GİDER PUSULASI VE ARABA ALIŞI HK.

Üyelik
16 Haz 2005
Mesajlar
26
Konum
İSTANBUL
HERKESE KOLAY GELSİN....
Vergi mükellefi olmayan birinden şirekette kullanmak üzere noter satışı ile araba satın aldık. Noter satış sözleşmesine istinaden aracın muhasebe kaydını yapabilirmiyim. Yoksa gider pusulası düzenlemek mi gerekiyor. Gider pusulası düzenlersek Gelir Vergisi kesintisi yüzde kaç olmalı.
 
Üyelik
17 Haz 2005
Mesajlar
6
Vergi mükellefi olmayan birinden almış olduğunuz aracı Noter Satış senedine istinaden kayıtlarınıza kayıt edebilirsiniz. Yalnız KDV'sini indirim konusu yapamazsınız.
KDV'sini indirim konusu yapabilmeniz için Gider Pusulası ile KDV'sini satıcıya vereceğiniz paradan düşürüp 2 Nolu KDV beyannamesi ile ilgili vergi dairesine tahakkuk ve ödeme işlemi yaptıktan sonra indirim konusu yapabilirsiniz.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Sayın Mşahin e cevap:

Bu üzerinde çok konuşulup tartışılan bir konudur. Genellikle kanunların değişen hükümleri dikkate alınmadan eski uygulamalara göre işlem yapılmaktadır. Sizin araç satın aldığınız kişi GVK’nun 94. maddesinde 4108 sayılı kanunla kaldırılmadan önce sayılan “diğer kişiler” kapsamına girmektedir. Bu kişilerden alınan mal ve hizmetler için tevkifat yapılması zorunluluğu 4108 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. Dolayısıyla kestiğiniz gider pusulasında GV. tevkifatı yapmanız söz konusu değildir. Bununla ilgili Maliye Bakanlığı Özelgesi aşağıdadır.

Diğer taraftan olayı KDV açısından incelersek;

Vergi mükellefi olmayan bir kişiden alınan araç için KDV tahakkuk ettirilmez. Hatta bu kişi basit usulde vergi mükellefi olsa bile yine KDV tevkifatı yapılmayacaktır. (KDVK 88. No.lu Genel Tebliği’ne bakınız.)

Bu araca ait muhasebeleştirme işlemini kestiğiniz gider pusulasını esas alarak yapınız. Noter sözleşmesi gider pusulasının ekinde tevsik edici belge olarak bulunsa iyi olur.
……………………………………………………………………………………………………………………….

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 16.11.1999
SAYI : B.07.0.GEL.0.44/4422-33/49938

KONU : Şirket tarafından nihai tüketiciden alınan otomobil için gider pusulası düzenlenmesi ancak tevkifat yapılmaması hk.

İLGİ : 04.10.1999 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden; şirketinizde kullanılmak üzere vergi mükellefiyeti olmayan (nihai tüketici) kişiden aldığınız binek otomobil için gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği ile bu taşıt alımı için kesinti uygulanıp uygulanmayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa; yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir.
Buna göre, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için gider pusulası düzenlemeleri ve bu belgeyi işi yapana veya emtiayı satana imza ettirmeleri gerekmektedir.
Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 13 numaralı bendinde, 4108 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle "diğer kişilerden" satın alınan mal ve hizmet için yapılan ödemeler vergi tevkifat’ının kapsamı dışına çıkartıldığından esnaf muaflığı kapsamı dışında kalan diğer kişilere yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.
Bu nedenle, şirketiniz tarafından nihai tüketiciden alınan otomobil için gider pusulası düzenlenmesi ancak, vergi tevkifat’ının yapılmaması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Bakan a.
………………………………………………………
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
14
Merhaba...

B.07.0.GEL.0.44/4422-33/49938 sayılı maliye bakanlığı genelgesi;şirketiniz nihai tüketiciden alınan alınan otomobil için gider pusulası düzenlenmesi ancak vergi tevkifatının yapılmaması gerekmektedir...
Bilgi edinilmesi rica ederim...
 
Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
15
vergi usul kanun un 227 maddesinde 3 kişilerle olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki şarttır hükmü yer almaktadır. noter satış senedi sadece bir ispat vasıtasıdır araç satışlarında noter satış seneti olmazsa olmazlardan birisidir bunun gider pusulasıyla desteklenmesi en yerinde bir yol olacaktır(inceleme elemanı araba alımını noter satış işlemine göre kayıtlara alanın bu işlemini inkar edemez( 213 sayılı vergi usul kanunu 3 /b madde; vergilendirmede bu olaya ilişkin işlemlerin gerçek mahiyeti esastır) fakat gider pusulası kesilmedi diye şekil şartlarının yerine getirilmemesi sebebiyle özel usulsüzlük cezası kesebilir

bu işlemde kdv de söz konusu olamaz kdv 9. madde kapsamında yasa koyucu böyle bir sorumluluk ihdas edmemiştir aksi hareket olmayan bir yükümlülüğün varmış gibi gösterilmesi kanun da boşluk doldurma sonucunu doğurur ki bu da vergi kanunlarının yorum şekline aykırıdır

