yönündeki irade beyanı, yazılı olarak işverene iletilmelidir
C) Serbest zaman olarak kullanılacak süreler, toplu iş sözleşmeleri, iş sözleşmeleri veya iç yönetmeliklerle işçi lehine artırılabilir.
D) Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesi ile işçi henüz bir fazla çalışma yapmadan, fazla sürelerle ya da fazla çalışma karşılığı olarak zamlı ücret yerine serbest zaman kullandırılacağı yönünde hüküm konması mümkün değildir
E) İşveren, tek taraflı iradesiyle zamlı ücret yerine serbest zaman kullandırılmasına karar veremez.

37- Prim oranları ve türleri ile ilgili yanlış ifade hangisidir?
A) İşsizlik sigortasına işçi, işveren ve Devlet prim öder
B) Sosyal güvenlik destek priminde işveren payı dörtte üç oranındadır.
C) Genel sağlık sigortası primi işçi ve işveren tarafından ödenir.
D) Kısa vadeli sigorta kolları primi işçi ve işveren tarafından eşit oranda ödenir.
E) 5510 sayılı Kanunun 4/I,b bendi kapsamında sigortalı olanlar, uzun vadeli sigorta kolu priminin tamamını kendileri öderler

38- Aşağıdakilerden hangisi hizmet birleştirmesinde kişinin son sigortalılığının esas alınacağı durumlardan değildir?
A) Ölüm
B) Yaş haddinden re’sen emekli olma
C) Bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi
D) Malûllük
E) Hastalık nedeniyle işten ayrılma

39- İş Kanununa göre bir saatlik fazla süreli çalışma karşılığında kullanılacak serbest zaman ne kadardır?
A) İki saat
B) Bir saat
C) Bir saat kırkbeş dakika
D) Bir saat otuz dakika
E) Bir saat on beş dakika

40- İsteğe bağlı sigortalılık ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 5510 sayılı yasa ya da daha önce yürürlükte bulunan diğer sosyal güvenlik yasalarına dayalı olarak, kendi çalışmalarından dolayı malüllük ya da yaşlılık aylığı bağlanmış olanlar isteğe bağlı sigortalı olamazlar.
B) 5510 sayılı yasa, isteğe bağlı sigortalı olanların genel sağlık sigortalısı sayılacağını düzenlemiştir.
C) Ölüm sigortasından hak sahibi sıfatıyla aylık bağlanmış bir kimse isteğe bağlı sigortadan yararlanabilir.
D) İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.
E) İsteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunan kişinin Türkiye’de ikamet etmesi gerekmektedir.

41- Aşağıdakilerden hangisi yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış sayılan sürelerden değildir?
A) İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinler
B) Grev ve lokavtta geçen süre
C) Kadın işçilerin doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler
D) Bir önceki yıl kullanılmış olan yıllık ücretli izin süresi.
E) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri

42- İşsizlik ödeneği ile ilgili olarak yanlış ifade hangisidir?
A) İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
B) İşsizlik ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.
C) İşsizlik ödeneği almakta iken gelir getirici bir işte çalıştığı tespit edilen kişilerin işsizlik ödenekleri kesilir.
D) İşsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.
E) İşsizlik ödeneği, kişi iş buluncaya kadar ödenir.

43- Günlük çalışma süresi sekiz saat olan bir işte ara dinlenmesi en az ne kadar olmalıdır?
A) Yarım saat
B) Elli dakika
C) Bir saat
D) On beş dakika
E) Kırkbeş dakika

44- İş Kanununa göre bir saatlik fazla çalışma karşılığında kullanılacak serbest zaman ne kadardır?
A) Bir saat otuz dakika
B) Bir saat on beş dakika
C) İki saat
D) Bir saat kırkbeş dakika
E) Bir saat

45- İşsizlik sigortasında işveren tarafından ödenen prim oranı kaçtır?
A) %ISGH
B) %3
C) %2
D) %5
E) %ISGH,5
 
Üyelik
9 Haz 2017
Mesajlar
4
Konum
İstanbul
7.bölümü bitirdim ben .iş güçten zar zor vakit bulup yapacak bişe yok dedim ve çalıştım derslere.sanki bir sene sonra çalışmıcaz gibi zorla çalıştırdılar bu sistemi yaparak.7.bölüm cevapları hepsi var ben de.isteyene yollarım.
 
Üyelik
7 Ocak 2015
Mesajlar
12
Konum
kayseri
iyi günler.. Elinde eUSE SUSEV4 - 01. Değerlendirme Testi cevapları olan varmı? yardımcı olabilirmisiniz.
 
Üyelik
9 Haz 2017
Mesajlar
4
Konum
İstanbul
Arkadaşlar k.bakmayın geç gördüm mesajlarınızı.Aşağıda cevapları yazıyorum.Buradan dosya ekle yapamadım.İsteyene cevaplar renkli yazılarla Word dosyası olarak var.Mailinizi yazın göndereyim.


