EUSE SUSEV4 - 02. Değerlendirme Testi Cevapları ?

Üyelik
23 Eki 2018
Mesajlar
1
Konum
DASDA
var

buradan paylaşıyorum.eUSE SUSEV4 - 02. Değerlendirme Testi (Şubat 2019 Sınav Dönemi)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İrsaliyeli fatura en az bir asıl dört örnek düzenlenir. B) Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla tanzim edilir. C) Fatura en az bir asıl bir örnek düzenlenir. D) Sevk İrsaliyesi en az bir asıl iki örnek düzenlenir. E) Faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur.


Aşağıdaki Bilgilerden hangisinin Faturada bulunması zorunlu değildir ?
A) Seri ve Sıra Numarası. B) Faturayı Düzenleyenin Adı ve Soyadı, varsa Ticaret Ünvanı. C) Müşterinin Adı Soyadı , varsa Ticaret Ünvanı. D) Ödeme vadesi. E) Faturanın düzenlenme tarihi.


Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Fatura düzenlemek zorunda olanların nihai tüketicilere yaptıkları satışlarla ilgili olarak düzenledikleri faturalarda; müşterinin adı ve soyadı ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. B) İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde de ayrıca sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur. C) Fatura; malın sevk tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde düzenlenir. D) Fatura; işi yapan veya malı satan tüccar tarafından düzlenir. E) Faturanın en az bir asıl üç nüsha düzenlenmesi zorunludur.


Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununa göre tasdike tabi defterler arasında yer almaz?
A) Envanter Defteri B) Yevmiye Defteri C) İşletme Defteri D) Defter-i Kebir E) Serbest Meslek Kazanç Defteri

Bugünden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikteki bir ticari malı, finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını veya dövizi gelecekteki bir tarihte satın alma ya da satma şeklinde işlemlerin gerçekleştirildiği piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sermaye Piyasaları B) İkinci El Piyasaları C) Türev Piyasaları D) Para Piyasaları E) Mezat PiyasalarıKarşılığında bir maddi yarar sağlamak amacıyla, müşterilerine (yatırımcılara) sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve benzeri konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım önerilerinde bulunma faaliyeti aşağıdakilerden hangisi ile belirtilir?
A) Mali Danışmanlık B) Yönetim Danışmanlığı C) Finansman Danışmanlığı D) Teknik Danışmanlık E) Yatırım Danışmanlığı

Kollektif yatırım kuruluşları, başka bir tüzel kişilik tarafından bir sözleşme çerçevesinde kurularak; yatırımcılarına katılma belgelerini satın alarak menkul kıymetlere yatırım yapma ve böylece oluşturulan portföyün gelirinden yararlanma olanağı sağlayacak şekilde kurulduklarında aşağıdakilerden hangi adı alırlar?
A) Fon sandığı B) Yatırım sandığı C) Yatırım fonu D) Yatırım ortaklığı E) Fon havuzu

Kısa vadeli fon arzının ve fon talebinin karşılaştığı piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sermaye Piyasaları B) Türev Piyasaları C) Para Piyasaları D) İkinci El Piyasaları E) Mezat Piyasaları

Aşağıdakilerden hangisi Kamu Hesapları Muhasebesi açısından doğrudur?
A) Tahakkuk açığı, nakit açığından daha düşük ise bu hükümetin ödemeleri zamanında yapmadığını gösterir. B) Tahakkuk bazlı sistemde gelir ve harcama parasal ödemenin yapıldığı tarihte kaydedilir C) Nakit bazlı sistemde borç ve alacak doğduğu zaman hesaplara kaydedilir D) Nakit açığı, tahakkuk açığından daha düşük ise bu hükümetin ödemeleri zamanında yapmadığını gösterir E) Bazı İşlemler nakit bazda bazı işlemler ise tahakkuk bazında izlenmektedir

Aşağıdakilerden hangisi sıkı para politikası izlendiğine işaret eder?
A) Rezerv para miktarının çok fazla azalması B) Faiz oranlarının düşmesi C) Rezerv para miktarının çok fazla artması D) Rezerv para miktarını çok az artması E) Emisyon hacminin artması

Aşağıdakilerden hangisi Genel Bütçe içinde yer almaz?
A) Bakanlıklar B) İl özel idaresi C) TBMM D) Başbakanlık E) Cumhurbaşkanlığı

