Geçici Vergide Kabul Edilmeyen Düzeltme Dava Konusu Olabilir

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,860
Konum
İSTANBUL
Geçici vergide kabul edilmeyen düzeltme dava konusu olabilir


Geçici vergiden mahsup edilemeyen tutar, mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı, o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde tutar iade edilir veya talep red edilir.

SORU: 2007 yılında ödemiş bulunduğumuz geçici vergiyi, Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu yaparken eksik indirmiş bulunuyoruz. Bu konuda vergi dairesine yapmış bulunduğumuz başvuruda düzeltme talep ettik. Ancak vergi dairesi bu isteğimizi reddetti. Bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir?

YANIT: Kurumlar Vergisi Yasası'nın 32/1 maddesi gereği olarak "Kurumlar Vergisi mükelleflerince (dar mükellefiyete tabi kurumlarda ticari ve zirai kazançlarla sınırlı olarak) cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre ve cari dönemin Kurumlar Vergisi oranında geçici vergi ödenir. Tam mükellef kurumlar için geçerli olan esaslar, dar mükellef kurumlara da aynen uygulanır.
Dar mükellefiyette geçici vergi sadece ticari ve zirai kazançlarla sınırlı olarak uygulanmaktadır.
Diğer yandan Gelir Vergisi Yasası'nın "Geçici Vergi" başlıklı mükerrer 120'nci maddesinde, ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin Gelir Vergisi'ne mahsup edilmek üzere, sözü edilen yasanın ticari ve mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Yasası'nın değerlemeye ait hükümleri dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançları (42'nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden 103'üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan vergi oranında geçici vergi ödemeleri hususu hüküm altına alınmıştır. Bu oran kurumlar için yüzde 20'dir.
Yasal düzenleme gereği bir önceki takvim yılında üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya Kurumlar Vergisi'nden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar, mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı, o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilir.

Dava açılması mümkündür
Konuya ilişkin olarak yayımlanan 252 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğ ile yapılan açıklamalara göre, "Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 120'nci maddesinde, üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi'nden mahsup edilecek, mahsup edilemeyen tutar ise mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilebilecek, bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı ise o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilecektir." Bu esaslar Kurumlar Vergisi mükellefleri açısından da geçerlidir.
Ayrıca sözü edilen tebliğ uyarınca, "Mahsup sonucu iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması" halinde bu durum mükellefçe yapılmış iade istemi olarak kabul edilmektedir. Buna karşın yıllık beyannamenin ilgili tablosunda / satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için ilgili yılın sonuna kadar yazılı olarak vergi dairesine başvurulması gerekmektedir.
Mevcut düzenlemeler çerçevesinde 2007 yılına ait olup, bu yıla ait Kurumlar Vergisi beyannamesinde eksik göstermiş bulunduğunuz ve bu nedenle ilgili yılda beyannamede indirim konusu yapmadığınız geçici vergiyle ilgili olarak süresi içerisinde mahsuben veyahut nakden iade isteminde de bulunmadığınız geçici verginin size nakden veya mahsuben iadesi yapılamamıştır. Ancak vergi dairesinin red yazısına karşın durumu üst makama şikâyet yoluyla iletmeniz, üst makamın vereceği red cevabına karşı dava açmanız mümkün bulunmaktadır.

Veysi Seviğ-Bumin Doğrusöz
 
Üst