Gayrimenkul Satışında Kdv

Üyelik
27 Ocak 2009
Mesajlar
38
Konum
ankara
mrb

foruma yeni katılıyorum. size danışmak istediğim konu gayrimenkul satışında kdv oranı. tapuda gösterilen tutar+ kdv mi yoksa zaten tapudaki rakam kdv dahil mi olmalı?
yardımlarınız bekliyorum.
teşekkürler....
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
....
r) (5615 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 04.04.2007)Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.
İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları gayrimenkul ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır.
İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır
....
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Gayrimenkul Satışında Kdv

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Tarih : 07.06.2008

Sayı : B.07.1.GİB.4.16.16.02-300-08- /1110
Konu : Gayrimenkul satışında vergiyi doğuran olay, matrah ve indirim hk.


??????????. LTD.ŞTİ.

İlgi : ?????.. tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ?????.. Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ??? vergi kimlik numarasında işlem gördüğünüz, Tapuda ???? tarihinde ???. Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ???? vergi kimlik numaralı mükellefi ?????A.Ş'den ???.. Mahallesinde bulunan 7.399,27 m2 büyüklüğünde bir arsa satın aldığınız, söz konusu arsayı tapu kayıtlarındaki bedeli (846.000 YTL) üzerinden arsa maliyetleri hesabına aldığınız ancak arsaya ilişkin satıcı firma tarafından düzenlenen faturanın 22.04.2008 tarihinde firmanıza intikal ettirildiğinden bahisle, 2007 T.Yılı defterlerine kaydedilmeyen ve Nisan/2008 dönemine ait KDV beyannamenizde indirilecek KDV olarak beyan edilen söz konusu faturada yer alan 137.900,43 YTL tutarındaki katma değer vergisinin indirilecek KDV hesabından çıkarılıp çıkarılmayacağı, bahse konu arsanın tapu kaydındaki satış bedelinin 846.000, 00 YTL olmasına rağmen düzenlenen faturanın 766.113,50 + 137.900,43 KDV = 904.013,93 YTL olması nedeniyle tarafınıza eksik kesilen bir fatura bedelinin söz konusu olup olmadığı konularında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun;

1/1 inci maddesinde; Türkiye?de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 2'inci maddesinin 1'inci bendinde; teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya onun adına hareket edenlere devredilmesi olduğu, 10'uncu maddesinin (a) fıkrasında, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olayın meydana geldiği,

?Teslim ve Hizmet İşlerinde Matrah? başlığını taşıyan 20?nci maddesinin 1?inci fıkrasında; teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, 2?nci fıkrasında ise bedel deyiminden, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerlerin toplamının anlaşılması gerektiği,

hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, aynı Kanunun ?Vergi İndirimi? başlıklı 29/1?nci fıkrasında; ?Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler.? denilmiş, fıkranın (a) bendinde; kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin, indirilebileceği hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin 3?ncü fıkrasında ise indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükmolunmuştur.

Diğer taraftan, 18.07.1986 tarih ve 19168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin ? İndirim Zamanı? başlıklı (H/3) bölümünde;

Vergi Usul Kanununun kayıt nizamına ilişkin 219. maddesinin "a" bendinde; "Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir" hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 352/1-6. maddesinde ise bu hükme aykırı hareket edilmesi halinde, l. derece usulsüzlük cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, fatura ve benzeri vesikalar 10 gün içinde defterlere kaydedilebilecek, indirim hakkı ise vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir. Ancak bu indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu yıl içinde kullanılması yani yılın aşılmaması gerekir. Mesela; 28 Ağustos 1986 tarihli alış faturasının on günlük süreyi aşmayacak şekilde 5 Eylül 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde faturada gösterilen katma değer vergisi Eylül 1986 dönemi işlemlerine dahil edilerek indirim konusu yapılabilecektir. Mükelleflerin alış ve giderlerine ilişkin vesikaların kendi iradeleri dışındaki sebeplerle işletmeye kayıt süresi geçtikten sonra intikal etmesi halinde, ispat ve tevsik edilmek şartıyla olayın mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve vesikaların kayıt süresinden sonra kayda alınması mümkündür. Mükellefler bu suretle belgeleri kanuni sürenin geçmesinden sonra defter kayıtlarına almaları halinde de fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisi bu belgelerin kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir. Mesela; yukarıda sözü edilen 28 Ağustos 1986 tarihli faturanın 16 Ekim 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde Ekim 1986, 4 Kasım 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde de Kasım 1986 vergilendirme dönemlerinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak herhalükada 1986 yılının içinde kesilen faturanın o yıl defterine kayıt edilip, yine o yılda indirim konusu yapılması gerekmekte olup, yukarıdaki örnekte belirtilen faturada yer alan verginin Ocak 1987 veya müteakip vergilendirme dönemlerinde indirimi söz konusu olamayacaktır. Ancak Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı hükümlerine uyulmaması halinde anılan Kanunda belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı tabidir.? açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen Kanun hükümleri ve Genel Tebliğde yapılan açıklamalar uyarınca, gayrimenkul satışlarında vergiyi doğuran olay tapuya tescil ile gerçekleşeceğinden, 22.11.2007 tarihinde tapuda adınıza tescil işlemi gerçekleştirilen dilekçenize konu gayrimenkulle ilgili olarak vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı (2007) aşıldıktan sonra 22.04.2008 tarihinde şirketinize intikal eden faturada yer alan 137.900,43 YTL tutarındaki katma değer vergisinin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak söz konusu faturada yer alan tutarın Kurumlar Vergisi Kanununa göre kazancın tespitinde indiriminin mümkün bulunması halinde, toplam tutar içinde yer alan katma değer vergisi de, kurumlar vergisi matrahının tespitinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilebilecektir. Öte yandan, katma değer vergisine tabi gayrimenkul teslimlerinde katma değer vergisinin matrahı gerçek satış bedeli olup, söz konusu arsa tesliminden kaynaklanan katma değer vergisinin gerçek satış bedeli üzerinden hesaplanmasının gerekeceği tabiidir.

Bilgilerinizi rica ederim.
 
Üst