zirve

Haklı Fesih mi ?

merihs12

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Ocak 2008
Mesajlar
776
Konum
kocaeli
Merhaba

Eğitim kurumu bünyemizde bize ait olan servis araçlarımız var. Servis araçlarının hafta tatili ve resmi tatillerde kurum önünde brakılması için karar alındı. Çünkü şoförlerin, şahsi ihtiyaçları için bu araçları kullnadıkları tespit edildi. Şoförlerden biri aracı brakmıyo ve haftasonları evine araçla gidiyo. Bu durumda bize haklı fesih hakkı doğuyor mu? Tüm iyi niyetimizi şuan suistimal etmekte. Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor bu durumda işvereni korumak anlamında ? Teşekkürer
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,850
Konum
izmir
Alınan kararı servis şöförlerine yazılı olarak bildirip, uyulmaması durumunda yapılacakları da belirten bir yazıyı ima karşılığında kendilerine vererek başlayabilirsiniz.
Sonrasında o kurala uymayan şöföre aynı şeyi yaptığında tutanak tutup yazılı ihtar verebilirsiniz .
Israr ederse sözleşmesini feshedip dava açmasını beklersiniz.
En kötü haliyle haklı bulunmasa ble geçerli fesih sebebi sayılır.
 
Üyelik
26 Şub 2019
Mesajlar
10
Konum
istanbul
ZANNIMCA BU KARAR DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ İSPAT VESİKALARI DÜZENLENMEK SURETİYLE PERSONELİN HAKLI NEDENLE AKDİ FESHEDİLEBİLİR. İYİ ÇALIŞMALAR...9. Hukuk Dairesi 2015/35758 E. , 2019/7056 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


YARGITAY KARARI


A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin 11.08.2011-21.12.2012 tarihleri arasında davalı işyerinde saha elemanı- şoför olarak çalıştığını, en son ücretinin aylık net 3.200,00 TL. olduğunu, bir kısmının bankadan kalanının elden ödendiğini, işyerinde 250,00 TL. yol ve 400,00 TL. öğle yemeği yardımı olduğunu, gerçek ücretlerin resmi kayıtlara yansıtılmadığını, müvekkilinin şirket aracını kendi işi için kullandığı gerekçesi ile iş akdine son verildiğini, sözkonusu aracı davacının kullamadığını, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ücret, ulusal bayram, genel tatil, hafta tatili ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının müvekkili işyerinde sâha elemanı olarak aylık net 950,00 TL. ücretle çalıştığını, çalışanlara yol ücreti verilmediğini, saha elemanlarına dışarıda olduklarında aylık 100,00 TL. Setcard kartı verildiğini, işyerinde olunması halinde işyerinin yemeğini yediklerini, davacının iş saatlerinde kullanmak üzere teslim edilen aracı kendi özel işlerinde kullandığını, uyarılmasına rağmen defalarca davranışından vazgeçmemiş olan davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, davacının şirkete ait güvenlik kamerasını izinsiz alarak annesinin işyerine taktığını, ücret alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ücreti, ulusal bayram, genel tatil ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsiline hükmedilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-İş akdinin davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedilip feshedilmediği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Davacı iş akdinin haksız sona erdirildiğini iddia etmiş, davalı işveren, şirkete ait aracın davacı işçi tarafından özel işlerinde kullanılması nedenine dayalı haklı fesih savunmasında bulunmuştur.
Mahkemece, "..Somut uyuşmazlıkta; iş aktinin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı hususunda uyuşmazlık olup, davalının şirket aracını davacının özel işlerinde kullandığı iddiasına konu tutanaklar Kasım- Aralık 2012 yılına ait kayıtlardır, davalı tanıkları bu hususu belirtmişlerdir. Yine işyeri kamerasının davacının annesine ait yerde takılı olduğu da belirtilmiştir ancak davalı tanıkları bu hususu tam olarak belirtememişlerdir, fakat bu dosyanın değerlendirilmesi sırasında iş yoğunluğu nedeniyle her ne kadar davalı işverenin haklı fesih yaptığı anlaşılmış ise de, iş yoğunlugu nedeniyle dikkat edilmeyerek davacı için kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesine hükmedilmiştir, gerekçeli karar yazımı sırasında durum fark edilmiş, ancak kısa kararla ters düşmemek için gerekçe kısmı aynen tekrar edilmek durumunda kalınmıştır...." gerekçesiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı talepleri kabul edilmiştir.
4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.
Somut uyuşmazlıkta, dosyadaki bilgi ve belgelerden şirket aracının davacı işçi tarafından özel işlerinde kullanıldığı sabittir. Davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa aykırı olup, mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 28/03/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
Üst