Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:256)

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
Gelir vergisi kanunun 63.ve 89 maddelerinde yer alan hükümler uyarınca şahıs sigortaları ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı primlerin belirli şartlar çerçevesinde gelir vergisi matrahından indrimi mümkün bulunmaktadır.

şirketimizde ssk lı olan ve aynı zamanda bireysel emeklilik primi ödemeyen personelimiz var
bu tebliğe istinaden uygulama yapan arkadaşların bilgi vermesini rica ediyorum ..

iyi çalışmalar ..
 
Üyelik
8 Eyl 2005
Mesajlar
85
Sayın Ayasar...
SSK'lı olup bireysel emekliliğe prim ödemeyen demişsiniz herhalde ödeyen diyecektiniz...Küçük bir örnek vereyim...

Çalışanın Brüt ücreti : 1.000,00 YTL
Bireysel Emek.Kat.Pay. : 150,00 YTL
Brüt Ücretin % 10 'u : 100,00 YTL
Bu durumda , çalışanın Ücret Gel.Verg.Matrahından düşülecek tutar 100,00 YTL'yi aşamayacaktır...Yıllık Bazda düşünürsek de Asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşamayacaktır...(488,70 x 12 = 5.864,40 YTL )
Eğer çalışanın Bir.Emek.Katkı payı yanında şahıs sig.primleri de varsa yine herhal ve koşulda brüt ücretin % 10 'unu ve Asgari Ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır...
Konu başlığınızda bahsettiğiniz 256 No.lu genel tebliğe göre bu ödemelerin belgelendirilmesi önem arzetmektedir...
İlgili tebliğe göre
"...Ödeme tutarı ve tarihinin; sigorta veya bireysel emeklilik şirketlerince düzenlenen makbuzlarla ya da ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen prim veya katkı payı tutarı, ödeme yapılan sigorta veya bireysel emeklilik şirketinin ünvanı ve ödemenin türüne (Şahıs sigorta primi veya bireysel emeklilik katkı payı) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla banka dekontları, otomatik para çekme makinası makbuzları, kredi kartı ekstreleri ve posta çekleri ile tevsik edilebilmesi mümkündür.

Ayrıca, sigorta poliçesi veya emeklilik sözleşmesinin bir örneğinin (fotokopisinin) işverene verilmesi halinde sigorta veya emeklilik şirketlerince faks veya e-posta yoluyla katılımcılara gönderilen makbuz örnekleri ile internet ortamında yapılan ödemelere ilişkin olarak bilgisayardan alınan çıktılar esas alınarak da indirim uygulanabilecektir..."

Saygılarımla....
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
SAYIN DEVRİM BEYAZ
BİLGİLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
PEKİ BU GÜNE KADAR İNDİRİLMEYEN KATKI PAYLARI İÇİN NASIL BİR İŞLEM YAPILABİLİR ??
BUNUN İADESİ NASIL YAPILIYOR

İYİ ÇALIŞMALAR
 
Üyelik
21 Haz 2005
Mesajlar
3
1. Ödemelerin belgelendirilmesi

1.1 İndirim Konusu Yapılacak Prim ve Katkı Payı Ödemelerinin Belgelendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu'nun 63 ve 89 maddelerinde yer alan hükümlere göre şahıs sigortaları ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı ve primlerin, belirli şartlar çerçevesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde indirimi mümkün bulunmaktadır. Ancak indirimin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için ödeme tutarı ile tarihinin belgelendirilmesi gerekmektedir.

Bilindiği gibi indirime esas tutarların belgelenmesinde öncelikle sigorta veya bireysel emeklilik şirketlerince düzenlenen ödemeye ilişkin makbuzun bulunması esastır. Bununla birlikte tebliğde yer alan açıklamalara göre; ödeyenin adı ve soyadı, ödemenin ait olduğu dönem, ödenen prim veya katkı payı tutarı, ödeme yapılan sigorta veya bireysel emeklilik şirketinin ünvanı ve ödemenin türüne (şahıs sigorta primi veya bireysel emeklilik katkı payı) ilişkin bilgilerin yer alması koşuluyla ödemeler aşağıdaki belgelerle de tevsik edilebilecektir:
- banka dekontları,
- otomatik para çekme makinası (ATM) makbuzları,
- kredi kartı ekstreleri ve
- posta çekleri

1.3 İşverenler tarafından ödenen prim ve katkı paylarının belgelendirilmesi

Sigorta primi ve katkı payının sigorta veya emeklilik şirketine hizmet erbabı tarafından doğrudan ödenmeyip, işverenler aracılığıyla ödenmesi halinde (grup sigortası veya grup bireysel emeklilik sözleşmesi), sigorta poliçesi veya bireysel emeklilik sözleşmesinin bir örneğinin işverende bulunması ve bu poliçe veya sözleşmede sigorta priminin veya bireysel emeklilik katkı paylarının ödeme dönemlerinin, ayrıca bu dönemler için ödenecek prim ve katkı payı tutarlarının belli edilmiş olması kaydıyla, işveren tarafından sigorta veya emeklilik şirketine ödenen sigorta primi ve katkı payı, her bir kişi için ayrıca yukarıda belirtilen belgeler aranmaksızın ücretin vergi matrahının tayininde indirim olarak dikkate alınabilecektir.


2. Katkı Payı ve Primlerin İndirim Konusu Yapılacağı Dönem

Katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

Yıllık beyannamede indirim konusu yapılacak prim veya katkı payının, beyannamenin ilgili olduğu yıl ile ilişkili olması ve bu yılın sonuna kadar ödenmesi, ücretlere ilişkin indirimde ise ücretin ilgili olduğu ay ile ilişkili olması ve bu aylık dönemin sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir.

Aylık bazda yapılacak indirimde, primin peşin ödenmesi veya taksit dönemlerinin bir aydan daha uzun belirlenmesi halinde, prim tutarı ilgili olduğu aylar dikkate alınarak (ödenmiş olması şartıyla) indirim konusu yapılacaktır. Oransal sınırlar (ücretin %10'u veya %5'i gibi) çerçevesinde kalsa dahi daha sonraki aylara ilişkin peşin olarak ödenen tutarların ödendiği ayda indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Yıllık bazda yapılacak indirimde de sadece gelirin ilgili olduğu yıla ilişkin prim tutarı indirim konusu yapılacaktır. Örneğin 1 Temmuz 2005 tarihinden başlamak üzere bir yıllık yapılan ve bedeli peşin olarak ödenen sağlık sigortası priminin altı aylık kısmının 2005 yılına, diğer altı aylık kısmının da 2006 yılına ilişkin beyannamede indirim konusu yapılması gerekir.

3. İlgili Olduğu Dönemde İndirilemeyen Prim ve Katkı Paylarının Durumu

Zarar beyanı ya da oran ve tutar sınırlamaları dolayısıyla yıllık beyannamede indirim konusu yapılamayan prim veya katkı paylarının daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Aynı şekilde ücretlilerin ödediği prim ve katkı payının ilgili olduğu ayda indirilemeyen kısmı, izleyen aylara ait ücretin matrahından indirilemeyecektir.

örnekle;
1.200,00 YTL aylık ücret geliri elde eden bir hizmet erbabı 1/1/2006 tarihi itibariyle kendisine ait hayat sigortası sözleşmesi yapmış olup, ilgili sigorta şirketine Ocak-Haziran 2006 aylarına ait (6 aylık) toplam 300,00 YTL sigorta primini 12/2/2006 tarihinde defaten ödemiştir. Sözü edilen ücretli sigorta primine ait makbuzu da 13/2/2006 tarihinde işverenine ibraz etmiştir.

Aylık dönemlerde ödenmesi gereken özel şahıs sigorta priminin bir defada toplu olarak ödenmesi halinde, ücretin vergi matrahının tayininde, primin bir aylık ücret gelirinin (1.200,00 YTL) %5'i olan 60,00 YTL'ye kadar olan kısmı indirim olarak dikkate alınabilecektir. Buna göre, altı aylık toplu ödenen prim tutarı makbuzun ibraz edildiği ay dahil olmak üzere, primin ait olduğu kalan ay sayısına bölünerek kalan her bir aya isabet eden aylık tutar (300/5= 60,00 YTL) tespit edilecektir. Bu tutar Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının vergi matrahının tayininde indirim olarak dikkate alınacak, prim ödeme belgesinin işverene ibraz edildiği aydan önceki ay olan Ocak 2006 ayı için ise herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
 
Üst