KURUMSAL YÖNETİM
Aşağıdakilerden hangisi “Kurumsal Yönetim Tebliğinde” Menfaat Sahipleri başlığı altında yapılan düzenlemelerden biri değildir?
Ücret Politikası
Aşağıdakilerden hangisi “Kurumsal Yönetim Tebliğinde” belirtilen ve Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerden biri değildir?
Performans Komitesi
Aşağıdakilerden hangisi “Şeffaflık” ilkesinin sağlayacağı faydalardan biri değildir?
Yatırımların getirisini garanti etmesi
Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal Yönetim tebliğinde “Genel Kurul” başlığı altında yapılan düzenlemelerden biri değildir?
Kar dağıtım politikası
Dünyada kurumsal yönetim ilkelerini düzenleyen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin bir rol oynaması gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu durum hangi kurumsal yönetim ilkesiyle açıklanabilir?
Sorumluluk
Aşağıdakilerden hangisi “Kurumsal Yönetime İlişkin” düzenleme yapılan konulardan biri değildir?
Yatırım Performansı
Türkiye’de Kurumsal Yönetime ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen organ aşağıdakilerden hangisidir?
Sermaye Piyasası Kurulu

YATIRIM PROJELERİ
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yatırım proje analizinde kullanılan Karar Ağacı Yöntemi için doğrudur ?

I) Karar Ağacı Yöntemi’nde ilgili karar alternatifleri düğümler halinde ve kendilerine ait olasılık değerleri belirtilerek ifade edilir.
II) Karar ağacı, farklı yatırım alternatiflerinin beklenen değerlerinin aynı şebeke gösterilmesini sağlar. Başka bir deyişle, kararın değeri ve olasılıklar karar ağacından kolaylıkla anlaşılabilir.
III) Uygulamada, düğümlere ilişkin hesaplanan beklenen değerler şebeke yapısına ayrı ayrı ilave edilir.
Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri proje analizinde belirlenen “Bolluk Zaman” için doğrudur ?

I) Bolluk Zaman (S), belirli bir faaliyetin er geç başlama ve en geç bitiş zamanı arasındaki farktır.
II) Bolluk Zaman, en erken başlama zamanı ile en erken bitiş zamanı arasındaki süre farkı ile de hesaplanabilir.
III) Proje geciktirilmeden bir faaliyetin geciktirilebileceği süreyi ifade etmez.
II ve III
Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yatırım projelerinin karar analizinde kullanılan teknikler bağlamında doğrudur ?

I) Maksimaks Kriteri: Her zaman en iyi koşulların gerçekleşeceği beklentisi altında en yüksek getiriye sahip yatırım projesi önerisinin tercih edilmesini sağlar.
II) Maksimin Kriteri: Her zaman en kötü koşulların gerçekleşeceği beklentisi altında en kötü koşullardaki en yüksek getiriye sahip yatırım projesi önerisinin tercih edilmesini gerektirir.
III) Minimaks Pişmanlık Kriteri: Her zaman en iyi koşulların gerçekleşebileceği beklentisi altında minimum pişmanlığa neden olacak yatırım projesi önerisinin tercihini sağlar.
I ve II
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yatırım projesi analizinde kullanılan GANNT Şeması yaklaşımı açısından doğru değildir ?

I) Faaliyetlerin öncüllük ve ardıllık durumları dikkate alınarak, tüm faaliyetler sırasıyla en yukarıdan aşağı doğru zaman çizgisi içerisinde sıralanır.
II) Faaliyetlerin tamamlanma süreleri şema üzerinde gösterilmez.
III) GANNT Şemasını kullanan bir proje sorumlusu, zamanın yönetimini sağlar ve hangi faaliyetin hangi sürede başlayıp hangi sürede tamamlanması gerektiğini şema üzerinden takip eder ve üstlerine belirli aralıklar ile gelişmeleri raporlar.
Yalnız II
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yatırım projeleri açısından optimal kapasitenin seçiminde gerçekleştirilmesi gereken hususlar arasındadır ?

I) Proje ürünün maliyet fonksiyonunun tespiti
II) Alternatif kısa dönemli kapasitelerin belirlenmesi
III) Ölçeğe göre getiri veya ölçek ekonomisinin hesaplanması
II ve III
Aşağıdakilerden hangisi Net Bugünkü Değer yöntemi ile ilgili olarak söylenemez ?
Net Bugünkü Değer yaklaşımında bulunan değer, belirli bir yatırım projesinin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin ve yatırım giderlerinin daha önceden kabul edilmiş bir iskonto oranı ile bugüne indirgenen değerleri arasındaki farktır.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri proje analizindeki fizibilite çalışması kapsamında Termin Planı’nın hazırlanmasında kullanılan literatürde genel kabul gören temel yaklaşımlar açısından doğrudur ?

I) GANNT Şeması, projedeki faaliyetlerin yatay çubuk grafik yardımıyla hangi sürelerde başlayıp biteceğine yönelik bilgileri sunar.
II) Kritik Yol Yöntemi’nde (CPM), projedeki faaliyetlerin tamamlanma zamanları, belirli olasılık dağılımları sergileyen rassal değişkenler dikkate alınarak tahmin edilmekte olup, olasılıksal proje planlama tekniğidir.
III) Proje Değerlendirme ve Gözden Geçirme Tekniği’nde (PERT), projedeki faaliyetlerin tamamlanma zamanları, belirli bir faaliyetin tamamlanması için harcanan maddi kaynağa bağlıdır. Faaliyetlerin tamamlanma zamanlarının değişmediği (deterministik) varsayımına dayanan proje planlama tekniğidir.
Yalnız I
Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yatırım projeleri analizi kapsamında dikkate alınan teknolojinin transfer edilebilmesine yönelik ara yüz özelliği taşımaktadır ?