TCMB Haftalık Vaziyeti ile Analitik Bilanço arasında nasıl bir ilişki vardır?
A) Haftalık Vaziyette sadece o haftadaki hesaplar yer alırken Analitik Bilançoda bir aylık hesaplar yer almaktadır B) Haftalık Vaziyet ile Analitik Bilanço arasında herhangi bir ilişki yoktur C) Haftalık Vaziyet stok değişmeleri gösterirken Analitik Bilaço akım değişmeleri gösterir D) Analitik Bilançoda Haftalık Vaziyetin ayrıntıları yer almaktadır E) Haftalı Vaziyette Analitik Bilançosunun ayrıntıları yer almaktadır

Aşağıdaki durumlardan hangisinde ticaret siciline tescilin bildirici etkisi söz konusudur?
A) Ticari işletme üzerinde kurulan rehin hakkının ticaret siciline tescili B) Ticari işletme için atanan ticari temsilcinin ticaret siciline tescili C) Ticari temsilcinin temsil yetkisinin sınırlandırılmasının ticaret siciline tescili D) Tüzel kişi tacir sıfatının kazanılması açısından adi komandit şirketin ticaret siciline tescili E) Tüzel kişi tacir sıfatının kazanılması açısından kollektif şirketin ticaret siciline tescili

Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı TTK’nın kitaplarından değildir?
A) Ticari İşletme B) Kıymetli Evrak C) Adi şirketler D) Taşıma İşleri E) Ticaret Şirketleri

Türk Ticaret Kanunu’na göre bonoda “aval” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Senedin cirantalarından birinin senedi devrettikten sonra düzenleyen lehine aval verebilmesi mümkündür. B) Kimin için verildiği belirtilmemişse aval, bonoyu düzenleyen için verilmiş sayılır. C) Aval “aval içindir” veya bununla eş anlamlı başka bir ibareyle ifade edilir ve aval veren kişi tarafından imzalanır. D) Aval veren kişi, kimin için taahhüt altına girmişse aynen onun gibi sorumlu olur. E) Senet bedelinin sadece bir kısmı için aval verilebilmesi hukuken geçerli değildir.


Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicili müdürünün inceleme yetkisi kapsamında değildir?
A) Tescil konusunun kamu düzenine aykırı olup olmadığı B) Kollektif şirket sözleşmesinin emredici hükümlere aykırı olup olmadığı C) Tescil başvurusuna konu ticaret unvanının yanıltıcı olup olmadığı D) Tescile konu işletmenin tescilinin ekonomik açıdan yerinde olup olmadığı E) Tescil başvurusunun ticaret siciline tescili gereken bir husus olup olmadığı

Kemal, Bekir’in borcu için Ali ile bir kefalet sözleşmesi yapmıştır. Ümit ise, Kemal’in söz konusu sözleşmeden doğan borcu için Ali ile bir kefalet sözleşmesi yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ümit müteselsil birlikte kefildir. B) Ümit adi birlikte kefildir. C) Ümit gerçek olmayan (bağımsız) birlikte kefildir. D) Ümit kefile kefil olmuştur. E) Ümit rücua kefil olmuştur.

Aşırı yararlanma (gabin) halinde sözleşmenin iptali ya da oransızlığın giderilmesini talep için kanunda hangi süreler öngörülmüştür?
A) 2 ve 5 yıl B) 1 ve 5 yıl C) 2 ve 10 yıl D) 1 ve 10 yıl E) 5 ve 10 yıl

İrade bozukluğu hallerinde iptal hakkı hangi süre içerisinde kullanılmalıdır?
A) 10 yıl B) 5 yıl C) 20 yıl D) 1 yıl E) 2 yıl

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi tek tarafa borç yükleyen sözleşme niteliği taşır?
A) Kefalet Sözleşmesi B) Kullanım Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesi C) Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi D) Kira Sözleşmesi E) Vekâlet Sözleşmesi

Nominal değeri 100.000 TL olan 300 gün vadeli hazine bonosu %9 faiz oranı üzerinden dış faiz yöntemine göre hesaplanan faiz indirildikten sonra satılıcaksa, satış tutarı kaç TL olmalıdır?
A) 94.200 TL B) 92.800 TL C) 92.500 TL D) 92.000 TL E) 93.500 TL

Bugün, 95 gün vadeyle, bankaya yatıracağımız 48.000 TL'nin faiz getirisi 2.280 TL olacaksa, bankanın uygulayacağı faiz oranı % kaçtır?
A) %19 B) %21 C) %20 D) %18 E) %22

Bugün, 115 gün vadeyle, bankaya yatıracağımız 63.000 TL'nin faiz getirisi 3.220 TL olacaksa, bankanın uygulayacağı faiz oranı % kaçtır?
A) %13 B) %16 C) %14 D) %15 E) %12

