zirve

Geçici Vergi Beyannamesi Ekindeki Kkeg Hk.

Üyelik
30 May 2007
Mesajlar
80
Konum
izmir
Geçici ve Kurumlar Vergisi ekindeki KKEG detaylarında;
"GVK md.75 uyarınca Yönetin Kurulu Üyelerine ödenen Kar Payları" bölümü var.

Buraya yazılması gereken konusunda fikri olan var mı? (Yıllık kardan Anasözleşme hükümlerine göre Yönetim Kuruluna Kar Payı ödüyoruz, ancak bu kar payı gider değil zaten. Farklı bir uygulama için bu bölümü yazmışlar diye düşünüyorum ancak emin olamadım)
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,895
Konum
İSTANBUL
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamasıyla ilgili 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği''nde, personele verilen temettü ikramiyelerinin gider olarak dikkate alınacağı dönem ödeme zamanına bağlı olarak açıklanmıştır. Tebliğin 11.11. bölümünde yer alan açıklama aşağıdaki gibidir:

"11.11. Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen temettü ikramiyeleri


Gelir Vergisi Kanunu''nun 75''inci maddesi uyarınca, idare meclisi başkan ve üyelerine ödenen kâr payları menkul sermaye iradı sayılmıştır. Bu itibarla, söz konusu ödemelerin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.


Öte yandan, kurum personeline ödenen temettü ikramiyeleri Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesine göre ücret sayıldığından bu ödemeler kurum kazancının tespitinde ücret gideri olarak dikkate alınmaya devam edilecektir.

Söz konusu temettü ikramiyelerinin bilanço günü itibarıyla ödenecek toplam tutarı kesinleştiğinden, çalışanlara o yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonuna kadar ödenecek temettü ikramiyeleri, ilgili olduğu yılın kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Aynı husus çalışanlara ödenen performans değerlemelerine bağlı olarak verilecek prim ve ikramiyeler için de geçerlidir. Diğer taraftan, ücret niteliğindeki bu ödemelerin nakden veya hesaben yapıldığı dönemde vergi kesintisine tabi tutulması gerekeceği tabiidir."


Yukarıda da belirtildiği üzere, personele ödenen temettü ikramiyeleri Gelir Vergisi Kanunu''nun 40''ıncı maddesinin (1) numaralı bendi kapsamında ücret olarak gider kaydedilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu''nda bu konuya ilişkin özel bir düzenleme de bulunmamaktadır. Bu nedenle, 5422 sayılı Kanun''un yürürlükte olduğu dönemde temettü ikramiyelerinin gider kaydedilmesinde ödeme koşulu aranmazken, 5520 sayılı Kanun''un yürürlüğe girmesinden sonra yayımlanan 1 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği''nde gider yazmanın beyanname verme süresinin sonuna kadar ödenmiş olması koşuluna bağlanmasının yasal bir dayanağı yoktur.


Kurum kazancının tespitinde tahakkuk ve dönemsellik ilkelerinin geçerli olması, ödemenin ne zaman yapıldığına bakılmaksızın, giderin tahakkuk tarihi itibariyle ilgili dönem kazancının tespitinde dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bu gerekçeyle, temettü ikramiyelerinin, beyanname verme süresinin sonuna kadar tahakkuk etmesi gider yazmak için yeterlidir. Dolayısıyla temettülerin ödenmesi koşuluyla, ilgili dönem kazancının tespitinde dikkate alınabileceği yönündeki Tebliğ açıklamasının doğru olmadığı düşünülmektedir.

Öte yandan, çalışanlara ödenecek temettü tutarının beyanname verme süresinin bitiminden sonra tahakkuk etmesi halinde, ilgili dönem beyannamesinin değiştirilerek dikkate alınması gerekmekle birlikte, yukarıda yer alan 1 seri no.lu Tebliğdeki açıklama çerçevesinde, tahakkuk ettiği tarih itibariyle dikkate alınmasında bir sakınca görülmemektedir.
Tebliğin yukarıda yer alan açıklaması bugüne kadar iptal davasına konu olmamıştır. Bu nedenle, yapılacak bir vergi incelemesinde, tahakkuk eden ancak ödenmeyen temettü ikramiyelerinin gider yazılmasının eleştirilmesi kuvvetle olasıdır. Bu tür bir tarhiyatla karşılaşmamak için, temettü ikramiyelerinin beyanname verme süresi içinde ödenmesinin veya konunun riskinin değerlendirilmesinin önemi açıktır.
Personele ödenecek temettü ikramiyelerinin, yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda son geçici vergi matrahının belirlenmesinde de dikkate alınması gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalara göre ;
Gelir Vergisi Kanunu''nun 75''inci maddesi uyarınca, idare meclisi başkan ve üyelerine ödenen kâr payları menkul sermaye iradı sayılmıştır.Bu itibarla, söz konusu ödemelerin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmadığından eğer böyle bir ödemeniz varsa Geçici ve Kurumlar Vergisi ekindeki KKEG detaylarında bulunan "GVK md.75 uyarınca Yönetin Kurulu Üyelerine ödenen Kar Payları" bölümüne'de yazılacak
 
Son düzenleme:
Üst