I) Doğrudan yabancı sermaye yatırımı
II) Ortak girişim grubu (Yerli ve yabancı girişimciler)
III) Teknoloji transferi lisans sözleşmesi
Yalnız I
Aşağıdakilerden hangisi yatırım projelerinin karar analizinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?
Maksimaks Kriteri
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Maksimaks Kriteri’ne göre yatırım projesi seçiminde dikkate alınmalıdır ?

I) Maksimaks kriterine göre yapılan seçimde yatırım projelerinin minimum maliyetli değerli olanlar arasında en büyüğü seçilmiş olunur.
II) Maksimaks kriterine göre yatırım projesinin seçimi yapılırken, proje önerilerinin ödeme değerlerinin maksimumu bulunur.
III) Maksimaks kriterine göre ödeme değeri en yüksek olan yatırım projesinin seçimi yapılır.
II ve III
Aşağıdakilerden hangisi yatırım projesinin planlama aşamasında doğrudan dikkate alınması gereken unsurlar arasında değildir ?
Planlamanın içeriği hangi yönetici karar düzeyinde hazırlandığına bağlıdır. ?
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yatırım projesi analizinde en geç tamamlanma sürelerinin hesaplanması açısından doğrudur ?

I) Projenin asgari tamamlanma süresinde gerçekleştirilmesini sağlayan her faaliyetin en geç başlama (LS) ve en geç bitiş (LF) sürelerini belirlenmesi gereklidir. Bunun için şebeke yapısı geriye doğru (sağdan sola doğru) analize tabi tutulur.
II) En son düğüm Bitiş düğümüdür. Bitiş düğümünün öncülü yoktur. Başka bir ifadeyle, en geç süreler hesaplanırken öncül sağ taraftaki faaliyet olarak değerlendirilir.
III) Her faaliyetin LF değeri minimum proje tamamlanma zamanıdır, LS değeri ise, ilgili faaliyetin tamamlanma zamanının LF’den çıkarılması suretiyle belirlenmektedir.
Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi yatırım proje analizinde kullanılan temel finansal değerlendirme yaklaşımları arasında bulunmaz ?
Fiyat kazanç değeri yaklaşımı
Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yatırım projelerine ilişkin faaliyetler açısından söylenebilir?

I) Projelerdeki alt faaliyetlerin tamamen birbirinden bağımsız olduğu düşünülmelidir.
II) Projedeki faaliyetler bir bütündür ve aynı amaca hizmet etmektedir.
III) Projedeki faaliyetlerin öncelik sıralaması ekonomik, teknik (mühendislik), teknolojik ve hukuki gereksinimler neticesinde yapılabilir.
Yalnız II ?
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri proje analizinde belirlenen “Kritik Yol” için doğrudur ?

I) Kritik Yol, projenin beklenen tamamlanma süresidir.
II) Kritik Yol, proje içerisinde herhangi bir bolluk zaman içermeyen faaliyetlerin (LS-ES veya LF-EF farkı sıfır olan) oluşturduğu alt rotadır.
III) Kritik Yol, proje şebeke diyagramındaki tamamlanma süresi en kısa yol ve faaliyet kümesidir.
I ve II
Aşağıdakilerden hangisi proje analizindeki “Kritik Yol Yöntemi”’nin temel amaçları açısından doğrudur ?
I ve II
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yatırım projeleri kapsamında “Hurwicz’in Eşdeğer İhtimal Kriteri” için doğrudur ?

I) Karar alternatiflerinin gerçekleşme ihtimalleri dikkate alınır.
II) Belirli bir iyimserlik ölçütü (α) hesaplamalara dahil edilir.
III) Her yatırım projesinin ilgili olası durumlar ile birlikte ayrı ayrı değerlendirilmesine gerek bulunmaz.
I ve II
Aşağıdakilerden hangisi yatırım projelerinin analizinde rekabet ortamının analizinde dikkate alınabilecek temel unsurlar arasında doğrudan yer almamaktadır ?
İnovasyon stili
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yatırım projeleri açısından optimal kapasitenin seçiminde gerçekleştirilmesi gereken hususlar arasındadır ?
Hepsi


