Finansal Raporlama İşlemi Nasıl Yapılacak?

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,790
Konum
İSTANBUL
Finansal Raporlama İşlemi Nasıl Yapılacak?İŞLETMELER RAPORLARINI, AB TARAFINDAN KABUL EDİLEN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE YAPACAKLAR -İŞLETME, RAPOR VE FİNANSAL TABLOLAR BORSADA KAMUYA AÇIKLANDIKTAN SONRA, KENDİLERİNE AİT İNTERNET SİTELERİNDE YAYIMLAYACAKLAR VE BİLGİLER, İLGİLİ İNTERNET SİTESİNDE EN AZ 5 YIL SÜREYLE KAMUYA AÇIK TUTULACAK

İşletmeler raporlarını, AB tarafından kabul edilen uluslararası finansal raporlama standartlarına göre yapacaklar.

Sermaye Piyasası Kurulunun, 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamanın nasıl yapılacağına'' ilişkin tebliği, Resmi Gazetenin 9 Nisan 2008 tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre, Finansal tabloların hazırlanmasında, işletmelerin, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uygulanacak (UFRS). Finansal tabloların Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS'lere göre hazırlandığı hususuna dipnotlara da yer verilecek.

Finansal raporlama ilke, usul ve esaslarının, açık ve anlaşılabilir hale gelmesini veya uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, ihtiyaç duyulması halinde, uygulamayı belirlemek üzere, Kurulca (SPK) ilke kararları alınabilecek. Bu kararlara aykırılık ise bu tebliğ hükümlerine aykırılık anlamına gelecek. İşletmeler, tebliğde kendileri için öngörülen finansal tabloları, yıllık ve üçer aylık dönemler itibariyle düzenlemekle yükümlü olacaklar.

İşletmeler, yıllık finansal tablolarıyla birlikte yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu düzenlerken, işletmelerin iktisadi ve finansal durumunu ve işletme faaliyetlerinin gelişimini gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde yansıtacaklar. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda, işletmenin finansal performansı ve finansal durumun genel özellikleri ve karşı karşıya bulunduğu temel belirsizlikleri de değerlendirecek.

İşletmeler, yıllık finansal raporlarıyla bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını, Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen on hafta, Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, hesap dönemlerinin bitimini izleyen on dört hafta, içinde Kurula ve ilgili borsaya bildirecekler.

Yine işletmeler, ara dönem finansal raporlarını, Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunmadığı durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen dört hafta, Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu durumlarda, ilgili ara dönemin bitimini izleyen altı hafta içinde Kurula ve ilgili borsaya bildirmek zorunda olacaklar. Ara dönem finansal tabloların bağımsız denetime tabi olduğu hallerde, bu sürelere iki hafta da eklenebilecek.

FİNANSAL TABLOLAR BORSA BİLDİRİMİNDEN ÖNCE DENETLENMİŞ OLACAK

Tebliğ kapsamında, Kurula ve borsaya yapılacak bildirimlerin; Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar için, bağımsız denetim raporuyla birlikte, bağımsız denetim kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişinin imzasını taşıyan bir yazı ekinde işletmeye ulaştığı, aynı gün içerisinde işletmece finansal tabloların Kurula ve borsaya bildirimine ilişkin yönetim kurulu kararına bağlandığı, bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar için ise en geç işletme yönetim kurulu tarafından finansal tabloların kabulüne dair kararın alındığı tarihi izleyen, ilk iş günü mesai saati bitimine kadar yapılması gerekecek.

Yurt dışında yerleşik bir işletmenin konsolidasyona dahil bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve iş ortaklıkları, finansal raporlarını, Tebliğ'de belirtilen süreler içinde kalmak kaydıyla, söz konusu ana ortaklıklarla aynı anda veya daha önce kamuya duyuracak.

Öte yandan, Kurulca kabul edilecek makul gerekçelerin varlığı halinde, Kurulun bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan denetim komitelerince başvurulması şartıyla, ara dönem ve yıllık finansal raporların Kurula ve borsaya gönderilmesine ilişkin olarak işletmelere ek süre verilebilecek.

İşletmeler, bu tebliğe uygun olarak hazırlayacakları yıllık finansal tablolarını her yıl olağan genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlatmak zorunda olacaklar. Genel kurul yapılmasına bağlı olmaksızın, bu ilan en geç yıllık hesap döneminin bitimini izleyen altıncı ayın sonunda yapılacak.

BİLGİLER KAMUYA 5 YIL SÜREYLE AÇIK TUTULACAK

Yıllık finansal tablolarını, Kurula ve ilgili borsaya olağan genel kurulları öncesi gönderen işletmeler, bu tablolarla genel kurulda görüşülen finansal tablolar arasında fark bulunması halinde, ilanlarında bu farklılıklara ilişkin gerekli açıklamaları yapmakla yükümlü olacaklar. Ancak bu hüküm, genel kurulun bu tebliğde belirtilen hükümlere aykırı karar almasına yol açacak şekilde uygulanamayacak.

İşletmeler, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ile bu tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarını ve varsa bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını, finansal tablo kullanıcıları tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde, Borsada kamuya açıklandıktan sonra, kendilerine ait internet sitelerinde yayımlayacaklar.

Bu bilgilerin, ilgili internet sitesinde en az 5 yıl süreyle kamuya açık tutulması zorunlu olacak ve İşletmeye ait birden fazla internet sitesinin bulunması durumunda, açıklama için kamuoyunca en çok bilinen site kullanılacak.

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce ortakların incelemesine sunulacak. Bu amaçla, yıllık faaliyet raporlarının yeterli sayıda bastırılacak, şirket merkez ve şubelerinde hazır bulundurulacak ve isteyen ortaklara gönderilecek. Ancak dileyen işletmeler yıllık faaliyet raporunu isteyen ortaklardan basım ve nakliye maliyetlerinin bedelini isteyebilecekler.

İşletmeler, muhasebe kayıtlarının geçerliliği için Vergi Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü belgeleri temin ederek ilgili mevzuatta öngörülen sürede saklayacaklar.

YÜRÜRLÜK TARİHİ 1 OCAK 2008

Bu tebliğle birlikte, 15 Kasım 2003 tarihli ve 25290 sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmış oldu.

Bu Tebliğin ilk defa uygulandığı yılda, ara dönem finansal tabloların tümünün incelemeden (sınırlı bağımsız denetim), yıllık finansal tabloların ise bağımsız denetimden geçirilmesi zorunlu hale getirildi.

Ancak bu tebliğin yayımından önce UMS/UFRS'lere göre raporlama yapan işletmelerin ilk uygulama yılında 3 ve 9 aylık finansal tabloları için bağımsız denetim yaptırma yükümlülükleri bulunacak.

Bu Tebliğe göre ilk defa finansal tablo düzenlenmesi durumunda, Kurula ve borsaya bildirim sürelerine ayrıca üç hafta daha ilave edilecek.

Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal raporlardan itibaren geçerli olmak üzere 9 Nisan 2008 tarihli yayımıyla birlikte yürürlüğe girdi.

Özel hesap dönemi olan işletmeler için Tebliğin yürürlüğü de, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren yıllık hesap dönemlerinden sonraki ilk ara dönem finansal raporlarından başlatılacak.
 
Üst