Vadeli olarak 100.000 TL’ye satılan ticari araç, %11 faiz oranı üzerinden dış faiz yöntemine göre hesaplanan 4.950 TL indirildikten sonra bulunan tutara peşin olarak satıldığına göre; vadeli satış, kaç günlük vade içermektedir?
A) 165 gün B) 160 gün C) 164 gün D) 159 gün E) 162 gün

Bankanın; % 20 dış iskonto uyguladıktan sonra, sahibine 1.500 TL ödediği senedin nominal değeri kaç TL'dir?
A) 1.875 TL B) 1.854 TL C) 1.834 TL D) 1.810 TL E) 1.890 TL

R Üretim İşletmesi'nde B mamulünü üretim kapasitesi 50.000 birimdir. %100 kapasite kullanım oranındaki maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir:
Birim Satış Fiyatı 5 TL.
Toplam Değişken Maliyet 150.000 TL.
Toplam Sabit Maliyet 64.000 TL.
Bu bilgilere göre, işletmenin başabaş noktasındaki kapasite kullanım oranı nedir?
A) %60 B) %55 C) %64 D) %42 E) %57

Safha (evre) maliyet sisteminde eşdeğer ürün miktarlarının hesaplanmasında aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılır?
A) Mamul miktarı - Yarı mamul miktarı B) Birim sayısı x Tamamlanma derecesi C) Mamul miktarı - (Yarı mamul miktarı x Tamamlanma derecesi) D) Gider tutarı x Tamamlanma derecesi E) Mamul miktarı - Dönem sonu yarı mamul miktarı

Fiili maliyet sistemini kullanan bir işletmede Tekdüzen Muhasebe Sistemi 7/A seçeneğine göre gerçekleşen direkt işçilik giderleri hangi hesabın alacağına kaydedilerek üretime yüklenir?
A) Genel yönetim giderleri yansıtma hesabı B) Direkt işçilik giderleri bütçe farkı hesabı C) Direkt işçilik giderleri hesabı D) Direkt işçilik giderleri yansıtma hesabı E) Genel üretim giderleri yansıtma hesabı

Üretim miktarı 1.000 birim iken;
Birim sabit maliyet 2 TL.
Birim değişken maliyet 5 TL. ise;
Üretim miktarı 990 birime düşürüldüğünde toplam sabit maliyet ne olur?
A) 990 TL. B) 2.000 TL. C) 1.000 TL. D) 1.980 TL. E) 3.000 TL.

ABC İşletmesi, 2013 yılında çalışanlarla ilgili olarak 15.000 TL kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır. Aynı dönemde işten ayrılan personele 9.000 TL kıdem tazminatı ödemiştir. Vergi oranı %20 olup, kıdem tazminatı tutarı ayrıldığı dönemde değil, ödendiği dönemde vergi matrahından düşülebilmektedir.
TMS 12 Gelir Vergileri standardına göre bu olaya ilişkin olarak 2013 yılında aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?
A) 1.200 TL’lik ertelenen vergi varlığı B) 6.000 TL’lik sürekli fark C) 1.800 TL’lik ertelenen vergi yükümlülüğü D) 4.200 TL’lik vergilendirilebilir geçici fark E) 3.000 TL’lik indirilebilir geçici fark

TFRS’ye göre hazırlanmış tam bir finansal tablolar setinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Döneme Ait Fon Akış Tablosu B) Dönem Sonu Finansal Durum Tablosu (Bilanço) C) Döneme Ait Nakit Akış Tablosu D) Döneme Ait Kâr veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu E) Önemli Muhasebe Politikalarını Özetleyen Dipnotlar ve Diğer Açıklayıcı Notlar

TMS 2 Stoklar standardına göre, aşağıdakilerden hangisi ticari mal stoklarının maliyetine dahil edilmez?
A) İlk edinme sırasında katlanılan gümrük vergisi B) İlk edinme sırasında katlanılan nakliye sigortası C) Depolama alanı için ödenen kira bedeli D) İlk edinme sırasında katlanılan nakliye bedeli E) Ticari malın alış bedeli

X İşletmesi, işlerinin normal akışı içerisinde devam edeceğini öngörmekte ve MM ticari malıyla ilgili olarak aşağıdaki tahminlerde bulunmaktadır:
Satış fiyatı: 10.000 TL
(10 TL/adet x 1000 adet)
Satışla ilgili nakliye giderleri: 1.000 TL
(1 TL/adet x 1000 adet)
Satış sonrası montaj gideri: 2.000 TL
(2 TL/adet x 1000 adet)
Buna göre MM ticari malının net gerçekleşebilir değeri kaç TL’dir?
A) 12.000 B) 13.000 C) 8.000 D) 7.000 E) 11.000

