Fiat Doblo, Cango, Caddy vb.Araçlar KDV durumu hk.

Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Değerli meslektaşlar Bursa VD.Başkanlığı tarafından verilen muktezayı aşağıda bilgilerinize sunuyorum.

Gerekli değerlendirmeleri yaparmısınız.

Saygılar

TARİH : 12.04.2007
SAYI : B.07.1.GİB.4.16.16-02-?? / 554
KONU : Mali Müşavirin satın aldığı kamyoneti indirim konusu yapıp yapamayacağı hk.???????.. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a)???.2006 tarih ve ???.. sayılı yazınız.
b) ??....2006 tarih ve ???..sayılı yazımız.

İlgi (a)?da kayıtlı yazınızda, Müdürlüğünüzün ?????? vergi kimlik numarasında işlem gören ????. tarafından alınan Fiat Doblo Cargo Combi kapalı kasa, çift sıra koltuklu ruhsatında, istiap haddi 625 kg - 4 kişi yazılı olan kamyonetin alışında ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında bilgi istenilmesi üzerine, ilgi (b)?de kayıtlı yazımızla tayin edilen özelgemizde özetle; adı geçen tarafından satın alınan ve ruhsatında kapalı kasa kamyonet olarak tescil edildiği anlaşılan Fiat Doblo Cargo Combi 1.9 JTD Active 16 BAL 40 plakalı aracın (işletmeye kayıt edilmesi şartıyla) iktisabında yüklenilen katma değer vergisinin genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılmasının mümkün bulunacağı yönünde görüş tayin edilmiştir.

Söz konusu özelgemiz değerlendirilmek üzere 10.08.2006 tarih ve 1495 sayılı yazımızla Gelir İdaresi Başkanlığı?na gönderilmiş olup, konuya ilişkin olarak Makamlarından alınan 06.10.2006 tarih ve B.07.1.GİB.0.01.55/5779-16-160/77100 sayılı yazıda;

Gümrük Giriş tarife Cetvelinin 87.03 Tarife Pozisyonunda ? Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar ( 87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)?, 87.04 pozisyonunda ise ? Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar? sayılmış olup, Fiat Doblo Cargo Combi kapalı kasa, çift sıra koltuklu araçlar 87.03 tarife pozisyonunda sayılan binek otomobil kapsamında yer almaktadır.

Buna göre, Fiat Doblo Cargo Combi kapalı kasa, çift sıra koltuklu araçlar binek otomobil kapsamında yer aldığından, işletmeye ait bu tip araçların alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesinin mümkün olmayacağı yönünde görüş bildirilmiştir.

Bu defa, 18.10.2006 tarih ve 1895 sayılı yazımızla bir başka mükellefle ilgili olarak 07.12.2004 tarih ve 58203 sayılı yazıları ile tayin edilen özelgede, aynı özelliklere sahip Fiat Doblo Cargo Combi 1.9 JTD model motorlu taşıtın Türk Gümrük Tarifesi Cetveli açısından 87.04 tarife pozisyonundaki yük taşımaya mahsus motorlu taşıtlar arasında değerlendirilmesi ve ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılmasının gerektiğine dair görüş tayin edilmesi nedeniyle, konunun bir defa daha Makamlarınca değerlendirilmesi istenilmiştir.

Buna cevaben alınan 03.04.2007 tarih ve 29712 sayılı yazıda;

27.07.2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği?nde ( Tarife-Sınıflandırma Kararları) Fiat Doblo Cargo Combi 1.9 JTD Active (4 kişilik) marka aracın 87.03 G.T.İ.P numarasında binek otomobil niteliğine haiz olduğuna yer verilerek, tebliğin yayım tarihinden itibaren Fiat Doblo Cargo Combi 1.9 JTD Active marka taşıta ait alış vesikasında gösterilen verginin, Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesi gereğince hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesinin mümkün bulunmadığına dair görüş bildirilmiştir.

Bu nedenle, ilgi (a)?da kayıtlı yazınıza istinaden ilgi (b)?de kayıtlı yazımızla tayin edilen özelgemizin işlemden kaldırılarak, Daireniz mükelleflerinden ???????.. tarafından satın alınan Fiat Doblo Cargo Combi 1.9 Active marka taşıtla ilgili ödenen katma değer vergisinin, hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesinin mümkün olmadığı konusunda adı geçenin bilgilendirilmesini ayrıca, bahse konu olan araçla ilgili olarak ödenen katma değer vergisinin indirimle giderilip giderilmediğinin tespiti açısından ödevlinin ilgili dönem hesaplarının incelenerek, yapılan inceleme sonucunda indirimle giderildiğinin belirlenmesi halinde V.U.K.?nun 369?uncu hükmü göz önüne alınarak ziyaı uğratılan verginin vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tahsili cihetine gidilmesini ve neticeden Başkanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.
 
Üyelik
27 Ocak 2007
Mesajlar
545
Ynt: Fiat Doblo, Cango, Caddy vb.Araçlar KDV durumu hk.

Gürel Bey;
yukarıdaki muktezaya soru konusu olan araç alımında ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı görüşü bildirilmiş.

aracın ruhsatının ticari olarak alınması durumunda, ödenen KDV'nin indirilebileceğini yazdınız. sözkonusu aracın ruhsatında ticari yazar ise KDV indirim konusu yapılabilir gibi bir anlam çıkıyor.

aslolan Gümrük Tarife Poziyon Cetveline bakılarak hareket etmek değil midir?
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Fiat Doblo, Cango, Caddy vb.Araçlar KDV durumu hk.

KDV açısından ticari veya hususi tanımı bulunmamakta, kdv açısından geçerli tek tanım otonun binek olmasıdır, binek aracın açılımı için de gümrük tarife cetveline atıf yapılmakta.

http://forum.alomaliye.com/index.php?topic=15348.0
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: Fiat Doblo, Cango, Caddy vb.Araçlar KDV durumu hk.

Sayın Ogün Güneş yukarıda vermiş olduğunuz linkten alıntıdır.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

SAYI : B.07.1.GİB.4.35.17.01/KDV:02-1508
KONU : Binek Otomobilde KDV

İlgi: 08/01/2008 tarihli e-mail yoluyla verilen dilekçeniz.
Başkanlığımıza hitaben verilen ilgide kayıtlı dilekçeniz tetkik edilmiştir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun ?Vergi İndirimi? başlıklı (29/1-a) maddesinde; ?mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri? hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü?nce çıkarılan 29/03/2004 tarih ve 10 No.lu Katma Değer Vergisi Sirküleri?nin ?B. İndirim Uygulaması? başlıklı bölümünde; ?Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçlar, 87.04 tarife pozisyonunda belirtilen ?eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar? kapsamına girmektedir. Bu araçların iktisabında yüklenilen katma değer vergisi genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.? açıklamasına yer verilmiştir.

Anılan Kanunun 30 uncu maddesinin (b) bendinde; ?faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirilemeyeceği?

Açıklanmıştır.

Buna göre faaliyetleri tamamen veya kısmen binek otomobilleri kiralaması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların dışındaki mükellefler tarafından iktisap edilen araçlar nedeniyle ödenen katma değer vergisi, satın alınan aracın ruhsatında yer alan ticari ya da hususi ibaresi esas alınmaksızın aracın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu belirlenerek 87.04 tarife pozisyonunda yer alan eşya taşımaya mahsus araçlardan olması halinde indirim konusu yapılabilecektir.

Aracın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonundaki insan taşımaya mahsus araçlardan olması halinde ise ödenen katma değer vergisinin indirimi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
M. Yavuz ÖNER

Mükellef Hizmetleri KDV ve

Diğer Vergiler Grup Müdür V.

Değerli meslektaşlar bahsi geçen 10 seri nolu KDV sirküleri 29.03.2004 tarihlidir. Bursa VD.Başkanlığna GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA verilen yazı ise 12.04.2007 tarihlidir. Her ne kadar İzmir VD.Başkanlığınca verilen mukteza 08.01.2008 tarihli ise de G.İdaresi Başkanlığınca Bursa VD.Başkanlığı yazısının düzeltildiği gibi İzmir VD.Başkanlığı yazısının da düzeltileceğini düşünüyorum.

Bahsi geçen araçların Gümrük tarife pozisyonları 2005 de değişmiş ve bu anlamda 2004 tarihli 10 seri nolu KDV sirküleri uygulanamaz haldedir.

Onun için Bursa VD.Başkanlığının ilk muktezasını GİB değiştirerek aşağıdaki nihayi görüşünü vermiş. Bununla kalmamış mukteza alebinde bulunan MESLAKTAŞIMIZIN defter kayıtlarının incelenerek sonuçtan haberdar edilmesini istemiştir.


