Faturada Puan İndirimi

ncl

Üyelik
9 Eyl 2006
Mesajlar
13
Konum
İSTANBUL
Benim öğrenmek istediğim yapılan alışveriş sitelerinde kazanılan puanların kullanımı.Bankaların değil sadece alışveriş sitelerinden kazanılan puanlar fatura da gösterilmesi.Şimdi bizde böyle bir alışveriş sitesi açma hazırlığındayız, bize sorulan soru şudur gerçek fiyattan sonra (kdvdahil) puanın düşülmesi mümkünmüdür. Müşavirlerimiz bunun mümkün olamayacağını söylüyor. Bununla ilgili bizi aydınlatırsanız sevinirim. Veya bununla ilgili nerden bilgi alabilirim.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: faturada puan indirimi

ft yapılan iskonto, ciro primi gibi düşünebilirsiniz.
 
Üyelik
21 Ara 2006
Mesajlar
333
Ynt: faturada puan indirimi

http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2005/vergiusul2005/4775.htm

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ
Defterdarlık Usul Gelir Müdürlüğü

Sayı :B.07.4.DEF.0.34.20/ VUK-1/11406 21/06/2005*4775

Konu :İnternetten alışveriş yapan müşterilere
hediye puan karşılığı bedelsiz verilen
ürünlerin K.V. ve K.D.V belge karşı-
sındaki durumu hk.

???????????????

İlgi : Tarihsiz dilekçeniz.

Dilekçenizde; faaliyete geçirmeye çalıştığınız sanal markette belli alışveriş karşılığı hediye puan vermeyi düşündüğünüzü ve biriken bu puanlar karşısında müşterilerinize bedelsiz hediye vererek satışlarınızı arttırmayı planladığınızı belirterek, sözkonusu puanların ne şekilde giderleştirileceği, katma değer vergisi karşısındaki durumu ve ne şekilde belge düzenlemeniz gerektiği hususunu sormaktasınız.

Konuya ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğünün ???2005 tarih ve ??? sayılı görüşleri de dikkate alınarak Müdürlüğümüzü ilgilendiren hususlar aşağıda açıklanmıştır.

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 13. maddesinde ?Kurumlar Vergisi birinci maddede yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır.? denilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun bilanço esasında ticari kazancın tespiti ile ilgili 38. maddesinde;

?Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip ve sahiplerce;

1-İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir.
2-İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41.maddeleri hükümlerine uygulanır.? hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince, safi kurum kazancının tespitinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 14. maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesindeki giderler, hasılattan indirim konusu yapılmaktadır.

Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinin birinci fıkrasında, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi ticari kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği belirtilmiştir. İşletme ile ilgili reklam harcamaları da genel giderler niteliğindedir.

Günümüzde bir çok kuruluş sahibi satışlarının miktarını arttırmak amacı ile promosyon olarak nitelendirilebilecek hediye kampanyaları düzenlemektedir. Yapılan alışverişler karşılığı verilen puanlar üzerinden gerek firmalar bizzat gerekse başka firmalar aracılığı ile puanlara isabet eden önceden belirlenen hediyeler müşterilerine sunulmaktadır.

Bu tür kampanyaların düzenlenmesindeki amaç, firma faaliyetlerinin artırılması dolayısı ile işletmenin ticari kazancının artırılmasıdır. Bu nedenle bedelsiz olarak verilen malların, firma faaliyetlerini artırmak için yapılan reklam harcaması olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Buna göre ilgili firmanın internet marifetiyle ve düzenlendiği promosyon kapsamında bazı malları müşterilerine bedelsiz olarak vermesi halinde bedelsiz verilen bu malların alış bedelleri üzerinden kayıtlarında gider olarak gösterilmesi mümkündür. Ancak, kişilerin puanlarının üzerinde hediye talep etmeleri ve puanlarını aşan kısım için fark ödemeleri halinde ilaveten kendilerine ödedikleri fark tutarlarının firma kayıtlarında gider olarak gösterilmesi mümkün olmayıp fark olarak ödenen tutarların hasılat olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1. maddesine göre, Türkiye?de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

Kanunun 2. maddesinde, teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 4/1. maddesine göre hizmet, Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Kanunun 25/a maddesi gereğince teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar, verginin matrahına dahil edilmeyecektir.

Ayrıca Kanuna ilişkin olarak yayımlanan 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel tebliği?nin (1) bölümünde, malın teslimine ve hizmetin yapılmasına ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda ticari teamüllere uygun olarak ayrıca gösterilen iskontoların katma değer vergisi matrahına dahil olmayacağı, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonlarında belli bir dönem sonunda yada belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan ödemelerin ise katma değer vergisine tabi olacağı açıklanmıştır.

İskontoların satış bedelinden indirim şeklinde değil, mal olarak verilmesi suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, ayni iskontolar diğer bir anlatımla iskonto adı altında verilen mallar faturada gösterilse dahi katma değer vergisi matrahından düşülmeyecek, Kanunun teslim hükümlerine göre vergilendirilecektir.

Öte yandan, ayni iskontoların bedelsiz mal olarak verilmesi yerine, bedelden indirim şeklinde yapılması, faturada ayrıca gösterilmesi ve ticari teamüllere uygun olması halinde, ayni iskontolar KDV matrahına dahil olmayacaktır.

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229. maddesine göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan yada işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. Aynı Kanunun 230/3.maddesi uyarınca faturada müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarasının yer alması zorunlu olup, 231/5.maddesine göre ise faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu duruma göre; firmanızdan yapılan belli bir alışveriş karşılığı biriken hediye puanına karşılık firmanızca müşterilerinize bedelsiz mal verilmesi bir teslim olacağından Katma Değer Vergisine tabi olacaktır. Ayrıca; bedelsiz olarak verilen ürünlerin belgelendirilmesi açısından fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst