Gerçek kişiye yapılan kira ödemesinin unutulması

Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Merhaba

Bu ay kira ödemesinin yapılmamış olması benim muhtasarda kira üzerinden stopaj yapmamam anlamınamı geliyor ?

Teşekkür ederim

Saygılarımla
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,308
Konum
İstanbul
Ynt: Gerçek kişiye yapılan kira ödemesinin unutulması

Evt.
Kira ne zaman ödenirse o zaman, gider kayıtlarına alınır ve stopajı da o zaman yapılır.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Gerçek kişiye yapılan kira ödemesinin unutulması

Teşekkür ederim

İyi Çalışmalar
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Gerçek kişiye yapılan kira ödemesinin unutulması

Şirketlerde tahakkuk esası geçerlidir.
Kİra ödememiş olsanız da ödemedğiniz ay için gider tahakkuk etmiştir. DOlayısıyla kira ödenmediği ayın gideridir ve bunu kayıtlarınıza almanız gerekir.
Kayıtlarınıza alınca da hesaben ödeme gerçekleşmiş olacak ki bu da stopaj yapmanızı gerektirecektir.

Yani örneğin Ocak ayı kira giderinin tahakkuk etmesiyle şöyle bir kayıt yapıyorum.

770 xxx
320 xxx
360 xxx
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Gerçek kişiye yapılan kira ödemesinin unutulması

Serhat bey

Tahakkuk esası doğru söylüyorsunuzda Stopaj nezaman doğar orda bir çelişki oluyor bence ödenince mi tahakkuk edince mi ?

Mesela huzur hakkı almayan yönetim kuruluna her ay stopaj tahakkuk ettirmelimiyim yoksa ödenince mi tahakkuk ettirmeliyim ? Mesela geçen sene almaktan vazgeçtiler ve yazı aldım istemediklerine dair. Stopaj Yaptırsaydım o tutarlar yanmayacak mıyıdı?

Teşekkür ederim
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Gerçek kişiye yapılan kira ödemesinin unutulması

Huzur hakkını o dönem hesabınıza alıp giderleştirdiyseniz stopaj yükümlülüğü doğar diye düşünüyorum.
Daha sonra alınmasından vazgeçilmişse, o da vazgeçilen alacaklar hükmündedir diye düşünüyorum. Stopajı da o dönem giderleştirmenizin karşılığı olarak düşünün:)

Stopaj yapmak istemiyorsanız hesaben ödeme de gerçekleşmemeli. Defterde sizi borçlu durumda gösterecek bir kayıt olmamalı.

Örnek;
Ay sonu geldi ödeme yapmadınız. Hiçbir kayıt yapmayın.(Tahakkuk Esasına göre olması gerekse de) Ancak bu da tehlikeli şöyleki 2007 aralık kira giderini 2008 şubatta öderseniz; o gider 2008 şubatın kira gideri olarak 2008 kazancından indirim konusu yapılamaz. Ne zaman öderseniz ödeyin o 2007 kira gideridir. 2007 kira gideri olarak indirmek istiyorsanız da defterlerinize kaydetmeniz gerekecektir. Deftere kaydettiğiniz anda da borçlu durumuna düşeceksiniz ve stopaj yükümlülüğünüz doğacak.

Şu halde;
1) Ya deftere kaydetmeyeceksiniz , dönem kayması olursa gider yapmaktan da vazgeçeceksiniz.
2) Deftere kaydedip , stopaj beyan edeceksiniz
3) Deftere kaydedip stopaj beyan etmeyip. O kadar usulsüzlükler arasında bunu mu eleştirecekler :) deyip beklemek.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Gerçek kişiye yapılan kira ödemesinin unutulması

Cevaplarınız için teşekkür ederim

Sayın Zindanın gönderdiği makale olayı çözüyor aslında. Beyan etmek gerekli sonucunu çıkardım ben ?


Ülkemizde uygulanan vergileme sisteminde genel kural, verginin bizzat
yükümlüsü taraf?ndan hesaplanarak belli dönemler itibariyle beyan edilmesi
ve ödenmesidir. Ancak, özellikle enflasyonist dönemlerde devletler, paran?n
de¤er kaybetmesi nedeniyle vergi gelirlerine bir an önce sahip olmak istemektedirler.
Yine ayn? flekilde verginin ödenme zaman?nda yükümlülere a¤?r bir
yük oluflturmas?n? önlemek ve vergi alaca¤?n? garanti alt?na almak gibi ihtiyaçlar,
verginin, vergiyi do¤uran olay?n kayna¤?ndan al?nmas?n? öngören
?kaynakta vergileme? yönteminin uygulanmas?na neden olmufltur. Vergi kesintisi
yönteminde, geliri mükelleflere sa¤layan vergi sorumlular? gelirin beyan
edilmesini beklemeksizin, GVK?n?n 94?üncü maddesinde belirlenen
oranlarda kesinti yaparak, verginin ödenmesi bak?m?nda alacakl? vergi dairesine
karfl? sorumludurlar. (GVR, 2006, 621)
Bu kapsamda 193 say?l? Gelir Vergisi Kanunu?nun 94?üncü maddesinin
birinci f?kras?nda say?lan kifliler, gerçek kiflilerden iflyeri olarak kiralad?klar?
gayrimenkullere iliflkin kira ödemesi yaparken ayn? maddenin 5?inci bendinin
(a) alt bendi hükmü gere¤ince ve ilgili Bakanlar Kurulu Karar? do¤rultusunda
%20 oran?nda gelir vergisi tevkifat? yapmak zorundad?rlar.
Öte yandan bu flartlarda kiralanan gayrimenkule iliflkin kira ödemesi çeflitli
nedenlerle gayrimenkulden yararlan?lan dönemde gerçeklefltirilememektedir.
Bu durumda gelir vergisi stopaj? yönünden nas?l bir ifllem yap?lmas? gerekti¤
i özellik göstermektedir.
Konuya iliflkin mevcut yasal düzenleme ile vergi idaresinin görüflleri
birlikte dikkate al?nd?¤?nda, henüz ödenmeyen kira bedelinin gider olarak yasal
defterlere kaydedilmesi durumunun hesaben ödeme olarak de¤erlendirilmesi
ve bu kapsamda henüz ödenmemifl olsa dahi gider olarak kay?tlara intikal
ettirilmifl kira bedeli üzerinden gelir vergisi tevkifat? yap?lmas? gerekti¤i
anlafl?lmaktad?r.
Bununla beraber, henüz ödenmeyen kira bedelinin gider olarak defter
kay?tlar?na intikal ettirilmedi¤i durumda tevkifat yap?lmamas?, tevkifat?n söz
konusu kira bedelinin nakden veya hesaben ödendi¤i dönemde yap?lmas? gerekmektedir.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Gerçek kişiye yapılan kira ödemesinin unutulması

Vergi Tevkifatı
Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU
Madde No 94
Kapsam
(3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.
_________________________________________________
Vergi Tevkifatında Uyulacak Esaslar
Madde 96-
(2772 sayılı Kanunun 11'inci maddesiyle değişen madde) Vergi tevkifatı, 94'üncü madde kapsamına giren nakten veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder. Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır.
_________________________________________________
Kirayı ödemeyip tahakkuk kaydını yapıyorsanız muhtasarda göstermeniz gerekir.
 
Üst