"Buna cevaben alınan 03.04.2007 tarih ve 29712 sayılı yazıda;
27.07.2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği?nde ( Tarife-Sınıflandırma Kararları) Fiat Doblo Cargo Combi 1.9 JTD Active (4 kişilik) marka aracın 87.03 G.T.İ.P numarasında binek otomobil niteliğine haiz olduğuna yer verilerek, tebliğin yayım tarihinden itibaren Fiat Doblo Cargo Combi 1.9 JTD Active marka taşıta ait alış vesikasında gösterilen verginin, Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesi gereğince hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesinin mümkün bulunmadığına dair görüş bildirilmiştir. "

Öyle anlaşılıyor ki, bu aşamadan sonra KDV indirilmemeli ve AMORTİSMAN DA KIST hesaplanmalıdır.

Saygılar
 
Üyelik
11 Ara 2007
Mesajlar
300
Ynt: Fiat Doblo, Cango, Caddy vb.Araçlar KDV durumu hk.

GÜREL YAVUZ ' Alıntı:
karar doğru
eğer ruhsatlarına ticari işletseydiniz kdv sini indirebilirdiniz
Evet tek çözüm bu...
Böyle işlenince zararı ne olabilir acaba...
 
Üyelik
27 Ocak 2007
Mesajlar
545
Ynt: Fiat Doblo, Cango, Caddy vb.Araçlar KDV durumu hk.

izcan ' Alıntı:
GÜREL YAVUZ ' Alıntı:
karar doğru
eğer ruhsatlarına ticari işletseydiniz kdv sini indirebilirdiniz
Evet tek çözüm bu...
Böyle işlenince zararı ne olabilir acaba...
yukarıdaki mesajımda buna dikkat çekmeye çalıştım; aynı aracı ticari ruhsat yazdırmakla KDV indirim konusu yapılabilir mi?
bence -ki özelge de buna göre yorumluyor- gümtük tarife pozisyon cetveline göre değerlendirmek gerekir.
 
Üyelik
11 Ara 2007
Mesajlar
300
Ynt: Fiat Doblo, Cango, Caddy vb.Araçlar KDV durumu hk.

Bunu Vergi dairesine sordum, Ticari yazarsa yararlanılır söylediler, ama özelge almadım...
 
Üyelik
11 Ara 2007
Mesajlar
300
Ynt: Fiat Doblo, Cango, Caddy vb.Araçlar KDV durumu hk.

Özelgeyi defterdarlıktan almak gerekiyor...
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Fiat Doblo, Cango, Caddy vb.Araçlar KDV durumu hk.

KDV Kanunu 10 nolu sirkiler.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Fiat Doblo, Cango, Caddy vb.Araçlar KDV durumu hk.

Katma Değer Vergisi Sirküleri/10

Tarih 29/03/2004
Sayı KDVK-10 / 2004-10
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 10


Konusu : Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçların binek otomobile çevrilmesi durumunda yüklenilen KDV'nin indirimi hakkında
Tarihi : 29.03.2004
Sayısı : KDV-10 /2004-10
İlgili olduğu maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 30/b


1.Giriş :Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçlara ( Fiat Doblo Cargo, Peugeot Partner, v.b.) koltuk ilavesinden sonra ruhsatının binek otomobil olarak değiştirilmesi halinde KDV indirimine ilişkin Bakanlığımıza intikal eden bazı tereddütler ile ilgili açıklamalarımız aşağıdadır.

B. İndirim Uygulaması: Fabrika çıkışı kapalı kasa kamyonet olarak imal edilen motorlu araçlar, 87.04 tarife pozisyonunda belirtilen "eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar" kapsamına girmektedir. Bu araçların iktisabında yüklenilen KDV genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Bu araçlara koltuk konulması ve binek otomobil olarak ruhsat değişikliği yapılması halinde Dünya Gümrük Örgütünün 1977 yılında yaptığı 19. dönem toplantısında aldığı karara ve buna dayalı olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 12.03.1998 tarih ve 1998/9 sayılı genelgesi çerçevesinde araçların değişiklikten sonra sahip olduğu yük ve yolcu kapasitelerinin karşılaştırması yapılacaktır. Bu karşılaştırmada kişi başına 70 kg'lık ağırlık esas alınacaktır. Buna göre aracın değişiklikten sonra şoför hariç 4 kişilik yolcu koltuğu bulunması halinde yolcu taşıma kapasitesi (5x70kg) = 350 kg olarak kabul edilecektir. Değişiklikten sonra araç için öngörülen yük taşıma kapasitesinin 350 kg'dan fazla olması halinde taşıt 87.04 tarife pozisyonu kapsamındaki "eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar" olarak mütalaa edilecek ve aracın iktisabında yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecektir. Yolcu kapasitesi yük kapasitesinden fazla olan taşıtlar ise 87.03 tarife pozisyonundaki "binek otomobil" kapsamında değerlendirilecek ve bunların iktisabında yüklenilen vergi indirim konusu yapılamayacaktır.

Bu durumda, taşıtların koltuk ilavesinden sonra ruhsatının da binek otomobili olarak değiştirilmesi halinde indirilen katma değer vergisinin, değişikliğin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesinin 20. satırına eklenerek beyan edilmesi gerekmektedir. İndirim hesaplarından bu şekilde çıkarılan ve beyan edilen katma değer vergisinin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespiti bakımından gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirileceği tabiidir.

Duyurulur.

Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü
 
Üyelik
15 Eyl 2006
Mesajlar
327
Konum
istanbul
Ynt: Fiat Doblo, Cango, Caddy vb.Araçlar KDV durumu hk.

Selamlar
Bu tür araçlara ilk defa ruhsat çıktığında yetkili satıcı soruyor, ticari mi binek mi yazdıarlım diye. Yani ruhsatda yazmasının bence önemi yok. Gümrük tarifesinde yazan durumu önemli bence.
teşekkürler
 
Üyelik
17 Mar 2007
Mesajlar
11
Konum
Ankara
Ynt: Fiat Doblo, Cango, Caddy vb.Araçlar KDV durumu hk.

Arkadaşlar kolay gelsin

benim dikkatimi çeken Mali Müşavirin kamyoneti iş ile ilgili kullanıp kullanamıyacağı,

bu konuda yorumunuz nedir_?

Atıf Kızılkan
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Fiat Doblo, Cango, Caddy vb.Araçlar KDV durumu hk.

Aracı işletip, araç üzerinden bir gelir elde edebileceğini , 3568 ile pek bağdaştıramıyorum.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: Fiat Doblo, Cango, Caddy vb.Araçlar KDV durumu hk.

Değerli meslektaşlarım,

Mali Müşavirin kamyonet almasının mesleki faaliyeti ile bağdaştırmak konusu bir yana, hepimiz de biliyoruz ki bu tip araçlar her halukarda binek oto olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu araçlar her ne kadar ruhsatlarında kamyonet yazsa da Meslek mensuplarının bu aracı binek oto olarak kullanması peki hala mümkündür.

Konunun KDV indirimi boyutuna gelince öyle sanıyorum ki inceleme elemanları bu KDV'leri ve AMORTİSMANLARINI eleştiri konusu yapıncaya dek SALT ruhsattan hareketle yaptığımız (ruhsatı göz önüne alarak yaptıklarımızı tutarsız görmüyorum) indirimler ve ayırdığımız amortismanlar mükellefleri ve bizi baya sıkıntıya sokacak gibi görünüyor.

Saygılarımla,
 
Üyelik
5 Şub 2007
Mesajlar
307
Konum
Ankara
Ynt: Fiat Doblo, Cango, Caddy vb.Araçlar KDV durumu hk.

Arkadaşlar aynı şey benim başıma geldi. Bir SMMM arkadaşım Opel Corsa aldı, van şeklinde olanlardan dediki kdv sini indirdim. dedim olmaz. Eğer öyleyse bide ben alayım diye düşündüm ama eşeğimi sağlam kazığa bağlamak için Ankara GİB'den "şifahi" görüş istedim. Üç-dört gün araştırdıktan sonra bana dönüş yaptılar ve şunu söylediler. Kesinlikle 3568 s.k. meslek erbablarının bu araçlardaki kdv'yi indirim konusu yapamayacağını söylediler. Ancak ben Antalya-Bursa-İstanbul gibi illerin konuyla ilgili SMMM lehine mukteza verdiğine de şahit oldum. Ancak her geçen gün olay bizim aleyhimize doğru gelişiyor ve ileride sanırım bütün gelir idaresi aleyhimize sonuçta birleşecek. Çünkü yapılan işlemin yasa kadar mantığa da dayanması lazımdır ki biz ne yapalım kamyoneti.... Aslında olsa iyi olurdu sıfır araç KDV'leri nerden baksan 5-6 bin YTL tutyor. 7-8 aylık kdv'mizi karşılar bedavaya getirirdik bu tutarı.
 
Üyelik
7 Ocak 2009
Mesajlar
70
Ynt: Fiat Doblo, Cango, Caddy vb.Araçlar KDV durumu hk.

8 seri nolu gümrük tarife değerlendirme genel tebliği kapsamında tanımlanan araçların 87.03 GTİP numarasında olması halinde binek otomobili olrak değerlendirilerek kdv sinin indirim konusu yapılmaması gerekir. kolay gelsin
 
Üst