Halk Ekmek Büfeleri

O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: halk ekmek büfeleri

http://www.alomaliye.com/yazar_kasa_kullanmayanlar.htm

Elektrik bağlantısı olmayan ekmek büfeleri
Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin 2001/2 iç genelge
_________________________________________________
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı :B.07.1.GİB.4.46.15.01/08-15/

Konu :Halk ekmek satış noktalarında

yapılan satışlarda ÖKC kullanımı

??.

K.MARAŞ


İlgide kayıtlı dilekçenizde; Belediyeniz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü?ne bağlı, .. Vergi Dairesinin .. vergi numaralı mükellefi olan halk ekmek fabrikası işletmesinin ürettiği ekmeklerin satışının .. değişik noktada bulunan plastik ekmek satış büfelerinde yapıldığı belirtilerek, söz konusu ekmek satış büfelerinin güvenlik açısından ödeme kaydedici cihaz bulundurmaya müsait olmaması ve her bir büfeye ödeme kaydedici cihaz yerleştirilmesinin, amacı halka ucuz ekmek temini olan işletmenize önemli mali külfet oluşturacağı münasebetiyle, söz konusu ekmek satış büfelerinde yapacağınız ekmek satışları için ödeme kaydedici cihaz yerine fatura veya perakende satış fişi kullanıp kullanmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.Bilindiği üzere, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanun ile perakende ticaretle uğraşan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere Vergi Usul Kanununa göre fatura verme mecburiyeti olmayan satışlarının belgelendirilmesi için ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilmiştir.Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak yayımlanan 12.04.2001 tarihli 2001/2 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında İç Genelge?nin ?Elektrik Bağlantısı Olmayan Ekmek Büfelerinde Ödeme Kaydedici Cihaz Yerine Fatura veya Perakende Satış Fişlerinin Kullanılması? başlıklı 3?üncü bölümünde;

?Bakanlığımıza yapılan müracaatlarda, halka ucuz ekmek satmak amacıyla şehirlerin muhtelif yerlerinde dağınık olarak kurulan ekmek büfelerine, elektrik bağlanmasının zor ve pahalı olduğu, yapılarının özelliği itibariyle (plastik, fiber vb.) ödeme kaydedici cihazların güvenli bir şekilde muhafazasına elverişli olmadığı, ayrıca her büfeye birer ödeme kaydedici cihaz koymanın mükelleflere büyük maddi külfet getirdiği belirtilerek, buralardan yapılacak ekmek satışlarının belgelendirilmesinde perakende satış fişlerinin kullanılmasına izin verilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanunun 2/3. maddesinde, "Maliye Bakanlığı belirleyeceği esaslar dahilinde, gerekli şartları taşımayan cihazlar kullanılarak veya elle doldurularak satış fişi düzenlenmesine izin verebilir." hükmü yer almaktadır.

Anılan hükümle, Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, şehirlerin muhtelif yerlerinde dağınık olarak kurulan ekmek büfelerinde, elektrik bağlanmamış olması ve münhasıran ekmek satışı ile uğraşılması şartıyla, ödeme kaydedici cihaz yerine Vergi Usul Kanununda belirtilen fatura veya perakende satış fişlerinin kullanılması uygun görülmüştür.?

Denilmektedir.Buna göre; Belediyenize bağlı halk ekmek fabrikası işletmesinin ürettiği ekmeklerin satışının yapıldığı .. adet plastik ekmek satış büfesinde, elektrik bağlanmamış olması ve münhasıran ekmek satışı ile uğraşılması şartıyla ekmek satışlarınızda, ödeme kaydedici cihaz fişi yerine, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen fatura veya perakende satış fişi kullanılması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, ekmek satış büfelerinde elektrik bağlantısının bulunması veya ekmek satışı ile birlikte başka şeylerin satışının da yapılması halinde, yapılan satışlar için ödeme kaydedici cihaz kullanılması gerekmekte olup, ödeme kaydedici cihaz kullanılmaması halinde ise, 3100 sayılı kanunun ilgili maddelerine istinaden gerekli cezai işlemin yapılacağı tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı
 
Üst