Faturaların Nüshalarının Lazer Yazıcı İle Ayrı Ayrı Yazdırılıp Yazdırılamayacağı

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
T.C
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

SAYI:B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-213-11759 03/10/2005*375

KONU: Faturaların nüshalarının lazer yazıcı ile ayrı ayrı yazdırılıp yazdırılamayacağı hk.
?????????????.
İlgi:Tarihsiz dilekçeniz.

İlgi dilekçenizden ??????..Vergi Dairesi Müdürlüğünün ???????..vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, faturaların lazer tipi yazıcı kullanılmak suretiyle aslı ile örneklerinin ayrı ayrı yazdırılıp yazdırılamayacağı hususunda tereddüt oluştuğundan, konu hakkındaki görüşümüzü sorduğunuz anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231. maddesinde faturanın düzenlenmesinde uyulacak usul ve esaslar 6 bent halinde hüküm altına alınmış olup, anılan maddenin 1?nci bendinde; faturaların sıra numarası dahilinde teselsül ettirileceği, aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturaların şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılmasının mecburi olduğu, belirtildikten sonra 2?nci bentte; faturaların mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulacağı hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan; 02/02/1985 tarih ve 18654 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkındaki Yönetmeliğin amaç ve kapsamını açıklayan 1. maddesinde ?Bu yönetmelik, Fatura, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası Perakende Satış Vesikaları (Perakende Satış Fişi, Makineli Kasaların Kayıt Ruloları, Giriş ve Yolcu Taşıma Biletleri), Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listesi ve Bakanlıkça kullanılması zorunlu hale getirilen belgelerin üçüncü şahıslara basım ve dağıtım işlemlerine ilişkin şekil, şart, usul ve esaslar ile bunlara uyulmaması halinde uygulanacak cezai şartları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.? denilmiş ve 7.maddenin (A) bendinde faturada bulunması gereken bilgiler açıklanmıştır.

Anılan yönetmeliğin 13.maddesinin (a) bendinde; mükelleflerin söz konusu belgeleri bedeli mukabilinde sadece bağlı bulundukları vergi dairesinin il sınırları içerisinde kalan anlaşmalı matbaalara bastırabilecekleri, 16?ncı maddesinde 159 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince Notere tasdik ettirilmemiş veya bu yönetmelik esaslarına göre hazırlanmamış olan belgeleri kullanan mükellefler hakkında, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş olduğu kabul edilerek, Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılacağı açıklanmıştır.

Bu durumda, yukarıda yer alan açıklamalarımız doğrultusunda anlaşmalı matbaalara bastırılmış veya notere tasdik ettirilmiş faturalarınızın örnek olan ikinci nüshalarına örnek olduğu ibaresi yazılmak, asıl ve nüshalarının seri ve sıra numaralarının aynı olmasına azami dikkat gösterilmek suretiyle lazer yazıcı kullanarak ayrı ayrı yazdırılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
???????
Başkan a.
Grup Müdür Vekili
 
Üst