HARCAMA VE SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

İşi terk eden mükellefler katma değer vergisi beyannamelerini hangi süre içerisinde beyan edebilirler?
İşi terk ettikleri ayı takip eden ayın 24. günü akşamına kadar
Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca üzerinden katma değer vergisi tutarının hesaplanacağı meblağa ne ad verilir?
Matrah
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu uyarınca vergilendirmede uygulanan hükümlere ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Uygulanmakta olan III sayılı tarife vardır
A5C Anonim şirketi tarafından Mart 2015 döneminde başka bir şirkete yapılan mal teslim bedeli, katma değer vergisi hariç, 5.000 TL ve hizmet ifası da, katma değer vergisi hariç, 10.000 TL’dır. Mükellef kurumun bu döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi tutarı 1.000 TL’dır. Mükellef kurum tarafından beyan edilecek ödenecek katma değer vergisi tutarı ne olacaktır?
(Söz konusu mal teslimi için katma değer vergisi oranı %8, söz konusu hizmet ifası için katma değer vergisi oranı ise %18 olarak dikkate alınacaktır.)
1.200 TL
Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların herhangi bir suretle ivazsız bir tarzda bir gerçek şahıstan diğer bir gerçek şahsa intikali aşağıdaki vergi kanunlarından hangisi ile vergilendirilir?
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
İşlemler;
a.Holllanda’da yer alan şube Hollanda’da 03.03.2015 tarihinde satışa konu ettiği ticari mal bedeli 100.000 TL karşılığıdır
b.Almanya’da bulunan şube tarafından Türkiye’de bir mükellefe 04.03.2015 tarihinde 20.000 TL karşılığı ticari mal satılıyor
c.Tükiye’de bulunan merkez tarafından Türkiye’de bulunan bir mükellefe 04.03.2015 tarihinde 30.000 TL ticari mal satılıyor
d.Tükiye’de bulunan merkez tarafından Türkiye’de bulunan bir mükellefe 05.04.2015 tarihinde 20.000 TL ticari mal satılıyor
(İşlem bedelleri katma değer vergisi hariç tutarlardır)
(Katma Değer Vergisi Oranı :%10 alınacak)
Türkiye’de merkezi, Almanya ve Hollanda’da birer şubeleri bulunan A A.Ş.’nin yaptığı işlemler yukarıdaki gibi gerçekleşmiştir. Bu işlemler çerçevesinde mükellef kurumun Mart/2015 vergilendirme döneminde beyan etmesi gereken katma değer vergisi matrahı ne kadar olacaktır?
30.000 TL
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun ihracat istisnası uygulanabilmesine ilişkin olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?
Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına yurtiçinde teslimi
Aşağıda yer alan istisnalardan hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca düzenlenmiş bulunan bir istisna değildir?
Sergi ve panayır istisnası
Vergi mevzuatımızda yer alan hangi vergi her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak Kanunen tahakkuk ettirilmiş sayılır?
Motorlu taşıtlar vergisi

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin bir çıktısı değildir?
Tekdüzen hesap planı
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sistemine girdi olarak dahil edilebilecek bir işlem değildir?
İşletmeye personel alınması
Aşağıdakilerden hangisi bilgilerin kullanıcılara iletilmesini ifade eden süreci vermektedir?
Bilgi kaynağıàHaberleşme KanalıàBilgi Kullanıcısı
Belli bir dönemde alış, satış ve üretim faaliyetlerine getirilen yeni sınırlar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?
Geribildirim
Belgelendirme işlemi bilgi işlem faaliyetlerinden hangisine bir örnek olabilir?
Kayıt

HİZMET PAZARLAMASI

Gerçek yada potansiyel alıcıların oluşturduğu bir grup aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Pazar
Pazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Tüketici pazarlarındaki tüketiciler rasyonel olmayabilirler
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik çevre değişkenleri aşağıdakilerden hangisinin altında incelenir?
Satın alma gücü
Aşağıdakilerden hangisi, hizmetlerin dokunulmaz olmasının getirdiği bir sonuçtur?
Hizmetlerin kolay bir şekilde formüle edilememesi
Aşağıdakilerden hangisi süreç içerisinde hizmetlere ilişkin tanımlar içinde yer almaz?
Ürünlere ek değer yükleyen üretim dışı faaliyetler olması (Yanlış)
Fiziksel kaynaklarla birlikte de düşünülebilmesi (Yanlış)
Aşağıdakilerden hangisi politik çevre değişkenlerinden biri değildir?
Faiz oranlarıİŞ VE SOSYAL GÜVENLİĞİ
Aşağıdaki yardımlardan hangisi ölüm sigortasından sağlanan yardımlar arasında yer almaz?
Sürekli iş göremezlik geliri.
Aşağıdakilerden hangisi hizmet birleştirmesinde kişinin son sigortalılığının esas alınacağı durumlardan değildir?
Ölüm
Geçici iş ilişkisinde işçinin hakları ile ilgili yanlış ifade hangisidir?
Geçici iş ilişkisi kurulması konusunda iki işverenin anlaşması yeterli olup işçini onayı aranmaz.(Yanlış)
5510 sayılı yasanın 4/I,a bendi kapsamında sigortalı sayılanların malüllük aylığından yararlanması için çalışma gücü kaybı en az kaç olmalıdır?
%60
İş Kanunu uyarınca aşağıdaki iş sözleşmesi türlerinden hangisinin yazılı yapılması zorunlu değildir?
Çağrı üzerine çalışma amaçlı iş sözleşmesi
Aşağıdaki sigorta yardımlarından hangisi iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yapılmaz?
Sağlık yardımı
Aşağıdakilerden hangisi asıl işveren-alt işveren ilişkisine İş Kanunun getirdiği sınırlamalar arasında yer almaz?
Daha önce asıl işverenin yanında işçi olarak çalışmış kimselerle alt işveren ilişkisi, kural olarak kurulamaz.
İşveren vekili ile ilgili hangisi söylenemez?
İşçiler, işveren vekiline de iş kazası nedeniyle tazminat davası açabilirler.
İş güvencesi kapsamındaki işçi, fesih bildiriminden itibaren ne kadar süre içinde feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iade istemiyle dava açmalıdır?
Bir ay
İş Kanununa göre bir saatlik fazla çalışma ücreti yüzde kaç zamlı ödenir?
%50
Ücret garanti fonu aşağıdaki alacak kalemlerinden hangisini karşılar?
Ücret
Aşağıdaki durulardan hangisinde işsizlik ödeneği verilmez?
İşçinin ölümü
İşyerinde çalışan çıraklar aşağıdaki hangi sigorta koluna tabidirler?
İş kazası ve meslek hastalığı
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yaşlılık sigortası ile ilgili olarak söylenemez?
Yaşlılık aylığı alan sigortalılar, sağlık yardımlarından yararlanabilmek için ayrıca genel sağlık sigortası primi ödemek zorundadırlar.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğunun doğması için işyerinde yürütülen iş en az kaç ay sürecek olmalıdır?
Altı ay
Aşağıdaki sigortalılardan hangisinin genel sağlık sigortalısı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na ayrıca tescili gerekmez?işçi (P)


