Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

Üyelik
26 Haz 2009
Mesajlar
158
11/2009 döneminde gider pusulası ile amele pazarından işçi alıp çalıştırdık.% 10 stopajını hesapladık.mükellefin stopajı 3 aylıktır.bunu 3 aylık olarak beyan etmede bir sorun olurmu.saygılar
 
Üyelik
25 Kas 2009
Mesajlar
5
Ynt: gider pusulası ile dışardan işçilik almak.

Zaten stopajı 3 aylık olduğu için döneminde beyanı yapacaksınınz
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: gider pusulası ile dışardan işçilik almak.

Gider pusulasında brüt tutar üzerinden Kdv hesaplamayı unutmayınız.!
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,306
Konum
İstanbul
Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

Bu rakam gider pusulası üzerinde yazı ile tabiki hesaplanmıyor, uyardığınız gibi Gider pusulası üzerinde Kdv olmaz.

Ancak sorumlu sıfatı ile brüt tutar üzerinden kdv hesaplanır ve 191 hesabına dahil edilerek indirilir, yine aynı bu rakam da ilgili ayda yine sorumlu sıfatı ile Kdv2 beyannamesi ile beyan edilerek ödenir.
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

Merhaba ;

Sn Zindan bu tür uygulama hakkında daha açıklayıcı bilgi verebilir misiniz ?

Ben benzer bir örnek konu bulamadım ve de sorumlu sıfatı ile beyan olmayacağını düşünüyorum.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

SORUMLU SIFATI İLE kdv neden olur pek anlamadım
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

Merhaba ;

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İstanbul Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü

TARİH: 02.10.2000

SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.16.1/1.25-22825/5277

KONU : Mükellef sıfatıyla gelir vergisinden istisna tutulduğunda düzenlenen gider pusulasının imzalanamaması durumunda hangi belgelerin düzenlenebileceği ve KDV karşısındaki durumu hakkında.

İLGİ : 26.05.2000 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. Maddesi kapsamında ?müellif? sıfatıyla gelir vergisinden istisna tutulduğunuzu, bu çerçevede yayımlanan 242 Sayılı GVGT hükümleri uyarınca eserleri satın alanların gider pusulası düzenlemeleri gerektiği, ancak diğer illere posta ya da kargo ile gönderdiğiniz kitaplara gider pusulası düzenlediğinde ise, satıcının imzasının bulunmamasından ötürü V.U.K. hükümlerine aykırı durum oluştuğu gibi zorluklarla karşı karşıya kaldığınızı belirterek G.V.K. 18. Madde ve V.U.K. uyarınca hangi belgeleri düzenleyebileceğiniz ve KDV karşısındaki durumunuz hakkında görüş sorulmaktadır.

Bilindiği gibi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 234. Maddesinde ?Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin;

Vergiden muaf esnafa;

Yaptıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın mücevher gibi kıymetli eşya için tanzim edilir? denilmektedir.

Öte yandan, konuya ilişkin Maliye Bakanlığı?ndan alınan 16.05.2000 tarih ve B.07.0.GEL.0.42/4215-32-622-23225 sayılı yazıda;

?193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. Maddesinde, ?Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94. Maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur? hükmü yer almıştır.

Bu hükme göre, adı geçenin kitap yazma faaliyetinin mutad veya arızi olmasına bakılmaksızın bu kitabın satışından elde edeceği gelir nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. maddesinde yer alan istisnadan faydalanması mümkün bulunmaktadır.

Bu açıklamalara göre, Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. maddesinde yer alan istisnadan faydalanmanız şartıyla belge düzenleme mecburiyetiniz bulunmamakta olup, söz konusu kitap satışlarının vergi mükelleflerine yapılması halinde satışların gider pusulası ile belgelendirilmesi mümkündür. Ancak muafiyet kapsamında yer almamanız halinde satışlarınızı serbest meslek makbuzu ile belgelendirmeniz gerekmektedir.

Öte yandan, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1. maddesine göre serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Kanuna bağlı olarak yayımlanan 19 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nde konuya açıklık getirilmiş ve Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. maddesinde sözü edilen faaliyetleri mutad ve sürekli bir şekilde yapanların gerçek usulde katma değer vergisine tabi olacağı, arızi nitelik taşıyan serbest meslek faaliyetlerinde ise vergi uygulanmayacağı ve Gelir Vergisi Kanunu?nun 3239 sayılı Kanunla değişik 15. maddesi kapsamına giren faaliyetlerde de yukarıdaki hüküm geçerli olacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, sözü edilen 18. madde kapsamına giren faaliyetlerin mutad ve sürekli bir çerçevede sürdürülmesi gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetini gerektirmektedir. Bu faaliyetlerin arızi olarak yapılması halinde ise yukarıdaki açıklama çerçevesinde vergi aranılmayacaktır.

Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 9. maddesinde; Maliye ve Gümrük Bakanlığı?nın gerekli görülen hallerde, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki açıklanan Tebliğ ile, bu yetkiye dayanılarak Gelir Vergisi Kanunu?nun sözü edilen 18. maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94. maddesine zikredilen kişi ve kuruluşlara yapanların katma değer vergisinin bu kişi ve kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesinin uygun görüldüğü, ancak serbest meslek erbabının bu uygulamadan faydalanabilmesi için gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetlerinin sadece Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. Maddesi kapsamına giren işlemlerden ibaret olması ve işlemlerin tamamının aynı Kanunun 94. Maddesine göre, gelir vergisi stopajına tabi tutulması gerektiği açıklanmıştır.

Ayrıca, bu şekilde işlem yapılabilmesi için Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. maddesi kapsamına giren kişilerin bu durumu önceden vergi sorumlusuna bildirmesi gerekmektedir. 18. madde kapsamına giren teslim veya hizmetleri 94. maddede sayılan kişi ve kuruluşlar yanında maddede yer almayanlara da yapanlar bu uygulamadan faydalanamayacaktır.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu?nun 18. maddesi kapsamına giren faaliyetlerinizin mutad ve sürekli olmaksızın arızi olarak yapılması halinde elde ettiğiniz gelir katma değer vergisine tabi olmayacak, mutad ve sürekli olması halinde ise KDV?ne tabi olacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

ne demek bu şimdi
zaten sürekli olan hizmete gider pusulası kesilmez ki
gider pusulasında kdv sadece alınan ft nın iadesinde iade için belirtilir
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

Merhaba ;

19 seri nolu KDV tebliğinin A bölümünü okuyarak değerlendirmek gerekir.

A ? Gelir Vergisi Kanununun 18. Maddesi Kapsamına Giren İşlemlerde Sorumluluk Uygulaması:

Katma Değer Vergisi kanununun 1/l. maddesine göre serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabidir. Buna göre, sözü edilen faaliyetleri mutad ve sürekli bir şekilde yapanlar gerçek usulde katma değer vergisine tabi olacak, arızi nitelik taşıyan serbest meslek faaliyetlerinde ise vergi uygulanmayacaktır.

Gelir Vergisi Kanununun 3239 sayılı Kanunla değişik 18. maddesi kapsamına giren faaliyetlerde de yukarıdaki hüküm geçerli olacaktır. Sözü edilen 18. madde kapsamına giren faaliyetlerin mutad ve sürekli bir çerçevede sürdürülmesi gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetini gerektirmektedir. Bu faaliyetlerin arızi olarak yapılması halinde yukarıdaki açıklama çerçevesinde vergi aranılmayacaktır.

Öte yandan, Katma değer Vergisi Kanununun 9. maddesinde; Maliye ve Gümrük Bakanlığının, gerekli görülen hallerde, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır. Bu yetkiye dayanılarak, Gelir Vergisi Kanununun sözü edilen 18. maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94. maddesinde zikredilen kişi ve kuruluşlara yapanların katma değer vergisinin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.

Serbest meslek erbabının bu uygulamadan faydalanabilmesi için gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetlerinin sadece Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesi kapsamına giren işlemlerden ibaret olması ve işlemlerinin tamamının aynı Kanunun 94. maddesine göre gelir vergisi stopajına tabi bulunması gerekmektedir. Buna göre 18. madde kapsamına giren teslim veya hizmeti 94. maddede sayılan kişi ve kuruluşlar yanında maddede yer almayanlara da yapanlar bu uygulamadan faydalanamayacaktır.

Bu şartları taşıyan mükelleflerin en geç 25 Nisan 1986 günü mesai saati sonuna kadar bağlı bulundukları vergi dairesine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. İşlemleri Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesi kapsamına girmekle birlikte halen gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmayıp, bu tarihten sonra mükellef olması gerekenlerden bu uygulamadan faydalanmak isteyenlerin, işlemden önce ilgili vergi dairelerine yazılı olarak başvurmaları zorunludur.

Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde sayılan kişi veya kuruluşlar, aynı Kanunun 18. maddesi kapsamına giren kişilere yapacakları ödemeler ile ilgili olarak gelir vergisi stopajına esas olan miktar üzerinden % 10 nispetinde katma değer vergisini hesaplayıp vergi sorumlularına ait katma değer vergisi beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyeceklerdir. Ancak bu şekilde işlem yapılabilmesi için Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesi kapsamına giren kişilerin bu durumu önceden vergi sorumlusuna bildirmesi gerekmektedir. İşlemlerine ait verginin beyan ve ödeme mükellefiyeti sorumlular tarafından yerine getirilen serbest meslek mensupları ise aynca katma değer vergisi beyannamesi vermeyecek ve defter tutmayacaklardır. İşlemin belgelenmesi ise Vergi Usul Kanununun genel hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Sorumluluk uygulamasını tercih etmeyenler ile esasen bu kapsama girmesi mümkün olmayan mükelleflerin, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlara yaptıklan teslim ve hizmet ifaları sebebiyle hesaplanan katma değer vergisi kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip ödenecektir. Bu mükellefler genel hükümler çerçevesinde defter tutacak, belge düzenleyecek ve katma değer vergisi beyannamesi vereceklerdir. 94. maddede sayılan kişi ve kuruluşların bu işlemler sebebiyle vergi sorumlulukları söz konusu değildir.