1. Hazine Müsteşarlığından ruhsat almaları gerekir.
2. Türkiye Sigorta Birliğinden ruhsat almaları gerekir.
3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde tutulan levhaya kayıtlı olmaları gerekir.
4. Kamu personelidir ve ücreti kamu otoritesi tarafından ödenir.
Sigorta Eksperleriyle ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 2 ve 4 B) 1 ve 2 C) Sadece 1 D) Sadece 3 E) 1 ve 3

Sigorta şirketinin poliçede belirtilen risk meydana geldiğinde sigortalıya ödemek zorunda olduğu veya taahhüt ettiği maksimum tutarı ifade eden sigortacılık kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sigorta Primi B) Sigorta Bedeli C) Hiçbiri D) Sigorta Tarifesi E) -1


Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sigortacılık yönünden riski tanımlamaktadır?
A) Gerçekleşebilecek ancak gerçekleşmesi ya da ne zaman gerçekleşeceği kesin olmayan zarar verici olaylardır. B) Bir evin deprem sonucunda çökerek harap olmasıdır. C) Bir eşyanın kaybolması durumunda oluşacak zararı sigorta şirketinin teminat dışına bırakmasıdır. D) Bir trafik kazasında aracın yanma olayıdır. E) Aynı sigorta şirketine sigortalı iki aracın karşılıklı çarpışmasıdır.

A sigorta şirketi ile sigortalı Mehmet Bey arasında bir sigorta poliçesi düzenlendiğini varsayalım. Söz konusu sigorta poliçesini esas olarak hangi taraf düzenlemektedir?
A) Reasürans şirketi B) Eksper C) Mehmet Bey D) Acente E) A sigorta şirketi

Vergi Usul Kanunu uyarınca amortisman süresi normal amortisman yönteminde 8 yıl olan bir amortismana tabi iktisadi kıymet için azalan bakiyeler usulü seçildiği durumda amortisman süresi kaç yıl olarak dikkate alınacaktır?
A) 16 yıl B) 2 yıl C) 8 yıl D) 4 yıl E) 1 yıl

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep sayılan hallerden birisi değildir?
A) Vergi ödevini yerine getirmek zorunda olan mükellefin akrabasın ağır hastalık geçirmesi B) Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler C) Vergi ödevinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza D) Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık E) Sahibinin iradesi dışında sebepler dolayısıyla defter ve belgelerin elden çıkmış bulunması hali

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu uygulamasında hüküm altına alınan değerleme ölçütlerinden birisi değildir?
A) Vergi değeri B) İtibari değer C) Karşılaştırma bedeli D) Tasarruf değeri E) Maliyet bedeli

Gayrimenkuller Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdaki hangi değerleme ölçüsü ile değerlenirler?
A) Borsa rayici B) Maliyet bedeli C) Tasarruf değeri D) Mukayyet değeri E) İtibari değer

Aşağıdaki ifadelerden hangisi küreselleşme için söylenemez?
A) Dünyanın tek bir pazar haline gelmesi B) Dünyadaki örgüt veya insanların birbirinden uzaklaşması C) Uluslar arası bağımlılıkların artması D) Uluslar arası işbirliklerinin önem kazanması E) Global finans ağının oluşması

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme karşıtlarının görüşlerinden biri değildir?

A) Küreselleşme, eşitsizlikleri giderici değil artırıcıdır B) Küreselleşme, gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere kaynak transferine neden olan bir süreçtir C) Küreselleşme, gün geçtikçe zengin ve fakir arasındaki uçurumu artıran bir süreçtir D) Küreselleşme, modern bir sömürü şeklidir E) Küreselleşme, sosyal yapıyı çözen bir süreçtir

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi destekleyenlerin görüşlerinden biri değildir?

A) Küreselleşme, ekonomileri daha rasyonel hale getirir B) Küreselleşme, daha barışçıl bir ortamın yaratılabilmesine imkân sağlar C) Küreselleşme, toplumları bütünleştirir D) Küreselleşme, insanlığın genel refah seviyesini yükseltir E) Küreselleşme, ulusal bütünlüğü bozar

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme süresini hızlandıran kurumlardan biri değildir?

A) Dünya Sağlık Örgütü B) Uluslararası Para Fonu C) Birleşmiş Milletler D) Dünya Bankası E) Dünya Ticaret Örgütü
 
Son düzenleme:
Üst