FİNANSAL TABLOLAR

2xx1 2xx2 2xx3 2xx4 2xx5
Net Satışlar % 100 % 135 % 147 % 156 % 168
Satışların Maliyeti % 100 % 110 % 125 % 389 % 425
Ticari Alacaklar % 100 % 115 % 134 % 289 % 526
Stoklar % 100 % 128 % 135 % 458 % 698

Yukarıda eğilim (trend) yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
-İşletmenin brüt karlılık performansı negatife dönmüştür.
Cari Dönem Önceki Dönem Tutar Yüzde
Maddi Duran Varlıklar 83.000 47.000 36.000 % 77
Arazi ve Arsalar 7.000 15.000 (8.000) (% 53)
Binalar 21.000 20.000 1.000 % 5
Tesis, Makine ve Cihazlar 51.500 38.000 13.500 % 36
Birikmiş Amortismanlar (-) (12.000) (45.000) (33.000) (% 73)
Yapılmakta Olan Yatırımlar 2.000 11.000 (9.000) (% 82)
Verilen Avanslar 13.500 8.000 5.500 % 69

Yukarıda karşılaştırmalı bilanço bilgileri verilen işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
-
Halka açık bir işletmenin hisse senetlerine yatırım yapmayı planlayan bir yatırımcının karşılaştırmalı finansal tablolar üzerinden yapacağı analiz türü eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
-İç Analiz – Statik Analiz/İç Analiz – Yönetim Analizi
Toplam yabancı kaynaklar içerisindeki kısa vadeli yabancı kaynakların ağırlıkta olduğu bir işletme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
-
Fon akış tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
-Varlıklardaki artışlar fon kaynağı olarak; kaynaklardaki artışlar fon kullanımı olarak değerlendirilir.

Cari Dönem Önceki Dönem
Alacak Devir Hızı Oranı 2,4 1,8

Yukarıda bilgileri verilmiş olan işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
-İşletme alacaklarını ortalama olarak daha kısa sürede tahsil etmektedir.

Cari Dönem Önceki Dönem Tutar Yüzde
Alıcılar 8.000 3.000 5.000 % 167
Alacak Senetleri 25.000 32.000 (7.000) (% 22)
Alacak Senetleri Reeskontu (-) (18.000) (22.000) (4.000) (% 18)
Satıcılar 12.000 18.000 (6.000) (% 33)
Borç senetleri 21.000 15.000 6.000 % 40
Borç Senetleri Reeskontu (-) (3.000) (4.000) (1.000) (% 25)
Yukarıda karşılaştırmalı bilanço bilgileri verilen işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İşletme alacaklarının tahsilatı hususunda sıkıntılar yaşamaktadır.

Cari Dönem Önceki Dönem
Brüt Satışlar % 129 % 112
Satış İndirimleri (-) % 29 % 12
Satışların Maliyeti (-) % 71 % 58
Brüt Satış Karı % 29 % 42

Yukarıda gelir tablosu ile ilgili dikey yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cari dönemde işletmenin ürün kalitesi ile ilgili bir sorun olabilir.
Cari Dönem Önceki Dönem Tutar Yüzde
I. Dönen Varlıklar 121.000 108.000 13.000 % 12
Hazır değerler 23.000 17.000 6.000 % 35
Menkul Kıymetler 4.200 2.500 1.700 % 68
Ticari Alacaklar 32.000 35.000 (3.000) (% 8)
Stoklar 61.800 53.500 8.300 % 16
I. K.V.Y.K 99.000 80.000 19.000 % 24
Mali Borçlar 42.000 32.000 10.000 % 31
Ticari Borçlar 35.000 23.000 12.000 % 52
Diğer Borçlar 22.000 25.000 (3.000) (% 12)

Yukarıda karşılaştırmalı bilanço bilgileri verilen işletme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İşletme, elindeki atıl fonları değerlendirmek amacı ile finansal piyasalara yatırım yapmıştır./ İşletmenin ticari niteliği olmayan borçlarında azalma vardır.