Gelir Vergisi Kanununun 18. maddesi kapsamına giren işlemlerde "sorumlu"luk uygulaması 1 Nisan 1986 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
izmir
Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

arkadaşlar konular biraz karışmış gibi,

aşağıda verilen örnekler gvk 18 e göredir ve onlarda serbest meslek erbabı yani müellif, mütercim vb gibi konu dışı kişiler.

sorulan soru amele pazarındaki işçiler. sürekli olursa ve bir akde dayanırsa zaten işçi olur gider pusulası düzenlenmez, ücret bordrosu düzenlenir.

burada sorulan amele pazarındaki işçilerdir ve faaliyetleri arızi yapılan işlerdir.

arizi kazançlar kdv'nin konusuna girmez.

bu nedenle kdv hesaplanmaz,

diye düşünüyorum.

saygılarımla
 
Üyelik
26 Haz 2009
Mesajlar
158
Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

iş karıştı biraz.şimdi kesilen gider pusulasının matrahı üzerinden % 10 stopaj ödeyeceğiz, brüt tutar üzerinden kdv2 beyannamesi ile kdv ödeyeceğiz,ve kdv2 ile ödenen miktarıda kdv1 ile indirim konusu yapacağız.yanlış anladıysam düzeltin lütfen.benim görüşümde sadece % 10 stopaj ödenektir.asıl takıldığım 3 aylık olarak beyan edilen stopaj gider pusulasından dolayı aylık olarak verilip verilmeyeceği dir.saygılar.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

gider pusulasında kdv olmazzzzzzzzzzzzzz
tek istisna şahsa yapılan kdvli bir malın iadesinde düzenlenen pusulada kdv mecburi
ayrıca
stopajıda aynen 3 aylık olarak vereceksiniz
gider pusulası ile ne alakası var
10 işçi ve üzeri olursa aylık oluyor
 

a.makineci

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
2,065
Konum
Bozüyük - BİLECİK
Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

Merhaba ;

Karışan hiçbirşey yok aslında. Bu tür ödemelerden yapılan vergi kesintisini beyanınız aylık / üç aylık hangi dönem ise beyan edeceksiniz.

Sorumlu sıfatı ile kdv söz konusu değildir.

Ama sn ZİNDAN bir açıklama getirirse tekrar tartışırız.
 
S

stajyer2007

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

APAÇİ ' Alıntı:
gider pusulasında kdv olmazzzzzzzzzzzzzz

Sn. Apaçi

Şahsa ait bir aracı kiraladığınızda düzenlediğiniz gider pusulasında Kdv belirtmiyor musunuz?
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

sözleşmeye dayalı kiralamalarda gider pusulası olmaz
o zaman işyeri kiralarında da gider pusulası düzenlenmeli
 
S

stajyer2007

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

Tabi düzenlenmeli
İşyeri kiralarında veya taşıt kiralarında gider pusulası düzenlenmezse kesilen stopaj ve kdv tevkifatını nasıl belgelendireceksiniz. Muhasebeye dönemler halinde nasıl intikal ettireceksiniz?
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

sözleşmeye dayanarak yani zorunluluk yoktur istenirse düzenlenebilir genelde düzenlenmiyor
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
287
Konum
izmir
Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

gider pusulası hakkında kısaca bilgi ;

kısaca vuk'nın 234.maddesine göre gider pusulasını kim düzenler, kimlere düzenler;
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.

vergiden muaf esnaf kimlerdir;
bu da gelir vergisi kanununun 9.maddesinde sayılmıştır;

Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç) ;

2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;

3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47'nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar (51'inci madde şümulüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar);

4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir);

5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler;

6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

7. Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar;

8. Yukarıdaki 1-7 numaralı bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri, Danıştay'ın muvafık mütalaası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve ilan olunan ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler.

Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.
Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak zorundadırlar.

Bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak; milli piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır.

Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.

yukarıdaki bilgiler ışığında yorum yaparsak eğer, sorulan sorudaki amele pazarındaki işçiler ve sn stajyer2007 nin belirttiği işyeri ve taşıt kiraları esnaf muaflığına giriyorsa gider pusulası kesmeniz gerekiyor.

tartışmaya gerek yok, kanun maddeleri açık, yorumu siz yapın...
 
Üyelik
22 Kas 2007
Mesajlar
200
Ynt: Gider Pusulası ile Dışardan İşçilik Almak.

Vergi mükelelfi olmayan emekli birisinden danışmanlık hizmeti alırsak bunu ne şekilde belgelendirebiliriz? Gider pusulası, iş süreklilik arz ettiği için kesilmez değil mi?
 
Üst