172 seri nolu gelir vergisi tebliğinde; vergi mükellefi olmayan bir şahıstan alınan mal ve hizmetlerin stopaja konu olması için bu işlemden elde edilen kazancın 193 sayılı gvk nun 82.maddesinde sayılan arizi kazanç kapsamında olması gerekir. vergi mükellefi olmayan şahıstan alınan araba arızı kazanç değil serrvet unsurunun nakde çevrilmesi işlemidir bu cihetle stopaj söz konusu değildir zaten bu işlem arızi kazanç yaratmaz böyle bir işleme de ticarilik vasfı izafe edilemez.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
sayın duysal

172 seri nolu gelir vergisi tebliğinde; vergi mükellefi olmayan bir şahıstan alınan mal ve hizmetlerin stopaja konu olması için bu işlemden elde edilen kazancın 193 sayılı gvk nun 82.maddesinde sayılan arizi kazanç kapsamında olması gereklidir hükmünü değerlendirirmisiniz.buradan sanki 82 mad.kapsamına giren kazançların stopaja tabidir gibi anlamsız bir sonuc cıkmaktadır.zira bu sonuç yanlıştır.bu hükme giren kazançalrın istisna sınırını aşan kısmının yıllık beyanname ile beyan edilemsi gereklidir.
acaba yorumlayamadım özel bir durumu mevcuttur anlayamadım...

celal elibüyük
smmm-ist
 
Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
6
gv kanunu nun 82 .maddesinde sayılan vergiye tabi arızı kazançlar 6 maddede belirtilmiştir.
normal ticari kazancın unsurları temel olarak 3 maddede sıralanabilir
1-ticari faaliyet 2-devamlılık 3- kazanç sağlama güdüsü
arızi kazanç: ticari organizasyon ve devamlılık unsurları bulunmaksızın kazanç sağlama güdüsüyle yapılan işler olarak tanımlanabilir.

gvk kanunu 82. maddenin 1nolu fıkrasında;arızi olarak ticari muamelelrin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere iştirak etmekten sağlanan kazançlar vergiya tabi arızi ticari kazançtır.

buna göre sade bir vatandaş devamlılık unsuru bulunmaksızın arabasını sadece nakde sıkıştığı veya arabasını değiştirmek için vergi mükellefine satarsa burda elindeki menkulu nakde çevirme işlemi olduğu için burda ticari bir organizasyon ve devamlılık unsuru ve kazanç sağlama gayesi yoktur zaten vergiye tabi olmayan bu kazanç için stopaj söz konusu olmayacaktır

fakat vergi mükellefiyeti olmayan ticari bir organizasyon içinde yapılmayan ticaret, devamlılık unsuruda yoksa sadece kazanç sağlama amacıyla yapılırsa bu arızı ticari kazaçtır

örneğin; sade vatandaş televizyonu olduğu halde dışarıdan televizyon bulup, ara sıra bunu beyaz eşya firmasına satarsa bu arızi ticari kazançtır bu da vergiye tabidir stopaj söz konusu olacaktır. bu şahsın geliri 2005 yılı için 13.000 ytl yi aşmıyorsa bu nihai vergileme olacaktır şayet aşıyorsa beyana tabi arızı ticari kazaç olacaktır.

172 sayılı gelir vergisinin 82. maddesinin 1-2-3-4-5-6 nolu bentlerinde sağlanan kazanç vergiye tabi arızi kazanç olduğu için ve kazanç sağlama amacına yönelik olduğu için stopaj sözkonusu olacaktır

önemli olan devamlılık-ticari organizasyon-kazanç sağlama amacı bunları içermeyen bir kazanç arızi olmayan kazançtır bunda da stopaj sözkonusu olmayacaktır
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
örneğin; sade vatandaş televizyonu olduğu halde dışarıdan televizyon bulup, ara sıra bunu beyaz eşya firmasına satarsa bu arızi ticari kazançtır bu da vergiye tabidir stopaj söz konusu olacaktır. bu şahsın geliri 2005 yılı için 13.000 ytl yi aşmıyorsa bu nihai vergileme olacaktır şayet aşıyorsa beyana tabi arızı ticari kazaç olacaktır.

bu örnekte stopaj kesintisini gelir vergisi kanunu hangi maddesine yada gvk 94.mad.hangi bentine göre yapıyorsunuz.?

celal elibuyuk
smmm-ist
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
142
sayın ünsal

94 /13.mad. c benti kapsamında yukarda yazdıklarınıza dayanak teşkil etmez.zira Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden ifadesi sadece esnaf muaflığından faydalananlar icin gecerlidir.maddeyi dikkatlice inceleyiniz.

diğer yandan vergiye tabi arizi kazanclarda stopaj kesintisi(gelir vergisi kesintisi )sadece Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılattan yapılır.zira serbest meslek kazancından yapılan kesinti kazancını devamlı yada arizi olmasına göre belirlenmez. kazancın serbest meslekten sağlanması yeterlidir.

celal elibüyük
smmm-ist
 
Üst