zirve

Gider Pusulasında Stopaj Oranları (Acil)

Üyelik
16 Tem 2005
Mesajlar
15
Yazdığınız oranlarda bir değişiklik yok. Bu arada GVK madde 94 ü inceleyin.

Kolay gelsin

AYHAN CAN - SMMM
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
42
Sayın Hakan,

Sorunuz açık olmamakla birlikte, GVK 94 md istinaden esnaf muafiyetinden faydalanan kişilerden yapılacak tevkifat oranlarını sorduğunuzu varsayarak, GVK 94/13 md. istifadenize sunuyorum;

Vergi Tevkifatı
Madde 94


13. (4369 sayılı Kanunun 81'inci maddesiyle değişen bent Yürürlük: 1.9.1999) Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,

a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden (2003/6577 Sayılı BKK ile %2, Yürürlük: 1.1.2004),

c) Diğer mal alımları için (2003/6577 Sayılı BKK ile %5, Yürürlük: 1.1.2004),

d) Diğer hizmet alımları ('a', 'b', ve 'c' alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için (2003/6577 Sayılı BKK ile %10, Yürürlük: 1.1.2004),
 
Üyelik
29 Eyl 2005
Mesajlar
26
Merhabalar
Umarım yararı olur..

Saygılar
Kadir D.
T.C.

ADANA VALİLİĞİ
Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

SAYI : B.07.4.DEF.0.01.11/Mük-30
KONU : Okulların(Okul Aile Birliği) yapmış olduğu mal ve hizmet alımlarının tevkifata tabi olup olmayacağı. GVK.94.Md.

İlgi : ………. tarih ve …...... sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, okullarınızda yürütülmekte olan eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında hizmet ve mal satın alımlarında da fatura düzenleme zorunluluğu olmayanlardan yapılan alımlarda (davulcu, folklorcu v.b.) harcama pusulası düzenlendiği ve bedeli mahalli imkanlarla (Okul Aile Birliği) karşılandığı takdirde bu ödemelerde stopaj vergisi, fon payı, damga vergisi kesintileri yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa oranları hakkında bilgi istenilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 9’uncu maddesinde esnaf muaflığından yararlananlar bentler halinde sayılmıştır. Aynı Kanunun 94’üncü maddesinde ise kimlerin, istihkak sahiplerine ödeme yaparken Gelir Vergisi tevkifatı yapmaya mecbur oldukları belirtilmiş olup, kamu idare ve müesseseleri ile dernekler de tevkifat yapacaklar arasında sayılmıştır. Dolayısıyla kamu idare ve müesseseleri (okulları) ile dernekler de (Okul Aile Birliği) anılan maddede bentler halinde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergisine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

Birlikler vergi kanunlarının uygulanması açısından dernek olarak kabul edilmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin 13 numaralı bendi ile de, esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,

a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri üzerinden %2,

b) Değerli kağıt ve damga pulu satışlarında komisyon bedelleri üzerinden %20,

c) Diğer mal alımları için %5,

d) Diğer hizmet alımları ((a),(b) ve (c) alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılmaması hali de bu kapsamdadır)için %10, vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, okullarınız (Okul Aile Birliği) tarafından vergiden muaf esnaftan mal ve hizmet alınması durumunda stopaj yapılması gerekmektedir. Ancak, söz konusu okullarınızın esnaf muaflığından faydalananlar dışında kalan (Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamına girmeyen davulcu, folklorcu v.b.) kişilerden mal ve hizmet alması durumunda gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir.

Okullarınızın Kurumlar vergisi mükellefi olmayan ve genel bütçeye dahil olan idare bünyesinde bulunmasından dolayı, 164 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde hükme bağlandığı üzere; kullanacağınız belgeleri tasdik mecburiyetine tabi olmaksızın Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre, üzerlerine “Vergi Usul Kanunu Yönetmelik Hükümlerine Tabi değildir” ibaresini kaşe ile basarak veya matbaa baskısı ile belirterek kullanabilmeniz mümkündür.

Açıklanan hükümler uyarınca, Okullarınız (Okul Aile Birliği) tarafından Vergi Usul Kanunu’nun 234’üncü maddesinde yer alan gider pusulasındaki bilgileri içerecek şekilde gider makbuzu bastırılarak kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.
 

Benzer konular

Üst