Cari Dönem Önceki Dönem
Ödenmiş Sermaye 50.000 50.000
Özkaynaklar 250.000 150.000

Yukarıda bilgileri verilmiş olan işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İşletme özkaynak ağırlıklı bir finansman modeli benimsemektedir.
Aşağıdaki finansal tablolardan hangisinin düzenlenmesinde diğerlerine göre farklı bir muhasebe esası benimsenmiştir?
Fon Akış Tablosu
İşletme finansmanına özkaynak ve borç olarak katkı sağlayanların veya sağlayacak olanların yapacak oldukları analiz türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
İç Analiz – Kredi Analizi

Grup Toplamına Göre Genel Toplama Göre
Arazi ve Arsalar % 20 % 14
Tesis, Makine ve Cihazlar % 14 % 10
Birikmiş Amortismanlar (-) % 12 % 9
Yapılmakta Olan Yatırımlar % 26 % 19
Verilen Avanslar % 16 % 11

Yukarıda maddi duran varlıkları ile ilgili dikey yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Maddi duran varlıkların varlıklar içerisindeki ağırlığı önemli bir seviyede değildir.
Bir işletmenin ürün/mal kalitesi hakkında aşağıdaki gelir tablosu kalemlerinden hangisi bilgi sağlar?
Satıştan İadeler
Aşağıdakilerden hangisi finansal tablo hazırlamanın temel amaçlarından değildir?
İşletmenin ödemesi gereken vergi tutarının hesaplanabilmesi için bilgi sağlamak

Cari Dönem Önceki Dönem
Stok Bağımlılık Oranı -0,75 1,25
Yukarıda stok bağımlılık oranı verilmiş olan bir işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilmesi için daha fazla satış yapması gerekmektedir.

Cari Dönem Önceki Dönem
Stok Devir Hızı Oranı 3,4 2,3
Alacak Devir Hızı Oranı 2,4 1,8

Yukarıda bilgileri verilmiş olan işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
İşletme stoklarını ortalama olarak daha uzun sürede nakde dönüştürmektedir.

İşletme Rakiplerin Ortalaması
Stok Devir Hızı Oranı 4,56 3,25

Yukarıda stok devir hızı oranı verilmiş olan işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
İşletmenin rakiplerine göre daha iyi bir satış performansı vardır.
I) Brüt Satış Karı veya Zararı
II) Olağan Kar veya Zarar
III) Dönem Net Karı veya Zararı
IV) Dönem Karı veya Zararı
V) Faaliyet Karı veya Zararı

Yukarıdaki gelir tablosu kalemlerinden hangisi/hangileri bir işletmenin gelecek dönemlerdeki karlılık performansı hakkında daha doğru bilgi sağlar?
I ve V

2xx1 2xx2 2xx3 2xx4 2xx5
Yurtiçi Satışlar % 100 % 128 % 268 % 115 % 110
Yurtdışı Satışlar % 100 % 98 % 85 % 297 % 364
Satıştan İadeler % 100 % 102 % 101 % 105 % 110
Satış İskontoları % 100 % 110 % 120 % 164 % 263
Satışların Maliyeti % 100 % 121 % 147 % 155 % 148

Yukarıda gelir tablosu ile ilgili eğilim (trend) yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İşletmenin ürün kalitesinde dönemler arası önemli bir değişiklik olmamıştır.
Nakit akış tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Diğer finansal tablolar gibi tahakkuk esasına göre düzenlenmiştir.

2xx1 2xx2 2xx3 2xx4 2xx5
Brüt Satış Karı % 100 % 158 % 198 % 259 % 307
Faaliyet Giderleri % 100 % 250 % 358 % 468 % 512
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar % 100 % 151 % 195 % 356 % 62
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar % 100 % 112 % 108 % 85 % 269
Finansman Giderleri % 100 % 135 % 158 % 196 % 212

Yukarıda gelir tablosu ile ilgili eğilim (trend) yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İşletmenin faaliyet giderleri ile ilgili önlemler alması gerekmektedir.

Cari Dönem Önceki Dönem
Brüt Satış Karı % 68 % 53
Faaliyet Karı % 9 % 15
Olağan Kar % 6 % 12
Dönem Karı % 15 % 13

Yukarıda gelir tablosu ile ilgili dikey yüzdeleri verilen işletme hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İşletmenin finansman giderleri önemli bir değişiklik göstermemiştir.
I) 150 İlk Madde ve Malzeme
II) 121 Alacak Senetleri
III) 253 Tesis, Makine ve Cihazlar
IV) 271 Arama Giderleri
V) 102 Bankalar

