turkcell

Gümrük Müsteşarlığından:

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
Gümrük Müsteşarlığından:GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NİHAİ KULLANIM) (SERİ NO:7)MADDE 1 ? 5/5/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No:4)?nin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7 ? (1) 2 nci madde uyarınca izin alabilecek kişi ve firmaların adlarına düzenlenmiş olan izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren otuz gün içerisinde izni veren gümrük idaresine müracaatı üzerine veya bu süreden önce müracaat edilmesi halinde müracaat tarihinde yerinde yapılan denetimlere ilişkin bilgilerin yer aldığı Nihai Kullanım İzleme ve Takip Formu esas alınarak;

i) Eşyanın sadece bir kez kullanılabilecek olması durumunda, tümünün süresi içinde öngörülen nihai kullanıma tahsis edildiğinin veya öngörülen amaçlar için kullanıldığının,

ii) Eşyanın mükerrer olarak kullanılması halinde öngörülen kullanıma ilk tahsis tarihi üzerinden 2 yıl geçtiğinin,

ilgili kişi ya da firmaların mali kayıtları üzerinden tespiti yapılır. Nihai kullanıma konu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının belirlenmesine ve teminat iadesine ilişkin iş ve işlemler, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:60)?nde tanımlanan gümrük müşavirleri marifetiyle yerine getirilir.

(2) Belirtilen Tebliğe uygun hazırlanacak rapora göre değerlendirme yapılarak teminat iade edilir."

MADDE 2 ? Tebliğin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1 ? (1) 8908.00.00.10.00 GTİP?ndeki sökülecek gemiler ile 8908.00. 00.20.00 GTİP?ndeki suda yüzen sökülecek diğer araçlar ve bunların mütemmim cüzünü teşkil eden eşyanın nihai kullanım hükümleri kapsamında serbest dolaşıma girişinde ayrıca dış ticaret rejiminin sınırlayıcı ve kısıtlayıcı hükümleri dikkate alınmaz.

(2) Sökülecek gemilerin ve suda yüzen sökülecek diğer araçların mütemmim cüzü dışında kalan eşya gümrüğe terk edilir ya da dış ticaret ve gümrük mevzuatı hükümleri uygulanarak ithal edilir."

MADDE 3 ? Bu Tebliğin 1 inci maddesi Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:60)?nin yürürlüğe gireceği tarihte, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 ? Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür
 

Benzer konular

Üst