Yukarıdaki bilanço hesaplarından hangisi / hangileri Finansal Tablolar Analizi yapılan bir işletmenin faaliyet kolu hakkında bir fikir vermez?
II ve V
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin finansal tablolarının analizinde dikkate alınması gereken dolaylı faktörlerden birisi değildir?
İşletmenin kurumsal yönetim anlayışı
Aşağıdaki gelir tablosu kalemlerinden hangisi göreli olarak işletmenin müşterilerine karşı pazarlık gücü hakkında bilgi sağlar?
Satış İskontoları
Aşağıdakilerden hangisi Finansal Tablolar Analizi ile tespit edilmeye çalışılan durumlardan birisi değildir?
Yönetim Etkinliği


TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

Yazılı açıklamalar, belirli konuları teyit etmek veya diğer denetim kanıtlarını desteklemek için yönetim tarafından denetçiye sunulan yazılı bildirimlerdir.
Yazılı açıklamalar müşteri şirketin aşağıdaki yöneticilerinden hangisinden alınmalıdır?
Finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu olan yöneticiler
Denetçi, müşterinin denetimini gerçekleştirirken aşağıdaki durumlardan haberdar olur:
- işletme faaliyetleriyle ilgili negatif nakit akışları,
- temel finansal oranların bozukluğu,
- önemli tutarda faaliyet zararı
- alacaklılara vade tarihinde ödeme yapılamaması
Bunlar, Bağımsız Denetim Standartları kapsamında aşağıdakilerden hangisine ilişkin şüphe oluşturabilecek olay veya durumlardır?
İşletmenin sürekliliği varsayımı
Denetçi, ilk kez bağımsız denetimden geçecek finansal tabloların açılış bakiyelerinde bu dönemin finansal tablolarını önemli bir şekilde etkileyecek yanlışlıklar olup olmadığı hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmelidir. Buna göre denetçinin açılış bakiyesi olarak aşağıdakilerden hangisini denetlemesi beklenmez?
Maddi duran varlık bakiyeleri
Aşağıdakilerden hangisi, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu altında kurulmuş standart koyucu kurullardan biri değildir?
Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu
Bağımsız denetçi ile müşteri yönetimi arasındaki denetim ilişkisinde yönetime düşen sorumluluklar vardır. Yönetimin anladığı ve üstlendiği varsayılan (denetimin ön kabulü) bu sorumluluklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Denetçiyi gerekli müşteri çalışanlarıyla görüştürme sorumluluğu
Aşağıdaki test için kalem seçme işlemlerinin hangisinde denetim örneklemesi yöntemi kullanılmıştır?
Test için alacak bakiyelerinin tamamı seçilmiştir. /Test için ticari alacak bakiyelerinden en büyük 20 tanesi seçilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi sorumlu denetçinin Bağımsız Denetim Standardı 220 kapsamındaki kalite kontrol yükümlülüklerinden biri değildir?
Denetimi mesleki standartlar ile ilgili mevzuata uygun olacak şekilde yönetmek
Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu’nun (IAASB) yayımladığı standartları ülkemiz mevzuatına uyarlayan ve uyarladığı standartları internet sitesinde erişime açık tutan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Aşağıdaki dış teyit prosedürlerinden hangisi diğerlerinden daha güvenilirdir?
Cevabın müşteri üzerinden denetçiye iletildiği olumlu teyit
Bir müşteri işletmede, karmaşık, rutin dışı veya işletmenin olağan iş akışı dışındaki işlemler aşağıdakilerden hangisiyle yapılıyorsa denetim açısından daha risklidir?
 
Üyelik
6 Tem 2017
Mesajlar
47
Konum
Istanbul
4. bölüm için;

Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde, 2015 takvim yılında, tam mükellefiyete tabi olan bay A’nın Hollanda’da bulunan gayrimenkulünü kiraya vermekten dolayı elde ettiği kira geliri 20.000 TL, Türkiye’deki serbest meslek faaliyetlerinde elde ettiği net geliri 30.000 TL ve Türkiye’de bulunan işyerini kiraya verme sonucunda elde ettiği işyeri kira geliri 100.000 TL’dır. Bu çerçevede temel olarak bay A tarafından beyan edilecek gelir aşağıdakilerden hangisi olacaktır?
A) 30.000 T
B) 50.000 TL
C) 20.000 TL
D) 100.000 TL
E) 150.000 TL


TMS 2 Stoklar standardına göre, aşağıdakilerden hangisi ticari mal stoklarının maliyetine dahil edilmez?

A) Depolama alanı için ödenen kira bedeli
B) İlk edinme sırasında katlanılan gümrük vergisi
C) İlk edinme sırasında katlanılan nakliye bedeli
D) Ticari malın alış bedeli
E) İlk edinme sırasında katlanılan nakliye sigortası


AS Üretim İşletmesi'ne ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Güvenlik Marjı
120.000 TL.
Güvenlik Marjı Oranı
%25
Katkı Oranı
%40
Bu bilgilere göre, işletmenin satış tutarı ne kadardır?
A) 480.000 TL.
B) 300.000 TL.
C) 800.000 TL.
D) 400.000 TL.
E) 360.000 TL.


Sipariş maliyet sisteminde kullanılan sipariş maliyet kartının temel fonksiyonu nedir?
A) Mamullerin üretilmesinde izlenen adımları belirlemek
B) Mamul miktarını belirlemek
C) Giderleri mamul partileri itibariyle izlemek
D) Sorumluluk merkezlerini belirlemek
E) Üst yönetimi bilgilendirmek


Şirket finansal tablolarındaki bir yönetim iddiasında Oya çıkabilecek önemli bir yanlışlığın, işletme dinamikleri tarafından zamanında önlenememesi veya tespit edilerek düzeltilememesi riski aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kontrol riski
B) Tespit edememe riski
C) İş riski
D) Denetim riski
e)yapısal risk

Denetçinin bir müşterideki ilk denetimi, takip eden denetimlerinden daha fazla zaman alır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Müşterinin yapısı, faaliyetleri, iç kontrolü tanıdık değildir ve bunlar üzerinde dikkatlice durulmalıdır.
B) İlk denetimlerde daha az denetçi çalıştırılır.
C) İlk denetimlerde daha fazla banka mutabakatı alınır.
D) Denetim şirketleri ilk denetimlerde daha çok tecrübesiz denetçileri görevlendirirler.
E) İlk denetimlerde müşterinin önceki denetçilerine danışılır.


Aşağıdakilerden hangisi analitik prosedür değildir?
A) Brüt kar marjının önceki yıllarla karşılaştırılması ve önemli farklılıkların araştırılması
B) Kar marjlarının önemli bir farklılık var mı diye sektör ortalamasıyla karşılaştırılması
C) Alacak bakiyeleri için borçlulardan mutabakat alınması ve farklılıkların araştırılması
D) Aylık performans raporlarını inceleyerek gelir ve giderlerde önemli sapmalar olup olmadığına bakma
E) Ticari alacakların büyüme hızıyla satışların büyüme hızının karşılaştırılması


Muhasebe mesleği için yeni standartların uygulama zorunluğu hangi çevre faktörü kapsamında değerlendirilir?
A) Yasal Çevre
B) Ekonomik Çevre
C) Teknolojik Çevre
D) Kültürel Çevre
E) Rekabet Çevresi

Aşağıdakilerden hangisi örgütsel vatandaşlık davranışının boyutları arasında ifade edilmez?
A) Vicdanlılık
B) Meta etik
C) Diğerkamlık
D) Nezaket tabanlı bilgilendirme
E) CentilmenlikBugün peşin bedelle 15.000 TL’ye satılan bir ticari malı senet karşılığında kredili olarak satan satıcının; piyasa faiz oranlarının sırasıyla ve yıllar itibariyle %3, %5, %7, %9 olacağı varsayımı altında 4 yıl vadeli bir bir senet düzenlerse, bu senedin tutarı kaç TL olmalıdır?
A) 11.892 TL
B) 11.054 TL
C) 11.620 TL
D) 11.121 TL
E) 11.329 TL


Peşin bedelle 10.000 TL’ye satılan bir ticari malı; aylık faiz oranların %2 olduğu koşullarda, 8 ay kredili satan satıcının, ay sonlarında ödeneceği varsayılan taksitlerin her biri için en az kaç TL istemesi gerekir?
A) 1.402 TL
B) 1.634 TL
C) 1.365 TL
D) 1.863 TL
E) 1.927 TL


Bir ticari malın; faiz oranlarının 4 yıl boyunca %9 olarak gerçekleşeceği varsayımı ile 4 yıl vadeli olarak satılması durumunda her yıl sonunda ödenecek taksitlerden birin tutarı 2.624 TL olarak belirlenmiş ise, bu ticari malın peşin satış fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8.400 TL
B) 8.700 TL
C) 8.500 TL
D) 8.300 TL
E) 8.600 TL


Bir ticari malın; faiz oranlarının 3 yıl boyunca %11 olarak gerçekleşeceği varsayımı ile 3 yıl vadeli olarak satılması durumunda her yıl sonunda ödenecek taksitlerden birin tutarı 3.478 TL olarak belirlenmiş ise, bu ticari malın peşin satış fiyatı aşağıdakilerden hangisidir
A) 8.200 TL
B) 8.800 TL
C) 8.000 TL
D) 8.400 TL
E) 8.600 TL
 
Üyelik
3 Şub 2017
Mesajlar
2
Konum
kocaeli
Arkadaşlar ,

Ben 5.bölümü bitirdim ancak halen 6.bölüm açılmadı

6.bölüme tıkladığımda tanıtım videosu çıkıyor ?
 
Üyelik
6 Tem 2017
Mesajlar
47
Konum
Istanbul
soruların büyük çoğunluğu internette yok malesef. internette soruya konu veya cevapta yer alan terimlerin anlamlarını aratıp ona göre yanıt vermeyi veya ilgili derslere girip arama yapmanızı öneririm. derslerden bir çok cevaba ulaştım.
 
Son düzenleme:
Üyelik
2 Eyl 2017
Mesajlar
1
Konum
van
cevapları atabilirmisiniz

7.bölümü bitirdim ben .iş güçten zar zor vakit bulup yapacak bişe yok dedim ve çalıştım derslere.sanki bir sene sonra çalışmıcaz gibi zorla çalıştırdılar bu sistemi yaparak.7.bölüm cevapları hepsi var ben de.isteyene yollarım.

cevapları atabilirmisiniz rica etsem
 
Üst